گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 218 views
 • بدون نظر
موضوع : پایان نامه مدلسازي فرايند تراوش تبخيري
رشته:مهندسی شيمي
تعداد صفحات: ۱۳۵ صفحه
نوع فایل: pdf

چکيده:
هدف از اي ن پروژه ارائه مدلی است که قادر باشد رفتار غشای پ ل يمر غ ي ر متخلخل را در فر اي ند جداسازی تراوش
تبخيری برای جداکردن متانول از آب پيش بينی کند.
امروزه فر اي ند های غش ا ي ی به عنوان يک تک ن ي ک مهم جداسازی مورد توجه قرار گرفته و کاربرد و س يعی در ز م ي نه
های مختلف پ ي دا کرده ان د .هر فر ايند جداسازی غش ا ي ی با استفاده از ي ک غشا، موجب انتقال ي ک جزء به صورت
انتخابی از د ي گر اجزاء می شو د .اي ن جداسازی به د ليل اختلاف ها در خصو ص ي ا ت ف ي ز ي ك ی و شي م يا يي غشا واجزاء
تراو اي ی می باشن د .در واقع انتقال از درون غشا به د ليل يک ني رو ی محرکه اتفاق م ي افت د .که اي ن ني روی محرکه می
تواند گراديان فشار ،غلظت،پتانسيل الکتريکی يا دما باشد.
معرفی ( kobber) فر ايند تراو ش تب خ ي ری به عنوان ي کی ا ز انواع فر اي ند های غش ا ي ی در سال ۱۹۱۷ توس ط كوب ر
شد .با افز اي ش ه ز ي نه های انرژی نفت در او اي ل ده ه ۱۹۷٠ فر اي ند ت ر اوش تب خ ي ری مورد توجه قرار گرف ت . با توجه
به اي ن که مکا ني سم جداسازی در فر اي ند تراوش تب خ ي ری بر پ ا يه حلا ليت نفوذ می باش د .در مق ا ي سه با مکا ني سم
فرايند تقطير که بر پايه اختلاف درنقطه جوش می باشد از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است.
به طور کلی فرايند تراوش تبخيری را می توان به سه مرحله زير تقسيم کرد:
١- جذب انتخابی غشا در سمت خوراک
٢- نفوذ گزينشی درون غشا
( permeate) ٣- دفع يک بخار در سمت تراوايي
با توجه به وجود دو فاز در فر اي ند تراوش تب خ ي ری (فاز م ا ي ع در سمت خوراک و فاز بخار در سم ت
توصيف رفتار انتقال اين فرايند بسيار پيچيده است. ، ( (permeate) تراوايي
تلاش های ز يادی برای توسعه ي ک مدل مناسب انتقال جرم برای تو ص ي ف رفتار فر اي ند جداسازی تراوش تب خ ي ری
صورت گرفته اس ت .مدلی که در اي ن پروژه ارائه می شود مدل فلاکس استفان ماکسول بسط داده شده در س ي ستم
سه جزئی بر پ ا ي ه ترمو د ي نا م ي ک بازگشت نا پ ذ ي ر اس ت .م ز يت اصلی رابطه استفان ماکسول بر پ ا ي ه ترمو د ي نا م ي ک
بازگشت ناپ ذ ي ر ،پارامترهای نفوذ و ني روی محرکه است که اه م يت و خصو ص يات خود را در فر اي ندهای مختلف
غش ا يی حفظ می کنن د .بعلاوه نفوذهای دو ت ا ي ی استفان ماکسول در مخلوط های چند جزئی خصو ص يات ف ي ز ي کی
خود را نگه می دارند.در حاليکه برای نفوذ فيک وساير ضرايب نفوذ دو تايی چنين ويژگی بر قرار نيست.
بر هم کنش های ترمو د ي نا م ي کی از ط ر ي ق اصلاح معادله کلا س ي ک فلوری ها گ ي نز برای س ي ستم سه ت ا ي ی به منظور
توصيف تعادل پليمر-مايع و پليمر _بخار با استفاده از يک دسته پارامترهای قابل تنظيم به کار گرفته شدند.
نت ا يج به دست آمده نشان م ي دهد که مدل پ ي شنهادی ،با وجود پارامترهای تعادل ونفوذ دو ت ا ي ی ،توان ا يی تو ص يف
فر ايند تراوش تب خ ي ری چند جزئی را دار د .در واقع م ز يت اي ن روش شامل ت ع ي ي ن پارامترهای بر هم کنش تعادلی
دوت ا ي ی از جذب همدمای بخار خالص و ت ع ي ي ن ضر ايب نفوذ استفان ماکسول از ت غ ي ي رات فلاکس تراو ايی جزء خالص
با فشار تراوايی است.
در انتها م ي توان اي ن مدل را در شر اي ط غ ي ر ي کنواخت و ي ا برای س ا ي ر غشاهای غ ي ر متخلخل پ ل يمری وخوراک های
ديگر بسط داد و صحت فرضيات فوق را نتيجه گرفت.

 • بازدید : 143 views
 • بدون نظر

با گسترش تعداد كاربران اينترنت و نياز به پهناي باند بيشتر از سوي آنها، تقاضا براي استفاده از سرويسهاي اينترنت با سرعت رو به افزايش است و تهيه كننده هاي سرويس اينترنت براي برآورده سازي اين تقاضا ها احتياج به سوئيچ هاي با ظرفيت بيشتر دارند ]۱[.

در اين ميان تلاشهاي زيادي نيز براي دستيابي به كيفيت سرويس بهتر در حال انجام مي‌باشد. فنآوریATM[1] نيز كه به اميد حل اين مشكل عرضه شد، بعلت گسترش و محبوبيتIP[2] نتوانست جاي آن را بگيرد و هم اكنون مساله مجتمع سازي IP و ATM نيز به يكي از موضوعات مطرح در زمينه شبكه تبديل شده است.

در اين فصل به معرفي مسائل و مشكلات مربوط به كيفيت سرويس و مجتمع سازي IP و ATM مي پردازيم و راه حلهاي ارائه شده از جمله MPLS [3] رابررسي خواهيم نمود.

 • بازدید : 175 views
 • بدون نظر

               ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻊ ( ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎ ﻳﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺘﺎﻧﻮﻝ ﻳﺎ ﺳﻮﺧﺘﻬﺎﻱ ﻣﻴﻌﺎﻧﻲ ﻧﻮﻉ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺩﺍﺭﺩ . ﺟﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻭﺷﻬ GTL ﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﻡ  ﺎﻱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻗﺒ  LNG) ﻴﻞ ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﺷﺪﻩ ( ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺩﻱ  DME) ﻣﺘﻴﻞ ﺍﺗﺮ ( ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﺎﻳﻊ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺭﺍ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  . ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮ  ﺑﺮﻣﺒ GTL ﺟﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﻫﺎﻱ ﻨﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﺩﻳﺰﻝ ﺗﻮﺳﻂﺳﻨﺘﺰ  ﻓﻴﺸﺮ –  ﺗﺮﻭﭘﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .  ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺭﻭﺑﻪ ﺗﻨﺰﻝ ﻭ ﺫ ﺧﺎﻳﺮ ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺭﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺮﻭ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﮔﺮﺍﻳﺸﻬﺎﻱ ﻭﺍﮔﺮ ﺍ ﻣﺤﺮﻛﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﺴ  GTL ﺘﺠﻮ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ  ﻛﻠﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬ ﺍﺭﻱ ﺑﺎﻻ ﻭ ﻛﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻭ ﭘﻴ  GTL ﺸﻨﻬﺎﺩ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻳﻬﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ FTS ﺑﻪ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩﻱ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻫﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ  . ﺳﻨﺘﺰ ﻓﻴﺸﺮ – ﺗﺮﻭﭘﺶ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﮔﺎﺯ ﺳﻨﺘﺰﺑﻪ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﯼ ﻫﻴﺪﺭﻭﮐﺮﺑﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﮐﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺍﺯ ﻫﻴﺪﺭﻭﮐﺮﺑﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ  . ﺩﺭ  ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ , ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﯼ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺎﺯ ﺳﻨﺘﺰ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺘﻬﺎﯼ ﺳﻨﺘﺰﯼ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺭﺍﮐﺘﻮﺭ ﮐﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺘﯽ Slurry ﺩﻭﻏﺎﺑﯽ Matlab ﻭ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ . ﺑﺪ ﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ , ﺣﺮﺍﺭﺕ , ﻏﻠﻈﺖ ﻭ ﺳﻴﻨﺘﻴﮏ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻋﺪﺩﯼ ﺣﻞ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ . ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ , ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ , ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺩﻣﺎ ﻭ ﻏﻠﻈﺖ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺭﺍﮐﺘﻮﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩدانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی/مدلسازی و شبيه سازی راکتور دوغابی سنتز فيشر- تروپش جهت توليد سوختهای سنتزی

