گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 133 views
  • بدون نظر
فایل Word پایان نامه ی محاسبات پخش بار در شبكه داخلي نيروگاه سيكل تركيبي يزد  شامل ۱۷۰ صفحه می باشد. با توجه به نقش حياتي انرژي الكتريسيته در ساختار زير بنايي صنعت و اقتصاد كشور ، لزوم توجه به نيروگاه هاي برقي به عنوان منبع اصلي توليد انرژي الكتريسيته اهميت بسياري پيدا مي كند . توان توليدي اين نيروگاه ها از طريق شبكه سراسري به شهرها و مراكز صنعتي ، كشاورزي ، تجاري و … منتقل مي شود تا چرخه اقتصادي كشور به حركت در آيد . در واقع بدون وجود نيروگاه ها ، سخن گفتن از مقوله اي به نام صنعت برق بيهوده است . در زمينه نصب راه اندازي ، بهره برداري ، نگهداري و تعميرات نيروگاه ها ، مهندسان مختلفي وجود دارند كه از مهمترين آنها مي توان به مهندسان برق و مكانيك اشاره نمود . با توجه به اينكه مهندسين برق شاغل در نيروگاه ها بايد از تمام قسمتهاي آنها ، اعم از تجهيزات الكتريكي و مكانيكي اطلاعات كافي داشته باشند ، بر آن شديم كه با انجام اين پروژه برخي از تجهيزات مهم و شبكه داخلي نيروگاه ها را ( سيكل تركيبي ) مورد ارزيابي قرار داده و به نحوي پخش بار شبكه داخلي نيروگاه را نيز انجام دهيم . لذا در ابتدا نگاهي گذرا به وضعيت برق در ايران داشتيم و در فصل دوم نيز نگاهي به نيروگاه هاي بخاري و گازي ( سيكل تركيبي ) داشتيم و در فصل سوم به سيستم شبكه داخلي نيروگاه سيكل تركيبي اشاره نموديم و در فصل چهارم ترانسفورماتورهاي قدرت نيروگاهي را مورد ارزيابي قرار داديم . مهمترين كارمان در فصل پنجم و ششم بوده كه در اين دو فصل نگاهي عميق به شبكه داخلي نيروگاه سيكل تركيبي يزد داشتيم و در آن سطح مقطع كابل هاي مورد استفاده و همچنين پخش بار اين شبكه داخلي را توسط نرم افزار انجام داده ايم . 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : مقدمه اي بر توليد برق در ايران
۱-۱ انواع نيروگاه هاي توليد برق ۲
۱-۲ عرضه و تقاضاي انرژي برق ۶
۱-۳ توليد نيروگاه هاي ايران ۱۱
فصل دوم : آشنايي با نيروگاه هاي سيكل تركيبي ( بخاري گازي )
۲-۱ نيروگاه هاي بخاري ۱۸
۲-۱-۱ مقدمه ۱۸
۲-۱-۲ سيكل ترموديناميكي نيروگاه بخاري ۲۰
۲-۱-۳ ديگ بخار و تجهيزات جانبي آن ۲۴
۲-۲ نيروگاه گازي ۳۱
۲-۲-۱ مقدمه ۳۱
۲-۲-۲ سيكل قدرت گازي ۳۲
۲-۲-۳ تجهيزات نيروگاه گازي ۳۶
۲-۳ نيروگاه سيكل تركيبي ۴۲
۲-۳-۱ مقدمه ۴۲
۲-۳-۲ نيروگاه چرخه تركيبي با ديگ بخار بازياب ۴۶
فصل سوم : مصرف داخلي نيروگاه هاي توليد برق
۳-۱ مقدمه ۵۳
۳-۲ سيستمهاي داخلي نيروگاه سيكل تركيبي ۵۴
۳-۳ انتخاب ولتاژ مصرف داخلي ۵۵
۳-۴ تغذيه مصرف داخلي نيروگاه ۵۷
۳-۴-۱ تغذيه از شين اصلي نيروگاه ۵۷
۳-۴-۲ تغذيه از پايانه ژنراتور ۵۹
۳-۴-۳ تغذيه مصرف داخلي با اتصال گروهي واحدها ۶۴
۳-۵ تغذيه برق اضطراري ۶۵
۳-۶ تغذيه شين DC 67
3-7 سيستم برق اضطراري ۶۸
۳-۸ شاخص هاي مطرح در طراحي سيستم مصرف داخلي نيروگاه ۶۹
۳-۹ بارهاي مصرفي در سيستم مصرف داخلي نيروگاه ۷۰
۳-۹-۱ انواع بارهاي مصرفي تقسيم بندي آنها ۷۰
۳-۹-۲ دسته بندي بارها از لحاظ اهميت و حساسيت ۷۱
۳-۹-۳ بررسي انواع مصرف كننده هاي انرژي الكتريكي ۷۳
۳-۱۰ انواع بارهاي موجود در نيروگاه سيكل تركيبي يزد ۷۶
فصل چهارم : ترانسفورماتورهاي قدرت
۴-۱ مقدمه ۸۶
۴-۲ دسته بندي هاي مختلف ترانسفورماتور ۸۷
۴-۳ اتصالات مختلف ترانسفورماتورهاي قدرت ۸۸
۴-۴ تجهيزات اساسي ترانسفورماتورهاي قدرت ۹۰
۴-۵ مشخصات پلاك ترانسفورماتورها ۱۰۵
۴-۶ خصوصيات ترانسفورماتور قدرت نيروگاه ۱۱۲
فصل پنجم : محاسبات سطح مقطع كابل ها
۵-۱ كابل هاي نيروگاهي ۱۱۹
۵-۱-۱ كابل هاي فشار ضعيف و متوسط ۱۱۹
۵-۱-۲ كابل هاي فشار قوي ۱۲۰
۵-۲ سطح مقطع كابل ها ۱۲۱
۵-۳ اصول و شرايطي كه در تعيين سطح مقطع كابل ها بكار مي روند ۱۲۲
۵-۴ محاسبات سطح مقطع براي سطح ولتاژ MV 125
5-5 محاسبات سطح مقطع براي سطح ولتاژ LV
فصل ششم : پخش بار در شبكه داخلي نيروگاه سيكل تركيبي يزد
۶-۱ مقدمه
۶-۲ مساله پخش بار
۶-۳ برنامه كامپيوتري پخش بار
۶-۴ اجراي برنامه پخش بار براي شبكه داخلي نيروگاه سيكل تركيبي يزد
منابع ماخذ                        


عتیقه زیرخاکی گنج