گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر

دانلود پایان نامه با موضوع نگاه و معنا در هنر عكاسي که شامل ۱۱۵ صفحه میباشد:

نوع فایل Word

پايان‌ نامه‌ جهت‌ اخذ مدرك‌ كارشناسي‌ رشته‌ عكاسي‌ 

موضوع‌ نظري‌

نگاه‌ و معنا در هنر عكاسي‌ 

موضوع‌ عملي‌

عكاسي‌ ماكروفتوگرافي‌ (چشم‌ها)

پيشگفتار:

مطلبي كه به دنبال مي آيد، رساله نظري نگارنده است. اين تحقيق به بررسي نگاه، جايگاه ديدن و فرآيند بينايي در هنر عكاسي مي پردازد.

از گذشته تا كنون براي نگارنده اين سوال مطرح بود كه عكاس به عنوان هنرمند چگونه جهان رودرروي خود را گزينش مي‌كند. اين دغدغه از ابتداي تحصيل ذهن مرا به خود مشغول كرد. در سال آخر تحصيل هنگامي كه جهت انتخاب پروژه پايان‌نامه به استاد راهنمايم رجوع كردم، موضوع خود را به ايشان گفته و ايشان عنوان نگاه و معنا در عكاسي را براي من انتخاب كردند و از من خواستند تا به مطالعه اين موضوع بپردازم. پس از يافتن چند منبع و پيگيري در مورد چند عكاس و چند نظريه پرداز در حوزه هنر و عكاسي موضوع پيشنهادي را پذيرفتم و شروع به فعاليت كردم.

رسالة مذكور داراي بحث بنيادي و نظري است. عكاسان هنگام ثبت عكسهاي خود به جهان بيرون از دوربين و يا به تعبيري به جهان رودرروي دوربين از طريق انديشة دروني و عنصر بينايي يعني چشمها دست مي يابند. هنر عكاسي هنر عيني است و در مرحله رؤيت، عكاس تصوير خود را ثبت مي كند – در اين فرآيند چشمها عمل نمي كند بلكه جهان،  جهان عكاس كه همان گذشته، حال و تجربيات و نحوة انديشيدن اوست كه در سطح عكسها مؤثر است. مبناي اين تحقيق نظري بر دو مسئله دستگاه بينايي و لحظة رويت و گزينش كادر و ثبت تصوير استوار است.

تحقيق شامل يك چكيده، پيشگفتار و مقدمه اي در باب عكاسي و پنج فصل تحت عنوان دستگاه بينايي و ديدن در عكاسي – خواستگاه عكاس، گزينش كادر و زيبايي شناسي عكس مي باشد. در پايان يك فهرست منابع و مآخذ و يك گزارش عملي درج شده است. نگارنده خود معتقد است كه اين دو مقالة نظري پيچيده، اما در عين حال مهم‌اند. نظريه ژاك لكان درباره فرآيند بينايي و نظرية رولان بارت در زمينة عكاسي همچنان براي من سنگين، اما قابل احترام است. بديهي است مي بايستي حوزة مطالعات دانشجويان عكاسي و همچنين خودم گسترش يابد تا اين گونه موارد را بيشتر درك كنيم…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
– پيشگفتار………………………………………… ۱
– مقدمه………………………………. ۳
فصل اول – دستگاه بينايي…………………………………… ۸
فصل دوم – ژاك لكان…………………………………….. ۱۳
۱-۲- لحظة رويت چگونگي ديدن از ديدگاه ژاك لكان………….. ۱۵
۲-۲- چشم – روشنايي……………….. ۲۹
فصل سوم – رولان بارت……………………………… ۳۵
۱-۳- رويت در عكاسي از ديدگاه رولان بارت………………………………………………… ۳۸
فصل چهارم – ديدن در عكاسي……………………………… ۴۵
۱-۴- خواستگاه عكاسي……………………………….. ۴۶
۲-۴- ديدن و مشاهده عكاس – هنرمند……… ۵۱
فصل پنجم – زيبايي شناسي در عكاسي……………………….. ۶۲
۱-۵- گزينش كادر……………………………………….. ۶۳
۲-۵- نحوة ارائه عكس…………………………………. ۷۰
۳-۵- نگاه و معنا…………………………………. ۷۲
فهرست منابع و مأخذ……………………………. ۸۳
گزارش كار عملي…………………………………… ۸۵


عتیقه زیرخاکی گنج