گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 124 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در مدولاسيونMPSK اختلاف فقط در فاز پالس ها است و در مدولاسيون MASKاختلاف فقط در دامنه پالس ها است ولي درمدولاسيونMQAM اختلاف در فازو دامنه پالس ها است.
لازم به ذکر است که  M=2 پالس ها و لذا سيگنال متشکل از آنها را مي توان به دو مولفه سينوسي _ کسينوسي تجزيه کرد يعني در اين حالت هم سيگنال نظيردو مدولاسيون DSB است يکي با  و ديگري با   به اين دليل به آن QAM گفته مي شود.
مدولاسيون MQAM همانطور که گفته شد داراي دو کارير مي باشد که يکي دقيقا با ْ۹۰ درجه اختلاف فاز نسبت به ديگري وجود دارد. همانطور که در شکل زير ديده مي شود٬ابتدا دو مولفه I وQ در مدولا تور QAM به صورت زير توليد مي شود:
يک سيستم مخابراتي به صورت عموم ديتا مي گيرد  و بعد از انجام برخي از پردازشها و تبديل فرکانسي ديتا را مي فرستد و همين عمل را به صورت معکوس در گيرنده انجام مي دهد. بلوک دياگرام يک سيستم QAM در شکل نشان داده شده است
در يک سيستم مخابراتي ديجيتال سيگنالهاي ورودي به مودم يک رشته سيگنال از يک منبع ديجيتال يا يک کد گذار کانال.اگر هر چند هم که سيگنال ورودي به مودم بوسيله يک منبع آنالوگ توليد شده باشد ٬  بايد قبل از قرار گرفتن در جايگاه نمونه برداري به پهناي باند B محدود شود.طبق قضيه نايکوئيست  حتما فرکانس نمونه برداري بايد دو برابر پهناي باند باشد  .
به عنوان مثال بيشترين انرژي يک سيگنال صدا در فرکانس زير   متمرکز شده و از اين رو سيگنال هاي صحبت به طور نوعي داراي يک فيلتر پايين گذر با پهناي باند   هستند و اين يک سرعت نمونه برداري براي فرکانس   يا بالاتر را طلب ميکند.  لازم به ذکر است که اغلب سيستم هاي مخابراتي براي انتقال صدا از سرعت نمونه برداري براي فرکانس   استفاده مي کنند.
بعد از اين مقدمه ما به شرح هر يک از بلوک هاي به کاررفته در يک مودم   مي پردازيم: 
۳-۳- بخش فرستنده:
_مبدل انالوگ به ديجيتال:
مبدل آنالوگ به ديجيتال ( (ADCسيگنال با باند محدود را به منظور انتقال و عمل ديجيتال کردن آن ميگيرد و هر سطح کوانتیزاسیون آنالوگ را در هر بار نمونه برداري به يک سطح کوانتیزاسیون مجزا تبديل مي کند .
به عنوان مثال در يک مبدل آنالوگ به ديجيتال ۸ بيتي به ازاي هر سطح کوانتیزاسیون جدا شده يک پاسخ باينري ۸ بيتي در خروجي داريم.نمودار زير بيانگر نوع عمليات در يک  ADC مي باشد:
اختلاف بين سيستم هاي مخابراتي ديجيتال و اغلب سيستم هاي مخابراتي آنالوگ سنتي در بکارگيري تکنيک انتقال سيگنال مي باشد. در يک راديو آنالوگ سيگنال فرستاده شده به صورت مستقيم مدوله شده و اغلب با ضرب ساده با کارير حمل مي شود.در طرف ديگر سيستم هاي ديجيتال بيشتر از مدولاسيون همبستگي استفاده مي کنند که مي تواند ديتاي ورودي را با کيفيت خوب بر روي کارير نگاشت مي کند. با وجود پيچيدگي سيستم ديجيتال استفاده از تکنيک ديجيتال به اين علت است که لينک ديجيتال مي تواند سيگنال پردازش شده را با خطاي کمتري تحويل دهد در حاليکه در سيستم آنالوگ به دليل وجود هميشگي نويزهاي گوسي در وسائل و تجهيزات شاهد افت اطلاعات هستيم.
_بخش :Mapping   
در عمل   Mappingبيتهاي اطلاعات بر روي رشته هاي مدوله شده با کاريرهاي I وQ  قرار دارند و نقش اساسي در تعيين مشخصات يک مودم را بازي مي کنند.
Mapping  مي تواند به وسيله يک دياگرام که دياگرام فضاي حالت ناميده مي شود نشان داده شود. يک چنين دياگرامي از از يک منحني دو بعدي حاصل مي شود که دامنه هاي لول هاي  IوQ در هر يک از نقاط منحني مشخص شده باشد .براي يک مدولاسيون دامنه باينري ساده دياگرام آن داراي دو نقطه ميباشد که هر دو در طرف مثبت محور Xها قرار دارد.
دامنه منفي در اصل نشان مي دهد که در انتقال يک سيگنال يک شيفت فازي به اندازه ۱۸۰ درجه انجام شده است. نقاطي که در روي دياگرام شيفت فازي پيدا  مي کنند مي توانند براي ما اين نکته را توصيف کنند که اين نقاط هم داراي فاز و هم داراي دامنه مي باشند که دامنه نشان دهنده خاصيت مغناطيسي کارير فرستاده شده مي باشد و فاز نشان دهنده شيفت فازي از کارير نسبت داده شده به اسيلاتور محلي در فرستنده مي باشد. در اين دياگرام مولفه هاي  (Inphase) IوQ(Quadrature) به ترتيب در روي دو محور  XوY قرار دارند. ودر يک دياگرام مربعي ۱۶QAM که در شکل زير نشان داده شده است هر نقطه با يک سمبل ۴ بيتي نشان داده شده است:
که شامل بيتهاي هم فاز   و  و بيتهاي تربيعي  و  مي باشد که به منظور ترکيب  و و و  در ميان آنها قرار داده شده است.
مولفه هاي  IوQ موجود در ربع چهارم بوسيله بيتهاي ۰۱ و  00 و ۱۰ و۱۱ کدبندي گري شده اند و لول هاي آن ها نيز به ترتيب d3 وd و-d وd3- ميباشد.
محاسبه مقدار متوسط انرژي در چنين دياگرامي به صورت زير مي باشد
هر شکل دهي ديگري براي ۱۶QAM که مانند دياگرام بالا نباشد باعث افت انرژي مي شود.بنابراين ما ادعا مي کنيم که يک انرژي نويز پايدار براي نسبت سيگنال به نويز لازم است تا به همان سرعت خطاي بيت (BER)  که بالا نيز خواهد بود برسيم.
فاصله Hamming بين هر دو نقطه در بيتهاي Mapping  براي آن نقاط متفاوت است٬ بنابراين نقاطي که به صورت ۰۱۰۱  و  0111  نمايش داده شده اند يک فاصله Hamming  از ۱ و نقاطي که به صورت ۰۱۰۱ و ۰۰۱۱ نمايش داده شده اند داراي چنين فاصله اي از ۲ مي باشد.
هر زماني که فازور انتقال داده شده توسط نويز دچار آسيب گردد٬  اين کد گذاري گري مي باشد که اين تخريب را به اندازه کافي فراهم مي کند که در نتيجه اين عمل به غلط به عنوان يک نقطه فضاي حالت مجاور مشخص مي شود که بعدا اين دمدولاتور مي باشد که يک فازور با يک خطاي بيت را انتخاب مي کند٬ اين امر احتمال خطا را کاهش مي دهد.
در شکل زير ما منحني از يک توالي چهارتايي از مولفه I را که توسط Mapper توليد شده است را مشاهده مي کنيم:
 
 • بازدید : 145 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۰۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

زمان زیادی از اولین پیامی که مارکونی مخترع رادیو مخابره کرد نمی گذرد. اما در همین زمان کم ارتباطات توسعة فراوانی داشته است. با توجه به پیشرفت های اخیر در زمینة ارتباطات نام عصر ارتباطات برای قرن حاضر بسیار مناسب است عمدة ارتباطات و ارسال امواج مخابراتی توسط دو موج FM و AM صورت می گیرد
فرآيندي كه طي آن پيام اصلي به شكل مناسب براي انتقال تبديل مي‌شود مدولاسيون نام دارد. در فرآيند مدولاسيون مشخصه اي – مانند دامنه، فركانس يا فاز – از يك حامل  فركانس بالا متناسب با مقدار لحظه اي سيگنال مدوله كننده (پيام) تغيير مي كند. به اين ترتيب محتويات پيام اصلي به بخشي از طيف فركانسي در حوالي فركانس حامل منتقل مي شود.
. منبع سيگنال پيام مي تواند ميكروفون، سوزن گرام، دوربين تلويزيون و يا ديگر وسايل تبديل كننده اطلاعات مطلوب به سيگنال الكتريكي باشد. 
۲٫ سيگنال تقويت شده معمولاً براي محدود شدن پهناي باند از يك فيلتر پايين گذر عبور داده مي شود. 
۳٫ نوسانساز RF فركانس حامل يا كسر صحيحي از آن را ايجاد مي‌كند. چون براي ماندن گيرنده در فركانس اختصاص يافته به آن، پايداري نوسانساز بايد خوب باشد اين نوسانساز معمولاً توسط كريستال كوارتز كنترل مي شود. 
۴٫ يك يا چند طبقه تقويت كننده سطح توان سيگنال نوسانساز را به حد لازم در ورودي مدولاتور مي رساند. براي دستيابي به يك بازده خوب در صورت امكان از تقويت كننده هاي كلاس C استفاده مي شود. مدار خروجي در يك هارمونيك فركانس ورودي تنظيم مي شود و به اين ترتيب عمل «چند برابر كردن فركانس» صورت مي گيرد تا فركانس حامل مضرب صحيحي از فركانس نوسانساز باشد. 
۵٫ مدولاتور سيگنال و مولفه هاي فركانسي حامل را تركيب كرده، يكي از انواع موجهاي مدوله شده بخش   را ايجاد مي كند. در سيستم ساده شده شكل  1  طيف سيگنال خروجي در حوالي فركانس حامل RF مطلوب قرار دارد. در بسياري از فرستنده ها يك نوسانساز و مخلوط كننده ديگر (شبيه بلوكهاي ۱۰ و ۱۱) بين بلوكهاي ۵ و ۶ قرار مي گيرد تا موج مدوله شده به گستره فركانسي بالاتري برود. 
۶٫ پس از مدولاسيون تقويت كننده هاي ديگري لازم است تا توان سيگنال به مقدار مطلوب براي تحويل شدن به آنتن برسيد. 
۷٫ آنتن فرستنده انرژي RF را به يك موج الكترومغناطيسي با پلاريزاسيون مطلوب تبديل مي كند. اگر تنها يك گيرنده (ثابت) مورد نظر باشد، آنتن طوري طرح مي شود كه انرژي تشعشعي تا حد ممكن در جهت آنتن گيرنده  منتشر شود. 
۸ . آنتن گيرنده ممكن است همه جهته و يا در مورد مخابرات فقط به نقطه جهتدار باشد. موج منتشر شده ولتاژ كوچكي در آنتن گيرنده القا مي كند. ولتاژ القايي، بسته به شرايط متفاوت بين چند ده ميلي ولت تا كمتر از ۱ ميكرو ولت است. 
۹ . طبقه تقويت كننده RF توان سيگنال را به مقدار مناسب براي ورودي مخلوط كننده مي رساند و به جداسازي نوسانساز محلي از آنتن نيز كمك مي كند. اين طبقه فركانس گزيني چنداني ندارد و تنها سيگنالهاي خيلي دور از فركانسهاي كانال مورد نظر را حذف مي كند. داشتن يك تقويت كننده قبل از مخلوط كننده به خاطر نويز غير قابل اجتناب مخلوط كننده نيز مطلوب است. 
۱۰ . نوسانساز محلي گيرنده طوري تنظيم مي شود كه فركانس آن،   ، به اندازه فركانس مياني،   ، با فركانس ورودي،   ،‌ داشته باشد؛ يعني   مي تواند مقادير   و   را داشته باشد. 
۱۱ . مخلوط كننده يك عنصر غير خطي است كه فركانس دريافتي   را به فركانس مياني   مي برد. موج مدوله شده سوار بر حامل نيز به فركانس مياني برده مي شود. 
۱۲٫ تقويت كننده IF توان سيگنال را به حد مناسب براي آشكارسازي مي رساند و فركانس گزيني آن در حدي است كه سيگنال مطلوب را گذرانده و سيگنالهاي نامطلوب موجود در خروجي مخلوط كننده را حذف مي كند. چون مدارهاي تنظيم شده موجود در بلوكهاي ۱۱ و ۱۲ هميشه در فركانس ثابت   كار مي كنند مي توان آنها را طوري طراحي كرد كه فركانس گزيني بالايي داشته باشند. در اين بلوكها غالباً از فيلترهاي سراميكي يا كريستالي استفاده مي شود. 
۱۳ . آشكار ساز سيگنال پيام را از ورودي مدوله شده IF جدا مي‌كند. 
۱۴٫ تقويت كننده صوتي يا تصويري توان خروجي آشكارساز را به حد مطلوب براي دادن به بلندگو، صفحه تلويزيون، يا ديگر دستگاههاي خروجي مي رساند. 
۱۵٫ دستگاه خروجي سيگنال اطلاعات را به شكل اصلي (موج صوتي، تصوير و غيره) تبديل مي كند. علاوه بر اينكه سيگنال مطلوب توسط گيرنده پردازش مي شود، نويز الكتريكي در مسير انتشار به سيگنال مطلوب اضافه مي شود. همچنين در تقويت كننده RF ، نوسانساز محلي، مخلوط كننده و ديگر طبقه ها نيز نويز توليد مي شود. نمودار بلوكي شكل ۱   تنها براي نشان دادن كل سيستم آورده شده است. سيستمهاي فرستنده و گيرنده در عمل آنقدر مي توانند تغيير كنند كه هيچ بلوكي را نمي توان به عنوان يك بلوك اصلي در نظر گرفت. در فصلهاي بعد آرايش عمومي فرستنده ها و گيرنده هاي كاربردهاي خاص مورد بحث قرار خواهد گرفت. 
۱-۱- مدولاسيون 
فرض مي كنيم ولتاژ موج حامل مدوله نشده به اين صورت باشد: 
(۱)                 ر
كه در آن،   فركانس (رادياني) حامل،   دامنه و   يك زاويه فاز دلخواه است.
در موج دامنه اي مدوله شده (AM) انحراف دامنه،   از مقدار غير مدوله شده اش با مقدار لحظه اي سيگنال مدوله كننده متناسب است. به عبارت ديگر اگر سيگنال مدوله كننده   باشد، دامنه حامل بايد به صورت زير با زمان تغيير كند: 
(۲)                  
كه در آن   ضريب مدولاسيون ناميده مي شود. 
۱-۲- مدولاسيون زاويه اي 
در مدولاسيون زاويه اي به جاي دامنه زاويه   معادله (۱) متناسب با سيگنال مدوله كننده از مقدار غير مدوله شده اش منحرف مي شود. مدولاسيون فاز و مدولاسيون فر كانسي شكلهاي خاص مدولاسيون زاويه هستند. در  مدولاسيون فاز (PM) زاويه   معادله (۱) متناسب با سيگنال مدوله كننده   تغيير مي كند. در مدولاسيون فركانسي (FM) مقدار لحظه اي فركانس 
 • بازدید : 121 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در مدولاسيونMPSK اختلاف فقط در فاز پالس ها است و در مدولاسيون MASKاختلاف فقط در دامنه پالس ها است ولي درمدولاسيونMQAM اختلاف در فازو دامنه پالس ها است.
لازم به ذکر است که  M=2 پالس ها و لذا سيگنال متشکل از آنها را مي توان به دو مولفه سينوسي _ کسينوسي تجزيه کرد يعني در اين حالت هم سيگنال نظيردو مدولاسيون DSB است يکي با  و ديگري با   به اين دليل به آن QAM گفته مي شود.
مدولاسيون MQAM همانطور که گفته شد داراي دو کارير مي باشد که يکي دقيقا با ْ۹۰ درجه اختلاف فاز نسبت به ديگري وجود دارد. همانطور که در شکل زير ديده مي شود٬ابتدا دو مولفه I وQ در مدولا تور QAM به صورت زير توليد مي شود:
در يک سيستم مخابراتي ديجيتال سيگنالهاي ورودي به مودم يک رشته سيگنال از يک منبع ديجيتال يا يک کد گذار کانال.اگر هر چند هم که سيگنال ورودي به مودم بوسيله يک منبع آنالوگ توليد شده باشد ٬  بايد قبل از قرار گرفتن در جايگاه نمونه برداري به پهناي باند B محدود شود.طبق قضيه نايکوئيست  حتما فرکانس نمونه برداري بايد دو برابر پهناي باند باشد  .
به عنوان مثال بيشترين انرژي يک سيگنال صدا در فرکانس زير   متمرکز شده و از اين رو سيگنال هاي صحبت به طور نوعي داراي يک فيلتر پايين گذر با پهناي باند   هستند و اين يک سرعت نمونه برداري براي فرکانس   يا بالاتر را طلب ميکند.  لازم به ذکر است که اغلب سيستم هاي مخابراتي براي انتقال صدا از سرعت نمونه برداري براي فرکانس   استفاده مي کنند.
بعد از اين مقدمه ما به شرح هر يک از بلوک هاي به کاررفته در يک مودم   مي پردازيم: 
۳-۳- بخش فرستنده:
_مبدل انالوگ به ديجيتال:
مبدل آنالوگ به ديجيتال ( (ADCسيگنال با باند محدود را به منظور انتقال و عمل ديجيتال کردن آن ميگيرد و هر سطح کوانتیزاسیون آنالوگ را در هر بار نمونه برداري به يک سطح کوانتیزاسیون مجزا تبديل مي کند .
به عنوان مثال در يک مبدل آنالوگ به ديجيتال ۸ بيتي به ازاي هر سطح کوانتیزاسیون جدا شده يک پاسخ باينري ۸ بيتي در خروجي داريم.نمودار زير بيانگر نوع عمليات در يک  ADC مي باشد:
اختلاف بين سيستم هاي مخابراتي ديجيتال و اغلب سيستم هاي مخابراتي آنالوگ سنتي در بکارگيري تکنيک انتقال سيگنال مي باشد. در يک راديو آنالوگ سيگنال فرستاده شده به صورت مستقيم مدوله شده و اغلب با ضرب ساده با کارير حمل مي شود.در طرف ديگر سيستم هاي ديجيتال بيشتر از مدولاسيون همبستگي استفاده مي کنند که مي تواند ديتاي ورودي را با کيفيت خوب بر روي کارير نگاشت مي کند. با وجود پيچيدگي سيستم ديجيتال استفاده از تکنيک ديجيتال به اين علت است که لينک ديجيتال مي تواند سيگنال پردازش شده را با خطاي کمتري تحويل دهد در حاليکه در سيستم آنالوگ به دليل وجود هميشگي نويزهاي گوسي در وسائل و تجهيزات شاهد افت اطلاعات هستيم.
_بخش :Mapping   
در عمل   Mappingبيتهاي اطلاعات بر روي رشته هاي مدوله شده با کاريرهاي I وQ  قرار دارند و نقش اساسي در تعيين مشخصات يک مودم را بازي مي کنند.
Mapping  مي تواند به وسيله يک دياگرام که دياگرام فضاي حالت ناميده مي شود نشان داده شود. يک چنين دياگرامي از از يک منحني دو بعدي حاصل مي شود که دامنه هاي لول هاي  IوQ در هر يک از نقاط منحني مشخص شده باشد .براي يک مدولاسيون دامنه باينري ساده دياگرام آن داراي دو نقطه ميباشد که هر دو در طرف مثبت محور Xها قرار دارد.
دامنه منفي در اصل نشان مي دهد که در انتقال يک سيگنال يک شيفت فازي به اندازه ۱۸۰ درجه انجام شده است. نقاطي که در روي دياگرام شيفت فازي پيدا  مي کنند مي توانند براي ما اين نکته را توصيف کنند که اين نقاط هم داراي فاز و هم داراي دامنه مي باشند که دامنه نشان دهنده خاصيت مغناطيسي کارير فرستاده شده مي باشد و فاز نشان دهنده شيفت فازي از کارير نسبت داده شده به اسيلاتور محلي در فرستنده مي باشد. در اين دياگرام مولفه هاي  (Inphase) IوQ(Quadrature) به ترتيب در روي دو محور  XوY قرار دارند. ودر يک دياگرام مربعي ۱۶QAM که در شکل زير نشان داده شده است هر نقطه با يک سمبل ۴ بيتي نشان داده شده است:
که شامل بيتهاي هم فاز   و  و بيتهاي تربيعي  و  مي باشد که به منظور ترکيب  و و و  در ميان آنها قرار داده شده است.
مولفه هاي  IوQ موجود در ربع چهارم بوسيله بيتهاي ۰۱ و  00 و ۱۰ و۱۱ کدبندي گري شده اند و لول هاي آن ها نيز به ترتيب d3 وd و-d وd3- ميباشد.
محاسبه مقدار متوسط انرژي در چنين دياگرامي به صورت زير مي باشد:
 
هر شکل دهي ديگري براي ۱۶QAM که مانند دياگرام بالا نباشد باعث افت انرژي مي شود.بنابراين ما ادعا مي کنيم که يک انرژي نويز پايدار براي نسبت سيگنال به نويز لازم است تا به همان سرعت خطاي بيت (BER)  که بالا نيز خواهد بود برسيم.
فاصله Hamming بين هر دو نقطه در بيتهاي Mapping  براي آن نقاط متفاوت است٬ بنابراين نقاطي که به صورت ۰۱۰۱  و  0111  نمايش داده شده اند يک فاصله Hamming  از ۱ و نقاطي که به صورت ۰۱۰۱ و ۰۰۱۱ نمايش داده شده اند داراي چنين فاصله اي از ۲ مي باشد.
هر زماني که فازور انتقال داده شده توسط نويز دچار آسيب گردد٬  اين کد گذاري گري مي باشد که اين تخريب را به اندازه کافي فراهم مي کند که در نتيجه اين عمل به غلط به عنوان يک نقطه فضاي حالت مجاور مشخص مي شود که بعدا اين دمدولاتور مي باشد که يک فازور با يک خطاي بيت را انتخاب مي کند٬ اين امر احتمال خطا را کاهش مي دهد.
در شکل زير ما منحني از يک توالي چهارتايي از مولفه I را که توسط Mapper توليد شده است را مشاهده مي کنيم:
 
شکل۱۹:نمایش مولفه Iو Q در حوزه زمان
به دليل انتقال هاي فوري و لحظه اي در حوزه زمان ٬ رشته I  داراي پهناي باند بينهايت مي باشد و از اينرو به يک کانال با پهناي باند زياد نياز خواهد  داشت.مولفه Q داراي زمان و حوزه فرکا نسي مشابه مي باشد. اين سيگنال ها بايد قبل از انتقال به منظور در بر گرفتن طيفي در محدوده باند محدود ٬ محدود شوند و بنابراين به حداقل رساندن  تداخل توسط ساير سيستم ها و استفاده کننده ها منجر به تقسيم طيف مي شود.
 • بازدید : 109 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در سیتم های مخابراتی، اطلاعات بصورت سیگنالهای الكتریکی مخابره می‌شوند. اين سیگنالها می توانند: گفتار، موسيقی، تصویر تلویزیونی، داده‌های علمی و تجاری و غيره باشند. شکل موج این سیگنال ها پیچيده و دائماً در حال تغيير است، ولی طیف فرکانسی آنها معمولاً به پهنای باند مشخصی محدود می شود، این محدودیت یا از طبيعت منبع سیگنال ناشی می‌شود و یا از فیلترهای موجود در فرستنده سرچشمه می گیرد

حد پایین باند فرکانس بسياری از این سیگنالها تا چند مدثر هم می‌رسند، به همین علت نمی توان آنها را بر روی یک مسیر انتقال مشترک به صورت اصلیشان مخابره کرد، زيرا جداسازی آنها در گيرنده میسر نیست. داشتن یک خط انتقال یا یک مسر رادیویی مجزا برای هرسیگنال هم از نظر اقتصادی و هم از نظر علمی ممکن نیست، به این خاطر باید در سيستم مخابراتی راهی برای ارسال همزمان چند سیگنال اندیشيده شود. این كار یا با قراردادن سبیگنالها در بخش های متفاوت طیف فرکانسی صورت می گیرد یا با فرستادن نمونه هایی از هر سیگنال بر اساس یک تقسیم بندی زمانی.
طول موج ( ) یک موج رادیویی بر حسب متر از رابطه c/f بدست می‌آید که در آن c سرعت نور و f فرکانس بر حسب هرتز است.
برای محاسبه RF به ياد داشته باشید که F بر حسب مگاهرتز  بر حسب متر (۳۰۰=). برای داشتن یا بازده معقول طول نیز یکی آنتن باید باید حدود نصف طول موج باشد. بنابراین با افزایش فرکانس انتقال ابعاد نیز یکی و هزینه آنتن كاهش و بازده آن افزایش می یابد.
اجزای یک سيستم رادیویی
فرآیندی که طی آن پيام اصلی به شکل مناسب برای انتقال تبدیل می‌شود، مدولاسيون نام دارد. در فرآیند مدولاسيون مشخصه ای – مانند دامنه فرکانس یا فاز از یک حامل فرکانس بالا متناسب با مقدار لحظه ای سیگنال مدوله کننده (پیام) تغيير می کند. به این ترتيب محتويات پیام اصلی به بخشی از طیف فرکانس در حوالی فرکانس حامل منتقل می شود. در گيرنده فرآیند معكوس صورت گرفته، آشاكارساز سیگنال اصلی  را بازيابی می‌كند.
عمل مد قسمت از یک فرستنده و گيرنده رادیویی: 
۱٫ منبع سیگنال پیام می‌تواند ميكروفون، سوزن گرام، در بین تلویزیون و یا دیگر وسایل تبدیل کننده اطلاعات مطلوب به سیگنال الكتریکی باشد. 
۲٫ سيگنال تقویت شده معمولاًً برای محدودشدن پهنای باند از یک فیلتر پائين‌گذر عبور داده مي‌شود.
۳٫ نوسان ساز RF فرکانس حامل یا کسر صحیحی از آن را ایجاد می کند چون برای ماندن گيرنده در فرکانس اختصاص يافته به آن پایداری نوسان ساز باید خوب باشد. این نوسان ساز معمولاً توسط كريستال كوارتز كنترل می شود.
۴٫ یک یا چند طبقه تقویت کننده سطح توان سیگنال نوسان ساز را به حد لازم در ورودی مدولاتور می رساند. برای دستيابی به یک بازده خوب در صورت امكان از تقویت کننده های كلاس C استفاده می شود. مدار خروجی در یک هارمونیک فركانس ورودی تنظيم می شود و به این ترتيب عمل چند برابركردن فرکانس صورت می گیرد تا فرکانس حامل مضرب صحیحی از فرکانس نوسان ساز باشد.
۵٫ مدولاتور سیگنال و مولفه های فرکانس حامل را ترکیب کرده یکی از انواع موجهای مدوله شده ایجاد می کند. در سيستم ساده شده طیف سیگنال خروجی در حاوی فرکانس حامل RF مطلوب قرار دارد. در بسياری از فرستنده ها یک نوسان ساز و — کننده دیگر بین بلوک های ۵و۶ قرار می گیرد تا موج مدوله شده به گستره فرکانسی بالاتر برود.
۶٫ پس از مدولاسيون تقویت کننده‌های دیگری لازم است تا توان سیگنال به مقدار مطلوب برای تحول شدن به آنتن برسد.
۷٫ آنتن فرستنده انرژی RF را به یک موج الكترومغناطیسی با پلاريزاسيون مطلوب تبدیل می کند اگر تنها یک گيرنده ثابت مورد نظر باشدآنتن طوری طرح می شود که انرژی تشعشعی تا حد ممکن در جهت آنتن گيرنده منتشر شود.
۸٫ آنتن گيرنده ممکن است همه جهته و یا در مورد مخاربرات نقطه به نقطه جهت دارد باشد. موج منتشر شده ولتاژ کوچکی در آنتن گيرنده القا می کند. ولتاژ القایی بسته به شرایط، متفاوت بین چند ده میلی ولت تا کمتر از ۱ میکرو ولت است.
۹٫ طبقه تقویت کننده RF توان سیگنال را به مقدار مناسب برای ورودی مخلوط کننده مي‌رساند و به جداسازی نوسان ساز محلی از آنتن نیز کمک می کند. این طبقه فرکانس گزینی چندانی ندارد و تنها سیگنالهای خیلی دور از فرکانس های كانال مورد نظر را حذف می کند. داشتن یک تقویت کننده قبل از مخلوط کننده به خاطر نویز غيرقابل اجتناب مخلوط کننده نیز مطلوب است.
۱۰٫ نوسان ساز محلی گيرنده طوری تنظیم می شود که فرکانس آن flo به اندازه فرکانس میانی fif با فرکانس ورودی RRF تفاوت داشته باشد یعنی flo می تواند مقادیر fRf+fif و RRf-Rif را داشته باشد.
۱۱٫ مخلوط کننده یک عنصر غیر خطی است که فرکانس دريافتی fRf را به فرکانس ميانی fif می برد موج مدوله شده سوار به حامل را نیز به فرکانس مياني برده می شود.
۱۲٫ تقویت کننده IF توان سیگنال را به حد مناسب برای آشكارسازی می‌رساند و فرکانس گزینی آن در حدی است که سیگنال مطلوب را گذرانده و سیگنالهای نامطلوب موجود در خروجی مخلوط کننده را حذف می کند. چون مدارهای تنظیم شده موجود در بلوکهای ۱۱-۱۲ هميشه در فرکانس ثابت fif كار می کند می توان آن را طوری طراحی کرد که فرکانس گزینی بالایی داشته باشد. در این بلوکها غالباً از فیلترهای سرامیکی با کريستال استفاده می شود.
۱۳٫ آشكارساز سیگنال پیام را از ورودی مدوله شده IF جدا میکند.
۱۴٫ تقویت كننده صوتی یا تصویری توان خروجی آشكارساز را به حد مطلوب برای دادن به بلندگو صفحه تلویزیون با دیگر دستگاه های خروجی می رساند.
۱۵٫ دستگاه های خروجی اطلاعات را به شکل اصلی (موج صوتی، تصویر و … ) تبدیل می کند. علاوه بر اینکه سیگنال مطلوب توسط گيرنده پردازش می شود نویز الكتریکی در مسیر انتشار به  سیگنال اضافه میشود. همچنين در تقویت کننده RF نوسان ساز محلی مخلوط کننده و دیگر طبقه ها نیز نویز تولید می شود. سيستم های فرستنده و گيرنده در عمل آنقدر می توانند تغيير کنند که هیچ بلوکی را نمی توان به عنوان یک قسمت اصلی در نظر گرفت.

مدولاسيون
فرض کنید ولتاژ موج حامل مدوله نشده به این صورت باشد:
 
که در آن Wc فرکانس راديانی حامل Vc دامنه و   یک زاویه فاز دلخواه است.

مدولاسيون دامنه ای
در موج دامنه‌ای مدوله شده (AM ) انحراف دامنه  VCاز مقدار غيرمدوله شده است با مقدار لحظه ای سیگنال مدوله کننده متناسب است. به عبارت دیگر اگر سیگنال مدوله کننده   F(t)باشد دامنه حامل باید به صورت زیر با زمان تغيير کند:


vc(t) = vc [1+maF(t)]
که در آن ma ضریب مدولاسيون ناميده می شود. مقدار  maF(t) نمیتواند بزرگتر از یک باشد وگرنه اعوجاج پیش می آید. در شکل ۱-۲ یک سیگنال مدوله کننده F(t) و در شکل۱-۲ موج دامنه ای مدوله شده متناظر با آن نشان داده شده است. دقت کنید که شکل پوشش موج AM [معادله 
(۱-۲)] با شکل سیگنال مدوله کننده یکسان است.

مدولاسيون زاویه ای
در مدولاسيون زاویه ای به جای دامنه زاویه ای   معادله متناسب با سیگنال مدوله کننده از مقدار غیر مدوله شده‌اش منجرف می شود. مدولاسيون فاز و مدولاسيون فرکانسی شکلهای خاص مدولاسيون زاویه هستند. در مدولاسيون فاز (PM) زاویه    معادله متناسب با سیگنال مدوله کننده  F(t) تغيير می کند. در مدولاسيون فرکانسی F(M) مقدار لحظه‌ای فرکانس متناسب با مقدار لحظه ای (F(t  تغيير می کند. در هر دو مورد دامنه موج ثابت می ماند. شکل ۱-۲ موجهای AM-PM و FM حاصل از یک سیگنال مدوله کننده را نشان می دهد. 
الف: یک موج مدوله کننده مثلثی
ب: موج های AM
ج: موج های FM
د: PM حاصل از آن
مدولاسيون پالسی
در سيستمهای مدولاسيون پالسی (حامل) یک قطار پالس است که میتوان دامنه، فركانس تكرار یا فاصله بین پالس‌هایش را درست به صورت موج های AM-PM-FM متناسب با سیگنال مدوله کننده تغيير داد. 
قضیه نمونه برداری نشان می دهد که ارسال پيوسته یک پیام لازم نیست. پیام را می توان بطور كامل از روی نمونه هایی از آن که حداقل با آهنگی معادل دو برابر بزرگترین فرکانس موجود در سیگنال نمونه برداری شده باشد، بازسازی کرد. پس برای مدوله كردن سیگنالی که پهنای باند آن ۴KHZ است، پالس با فرکانس تكرار ۸KHZ کافی است و پهنای پالس ها میتواند تا حد دلخواه کوچک باشد.
در مدولاسيون کدهای پالس هر نمونه به صورت یک مجموعه هفت‌تایی پالس که معادل کد باینری دامنه نمونه است، نشان داده می شود. مصونیت در مقابل نویز این سيستم از سيستم های دیگر بیشتر است. این مزیت به آهنگ تكرار پالس و پهنای باند بزرگتر به دست آمده است.

مقایسه سيستم های مدولاسيون 
هر سيستم مدولاسيون معایب و مزایای خاص خود را دارد. در مدولاسيون دامنه آشكارساز بسيار ساده است و پهنای باند لازم حداقل مقدار ممکن را دارد، ولی مصونیت در مقابل نویز آن از بقیه سيستمها کمتر است و برای انتقال یک کنار باند، هم فرستنده و هم گيرنده بسيار پیچيده‌ای لازم است.
در مدولاسيون پهنای باند بیشتر و مدار فرستنده ساده تر است و مصونیت در مقابل نویز از مدولاسيون دامنه بسيار بهتر است، اما پهنای باند لازم برای ارسال FM  تقريباً پنج برابر پهنای باند لازم برای AM است. مصونیت در مقابل نویز مدولاسيون کدهای پالسی (PCM) از FM هم بهتر است، ولی پهنای باند بیشتر و مدارهای پیچيده تری می خواهد.
انتخاب یک روش خاص به انتظاری که از سيستم مخابراتی داریم، بستگی دارد.

