گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 204 views
  • بدون نظر

مدل بسیار زیبای پل چوبی با ابعاد بزرگ مناسب جهت استفاده در نرم افزار طراحی سه بعدی تری دی مکس مدل بسیار زیبای پل چوبی با ابعاد بزرگ مناسب جهت استفاده در نرم افزار طراحی سه بعدی تری دی مکس

  • بازدید : 205 views
  • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۲۸    کد محصول : ۱۶۸۵۹    حجم فایل : ۲۳۹۷ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه عمران ارائه مدلی جهت بهینه سازی پارامترهای اقتصادی و فنی سیستم های انحراف آب در سدها

عنوان پایان نامه: ارائه مدلی جهت بهینه سازی پارامترهای اقتصادی و فنی سیستم های انحراف آب در سدها

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه
فصل اول: کلیات
۱-۱) اهداف و اهمیت موضوع
۲-۱) روش تحقیق
فصل دوم: مطالعات نظري
۱-۲) مقدمه اي بر انحراف آب و روشهاي مختلف آن
۲-۲) انتخاب سیلاب انحراف
۳-۲) فاکتورهاي موثر برطرح و اجرا عملیات سازه هاي آبی
۴-۲) روش هاي عمومی انحراف مسیر رودخانه
۱-۴-۲) انحراف یک مرحله اي
۲-۴-۲) انحراف دو مرحله اي
۳-۴-۲) انحراف چند مرحله اي
۵-۲) روشهاي مختلف انحراف آب
۱-۵-۲) کانالهاي رو باز
۲-۵-۲) آبگذر یا مجاري سرریزشونده
۳-۵-۲) کانالهاي روبسته (تونلها)
۱-۳-۵-۲) طرح سازه اي تونل انحراف آب
۲-۳-۵-۲) طرح هیدرولیکی تونل انحراف آب
۳-۳-۵-۲) تونل هاي جفت
۴-۳-۵-۲) کالورت
۶-۲) تونل هاي انحراف آب و انواع مقاطع مورد استفاده
۷-۲) انواع تونل ها با توجه به جریان
۸-۲) انواع مقاطع تونل
۹-۲) عوامل موثر در انتخاب مقطع تونل
۱۰-۲) کاربرد تونل انحراف آب قبل و بعد از بهره برداري از سد
۱۱-۲) پارامتر هاي اصلی موثر در طراحی تونل انحراف
۱-۱۱-۲) مسیر تونل
۲-۱۱-۲) شکل مقطع
۳-۱۱-۲) شیب
۴-۱۱-۲) سرعت
۵-۱۱-۲) فشار
۱۲-۲) جزئیات تونل ها
۱-۱۲-۲) پوشش
۲-۱۲-۲) سیستم تسلیح تونل
فصل سوم: مبانی طرح و سوابق مطالعاتی
۱-۳) مقدمه بر بهینه سازي
۲-۳) اجزاي اصلی یک مسئله بهینه سازي
۱-۲-۳) متغیرهاي طراحی
۲-۲-۳) قیدهاي طراحی
۳-۲-۳) تابع هدف
۳-۳) دسته بندي مسائل بهینه سازي
۴-۳) برخی ازانواع مدلهاي بهینه سازي
۱-۴-۳) مدلهاي برنامه ریزي خطی
۲-۴-۳) مدلهاي برنامه ریزي غیر خطی
۳-۴-۳) مدلهاي برنامه ریزي هندسی
۴-۴-۳) مدلهاي بهینه سازي استوکستیک ضمنی
۵-۴-۳) مدلهاي الگوریتم هاي هاي فراابتکاري
۵-۳) الگوریتم هاي تکاملی
۶-۳) شرح نحوه ایجاد الگوریتم پیشنهادي (PSO)
۱-۶-۳) تاریخچه
۲-۶-۳) سبب شناختی (علت شناسی) PSO
۳-۶-۳) بردار مزرعه (گندم زار)
۴-۶-۳) حذف متغیرهاي فرعی (کمکی)
۵-۶-۳) پارامترهاي الگوریتم PSO
۶-۶-۳) شرح الگوریتم کاربردي PSO
۷-۶-۳) شرح ریاضی PSO
۸-۶-۳) شرایط توقف الگوریتم PSO
۹-۶-۳) مقایسه الگوریتم هاي PSO و GA
۱۰-۶-۳) سوابق تحقیق
فصل چهارم: الگوریتم حل مسئله (متدلوژي)
۱-۴) مقدمه
۲-۴) فرضیات پایه
۱-۲-۴) فرضیات هندسی
۲-۲-۴) فرضیات سیستم تسلیح تونل
۳-۲-۴) فرضیات هیدرولیکی
۴-۲-۴) فرضیات هزینه اي
۵-۲-۴) ملاحظات هیدرولوژیکی
۶-۲-۴) محدودیت ها
۳-۴) مدلسازي تابع هدف
۴-۴) حل مسئله بصورت تقریبی
۵-۴) حل دقیق مسئله بدون اعمال محدودیت
۶-۴) مینیمم سازي براي همه محدوده داده ها
۷-۴) کدبندي مسئله جهت حل کامپیوتري
فصل پنجم: تجزیه و تحلیل نتایج
۱-۵) نتایج حل دقیق مسئله بدون اعمال محدودیت
۲-۵) نتایج حل مسئله بروش PSO
۳-۵) مقایسه نتایج حل مسئله بروش PSO و حل دقیق بدون اعمال محدودیت (Acc)
۴-۵) مطالعات حساسیت
۱-۴-۵) حساسیت به سطوح قیمت بالا
۲-۴-۵) حساسیت به سطوح قیمت نسبی
۳-۴-۵) حساسیت به نوع سیستم تسلیح
۴-۴-۵) حساسیت نسبت به هندسه منطقه
۵-۵) مطالعه موردي جهت صحت سنجی مدل
۱-۵-۵) سیستم انحراف سد Stontia Springs
۲-۵-۵) سیستم انحرافی سد خرسان ۳
۱-۲-۵-۵) ضوابط طراحی طراح
۲-۲-۵-۵) بهگزینی ابعاد سیستم انحراف آب
۳-۲-۵-۵) بررسی نحوه تخلیه سیلاب به ازاي انتخاب قطر هاي مختلف تونل
۳-۵-۵) برآورد هزینه هاي اجرایی
۱-۳-۵-۵) برآورد هزینه هاي تونل انحراف
۲-۳-۵-۵) برآورد هزینه هاي فرازبند
۴-۵-۵) انتخاب قطر تونل براي سیلاب هاي طراحی مختلف
۵-۵-۵) مطالعات آنالیز ریسک
۶-۵-۵) حل مسئله با استفاده از مدل PSO
فصل ششم : نتیجه گیري و پیشنهاد
نتیجه گیري
پیشنهادات
مراجع و منابع فارسی
مراجع و منابع لاتین
چکیده لاتینامیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج