گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 150 views
  • بدون نظر
موضوع : پایان نامه ارائه  و حل عددی یک مدل ریاضی در رهایش کنترل شده دارویی ایبوپروفن 
رشته:مهندسی شیمی
تعداد صفحات: ۹۷ صفحه
نوع فایل: pdf

مقدمه
آنچه از شنيدن نام دارو براي اولين بار به ذهن خطور ميكند شايد چيزي فراتر از قرص، كپسول و يا آمپول نباشد! در حاليكه دنياي دارو وروشهاي انتقال آن به بدن به همينها خلاصه نميگردد. معمولاً داروها به دو طريق گوارشي (ورود ازطريق دهان و جذب به سمت خون در طول لوله گوارشي) و غير گوارشي (تزريق, قطره هاي چشمي و . . .) وارد بدن ميشوند. ورود دارو از اين روشها مشكلات و محدوديت هايي را به دنبال دارد و به همين دليل محققان در پي راه هايي بودند كه بتواند مشكلات فوق را تا حد زيادي حل كند. به دنبال اين تلاش ها سيستم هاي رهايش كنترل شده دارو مطرح شد كه داراي مزاياي زيادي است. مهمترين اين مزايا شامل توانايي حفظ غلظت دارو در حدي نسبتاً ثابت براي مدتي مشخص، قابليت تنظيم سرعت آزاد شدن دارو وابسته به محل دارورساني، امكان رساندن دارو به يك عضو يا بافت خاص، توانايي رساندن چندين مادة دارويي با يك فرمولاسيون، امكان دارورساني در ابعاد نانومتري و . . .. اين سيستمها انقلابي را در زمينه درمان بسياري از بيماريها ايجاد نموده و در حال پيشرفت روز افزون است. رهايش كنترل شدة دارو فرآيندي است كه در آن يك مادة حامل پليمري يا سراميكي به طور حساب شدهاي با دارو يا عامل فعال تركيب شود تا عامل فعال در بدن به شكلي از پيش تعيين شده و دلخواه از اين ماده رها شود. امروزه رهايش دارو يكي از زمينههاي كاري و تحقيقاتي بسيار وسيع در رشته مهندسي بيومتريال م يباشد و حضور و پيشرفت دانشهايي همچون: ژنتيك, نانو تكنولوژي و . . . نيز در كنار مهندسي بيومتريال زمينههاي تحقيقاتي را گسترش داده به طوري كه شاهد پيشرفتهاي چشمگيري نيز بوده ايم . تكنولوژي هاي رهايش آهسته و كنترل شده دارو با هدف كنترل نرخ رهايش دارو و هدفمند شدن رهايش دارو به سمت يك بافت يا محل خاص مطرح گرديده است. البته استفاده از اين سيستم ها محدوديت هايي نيز ايجاد ميكند كه ممكن است شامل پيدايش مسموميتهاي جديد در اثر بكار بردن مواد تازه در بدن همراه با داروها، تأخير در پراكنده شدن دارو و نياز به آزمايشهاي جديد براي بررسي حامل دارويي است.

  • بازدید : 135 views
  • بدون نظر
موضوع : پایان نامه ارائھ یک مدل ریاضی بھ منظور بررسی اثر گیاھان در پاکسازی خاکھای آلوده
رشته:مهندسی شیمی
تعداد صفحات: ۱۰۳ صفحه
نوع فایل: pdf

چکیده
رفع برخی از آلودگیھای خطرناک نظیر فلزات سنگین، ترکیبات نفتی، مواد رادیو اکتیو و
حلالھای صنعتی از خاک با کمک گیاھان, از جملھ روشھای پاکسازی است کھ استفاده از آن بھ
دلایل مختلف روبھ تزاید است. علل اقبال عمومی بھ فرآیند مذکور عبارتند از: عدم وجود ھرگونھ
اغتشاشی در محل، عدم وجود آلودگی ھای ثانویھ نظیر آلودگی ھای صوتی، عدم نیاز بھ تکنیک –
ھای پیچیده مھندسی برای پیاده سازی، با صرفھ بودن بھ لحاظ اقتصادی و قابلیت استفاده برای
گستره وسیعی از آلودگی ھا. با وجود آنکھ در این راستا کوششھای آزمایشگاھی و تجربی زیادی
صورت پذیرفتھ است، ولی متاسفانھ علیرغم اھمیت بالای مفاھیم نظری و تئوری این پدیده، کمتر
از این جنبھ بدان پرداختھ شده است. متن حاضر تلاشی در راستای بررسی مفاھیم تئوری و
ریاضی پدیده گیاه خاک درمانی می باشد. در ابتدا، مفاھیم اولیھ و اصول کلی آن بصورت گذرا
مطرح می گردد. در این بخش ھمچنین بھ مکانیزم ھای حاکم اشاراتی شده است. مدلھای موفق با
تلفیق معادلات پیوستگی و بقای جرم و اعمال فاکتورھای مرتبط با گیاه و میکروارگانیسم ھا در
معادلات مذکور، روابطی را پدید آورده کھ از طریق روشھای حل عددی و تحلیلی امکان پیش
بینی ھای دقیق کھ با مقادیر تجربی انتشار آلودگی مطابقت دارد, فراھم آورد. در پایان این این
پژوھش با تغییر بعضی از پارامترھای تاثیر گذار در خاک سعی شد تا اثر انھا برروی کاھش
مواد آلوده در خاک مورد بررسی قرار گیرد.
با افزایش اثر جذب, سرعت انتقال جرم بین خاک و ریشھ, سرعت رشد ماکزیمم و میانگین حجم
آب جذب شده میزان غلظت مواد آلوده در ریشھ و ساقھ گیاه افزایش می یابد. ھمچنین با افزایش
میزان کربن آلی موجود در خاک و میزان غلظت بیومس میکروبی, غلظت مواد آلوده در گیاه
کاھش می یابد. در ادامھ عواملی کھ برروی غلظت بیومس میکروبی در خاک تاثیر دارند ھمانند
استرس دمایی و اثر سوبسترای اضافی در خاک نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از
افزایش این تغییرات, کاھش میزان بیومس میکروبی و افزایش غلظت مواد آلوده در خاک می
باشد.


عتیقه زیرخاکی گنج