 • بازدید : 142 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۴۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
از آنجائيکه شرکت هاي بزرگ در رشته نانو فناوري  مشغول فعاليت هستند و رقابت بر سر عرصه محصولات جديد شديد است و در بازار رقابت، قيمت تمام شده محصول، يک عامل عمده در موفقيت آن به شمار مي رود، لذا ارائه يک مدل مناسب که رفتار نانولوله هاي کربن را با دقت قابل قبولي نشان دهد و همچنين استفاده از آن توجيه اقتصادي داشته باشد نيز يک عامل بسيار مهم است. به طور کلي دو ديدگاه براي بررسي رفتار نانولوله هاي کربني وجود دارد، ديدگاه ديناميک مولکولي و  محیط پيوسته. ديناميک مولکولي با وجود دقت بالا، هزينه هاي بالاي محاسباتي داشته و محدود به مدل هاي کوچک مي باشد. لذا مدل هاي ديگري که حجم محاسباتي کمتر و توانايي شبيه سازي سيستمهاي بزرگتر را با دقت مناسب داشته باشند  بيشتر توسعه يافته اند.
فناوري نانو  
    نانو فناوري عبارت ازآفرينش مواد، قطعات و سيستم هاي مفيد با کنترل آنها در مقياس طولي نانو متر و بهره برداري از خصوصيات و پديده هاي جديد حاصله در آن مقياس مي باشد. به عبارت ديگر فناوري نانو، ايجاد چيدماني دلخواه از اتم ها و مولکول ها و توليد مواد جديد با خواص مطلوب است. فناوري نانو، نقطه تلاقي اصول مهندسي، فيزيک، زيست شناسي، پزشکي و شيمي است و به عنوان ابزاري براي کاربرد اين علوم و غني سازي آنها در جهت ساخت عناصر کاملاً جديد عمل مي کند.
    خصوصيات موجي (مکانيک کوانتومي) الکترونها در درون مواد و اندرکنشهاي اتمي، بوسيله ي تغييرات مواد در مقياس نانو متري، تحت تأثير قرار مي گيرند. با ايجاد ساختارهاي نانو متري، کنترل خصوصيات اساسي مواد مانند دماي ذوب، رفتار مغناطيسي و حتي رنگ آنها، بدون تغيير ترکيب شيميايي ممکن خواهد بود. به کارگيري اين پتانسيل، باعث ايجاد محصولات و فناوري هاي جديد با کارايي بسيار بالا خواهد شد که قبلاً ممکن نبوده است. سازمان دهي سيستماتيک ماده در مقياس طولي نانو متر، مشخصه کليدي سيستم هاي زيستي است.
    ساختارهاي نانو، نظير ذرات نانو و نانو لوله ها، داراي نسبت سطح به حجم خيلي بالايي اند، بنابراين اجزاي ايده آلي براي استفاده در کامپوزيت ها، واکنش هاي شيميايي و ذخيره از انرژي هستند.  از  آنجا که نانوساختارها خيلي کوچک اند، مي توانند در ساخت سيستم هايي بکار برده شوند که چگالي المان خيلي بيشتري نسبت به انواع مقياس هاي ديگر دارند. بنابراين قطعات الکترونيکي کوچک تر، ادوات سريع تر، عملکردهاي پيچيده ترو مصرف بسيار کمتر انرژي را مي توان با کنترل واکنش و پيچيدگي نانو ساختار، بطور همزمان بدست آورد.
    در حال حاضر، نانو فناوري يک تکنولوژي توانمند است، اما اين پتانسيل را دارد که تبديل به يک تکنولوژي جايگزين شود. فناوري نانو نه يک فناوري جديد، بلکه نگرشي تازه به کليه ي فناوري هاي موجود است و لذا روش هاي مبتني بر آن، در اصل همان فناوري هاي قبلي هستند که در مقياس نانو انجام مي شوند.
    مراکز علمي و دانشگاهي با آگاهي  از  توانايي هاي وقابليت هاي نانو فناوري به تحقيق و پژوهش در اين زمينه مي پردارند. تفاوت هايي که در سال هاي اخير در زمينه ي نانو بوجود آمده است، حاکي  از  افزايش رغبت به اين حوزه مي باشد. در گذشته، تحقيقات بر اساس علايق و تخصص هاي محقق پيش مي رفت، اما اکنون اغلب کشورها داراي برنامه هاي مدون و راهبردي مشخص در اين زمينه هستند و مراکز علمي و تحقيقاتي خود را مامور پيش برد اين برنامه ها کرده اند.
    نانو لوله‌هاي كربني  (CNTs) يك نوع آلوتروپ كربن هستند كه  اخيراً كشف شده‌اند. آنها به شكل مولكول استوانه‌اي هستند و خواص شگفت انگيزي دارند كه آنها را براي بكارگيري در بسياري  از  كاربردهاي نانوفناوري، الكترونيك، اپتيك و حوزه‌هاي ديگر علم مواد مناسب مي سازد. آنها داراي استحكام خارق العاده‌اي بوده، خواص الكتريكي منحصر به فردي دارند، و هادي كارآمدي براي حرارت هستند. 
يك نانولوله عضوي  از  خانواده فلورن هاست، كه باكي بال‌ها را نيز شامل مي‌شود. فلورن‌ها خوشه‌ي بزرگي  از  اتم‌هاي كربن در قالب يك قفس بسته مي‌باشند و  از  ويژگي هاي خاصي برخوردارند كه پيش  از  اين در هيچ تركيب ديگري يافت نشده بودند. بنابراين، فلورن‌ها به طور كلي خانواده‌اي جالب توجه  از  تركيب‌ها را تشكيل مي‌دهند كه به طور قطع در كاربردها و فناوري‌هاي آينده مورد استفاده وسيع قرار خواهند گرفت. 
    ساختارهاي عجيب و غريب زيادي از فلورن‌ها ، شامل: كروي منظم، مخروطي، لوله‌اي و همچنين اشكال پيچيده و عجيب ديگر وجود دارد. در اينجا ما به توضيح مهمترين و شناخته شده‌ترين آنها مي‌پرد از يم. ساختار باکي بال  در شكل كره و نانولوله به شكل استوانه است كه معمولاً لااقل يك سر آن با درپوش نيم كروي  از  ساختار باکي بال پوشيده شده است 
 نام آن  از  اندازه‌اش گرفته شده، زيرا قطر آن در ابعاد نانومتر (تقريباً ۵۰۰۰۰ برابر كوچكتر  از  قطر موي سر انسان) بوده و اين در حالي است كه طول آن مي‌تواند به بلندي چند ميليمتر برسد. طول بلند چندين ميكروني و قطر كوچك چند نانومتري آنها نسبت طول به قطر بسيار بزرگي را نتيجه مي‌دهد. لذا مي‌توان آنها را تقريباً به صورت فلورن‌هاي يك بعدي در نظر گرفت. بدين ترتيب انتظار مي‌رود اين مواد  از  خواص جالب الكترونيكي، مكانيكي و مولكولي ويژه‌اي برخوردار باشند. مخصوصاً در اوايل، تمام مطالعات تئوري نانولوله‌هاي كربني به بررسي اثر ساختار تقريباً يك بعدي آنها بر روي خواص مولكولي و الكترونيكي‌شان معطوف مي‌شد. 
    نانولوله‌ها در دو دسته‌ي اصلي وجود دارند: نانولوله‌هاي تك ديواره  (نانولوله ي کربني تک ديوارهs) و نانو لوله‌هاي چند ديواره    (MWNTs). نانولوله‌هاي تك ديواره را مي‌توان به صورت ورقه‌هاي بلند گرافيت در نظر گرفت كه به شكل استوانه پيچيده شده‌اند. نسبت طول به قطر نانولوله‌ها در حدود ۱۰۰۰ بوده و همانگونه كه قبلاً ذكر شد مي‌توان آنها را به عنوان ساختارهاي تقريباً يك بعدي در نظر گرفت. نانولوله‌ها مشابه گرافيت تماماً  از  هيبريد SP2 تشكيل شده‌اند،. اين ساختار هيبريدي،  از  هيبريد SP3 كه در الماس وجود دارد قويتر است و استحكام منحصر به فردي به اين مولكول‌ها مي‌دهد. نانولوله‌ها معمولاً تحت نيروهاي واندروالس  به شكل ريسمان به هم مي‌چسبند. تحت فشار زياد، نانولوله‌ها مي‌توانند با هم ممزوج و متصل شوند و اين امكان به وجود مي‌آيد كه بتوان سيم‌هاي به طول نامحدود و بسيار مستحكمي را توليد كرد. 
 • بازدید : 133 views
 • بدون نظر
موضوع : پایان نامه مدلسازی هیدروژناسیون وروغن های نباتی در جهت کاهش ایزومرترانس
رشته:مهندسی شيمي
تعداد صفحات: ۱۴۸ صفحه
نوع فایل: pdf