دمدولاسيون
فرآیند عکس بازيابي اطلاعات از سیگنال RF دمدولاسيون یا آشكارسازی نام دارد. یک دمدولاتور ساده مشخصاتی از موج RF را متناسب با موج مدوله کننده تغيير  می دهد. این عمل مدولاسيون آنالوگ نام دارد. در مدولاتورهای پیچیده بسياری از كاربردها مدولاسيون، دیجیتالي و كدبندی می شود. در بسياری از كاربردها مدولاسيون دیجیتال بر مدولاسيون آنالوگ ترجیح داده می شود.
یک سيستم مخابراتی کامل از یک منبع اطلاعات، یک منبع RF، یک مدولاتور، یک کانال RF، یک دمدولاتور و یک استفاده کننده اطلاعات تشکیل می‌شود. اگر استفاده کننده اطلاعات، اطلاعات منبع را با قابلیت اطمينان دريافت کند می گوئيم که سيستم كار می کند.
برای فهم فرآیند مدولاسيون بد نیست که مدولاتور را به صورت بلوکی با دو ورودی و یک خروجی تصور کنیم. سیگنال مدوله کننده Vm(t)  به یک ورودی داده می شود. ورودی دیگر به نوسان ساز حامل که یک ولتاژ سينوسی با دامنه ثابت و فرکانس Fc تولید  می کند، وصل شده است، خروجی موج مدوله شده است.
که A(t) دامنه آن، یا  زاویه آن یا هر دو توسط v(m) کنترل می‌شود. در مدولاسيون دامنه ای (AM) پوشش حامل A(t) تغيير می کند و  ثابت می‌ماند. 
در مدولاسيون زاویه ای A(t) ثابت است و سیگنال مدوله کننده  را كنترل می کند. مدولاسيون زاویه ای بسته به رابطه  و سیگنال مدوله کننده ای می تواند مدولاسيون فرکانسی یا مدولاسيون فاز باشد. اگر A(t) یا   متغير با زمان باشد F(t) پهنای باندی خواهد داشت که توسط سیگنال مدوله کننده و نوع مدولاسيون تعیین می شود.
 • بازدید : 125 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۹صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تكنولوژي پيشرفته اي، امكان ارتباط مردم سراسر دنيا را با يكديگر در زندگي روزمره فراهم كرده را امري عادي تلقي مي كنيم.
اكنون خيلي از مردم چند شماره تلفن دارند تا كارهاي شخصي و دفتري، فكس و مودم خود را انجام دهند. تلفن هاي همراه نيز فراوان است. مي توان از طريق شبكه اينترنت و پست الكترونيكي متن، صدا و تصوير يا هر اطلاعات دلخواه را به سراسر دنيا فرستاد، و براي دستيابي به اطلاعات و سرگرمي در شبكة جهاني سياحت كرد.
تعداد ايستگاههاي تلويزيوني آنقدر زياد شده اند كه نمي توان از نظر زماني وقت جهت تماشاي برنامه هاي همة آنها گذاشت. وسايل الكترونيكي هوشمند كارهاي خانه و اداره را انجام مي دهند و كارها به اين وسايل هوشمند و بستگي شديدي پيدا كرده بطوريكه سخت مي توان باور كرد كه بخش غالب اين تكنولوژي در طي ۵۰ سال گذشته توسعه يافته است. فرستنده AM را كه روش كار و چگونگي آن را در اين مبحث شرح مي دهيم بسيار ساده مي باشد.
 
بخش اول
فرستنده
مدولاسيون
مدولاسيون (AMPLIUDE MODULATION) AM
مدولاسيون (FREQUENCY MODULATION) FM
ميكروفون
تقويت كننده اوليه (PR-AMP)
تقويت كننده نهايي (POWER-AMO)
اسيلاتور محلي (LO-OSE)
مدولاتور
تقويت كنندة قدرت (POWER-AMP-RF)
 
فرستنده
فرستنده، سيگنال ورودي را پردازش مي كند تا يك سيگنال مخابراتي مناسب ايجاد كند.
مي‌دانيم كه صداي انسان كه توسط تارهاي صوتي حنجره ايجاد مي شود مساحت زيادي نمي تواند طي كند. زيرا هم قدرت آن كم است و هم سرعت آن. بنابراين براي ارسال امواج صوتي به يك منطقه دوردست نياز به اين است كه صدا را سوار بر يك وسيلة سريع بنماييم.
همانطوريكه انسان براي سفر به يك منطقه دور به يك وسيله سريع مانند اتومبيل يا هواپيما نياز دارد، صداي انسان نيز بايستي سوار يك وسيله سريع بشود كه به اين وسيله سريع، حمل كننده يا كرير مي گويند، كه چيزي جز امواج راديويي نيست كه با سرعت ۳۰۰ هزار كيلومتر در ثانيه در حركت مي باشد.
به عمل سوار كردن امواج صوتي برروي امواج كرير مدولاسيون (مدوله شدن) مي گويند.
امواج صوتي را به دو روش سوار بر كرير مي شود:
۱- روش AM (مدولاسيون دامنه)
۲- روش FM (مدولاسيون فركانس)
مدولاسيون AM (Amplitude Modulation)
در اين نوع مدولاسيون، دامنه امواج راديويي ساخته شده توسط نوسان ساز دائماً متناسب با دامنه موج صوتي رسيده از ميكروفون تغيير مي كند. به عبارت ديگر موج صوتي به صورت لباس بر اندام موج راديويي پوشانيده مي شود كه به موج صوتي، پوشش موج راديويي يا پوشش موج حامل گويند.
بلوك دياگرام ۱-۱ يك مدار مدولاسيون AM و ارتباط طبقات آن با يكديگر را نمايش مي دهد.
معايب روش AM
۱- در اين روش چون امواج راديويي توسط آنتن به صورت هوايي پخش مي شود پارازيت هاي موجود در فضا برروي موج سوار شده، اگر بخواهيم توسط فيلتر آنها را حذف كنيم صدا هم حذف مي شود. بنابراين پارازيت ها را نمي توان حذف كرد و ايستگاههاي دور در روش AM غالباً پارازيت دار مي باشند.
۲- توان تلفاتي اين روش تقريباً بالا مي باشد.
مزيت روش AM:
در اين روش چون امواج راديويي توسط آنتن به صورت هوايي پخش مي شود پس از برخورد با لاية بالايي جو كه از گازهاي مختلف تشكيل شده و داراي يونهاي مثبت و منفي هستند، منعكس شده و به زمين برخورد نموده و مجدداً منعكس شده و به همين علت برد آنها زياد مي باشد و البته به علت تغيير دما در ساعات مختلف و تغييرات لايه هاي گاز، برد آنها نيز در ساعات شبانه روزي فرق مي كند و يا صدا به علت رفت و برگشت امواج، خود به خود قوي و ضعيف مي شود.
مدولاسيون FM (Frequency Modulation)
در اين نوع مدولاسيون، فركانس امواج راديويي ساخته شده توسط نوسان ساز دائماً متناسب با امواج صوتي رسيده از ميكروفون تغيير مي كند.
شكل ۱-۲ بلوك دياگرام مدار مدولاسيون FM را نمايش مي دهد.
عيب روش FM:
به علت اينكه موج FM داراي فركانس بالايي است اگر موج هوايي پخش شود از جو گذشته و برنمي گردد به اين خاطر موج FM زميني پخش مي شود و درنتيجه بر اثر موانع زياد، برد آن كم است، براي اينكه برد آن زياد شود بايد بين راه از ايستگاههاي تقويت كننده و يا از ماهواره استفاده نمود، يعني امواج به فضا فرستاده شده و توسط گيرندة فضايي (ماهواره) دريافت شده و پس از تقويت مجدداً امواج به زمين ارسال شود كه هزينه آن زياد مي شود.
 
مزيت روش FM:
چون در اين روش بر اثر تغييرات موج صوتي، فركانس موج راديويي تغيير مي كند بنابراين چنانچه پارازيت هاي موجود در فضا برروي امواج FM سوار شوند توسط فيلترها، دامنه موج (بالا و پايين موج) حذف شده بدون آنكه به موج صوتي لطمه اي وارد شود صدا بسيار صاف و بدون نويز خواهد شد.
محدودة پهناي باند
پهناي باند براي هر دستگاه در سيستم AM، ۱۰KHz كيلوهرتز است و در اين محدوده نبايد ايستگاه ديگري برنامه پخش كند براي مثال محدود باند MW از ۵۳۵KHz تا ۱۶۰۵KHz كيلوهرتز است كه تفاضل اين دو، عبارت است از
۱۶۰۵-۵۳۵=۱۰۷۰ كه اگر بر ۱۰ تقسيم كنيم برابر با ۱٫۷ يعني موج MW > 1.7 ايستگاه راديويي بدون تداخل مي تواند كار كند.
ساختمان يك فرستنده راديويي AM در شكل ۱-۳ نمايش داده شده است.
ميكروفون:
ميكروفون مبدل انرژي صوتي به انرژي الكتريكي مي باشد.
تقويت كننده اوليه (PR-AMP):
به دليل اينكه سيگنال توليد شده توسط ميكروفون بسيار ضعيف مي باشد، نياز به يك تقويت كنندة اوليه دارد. كه اين كار توسط PR-AMP انجام مي گيرد.
تقويت كننده نهايي (Power-AMP)
سيگنال تقويت شده صوتي كه توسط ميكروفون توليد و توسط Pr-AMP تقويت دامنه مي شود. چون از نظر جريان ضعيف است، براي مدولاسيون نيز بايد تقويت جريان (به حد مطلوب) شود كه اين عمل توسط بخش تقويت كننده نهايي انجام مي گيرد تا سيگنال صوتي آماده مدوله شدن با كرير شود.
اسيلاتور محلي (LO-OSC):
نوسان ساز فركانس كرير است (فركانسي كه سيگنال صوتي بر آن سوار مي شود)
مدولاتور (مخلوط كننده):
سيگنال آماده شدة صوتي را با سيگنال كرير توليد شده توسط بخش اسيلاتور محلي با هم مخلوط مي كند تا به صورت امواج راديويي آماده شود.
تقويت كنندة قدرت (Power-AMP-RF):
بدليل اينكه سيگنال راديويي ضعيف است و نمي توان آن را به آنتن فرستاد، لزوماً بايد تقويت شود كه اين تقويت توسط بخش تقويت كننده صوت (امواج راديويي) انجام مي شود كه جريان موج راديويي تقويت شده در قسمت ورودي و خروجي Power-AMP-RF از يك سري فيلترها استفاده شده تا هارمونيكهاي ناخواستة توليد شده را حذف كند و از فرستادن هارمونيكهاي صوتي به آنتن جلوگيري كند.
 
بخش دوم:
تغذيه و محافظ مدار
اسيلاتور
تقويت كننده صوت
كليد انتخاب كننده ورودي
ميكروفون و پري آمپلي فاير (PR-AMP MIC)
 
مدار تغذيه و محافظ مدار:
با توجه به قسمت تغذيه ولتاژ اين مدار، مدار محافظتي تغذيه (ولتاژ) دستگاه فرستنده AM مي باشد. نقشه شماره ۱ نشان‌دهندة اين مدار مي باشد.
با توجه به نقشه مدار، جك S2 (فيش مادگي آداپتوري) براي قابل حمل كردن دستگاه استفاده شده است.
كليد SW2 (SW-Power) جهت روشن و خاموش كردن دستگاه مي باشد، با توجه به مدار، ولتاژ تغذيه مدار (۳۰V.DC و ماكزيمم ۲A مي باشد) فيوز F1 فيوز حفاظت جرياني مدار و ديود D1 زماني كه ولتاژ تغذيه معكوس بسته شود از مدار محافظت مي كند.
مقاومت R1 (6.8R-5W) مقاومت ضربه گير (سروج) مي باشد و در لحظه اوليه روشن شدن مدار چون خازن پر ظرفيت C1 خالي است اتصال كوتاه مي شود. در نتيجه جريان زيادي كشيده مي شود با توجه به اينكه مقاومت R1 در مسير اين جريان قرار دارد از اتصال كوتاه شدن لحظه اي منبع تغذيه و سوختن ناگهاني فيوز جلوگيري به عمل مي آورد.
خازن C1 كه يك خازن ظرفيت بالا و ولتاژ بالا مي باشد، رگولاسيون ولتاژ و گرفتن ريپل‌هاي ناخواسته و پشتوانه جرياني براي مدار مي باشد ديود D2 كه به صورت معكوس نصب شده از ورود فركانسهاي ناخواستة توليد شده در مدار و همچنين چون مدار خاصيت سلفي دارد، از ورود ولتاژهاي زياد ناگهاني معكوس به داخل خط تغذيه جلوگيري مي كند.
مدار اسيلاتور:
با توجه به شكل و بلوك دياگرام ۲-۱ نحوة كار اسيلاتور به صورت زير است:
هرگاه يك سيم پيچ با يك خازن به صورت موازي بسته شود، مدار تانك تشكيل مي گردد. با اعمال يك پالس به مدار تانك، انرژي در خازن ذخيره مي شود. اين انرژي در داخل سيم پيچ تخليه شده و ميداني را در اطراف آن به وجود مي آورد. وقتي خازن كاملاً دشارژ شد انرژي ذخيره شده در سيم پيچ، خازن را مجدداً شارژ مي كند و نوسانات تداوم مي يابد، در صورتي كه مقاومت اهمي سيم پيچ صفر باشد و مقاومت عايق خازن بينهايت باشد، نوسانات پايدار خواهد شد. از آنجا كه عملاً اين مقادير صفر و بينهايت نيستند نوسانات پايدار نخواهد بود و بعد از مدت زمان معيني كه مقدار آن بستگي به مقاومت سيم پيچ دارد، ميرا مي شود.
فركانس نوسان ساز از رابطه زير بدست مي آيد:
 • بازدید : 137 views
 • بدون نظر
این فایل در ۴۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
مدولاسيون و كدگذاري
مدولاسيون و كدگذاري، اعمالي هستند كه در فرستنده انجام مي شوند تا انتقال اطلاعات كامل و قابل اطمينان گردد. 
روش‌هاي مدولاسيون
مدولاسيون دو نوع موج را دربر مي‌گيرد:
۱٫ «سيگنال مدوله‌كنند» كه بيانگر پيام است
۲٫ «موج مدوله» كه براي كاربردي خاص مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
مدوله‌كننده حامل را با تغييرات سيگنال مدوله‌كننده به صورت سيستماتيك تغيير مي‌دهد. بدينصورت موج مدوله‌شده حاصل، اطلاعات پيام را حامل مي‌كند. ما معمولاً نياز داريم كه مدولاسيون يك عمل قابل بازگشت باشد، بنابراين با فرآيند مكمل «دي‌ مدولاسيون» مي‌توانيم پيام را بازسازي كنيم.
پيام را ممكن است با مدولاسيون فركانس (FM) يا مدولاسيون فاز (PM) نيز روي حامل سينوسي سوار كرد. تمام روش‌هاي مدولاسيون با حامل سينوسي، تحت عنوان مدولاسيون «موج پيوسته» (CW) دسته‌بندي مي‌شوند. 
اتفاقاً هنگامي كه شما صحبت مي‌كنيد، همانند يك مدوله‌كننده (CW) عمل مي‌نمايد. انتقال صدا از طريق هوا با توليد نواخت‌هاي حامل در تار آواها و مدوله‌كردن اين نواخت‌ها با اعمال ماهيچه‌اي دستگاه گويايي انجام مي‌گيرد. بنابراين آنچه گوش به عنوان سخن مي‌شوند، يك موج آكوستيك مدوله‌شده است كه شبيه يك سيگنال AM مي‌باشد. 
اكثر سيستم‌هاي مخابراتي فواصل دور، يك حامل فركانسي مدولاسيون CW را بكار مي‌گيرند كه خيلي بالاتر از بالاترين جزء فركانسي سيگنال مدوله مي‌باشد.
بنابراين طيف سيگنال مدوله‌شده در باندي از دامنه‌هاي فركانسي است كه در پيرامون حامل فركانسي قرار دارند. تحت اين شرايط كه ما مي‌گوييم كه مدولاسيون CW «تبديل فركانسي» توليد مي‌كند. 
براي مثال در پخش به طريق AM، طيف پيام بطور نمونه از ۱۰۰ هرتز تا ۵ كيلوهرتز را دربر دارد. اگر فركانس حامل ۶۰۰ كيلوهرتز باشد، طيف حامل مدوله شده ۵۹۵ تا ۶۰۵ كيلوهرتز را مي‌پوشاند.
روش ديگر مدولاسيون كه «مدولاسيون پالسي» خوانده مي‌شود، داراي قطار پالسي از پالس‌هاي كوتاه به عنوان موج حامل مي‌باشد. شكل قبل، موجي را با مدولاسيون دامنه پالسي (PAM) نشان مي‌دهد. توجه شود كه اين موج PAM شامل نمونه‌هاي كوتاهي است كه از سيگنال آنالوگ در بالاي شكل گرفته است. «نمونه‌برداري» يك تكنيك پردازش سيگنال مهم است و تحت شرايط مشخصي ممكن است كه يك شكل موج كامل از نمونه‌هاي تناوبي را «بازسازي» كنيم.
اما مدولاسيون پالسي به تنهايي تبديل فركانسي لازم براي انتقال سيگنالي مناسب را توليد نمي‌كند. بنابراين تعدادي از فرستنده‌ها پالس و مدولاسيون CW را با هم تركيب مي‌كنند. تكنيك‌هاي ديگر مدولاسيون كه بطور خلاصه تشريح شده است، مدولاسيون پالس را با كدگذاري تركيب مي‌كنند.
مزايا و كاربردهاي مدولاسيون
هدف اوليه مدولاسيون در يك سيستم مخابراتي توليد يك سيگنال مدوله‌شده مناسب با خصوصيات كانال انتقال مي‌باشد. در واقع چندين مزيت و كاربرد عملي مدولاسيون در زير مورد بحث قرار مي‌گيرد. 

مدولاسيون براي انتقال مناسب 
انتقال سيگنال در فاصله‌هاي قابل توجه همواره يك موج الكترومغناطيس سيار با يك رابط هدايت‌كننده يا بدون آن دربر دارد. كارآيي هر روش انتقال خاص به فركانس سيگنالي كه ارسال مي‌شود، بستگي دارد. با بكارگيري قابليت تبديل فركانسي مدولاسيون CW، اطلاعات پيام را مي‌توان روي حاملي كه فركانسش براي روش انتقال موردنظر انتخاب شده، سوار كرد.
به عنوان موردي از اين نكته، انتشار امواج در خط ديد آنتن‌هايي نياز دارد كه ابعاد فيزيكي آنها حداقل ۱/۱ طول موج سيگنال است. بدين طريق، انتقال مدوله‌نشده يك سيگنال صوتي كه شامل اجزاء فركانسي پايين تا ۱۰۰ هرتز مي‌باشد به آنتي‌هايي به طول ۳۰۰ كيلومتر نياز دارد. 

انتقال‌ مدوله شده در ۱۰۰ مگاهرتز مثلاً در پخش FM، استفاده از يك آنتن قابل استفاده به اندازه تقريبي يك متر را امكان‌پذير مي‌سازد. در فركانس‌هاي پايين ۱۰۰ مگاهرتز، روش‌هاي تكثير ديگري با آنتن‌هايي به اندازه مقبول، كارآيي بيشتري دارند. نشريه دوفرانس، عملكرد فشرده‌اي از پخش امواج راديويي و آنتن‌ها در اختيار مي‌گذارد. 
شكل زير، به منظور اهداف رجوعي نسبت‌هايي از طيف الكترومغناطيسي را نشان مي‌دهد كه مناسب انتقال سيگنالي است. اين شكل شامل طول موج فضاي آزاد، عناوين باندهاي فركانسي و وسايل انتقال نمونه‌اي و روش‌هاي انتشار امواج مي‌باشد. همچنين كاربردهايي نمونه‌اي را دربر دارد كه توسط كميسيون مخابرات فدرال ايالات متحده رسميت يافته است.

مدولاسيون براي غلبه بر محدوديت‌هاي سخت‌افزاري
ممكن است كه طرح يك سيستم مخابراتي به خاطر قيمت و در دسترس نبودن سخت‌افزار كه غالباً عملكردشان بسته به فركانس كار است، محدود گردد. مدولاسيون به طرح امكان مي‌دهد كه سيگنال را در يك محدوده فركانسي قرار دهد كه محدوديت‌هاي سخت‌افزاري نداشته باشد. يكي از ملاحظات خاص در طول اين خط مسئله، «پهناي باند جزئي» مي‌باشد كه آن پهناي باند مطلقي است كه بوسيله فركانس مركزي تقسيم شده است. 
اگر پهناي باند جزئي بين ۱-۱۰% نگه داشته شود، هزينه‌ها و پيچيدگي‌هاي سخت‌افزاري به حداقل مي‌رسد. ملاحظات پهناي باند جزئي اين واقعيت را كه واحدهاي مدولاسيون هم در گيرنده‌ها و هم در فرستنده‌ها وجود دارند، توجيه مي‌كند. 
به همين سان سيگنال‌هاي با پهناي باند گسترده را بايد با حامل‌هايي كه داراي فركانس بالا هستند، مدوله كرد. از آنجائيكه ميزان اطلاعات به نسبت پهناي باند بر طبق قانون هرتلي ـ شانون مي‌باشد، نتيجه مي‌گيريم كه ميزان زيادي از اطلاعات به يك فركانس حامل بالا نياز دارد. 
براي مثال، يك سيستم مايكروويو ۵ مگاهرتزي مي‌تواند در يك فاصله زماني مفروض اطلاعاتي معادل ۱۰۰۰۰ برابر، كانال راديويي ۵۰۰ كيلوهرتزي را منتقل نمايد و در طيف الكترومغناطيس حتي بالاتر رفته و يك شعاع ليزر نوري داراي قابليت پهناي باند معادل ۱۰ ميليون كانال تلويزيوني مي‌باشد.
 • بازدید : 143 views
 • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اندازه گيري ولتاژ يك سيستم قدرت داراي اهميت بالايي است . دانستن مقدار ولتاژ براي محاسبه مقدار توان سيستم ، حفاظت و موارد ديگر لازم است . در حال حاضر در شبكه هاي قدرت اندازه گيري ولتاژ توسط ترانسفورماتور ولتاژ القايي يا خازني صورت مي گيرد . در چند سال اخير ترانسفور ماتورهاي ولتاژ نوري در موارد زيادي جايگزين ترانسفور ماتورهاي معمولي شده است .
براي اندازه گيري ولتاژ به كمك المانهاي نوري ، مي توان  از دو اثر كر و پاكلز بهره برد . همانطور كه مشاهده شد اثر كر با مجذور ميدان الكتريكي و اثر پاكلز با توان  اول ميدان رابطه دارد . اين تفاوت باعث شده كه در ساخت ترانسفورماتور ولتاژ نوري بيشتر از اثر پاكلز استفاده شود . در ادامه هر دو اين اثرها را به طور كاملتر بررسي كرده و مشخصات ترانسفور ماتور ولتاژي كه بر اساس هر يك از اين اثرها ساخته مي شود بدست آورده و با يكديگر مقايسه مي شوند . همچنين مشخصات و كارايي اين ترانسفور ماتورها بيان مي شود . ( در اينجا از OPT به جاي ترانسفور ماتور ولتاژ نوري استفاده مي شود ) .
OPT  بر اساس اثر پاكلز
همانطور كه ديده شده اثر كر با ولتاژ رابطه غير خطي دارد و نيز ثابت كر اكثر مواد خيلي كوچك است كه باعث مي شود در ولتاژهاي كم دقت OPT افت كند و با توجه به اين مشكلات استفاده از اثر پاكلز مناسب است زيرا اين اثر با توان اول ولتاژ رابطه دارد . در حال حاضر ، اكثر OPTها بر اساس اثر پاكلز طراحي مي شوند . در ادامه اين بخش ، اين نوعOPT به طور كامل بررسي مي شود .

۶-۲- ۱- اصول كار OPT
اساس كار تقريبا تماميOPT هاي موجود بر اثر پاكلز بنا نهاده شده است كه در فصل ۵ به طور كامل توضيح داده شد . در اينجا براي يادآوري به طور خلاصه اين اثر شرح داده مي شود . مطابق اثر پاكلز ، اگر يك ماده در ميدان الكتريكي قرار بگيرد پديده دو شكستي در آن ظاهر مي شود . در اثر ايجاد پديده دو شكستي ، نور ورودي به دو پرتو نور خطي عمود بر هم تبديل مي شود كه داراي سرعتهاي متفاوت هستند . بدليل اختلاف سرعت بين دو پرتو خروجي ، اختلاف فاز بين آنها بوجود مي آيد كه مطابق رابطه زير با ميدان الكتريكي و در نتيجه ولتاژ رابطه مستقيم دارد :
             ( 6-9 )                                                       
كه   ضريب شكست ماده ،   ثابت پاكلز ،  طول موج نور و  ولتاژ توليد كننده ميدان الكتريكي و   ولتاژ نيم موج است . در اينجا فرض شده است كه ميدان توسط دو الكترود تخت ايجاد مي شود و ميدان در راستاي مسير انتشار نور است . اگر ميدان در راستاي مسير نور نباشد مقدار  به طول سلول وابسته مي شود . حال اگر بتوان اين اختلاف فاز ايجاد شده را به طريقي اندازه گرفت ولتاژ اعمال شده به الكترودها براحتي محاسبه مي شود . براي انجام اين كار مي توان از سيستم مدولاسيون شدت نور بهره برد .

