گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 116 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مورتورهايي كه عموماً در محركه هاي سرعت متغير بكار مي روند موتورهاي القايي ، dc و سنكرون هستند . براي كنترل موتورهاي القايي ، يك منبع ac با فركانس ثابت و ولتاژ متغير يا يك منبع ac با ولتاژ يا جريان متغير و فركانس متغيرلازم  است. موتورهاي سنكرون به يك منبع فركانس متغير با ولتاژ يا جريان متغير نياز دارند براي كنترل موتورهاي dc يك منبع ولتاژ dc متغيرلازم است . منبع ولتاژ dc  متغير براي كنترل موتورهاي القايي و سنكرون نيز بكار مي رود
در حالت ايده آل مطلوب آن است كه براي يك سرعت تنظيم شده ،سرعت موتور با تغيير گشتاور بار از بي باري تا بار كامل ثابت بماند. در عمل سرعت با افزايشي در گشتاور بار افت مي كند. تنظيم سرعت بصورت زير تعريف مي شود. 
سرعت بار كامل – سرعت بي باري = تنظيم سرعت
سرعت بار كامل


مبدل نيمه هادي قدرت 
معمولاً مشخصه طبيعي سرعت – گشتاور يك موتور با تمام نيازهاي بار منطبق نيست . بنابراين يك مبدل نيمه هادي قدرت بين منبع و موتور قرار ميگيرد تا مشخه هاي مورد نياز بار تامين شود . مبدل نيمه هادي قدرت (مبدل)  انتقال قدرت از منبع به موتور را به نحوي تنظيم مي كند كه مشخصه هاي سرعت – جريان و سرعت – گشتاور با نيازهاي بار سازگار باشد. فرمانهاي كنترلي مبدل در يك واحد كنترل ساخته مي شود كه در سطوح ولتاژ و قدرت خيلي پايين كار مي كند . واحد كنترلي شامل مدارهاي مجتمع خطي و ديجيتالي و ترانزيستورها مي باشد . سيگنال فرمان كه نقطه كار محركه را تنظيم مي كند يكي از وروديهاي واحد كنترل را تشكيل مي دهد به دو دليل واحد كنترلي از مدار قدرت جداسازي الكتريكي مي شود : اولاً در صورت عملكرد ناصحيح مبدل ممكن است منجر به اتصال ولتاژ مدار قدرت  به واحد كنترل شود اين امر مي تواند باعث آسيب واحد كنترل شود و سلامت فردي كه با مبدل كار مي كند به خطر بيفتد. ثانياً :مبدلها مقدار زيادي هارمونيك توليد مي كنند و درصورت عدم ايزولاسيون هارمونيكها مي توانند وارد واحد كنترلي شوند ودر كار آن اختلال ايجاد كنند. 
ترمز الكتريكي و لزوم آن 
در ترمز الكتريكي موتور بصورت يك ژنراتور كار مي كند وگشتاوري با علامت منفي توليد مي كند . ترمز الكتريكي به دلايل زير ممكن است لازم باشد: 
۱- اگر يك موتور در حال چرخش از منبع جدا شود تنها گشتاور مقابله كننده با   چرخش آن گشتاور بار (    .    )   خواهد بود . پس از آنكه انرژي جنبشي ذخيره شده در اينرسي آن بطور كامل از بين رفت خواهد ايستاد. در حالتي كه گشتاور بار كوچك است يا اينرسي موتور – بار بزرگ است ،مدت زمان ايست كامل بايستي كاهش يابد كه اينكار با اعمال گشتاور مخالف اضافي بوسيله ترمز الكتريكي انجام ميشود. 
۲-در برخي كاربردها نظير كاربردهاي كششي در شرايط اضطراري براي جلوگيري از بروز حادثه توقف سريع الزامي است و ترمز الكتريكي براي ايجاد ترمز سريع و يكنواخت بكار مي رود.
 3-كاربردهايي وجود دارند كه در آنها توقف دقيق لازم است همچون بالابرها، ماشينهاي ابزار، كنترل موقعيت قالبهاي ريخته گري و مكانيزم پيچاندن ورقهاي فلزي دركاربردهاي نورد، ترمز الكتريكي امكان توقف هاي دقيق را بدون آنكه بخشهاي مكانيكي در معرض تنشهاي بزرگ ناخواسته قرار بگيرند فراهم مي آورد.
 4- در كاربردهاي خاص كه شامل بارهاي فعال هستند سرعت محركه در صورت عدم استفاده از ترمز الكتريكي ممكن است به مقادير خطرناكي برسد. براي مثال در جرثقيل هاي الكتريكي در زمانيكه بار به سمت پايين حركت مي كند، موتور بايستي يك نيروي ترمزي براي نگه داشتن سرعت در محدودة مجاز فراهم آورد. به همين ترتيب هنگاميكه يك قطار در سرازيري حركت مي كند يك نيروي ترمزي براي محدود نگهداشتن سرعت قطار لازم است. 

