گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 115 views
  • بدون نظر

ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﻞ           ﻫﺎ ﺷﺮﺍﯾﻂ وﯾﮋﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ، ﺩﺍﻝ    ﻫﺎ ﺩﺭ ﻋﺮﺷـﻪ ﻫﺎﺳـﺖ .ﺩﺍﻝ     ﻫـﺎی ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ       ﺯﯾﺮ ﺍﺛﺮ ﺑﺎﺭﻫﺎی ﺯﻧﺪﻩ ًﻣﻌﻤﻮﻻ ﺍی ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ               ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﺭ ﻣﺮﺩﻩ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺯﯾﺎﺩ ﻧﯿﺴـﺖ، ً ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺍوﻻ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ   ﯾﮑﻨ ًﺛﺎﻧﯿﺎ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﮐﺮﺩ ﻮﺍﺧﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ  .ﺩﺍﻝ ﻃﺮﺍﺣﯽ  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ     ﺑـﺮﺍیً ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﯾﮑﻨﻮﺍﺧﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ        . ﺩﺭ ﭘﻞ ﻫﺎ ﺩﺍﻝ         ﻫﺎ ﺯﯾﺮ ﺍﺛﺮ ﺑﺎﺭﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺍﺛﺮ ﭼﺮﺥ   ﻫـﺎی ﺧﻮﺩﺭو ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ       ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭﺷﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﺳﺖ   . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻝ           ﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺧـﻮﺩ ﺩﺍﻝ و ﺩﺭ ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺯ   ﯾﺮ ﺳﺮی ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ      ﻫﺎﯾﯽ ﺭوﺑﺮو ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﺳﺎﺩﻩ      ﺳﺎﺯی ﺁﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺧﺎﺹ ﺁَﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍی ﺍﺳﺖ .ﺁﯾ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﯿﻦ ﺩﺍﻝ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ  ﺑ ﻫﺎﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﻟﺤﺎﻗﯿﻪ ﺍﺳﺖ ﮑﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ   . ﻓﺼﻞ ﺩﻫﻢ ﺁﯾ  ﯿﻦ               ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺿﺮﺍﯾ ً ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺐ ﺟﺰﺋﯽ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻻﺕ ﺣﺪی ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﺑﻬـﺮﻩ  ﺑـﺮﺩﺍﺭی ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﻟﺤﺎﻗﯿ         ﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﭼﻨﺪی ﺭوﺑﺮوﺳﺖ و ﺿﺮﺍﯾ       ﺐ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺭﻫﺎی وﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﭘـﻞ    ﻫـﺎ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ   . ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻟﻮﺩﻩ    ﻫﺎ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺷﻤﻊ        ﻫﺎ، و ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭﻫـﺎی ﺣﺎﺋﻞ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  . ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺳﺎﺯﻩ           ﻫﺎ ﺑﺮﺍی ﺯﻟﺰﻟﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺁﯾﯿﻦ        ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾـﻦ ﺍﻟﺤﺎﻗﯿﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺗﯽ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ      . ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ    ﻫﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻗﺎﺏ          ﺑـﺮ ﺍﯾـﻦ ﺍﺻـﻞ ً ﻫﺎی ﺧﻤﺸﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺼﻞ            ﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺩﺭ ﺩو ﺍﻧﺘﻬﺎی ﺗﯿﺮﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺘﻮﻥ        ﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺭﻓﺘـﺎﺭ ﺩوﺭ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ  . ﺩﺭ ﭘﻞ        ﻫﺎ ﺍﺟﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻨﺎﭼﺎﺭ ﻣﻔﺼﻞ      ﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬـﺎی ﺳـﺘﻮﻥ    ﻫـﺎ و ﯾـﺎ ﭘﺎﯾﻪ   ﻫﺎی ﺩﯾﻮﺍﺭﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ   . ﺍﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ          ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ و ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺟﺪﯾﺪی ﺭﺍ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ   . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﻟﺤﺎﻗﯿﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ  . ﺁﯾ  ”  ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﯿﻦﻧﺎﻣﮥ ًﺿﻤﻨﺎ ﻃـﺮﺡ ﭘـﻞ   ﻫـﺎی ﺭﺍﻩ و ﺭﺍ  ﻩ ﺁﻫﻦ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪ ـ     463 ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰی و ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺭﺍﻫﺒـﺮﺩی ﺭﯾـﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ”      ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﮑﻞ     ﭘﺬﯾﺮی ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺘﻦ ﺁﺭﻣﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺯﯾﺎﺩی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ    ﭘﺬﯾﺮی ﺯﯾﺎﺩ ﺩﺭ ﺁﯾﯿﻦ    ﻧﺎﻣﻪﺑ  ﺘﻦﺍﯾﺮﺍﻥ        ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﻟﺤﺎﻗﯿﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﯾـﻦ ﺷـﮑﻞ   ﭘـﺬﯾﺮی ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ  . ﻫﻔﺖ ﻓﺼﻞ ﺍوﻝ ﺁﯾ   ﯿﻦ                 ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺹ ﺑﺘﻦ و ﻓﻮﻻﺩ و ﻣﻼﺣﻈـﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾـﯽ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﻞ        ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻻﺯﻡ و ﮐﺎﻓﯽ ﺍﺳﺖ   . ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﯾﻦ ﻓﺼﻮﻝ ﺩﺭ ﭘﻞ    . ﺑﮑﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮﻧﺪ ً ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﯿﻨﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﻟﺤﺎﻗﯿﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﺼﻮﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ

  • بازدید : 172 views
  • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۴۹    کد محصول : ۱۳۹۷۱    حجم فایل : ۸۴۲ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر استفاده از گراف ها در تشخیص الگوها

دانلود فایل متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر

با عنوان : استفاده از  گراف ها در تشخیص  الگوها

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را مطالعه کرده و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

چکیده :

pattern recognition علمی است که به توصیف و کلاسه بندی و تشخیص اشیا مختلف

می پردازد . یکی از روش های مختلف برای  تشخیص الگو تشخیص الگوی ساختاری است

که در آن از تئوری گراف برای توصبف  اجسام موجود استفاده می شود . باز نمایی داده ها

و اشیا توسط گراف ها ما را به سمت الگوریتم های تطبیق گراف سوق می دهند . در این

سمینار قصد داریم الگوریتم های شناسایی الگو با گراف ها و دسته بندی های موجود

در این رابطه را مورد بررسی قرار دهیم . روش های موجود عبارتند از الگوریتم های بهینه 

الگوریتم های تقریب الگوریتم های مقاوم در برابر خطا و جستجوی شاخص دار .

الگوریتم های بهینه همیشه بهترین تطابق را استخراج می کنند ولی پیچیدگی زمانی

بسیار  بالایی دارند . در روش های تقریب تضمینی  در مورد بهینه بودن جواب وجود

ندارد در عوض زمان محاسبه و رسیدن به تطابق مورد نظر بسیار کوتاهتر می باشد .

روش های مقاوم در برابر خطا کاربرد بیشتری در محیط های واقعی و نویزی دارند .

الگوریتم های  تطبیق گراف را می توان برای stero vision  تشخیص  داد سازمان دهی

مدل های بانک اطلاعاتی و غیره بکار برد .

مقدمه :

تشخیص الگو در برگیرنده دو عمل اساسی و مهم می باشد : توصیف و دسته بندی

وقتی یک جسم  ناشناخته را به عنوان ورودی به سیستم می دهیم ابتدا یک توصیف

از این جسم تولید می شود . دو راه کار کلی برای پیاده سازی سیستم مهای تشخیص

الو وجود دارد .

۱٫ تشخیص الگوی آماری

۲٫ تشخیص ساختاری

هر کدام از این دو روش تکنیک های متفاوتی را برای عمل توصیف و کلاسه بندی به کار

می برند . روش ها ی آماری با استفاده از تئوری های تصمیم گیری و براساس ویژگی های

کمیتی استخراج شده از  ورودی فرایند کلاسه بندی را انجام می دهند . روش های

ساختاری بر مبنای ویژگی های شکل شناسی و خصوصیات ساختاری جسم و نحوه

ارتباط آنها باهم عمل توصیف ورودی و تشخیص گروه مربوط به آن را پیاده سازی می کنند .


عتیقه زیرخاکی گنج