۶-۲-۲- سيستم مدولاسيون شدت نور در OPT
            يكي از روشهاي متداول براي بدست آوردن اختلاف فاز ايجاد شده توسط اثر پاكلز استفاده از سيستم مدولاسيون شدت نور است . اين سيستم شدت نور خروجي از سلول پاكلز را به اختلاف فاز ايجاد شده ربط ميدهد و سپس با پردازش شدت نور خروجي از سيستم ، ولتاژ معين مي شود . در شكل ۶-۲ آرايش يكOPT  كه بر اساس سيستم مدولاسيون شدت نور عمل مي كند ، نشان داده شده است . قطبشگر اول نور ورودي را به نور خطي تبديل مي كند و سپس وارد سلول پاكلز مي شود و پس از خروج از آن وارد قطبشگر دوم شده تا تغييرات ايجاد شده در آن نمايان شود . اگر زاويه قطبشگر اول ۴۵ درجه و زاويه قطبشگر دوم ۱۳۵ درجه باشد از روش مولر داريم :
                      ( 6-10 )                                                   

كه  ماتريس معرف اثر پاكلز ا ست ، كه در ضميمه بررسي شده است . با انجام محاسبات اين رابطه ، شدت نور خروجي برابر مي شود با :
                      ( 6-11 )                                                           
با جايگذاري  در اين معادله داريم : 
                      ( 6-12 )                              
اگر چه زاويه پاكلز با توان اول ميدان رابطه دارد ، ولي شدت  نور خروجي از اين سيستم مدولاسيون شدت نور ، رابطه اي خطي با ولتاژ ندارد به همين دليل در اين سيستم تغييري داده شده است كه باعث مي شود شدت نور با ولتاژ رابطه خطي برقرار كند . اين تغيير عبارت است از اضافه كردن يك تيغه ربع موج قبل يا بعد از سلول پاكلز . آرايش يك سيستم اصلاح شده كه در آن تيغه ربع موج قبل از سلول پاكلز قرار گرفته است ، در شكل ۶-۳ رسم شده است . تيغه ربع موج ، نور خطي ورودي به آن را به نور دايره اي تبديل مي كند . اين نور پس از خروج از تيغه ربع موج ، وارد سلول پاكلز مي شود و به صورت نور بيضوي در مي آيد . ميزان بيضوي شدن نور دايره اي رابطه مستقيمي با ولتاژ دارد . براي اين آرايش بردار نور خروجي از رابطه زيربدست مي آيد : 
                      ( 6-13 )                                        
كه  ماتريس تيغه ربع موج است كه در ضميمه معرفي شده است . در اين آرايش زاويه محور تيغه صفحه ربع موج با مسير نور ْ۹۰ است . شدت نور خروجي از سيستم اصلاح شده برابر است با :
             ( 6-14 )               
سيستم اصلاح شده پاكلز 
    در آرايش اصلاح شده دوم ، تيغه ربع موج بعد از سلول پاكلز قرار داده مي شود . زاويه هاي محور تيغه ربع موج و قطبشگرها مانند آرايش اول است . در اين مورد نور خروجي از سلول پاكلز وارد تيغه مي شود و اختلاف فاز ايجاد شده توسط اثر پاكلز به اندازه  افزايش مي يابد . بردار نور خروجي از رابطه زير بدست مي آيد :
                      ( 6-15 )                                        
با انجام محاسبات اين رابطه ، براي شدت نور خروجي از قطبشگر دوم همان رابطه ۶-۱۴  دست مي آيد كه نشان مي دهد اين دو آرايش از لحاظ شدت نور خروجي با هم يكسان هستند بنابراين مشاهده مي شود كه با تغيير آرايش سيستم پاكلز ، شدت نور خروجي رابطه اي خطي با ولتاژ پيدا مي كند .(رابطه ۶-۱۴)

۶-۲-۳- مدار پردازش سيگنال در OPT 
شدت نور خروجي از سيستم پاكلز در قسمت  قبل بدست آمد ، اين سيگنال سپس وارد قسمت آشكار ساز نوري مي شود و به سيگنال الكتريكي تبديل مي شود . حال بايد با پردازش اين سيگنال مقدار  را بدست آورد . در اينجا فقط نتايج روشهاي پردازش اين سيگنال براي ترانسفور ماتور ولتاژ  بيان خواهد شد .
براي OPT هاي اثر كر، ولتاژ خروجي مدار پردازش سيگنال براي آرايش اصلاح نشده آن برابر است با :
             ( 6-16 )                                                                   
و براي آرايش اصلاح شده برابر مي شود با :
             ( 6-17 )                                                                   
همچنين براي OPT هاي اثر پاكلز همين رابطه ها صادق است و فقط بايد   با  جايگزين شود .

۶-۲-۴- مواد سازنده سلول پاكلز
بلور هاي زيادي وجود دارند كه اثر الكترو نوري پاكلز از خود نشان مي دهند كه ميان آنها مي توان از ،  ، ،   و  نام برد . از ميان اين مواد ، بيشتر از   و  براي ساخت سلول پاكلز استفاده مي شود . در اين ميان ،  بدلايل زير بر مواد ديگر ارجحيت دارد : 
۱ـ در مقايسه با   و   ، وابستگي حرارتي اثر پاكلز در  كوچك است .
۲ـ چون  هيچ توان گردان نوري ندارد ، مي توان ضخامت سلول را زياد گرفت تا تحمل عايقي آن زياد شود .  
۳ـ ثابت دي الكتريك   حدود ۱۶ است و مقاومت ويژه آن هم حدود  15 10است . بنابراين ، با توجه به كوچك بودن ثابت دي الكتريك  و بزرگ بودن مقاومت ويژه   ، توزيع ولتاژ اعمال شده بندرت توسط سنسور آشفته مي شود .
بعد از  ،  استفاده از  رايج تر است . يكي از تفاوتهاي  نسبت به  داشتن توان گردان نوري است كه رابط اختلاف فاز ايجاد شده توسط سلول پاكلز را پيچيده تر مي كند .  در صورت استفاده از اين ماده در سلول پاكلز هر دو پديده دو شكستي و چرخش صفحه پلاريزاسيون نور ورودي ، بطور همزمان اتفاق مي افتد .
قبلاً در بخش (۵-۲) حالت ايجاد همزمان پديده دو شكستي و چرخشي فارادي شد و در معادله (۵-۱۶) رابطه مربوط  به اين حالت آورده شد . چون چرخش فارادي شباهت زيادي به توان گردان نوري دارد مي توان از همان رابطه (۵-۱۶) در اين مورد خاص هم استفاه كرد . بنابراين اگرسلول پاكلز از  ساخته شده باشد و از اين سلول در سيستم مدولاسيون شدت نور با آرايش اصلاح شده استفاده شود ، شدت نور خروجي از سنسور با رابطه هاي زير بيان مي شود : 
             ( 6-18 )                                                             
             ( 6-19 )                                                             
             ( 6-20 )                                                          
             ( 6-21 )                                         
 ولتاژ نيم موج است كه برابر با ۶۸۰۰ ولت است و   توان گردان نوري و  عرض سلول پاكلز است . در ضمن به  ضريب مدولاسيون گفته مي شود كه اين اصطلاح در مورد ساير OPT ها هم بكار برده مي شود .

۶-۳- مشخصات OPT
براي پي بردن به كارآيي ترانسفور ماتور ولتاژ نوري ، بايد مشخصات و نحوه كار آنها مشخص باشد . از جمله اين مشخصات مشخصه خروجي و حرارتي آنهاست كه نقش مهمي در كار آيي آنها دارند . در اين بخش ، مشخصات خروجي OPT هاي اثر كر و پاكلز بررسي و با هم مقايسه مي شوند . همچنين تاثير حرارت را روي اثر پاكلز مشاهده كرده و راههايي براي كاهش تاثير حرارت در بعضي موارد خاص ارايه مي شود .

۶-۳-۱- مشخصه خروجي OPT
مشخصه خروجيOPT ، بصورت ولتاژ خروجي مدار پردازش سيگنال برحسب ولتاژ اعمال شده بيان مي شود . اين مشخصه تابعي سينوسي برحسب   يا  است . در جدول (۶-۱) توابع خروجي OPT هاي اثر كر و پاكلز آمده است و مقادير تقريبي هر مشخصه هم بيان شده است .

آرايش اصلاح شده آرايش اصلاح نشده نوع OPT
 
 
OPT اثر كر
 
 
OPT اثر پاكلز
جدول (۶-۱) : توابع معرف مشخصه خروجي OPT
داشتن مشخصه خروجي  خطي از شرايط مهم براي كارايي بهترOPT  است . اگر به توابع تقريبي كه در جدول ( ۶-۱ ) داده شده است توجه شود ، مشاهده مي شود كه تنها اثر پاكلز با آرايش اصلاح شده داراي مشخصه خطي است و در بقيه موارد مشخصه غير خطي است . بنابراين ، OPT اثر پاكلز با آرايش اصلاح شده بهترين نوع OPT است و در اكثر ترانسفور ماتورهاي ولتاژ نوري از اين آرايش استفاده مي شود . از اين شكل مشخص است كه تنها مشخصه OPT اثر پاكلز با آرايش اصلاح شده نسبتاً خطي است و در بقيه موارد ، مشخصه ها كاملاً غير خطي است .
از ويژگيهاي ديگر OPT ، محدوده ديناميكي عملكرد آنهاست كه مي توان همان محدودة خطي OPT  در نظر گرفت . براي نمونه محدودة كار خطي براي OPT اثر پاكلز با آرايش اصلاح شده كه در شكل ( ۶-۴ ) مشخصه آن رسم شده است ، حدود ۴۰۰۰ ولت است كه مي توان بطور تقريبي برابر با محدودة ديناميكي OPT در نظر گرفت .
مشخصه خروجي OPT به عواملي مانند ثابت كر و پاكلز كه به نوع ماده بستگي دارد ، طول سلول كر وپاكلز و فاصله دو الكترود كه ميدان الكتريكي را ايجاد مي كند بستگي دارد . البته در اثر پاكلز در مد طولي آن ،   تنها با   رابطه دارد و در نتيجه مشخصه خروجي تنها به  وابسته مي شود .

شكل (۶-۴) : مشخصه هاي خروجي
الف ـ OPT اثر پاكلز با آرايش اصلاح نشده    ب‌ـ OPT اثر پاكلز با آرايش اصلاح شده
ج ـ OPT اثر كر با آرايش اصلاح نشده           د ـ OPT اثر كر با آرايش اصلاح شده
اگر ولتاژ اعال شده به سلول پاكلز كوچكتر از   باشد بطوريكه شرط  ارضا شود ، آنگاه ضريب مدولاسيون با ولتاژ رابطه خطي پيدا مي كند . در نتيجه هر چه   بزرگتر باشد رنج ديناميكي OPT بزرگتر مي شود . براي مقايسه در شكل ( ۶-۶ ) مشخصه خروجيOPT  براي  و   با ولتاژ هاي نيم موج ۶۸۰۰ ولت و ۱۱۲۰ ولت رسم شده است كه صحت ادعاي بالا تا‎‏ييد مي گردد . 
شكل (۶-۵) : مقايسه محدودة كار خطي دو سنسور ولتاژ نوري با ولتاژ با ولتاژهاي نيم موج متفاوت

۶-۳-۲-مشخصه حرارتي OPT 
مشخصه خروجي OPT تحت تاثير حرارت تغيير مي كند . تغيير درجه حرارت ثابت كروپاكلز يا به نوعي ولتاژ نيم موج اثر پاكلز را تحت تاثير قرار مي دهد كه موجب مي شود مشخصه خروجي OPT تغيير كند . اگر ضريب حرارتي   را  فرض كنيم ، رابطه  به صورت زير در مي آيد :
             ( 6-22 )                                              
براي نمونه ضريب حرارتي   براي   حدود ۵-۱۰*۶/۴ است . در شكل (۶-۶) تغييرات حرارتي ولتاژ خروجي مدار پردازشگر سيگنال برحسب درجه حرارت براي سنسور نوري ولتاژ ساخته شده از   رسم شده است .

شكل (۶-۶) : تغييرات حرارتي يك سنسور نوري كه ماده سازنده سلول سنسور  است .
اگر از ماده  بعنوان سلول پاكلز استفاده شود ، بدليل توان گردان نوري اين ماده ، وابستگي حرارتي سنسور بيشتر مي شود . مشخصه حرارتي اين ماده را مي توان بصورت تئوري از روابط ( ۶-۱۸) تا (۶-۲۱) بدست آورد . ضريب حرارتي   براي  حدود    4-10*5/3  و ضرب حرارتي توان گردان نوري آن حدود  5-10*6/4 است ]۱۷[.
بنابراين با فرض تغيير درجه حرارت باندازه معادله (۶-۲۱) به صورت زير در مي آيد:
چون ضريب حرارتي طول سلول حدود ۱۰ است در محاسبات تغيير حرراتي مشخصه خروجي در نظر گرفته نمي شود.
با وقت در رابطه (۶-۲۳) مشاهده مي شود كه تغييرات حرارتي به ضخامت سلول وابسته است.
در شكل (۶-۷) تغييرات ضريب مدولاسيون بر حسب ضخامت سلول به ازاي رسم شده است اين شكل نشان مي دهد كه وابستگي حرارتي با تغيير ضخامت سلول تغيير مي كند بطوريكه در ضخامتي حدود ۶۶/۴ حداقل است. در شكل (۶-۱۰) وابستگي حرارتي مشخصه خروجي با ازاي رسم شده است كه مي توان وابستگي حرارتي را به ازاي اين دو ضخامت با يكديگر مقايسه كرد. تغييرات حرارتي به ازاي در محاوده ۱۰- تا ۸۵ درجه سانيتگراد حدود است كه در مقايسه با سلول با قابل اغماض است.
 • بازدید : 143 views
 • بدون نظر
این فایل در ۶۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در كاربردي كه ذكر شد در واقع يك منبع توليد كننده سيگنال AC با ولتاژ و فركانس مختلف نياز مي باشد. يك مبدل توان DC به AC مد سوئيچينگ (اينورتر) در اين نوع كاربردها استفاده مي گردد كه ورودي آن سيگنال DC و خروجي آن يك سيگنال AC مي باشد. اگر ورودي  اين اينورتر يك منبع ولتاژ DC باشد به آن اينورتر منبع ولتاژ (VSI)‌گويند و اگر ورودي آن منبع جريان DC باشد به آن اينورتر منبع جريان (CSI) مي گويند. كه CSI براي توانهاي بسيار بالا كاربرد دارد. در اينجا اينورتر مورد نظر، از نوع VSI  مي باشد.
همان طور كه در شكل ۱-۱ نشان داده شده است، اينورتر داراي دو پايه (B, A) مي باشد كه به بار تكفاز خروجي متصل گشته و آنرا تأمين مي كند. دو خازن با مقدار يكسان به صورت سري دو سر ولتاژ DC ورودي قرار گرفته است كه نقطه اشتراك آنها به زمين متصل مي باشد. كه اين اتصال باعث مي گردد كه ولتاژ دو خازن دقيقاً   گردد. يك الگوريتم سوئيچينگ شخصي را مي توان به چهار ماژول سوئيچ T1 ، T2، T3 و T4 جهت كنترل اينورتر براي ايجاد يك سيگنال سينوسي با فركانس و دامنه مورد نظر اعمال نمود. در ميان اشكال مختلف سوئيچينگ عملي، روش PWM (Pulse With Modulation) . بطور كلاسيك و وسيعتر بكار مي رود كه در اين مورد در بخشهاي بعد توضيح داده خواهد شد.
مدولاسيون پهناي پالس (PWM) ‍:
تكنيك مدولاسيون پهناي باند (PWM)، يك روش موثر براي كنترل فركانس و دامنه ولتاژ خروجي منحني باشد. شكلهاي كنترلي PWM مختلف كه در اينجا بررسي مي گردد اصولاً به دو دسته تقسيم مي گردد، يكي PWM بر اساس حامل مي باشد و ديگري PWM فضاي برداري مي باشد كه PWM فضاي برداري براي سه فاز مورد استفاده است كه مورد بحث اين پروژه نيست. در اينجا PWM بر اساس حامل براي دستگاههاي تكفاز مورد بررسي قرار      مي گيرد. شكل ۲-۱ يك شماي كلي از مدولاسيون PWM مي باشد:


(شکل ۲-۱)
جهت توليد يك ولتاژ سينوسي در فركانس مشخص مثلاً  f1، يك سيگنال كنترل سينوسي Vcontrol در فركانس مورد نظر (f1) با يك موج مثلثي (Vcarrier) مقايسه مي گردد شكل ۲-۱٫ در هر نقطه مشترك، يك گذر در شكل موج PWM با توجه به شكل ۲-۱ ظاهر مي گردد. وقتي Vcontro1 بزرگتر از Vcarrier باشد خروجي PWM مثبت مي شود و و قتي كوچكتر از Vcarrier باشد شكل موج PWM منفي خواهد شد. فركانس ولتاژ حامل (Vcarrier) در واقع فركانس سوئيچ (fs) اينورتر را بيان مي كند. (fs)، انديس مدولاسيون را براي اين سيستم داريم:
 
كه در اين رابطه Vcontro1 در ماكزيمم دامنه سيگنال كنترلي قرار مي گيرد، در حاليكه Vtri‌مقدار ماكزيمم سيگنال و مثلثي (حامل) مي باشد. همچنين نرخ مدولاسيون فركانسي بصورت زير تعريف مي گردد:
mf در واقع نرخ بين فركانس حامل و سوئيچينگ مي باشد؛ جزء اصلي ولتاژ خروجي (Vout)  نيم پل، داراي مشخصه معادله زير و منطقه مدولاسيون خطي مي باشد.
Vout=mi.Vd       mi≤۱٫۰
اين معادله نشان مي دهد كه نتيجه مورد نظر كه دامنه مي باشد بطور خطي با انديس مدولاسيون نسبت مستقيم دارد. مقدار mi از صفر تا ۱ را مي توان بعنوان محدودة كنترل خطي سيگنال حامل سينوسي PWM در خروجي تعريف كرد.
اشكال مختلف روش سوئيچينگ PWM :
تا به حال با مفاهيم مبدل توان DC به AC و مدولاسيون PWM آشنا شديم. در كاربردهاي تكفاز آنچه بطور خاص مورد نظر مي باشد ولتاژ خروجي است كه به بار منتقل مي شود. همانطور كه قبلا ديده شد، ولتاژ خروجي، اختلاف بين دو پايه A و B از پل ترانزيستوري    مي باشد. نكته ديگري كه مد نظر است مقدار THD (Total Harmonic Disturtion)   مي باشد كه بايد تا حدامكان مقدار كمي داشته باشد.
مدولاسيون PWm دو قطبي :
سوئيچينگ PWM دو قطبي در واقع يك شماي سوئيچينگ كلاسيك مي باشد كه براي اينورتر تكفاز بكار مي رود. جفت ترانزيستور (T4, T1) و (T3, T2) در شكل ۱-۱ روي لنگه هاي مختلف پل بطور همزمان روشن و خاموش مي گردند. ولتاژ خروجي در اين حالت بصورت دو قطبي (مثبت و منفي) مي گردد چون هيچ حالت صفري در آن وجود ندارد.شكل موج خروجي برابر ولتاژ نقطه VAO در شكل ۱-۱ مي باشد با اين تفاوت كه دامنه آن دو برابر مي باشد. اصول يك PWM دو قطبي را مي توان در معادله  زير خلاصه كرد:
 • بازدید : 136 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق مدولاسیون-خرید اینترنتی تحقیق مدولاسیون-دانلود رایگان مقاله مدولاسیون-دانلود رایگان پروژه مدولاسیون
این فایل در ۲۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است

فرض کنید یک سر طنابی را به یک درخت گره زده*ایم و سر دیگر را ۲۰ متر دورتر در دستگرفته اید. درصورتی که شما دستتان(که طناب را با آن گرفته اید) به سمت بالا و پایینحرکت دهید، طناب در هوا با حرکات موج مانند بالا و پایین می*رود و دامنه حرکات آنبه یک میزان (بالا و پایین)تغییر می*کند، خواه سرعت حرکت دست شما کم یا زیادباشددر ادامه برای آشنایی بیشتر شما با فایل توضیحات مفصلی را می دهیم.

انواع مدولاسیونها :

بطور کلی مدولاسیون ها به دو روش انجام می گیرد که یا انالوگ هستند یا دیجیتال که عبارتند از :

FM ‘AM ‘ SB ‘ SSB ‘ DSB ‘ DSB_SC ‘ FSK ‘ ASK ‘ QAM ‘ PCM ‘ TDM ‘ PDA

روش انالوگ خود دارای چندین نوع است که شرح و تفصیل همه انها از عهده این مقاله خارج است و جهت اشنایی سطحی به انها اشاره خواهد شد و سپس فقط انواعی که در رادیو و تلویزیون کاربرد بیشتری دارند به تفصیل شرح خواهد رفت .

ماهیت روشهای مدولاسیون AM وFM :

در روش AM نرخ یا میزان تغییرات دامنه امواج بستگیبه نوسانات و زیر و بم صدای ارسالی خواهد داشت.

در FM نیز میزان تغییرات فركانس امواج حامل وابسته بهنوسانات و زیر و بم صدا خواهد بود.

در روش مدولاسیونFM صداهای آهسته و حد پایین محونشده و از بین نمی رود، چرا که سیگنالهای FM هر تن صدا را بر روی فركانس جداگانهارسال می*كند،

به طوری که در هر لحظه دو فرکانس مختلف را با یکدیگرترکیب و همزمان ارسال می*نماید که اصطلاحا به آن استریو می*گویند و از این جهتکیفیت بسیار بالاتری نسبت به مدولاسیون AM خواهد داشت. ازسوی دیگرارسال امواج AM نسبتبه FMازسهولت بیشتری برخورداراست چراکه این امواجپیچیدگی*های کمتری نسبت به FM دارند.

در مقابل، کیفیت خوب سیگنالها*یFM كه ناشی از دوفركانسی بودن وپیچیدگی*های* فرایند پخش آن است، دارای معایبی نیز است از جمله آن کهاین امواج در فواصل دور قابل دریافت نیستند و زودتر دچار افت خواهند شد. اما در عوضسیگنالهای ساده AM به*راحتی تا فواصل بسیار دور نفوذ کرده و قابل در یافت از سویگیرنده هستند. پس به شکل خلاصه دریافتیم كه امواج FM دارای كیفیت بالاتر و بدون نویز ولی بردكوتاه*تر هستند و امواجAM دارای کیفیتی متوسط، اما برد بالاتری نسب به FM هستند.

مدولاسیون AM

مدولاسیون AM یکی از روش های پخش امواج رادیوییاست که تقریبا در مدتی نزدیک به۳/۲ ازقرن بیستم، رایج*ترین شیوه پخش امواج رادیوییخصوصا پخش همگانی بوده وهم اکنون نیزاستفاده وسیعی دارد. این شیوه بیشتر توسطایستگاه*های رادیویی که رویکرد پخش اخبار داشته ویا اغلب حجم مطالب موردانتشارآنها را “صحبت کردن” تشکیل می دهد، مورد استفاده واقع می گردد .

این درحالی است که ایستگاه*های رادیویی عمومی وپخشموسیقی در دهه*های اخیر ازشیوه پخش FM استقبال نمودند.روشAM تا قبل از جنگ جهانیاول برای ایستگاه*های رادیویی کلامی و موسیقی استفاده می شد، اما در دهه بعد ازجنگ اول جهانی فعالیت این ایستگاه ها به اوج خود رسید.

(اولین ایستگاه رادیوییAM تجاری در ۱۹۲۰درپنسیلوانیای آمریكا )آغاز به کار کرد. موسس این ایستگاه شخصی به نام “فرانکكان راد ” بود.