اسیدهای چرب ترانس از عمده ترین ایزومرهایی هستند که طی فرآیند هیدروژناسیون روغن های خوراکی به وجود می آیند. هر از چند گاهی، مردم ایران در خصوص پیامد های ناگوار بهداشتی و سلامتی این نوع اسیدهای چرب مطالبی را می شنوند که عبارتند از:
افزایش میزان LDL – کلسترول بد خون
کاهش میزان HDL – کلسترول خوب خون
کاهش نسبت LDL/HDL
این موضوع در گزارشی توسط MENSINK & KATAN در سال ۱۹۹۰ تایید شد.
لذا کاهش مصرف اسیدهای چرب ترانس، برای کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی دارای اهمیت است.
مقاله مذکور نگاهی دارد به نوآوری ها و جایگزین های چربی ترانس که می تواند به صنایع غذایی ایران در جهت رسیدن به هدف و آرمان مذکود کمک کند.
در این مقاله، بخش های تاثیر گذار بر صنایع غذایی شامل موارد ازیر است:
   1. متخصصین ژنتیک گیاهی
   2.  بازرگانان و تجار دانه های روغنی
   3. تولیدکنندگان بذر و دانه های روغنی
   4. تصفیه کنندگان و کارخانجات مواد غذایی سرویس ها و خدمات غذایی
   5. خرده فروشان مواد غذایی
نتیجه نهایی، تحلیلی است از نقطه نظر تکنولوژیکی، که چگونه صنایع ایران برای کاهش یا حذف اسیدهای چرب ترانس در عرضه محصولات غذایی کشور آماده شوند؟

بازیگران اصلی در این عرصه:
برای رسیدن به هدف کاهش یا حذف اسیدهای چرب ترانس در مواد غذایی سه گروه بازیگر اصلی هستند که البته نقش و مسئولیت هریک متفاوت از دیگریست. البته ممکن است چالشی بین این بازیگران در برخی مسائل پیش رو وجود داشته باشد ولی منافع چنین فعالیت هایی با هدف سلامت عمومی و حفظ آن گره خورده است.

   1. صنایع غذایی Foodindustry
   ♦ نیاز به تغییرات در شیوه های تولید دارند
   نیاز است که منابع لازم برای توسعه فرآیندهای نوآورانه و فرآورده های نو را فراهم نمایند

   2. مصرف کنندگان Consumers
   ♦ آگاهی کافی در انتخاب فراورده غذایی کسب نمایند
   ♦ مواد غذایی سلامیت بخش را انتخاب نمایند
   ♦ شیوه زندگی مبتنی بر سلامت را برگزینند

 • بازدید : 149 views
 • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۲۷    کد محصول : ۱۸۵۵۳    حجم فایل : ۵۲۶۳ کیلوبایت   
دانلود پروژه و پایان نامه ارشد مهندسی عمران مدلسازی تحلیل و بررسی رفتار تجهیزات قفل کننده LUD پلهاي بهسازي لرزه اي شده با اين تجهيزات

در اين پايان نامه پس از معرفي و بيان چگونگي عملكرد تجهيزات قفل كننده، روشي به منظور مدلسازي واقع گرايانه اين تجهيزات در تحليل اجزاء محدود پل ارائه شده است و سپس به منظور بررسي صحت مدل ارائه شده و مشاهده عملكرد پلهاي بهسازي لرزه اي شده با اين تجهيزات، دو نمونه از پلهاي مورد بهره برداري كه آسيب پذير بودن آنها در بررسي هاي كمي نشان داده شده و بهسازي لرزه اي آ نها با استفاده از تجهيزات قفل كننده نيز در زمره گزينه هاي قابل مطالعه به نظر مي رسيد ، بطور تفصيلي مدلسازي شده و از طريق تحليل هاي تاريخچه زماني، سيستم بهسازي شده مورد بررسي كمي قرار داده شده است . در مدلسازي هاي انجام شده، مدلسازي اندركنش خاك و سازه، بويژه اندركنش خاك و ديواره كوله ها، مورد توجه قرار داده شده است .

 • بازدید : 206 views
 • بدون نظر

قیمت : ۸۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۸۶    کد محصول : ۱۷۵۶۷    حجم فایل : ۱۸۷۷ کیلوبایت   
در این لحظه از سایت دانلود پروژه و پایان نامه های دانشجویی fileee.ir یکی از کاملترین و بهترین فایلهای دانشگاهی با عنوان دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد عمران ارزیابی و مدلسازی خواص رئولوژی قیرهای اصلاح شده راه و ترابری رو براتون گذاشتم .

دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد عمران ارزیابی و مدلسازی خواص رئولوژی قیرهای اصلاح شده راه و ترابری

دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد عمران ارزیابی و مدلسازی خواص رئولوژی قیرهای اصلاح شده راه و ترابری


عتیقه زیرخاکی گنج