موتور DC 
موتور جريان مستقيم برغم اينكه جابه جا كن (كموتاتور) دارد و از موتور جريان متناوب بامقادير اسمي مشابه بزرگتر است ، ولي به علت امكان وسيع كنترل سرعتش ، كه توسط كنترل ولتاژ ورودي آن صورت مي گيرد،‌ رايجتر است. براي كنترل سرعت اكثر موتورهاي جريان مستقيم استفاده از منبع تغذيه جريان متناوب معمول است اما مواقعي كه منبع تغذيه موتورهاي جريان مستقيم بايستي باطريها و پيلهاي سوختي باشند، از مدارهاي برشگر استفاده مي شود. يكي از مشخصات اصلي آنها داشتن گشتاور راه اندازي خيلي زياد است كه در محركهاي كششي مورد نيازاست . موتورهاي جريان مستقيم علي رغم مزاياي ذكر شده داراي معايب ونقصهاي زيادي هستند. براي توان مشابهي موتورهاي جريان مستقيم  نسبت به موتورهاي القايي بزرگتر و گرانقيمت ترند به استثناي موتورهاي خيلي كوچك موتورهاي جريان مستقيم به منظور محدودكردن جريان زياد نياز به تدابير خاصي براي راه اندازي دارند. 
راه اندازي 
حداكثر جرياني كه از يك موتور DC در حالتهاي گذراني كوتاه مدت مي تواند عبور كند. جرياني است كه يك كموتاسيون بدون جرقه داشته باشد. از نقطه نظر تئوري ، با بكارگيري سيم پيچي هاي جبران ساز در تمامي مقادير سرعت و جريان مي توان ولتاژهايي را كه با كموتاسيون جريان مخالفت كرده و ايجاد جرقه مي كنند بطور كامل حذف نمود.
 اما در عمل مشاهده شده است كه با افزايش مقدار جريان ،حذف كامل انجام نمي شود و با عبور جريان از يك حد معين ،جرقه پديدار مي شود. درماشينهاي بدون جبرانساز ،جريان به دو برابر جريان نامي و در ماشينهاي با طراحي مخصوص و داراي جبرانساز جريان با ۳٫۵  برابر جريان نامي مي تواند افزايش يابد. 
اگر موتور با ولتاژ نامي راه اندازي شود ، براي يك موتور با اندازه متوسط، جريان به حدود ۲۰ برابر جريان نامي خواهد رسيد. جرياني به اين بزرگي منجربه جرقه هايي شديد در كموتاتور وافزايش بيش از حد درجه حرارت در سيم پيچ هاي موتور شده و به آن آسيب مي رساند. بنابراين محدود نمودن جريان به يك حد بدون خطر در زمان راه اندازي ضروري مي شود اين كار با كاهش ولتاژ دو سر ترمينال  موتور در لحظه راه اندازي و افزايش تدريجي آن با سرعت گرفتن موتور حاصل مي شود ولتاژ موتور باكاهش ولتاژ منبع يا با ايجاد افت قسمتي از ولتاژ منبع بر روي يك مقاومت سري شده باموتور انجام مي شود. 
در كاربردهايي كه به سرعت قابل تنظيم نياز دارند ، يك كنترل كننده  براي كنترل سرعت موتور فراهم مي شود. همين كنترل كننده براي محدود نمودن جريان موتور در مدت راه اندازي مي تواند بكار گرفته شود در موارديكه كنترل سرعت ضروري نيست، براي محدود نمودن جريان از يك راه انداز استفاده ميشود .در موارديكه راه اندازي مكرر لازم نيست ، با قرار دادن يك مقاومت اضافي چندين قسمتي در مدار آرميچر و خروج تدريجي آن از مدار به نحوي كه جريان موتور از حد سالم و بي خطر بيشتر نشود و در ضمن گشتاور توليدي موتور همواره از گشتاور بار بزرگتر بماند، راه اندازي انجام مي شود. اين روش بطور گسترده بكار گرفته مي شود . 

عتیقه زیرخاکی گنج