انتشار امواج رادیویی AM بر روی چند باند فر کانسیمختلف به شرح زیر انجام می*گیرد:

موج بلند (LW):153-279 khz

موج متوسط (MW):530-1.710 khz

موج کوتاه (sw):2.300-26.100 khz

که موج کوتاه آن ( SW) خود به چندین تکه باند کوچکترتقسیم بندی می شود. تخصیص این باندها در وهله اول بر اساس تصمیم “ITU ” یا اتحادیهبین المللی مخابرات (بخش تنظیم مقررات رادیویی) و در مراحل بعدی بر اساسسازمان*های تنظیم مقررات ملی هر کشور انجام می*گیرد. برای مثال در کشور ما، سازمانتنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و در ایالات متحده، FCC یا کمیسیون فدرالارتباطات عهده*دار انجام این تقسیم بندی و تخصیص هستند.

-موج بلند ( LW ): این باند برای انتشار امواجرادیویی ایستگاه های تجاری در اروپا، آفریقا، آسیا، واسترالیا(هرسه منقطه ITU)مورد استفاده قرار دارد.

این در حالیست که در کشور آمریکا این باند به عنوانپشتیبان یا باند رزرو برای باند مسیریابی هوا نوردی در نظر گرفته شدهاست.

موج متوسط (MW ): یکی از رایج*ترین باندهای پخشامواج در ایستگاه*های رادیویی AM است.

موج كوتاه (SW) : توسط ایستگاه*هایی به کار می*رودکه قصد انتشار امواج خود را به فواصل بسیار دورتر از محل ایستگاهدارند.

صدای دریافتی از این امواج در فواصل دورتر دارای کیفیتکمتری نیز خواهد بود.

امواج متوسط وكوتاه باندAM ، در شب و روز رفتار واثرات متفاوتی را از خود نشان می*دهند. در طول روز سیگنالهای AM بوسیله امواج )انتشار ) زمینی منتقل می*شوند. در انعکاس از زمین امواج AM، سیگنالها قادرند تاچند صد كیلومتری ایستگاه ارسال شوند واین در حالی است که این امواج بعد از غروبآفتاب بر اساس تغییرات لایه یونسفر جو به شیوه انتشار آسمانی منتقل می*گردند که دراین حالت امواج منتشر شده از ایستگاه تا فواصل دورتری نسبت به روز قابل ارسال ودریافت خواهند بود. سیگنالهای رادیوییAM در فضاهای شهری می*توانند براحتی توسطساختمانهای مرتفع وآسمان خراش*ها گسیخته ومختل شوند. به علاوه دیگر منابع انتشارامواج رادیویی نیز می توانند اثرات مخرب و نامطلوبی بر فرایند انتقال این امواج برجای گذارند.

بنابر این یک فرستنده AM دستگاهی است كه با تلفیق وسوار كردن سیگنالهای صوتی بر روی امواج حامل، یك موج AM را تشکیل داده و از طریقآنتن، آن را منتشر می*نماید.

یك گیرنده* AM نیز مجهز به یك قسمت ********** و یك قسمتآشكارساز می*باشد كه عمل جداسازی سیگنالهای صوتی از امواج حامل و آشكار نمودن آنهارا برعهده دارد.

 • بازدید : 135 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۸۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

جزوه حاضر برای درس تجزیه وتحلیل سیستم ها وبر اساس سرفصل های مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم در جهت افزایش آمادگی داوطلبان برای ورود به دوره کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی برق در آزمون سراسری دانشگاههای دولتی ومهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک در آزمون دانشگاه آزاد اسلامی به نحوی تهیه وتنظیم شده است تا بتواند دانش وتوانایی های لازم را برای داوطلبان فراهم سازد ساختارجزوه بر مبنای ۱۸بخش وشامل مباحث اصلی سیگنال ها-سیستم ها-سری وتبدیل فوریه پیوسته در زمان فیلتر کردن ونمونه برداری مدولاسیون سیگنال های پیوسته در زمان تهیه شده امیدواریم که بتواند به شما کمک کند.
سیستم مجموعه‌ای است از اجزای به هم وابسته که به علت وابستگی حاکم بر اجزای خود کلیت جدیدی را احراز کرده از نظم و سازمان خاصی پیروی می‌نماید و در جهت تحقق هدف معینی که دلیل وجودی آن است، فعالیت می‌کند.سیستم‌ها بی‌شمار هستند. برخی از نمونه‌های سیتم عبارت است از:
ملکولها؛ سلولها؛ نباتات؛ حیوانات؛ انسانها؛ جوامع؛ ماشینها و دیگر نظامهای مکانیکی؛ منظومه‌های کیهانی؛ نظامهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی؛ سیستم اطلاعات؛ کامپیوتر؛ نظامهای تولیدی، آموزشی، تامین اجتماعی، خدمات درمانی، ارتباط جمعی، حسابداری، بایگانی، نظام حقوق و دستمزد، باز نشستگی، ارزشیابی کارکنان و کنترل؛ خطی که با آن می‌نویسیم زبانی که با آن تکلم می کنیم و…….در این مقاله، مفاهیم نظام و سیستم، مترادف گرفته شده اند.
درونداد
درونداد‌ها یا داده‌ها عبارت‌اند از:کلیه آنچه که به‌نحوی وارد سیستم می‌شود و تحرک و فعایت سیستم را سبب میگردد.
فرایند تبدیل (میانداد)
دروندادی که به سیستم وارد می‌شود، طبق برنامه  سیستم، در جریان تغییر و تبدیل قرار می گیرد.
مثال: در نظام دانشگاهی، دانشجو که یکی از داده‌های سیستم است، در فرآیند تبدیل قرار می‌گیرد و ذهن او با مفاهیم، واژه‌ها و مطالب علمی آشنا می‌شود و در نگرش او تغییراتی پدید می آید.
برونداد:
داده‌هایی که در فرآیند تیدیل قرار می گیرند، طبق نظم و سازمانی که بر سیستم حاکم است، به صورت کالا یا خدمت، از سیستم به محیط صادر می شوند. دانشجوی فارغ التحصیل، تحقیق و پژوهش، برخی از ستاده‌های نظام دانشگاهی هستند.
بازخور(باز داد)
بازخور فرآیندی دورانی هستند که در آن، قسمتی از ستاده، به عنوان اطلاعات به درونداد پس خورانده می‌شوند و به این ترتیب سیستم را «خود کنترل» می‌سازد.
برای مثال، چنانچه به علت عدم تطا‌بق آموزشهای دانشگاهی با نیاز‌های واقعی بازار کار، دانشجوی فارغ التحصیل نتواند جذب بازار کار شود، ایجاد اصلاحاتی در نظام آموزشی دانشگاه ضرورت دارد.
سیستم‌های اصلی و فرعی
سیستم ها به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم شده‌اند: سیستم فرعی جزعی است که برخود نظارت دارد و وظیفه خاصی را انجام می‌دهد و برای رسیدن به هدف معینی می‌کوشد؛ این سیستم فرعی که نقش ویژه ای ایفا می‌کند، خود یکی از اجزای تشکیل دهنده سیستم بزرگتری است که میتوان آن را «سیستم اصلی»نام نهاد.
تقسیم سیستم ها به باز و بسته، یکی دیگر از طبقه بندیهای سیستم‌ها است. سیستم بسته، سیستمی ساده است که با محیط خود ارتباطی برقرار نمی‌کند یعنی داده های آن به صورت پایان نا پذیر در حال چرخش است مثل سیستم گردش آب؛ بر خلاف آن سیستم باز، سیستمی است که با محیط خود در ارتباط است یعنی چیزی را می گیرد در فر آیند تغییر و تبدیل قرار می دهد و بعد به محیط باز می گرداند. سیستم‌های بسته در برخورد با محیط، سازمان خود را از دست می‌هد یا جهت فعالیتش تغییر می‌کند.
در هر سیستم، عواملی وجود دارند که در خلاف جهت نظم سیستم عمل می‌کنند و مختل کننده‌ی انتظام سیستم هستند. این عوامل را «آنتروپی» می‌خوانند.آنتروپی به دو نوع تقسیم می‌شود: آنتروپی مثبت که عملگردش در خلاف جهت اصلاح انحرافات و به منظور بقای سیستم در محیط عمل می‌کند.
خواص سیستم باز
۱-    کلیت و جامعیت وجودی
سیستم در کلیت وجودی خود خواصی را ظاهر می‌سازد که در اجزای تشکیل دهندﮤ آن، به تنهایی وجود ندارد، این کلیت نیز نتیجه گرد آمدن اجزاء مجرد نیست، بلکه ارتباط اجزاء با یکدیگر و نحوه ترکیب نظم و سازمان یافتن آنهاست که کلیت سیستم را به وجود می‌آورد.
۲-سلسله مراتب
مراتب وجود یک زنجیره مرتبه ای است که هر یک از مرتبه‌ها، ساخت و خواصی علاوه بر ویژگی های مرتبه پیشین دارد.
۳-همبستگی اجزاء
منظور از همبستگی این است که هر جزء در سیستم، به نحوی با سایر اجزاء مرتبط است و به علت وجود این همبستگی، چنانچه در جزیی خللی وارد شود،سایر اجزاء نیز از آن خلل، متاثرمی گردند.
۴-تناسب اجزاء
بین اجزای هر سیستم، تناسب، سنخیت واکمال متقابل موجود است. وجود تناسب بین اجزاء سبب حفظ هویت و کلیت سیستم می‌شود.
۵-گردش دایره وار
فرآیند درونداد، تبدیل و برونداد، جریانی مستمر و مداوم است.
۶-خاصیت تولید مثل
از دیگر ویژگی‌های سیستم های باز، میل به جاودانگی است. سیستم‌ها گرایش به جاودانه سازی خود دارند و تا جایی که امکان داشته باشد به حیات خویش ادامه می‌دهند.
۷-همپایی
سیستم می‌تواند از راه‌ها و مسیر‌های متفاوتی به هدف واحدی برسد. به عبارت دیگر، حالت پایانی واحدی ممکن است از شرایط اولیه متفاوت و با راههای متفاوتی حاصل شود.
۸-گرایش به فنا
درون سیستم‌ها عواملی به وجود می‌آیند که سیستم را از جهت اصلی آن منحرف می‌سازند و تمایل در جهت عدم تعادل دارند.
۹-گرایش به تکامل
منظور از تکامل، عبارت از پیچیدگی ساخت وتنوع خواص است. چنانچه ساختار سیستم، پیچیده‌تر شود و در اثر آن پیچیدگی، عملکرد‌های متنوعتری از سیستم به ظهور رسد و خواص بیشتری ارائه شود، سیستم متکامل تر شده است.
۱۰-گرایش به تکامل یا خود نکهداری پویا
از دیگر ویژگی‌های سیستمهای باز، خصوصیت تعادل گرایی یا خود نگهداری پویا و حالت پا بر جایی است.
منظور از این حالت که به «هوموستاسیس» معروف است، تلاش سیستم در حفظ متغییر‌های ضروری خود، در محدوده‌ای معین به منظور ادامه حیات سیستم می‌باشد.

فصل دوم : تجزیه و تحلیل سیستم چیست و تحلیل کننده سیستم کیست؟
تعریف تجزیه تحلیل سیستم
تجزیه تحلیل سیستم عبارت است از شناخت جنبه های مختلف سیستم و آگاهی از چگونگی عملکرد اجزای تشکیل دهنده سیستم و بررسی نحوه و میزان ارتباط بین اجزاء آن؛ به منظور دست یابی به مبنایی جهت طرح واجرای یک سیستم مناسب تر است.
تجزیه و تحلیل به ما کمک می‌کند تا موقعیت فعلی سازمان را به خوبی درک کنیم، از جریان کار مطلع شویم و آن را  مورد ارزیابی قرار دهیم و برای رفع نارسائیها و مشکلات، بهترین راه حل را انتخاب و توصیه کنیم.
در یک سازمان، سیستم را مجموعه‌ای از روش‌ها نیز تعریف کرده اند، روشهائی که به یکدیگر وابسته‌ هستند و با اجرای آنها، قسمتی از هدف سازمانی محقق می‌شود روشها نیز به نوبه خود مجموعه‌ای از شیوه‌های مختلف انجام کار هستند که با استفاده از آنها می‌توان به تامین هدف نهائی سازمان کمک کرد.
روش عبارت است از یک رشته عملیات و مراحلی که برای اجرای کل یا قسمتی از یک سیستم انجام می‌شود.
شیوه عبارت است ازتشریح جزئیات و نحوه انجام دادن کار؛ مثل استفاده از کارت جهت حضور و غیاب کارکنان وبا استفاده از کامپیوتر برای تنظیم لیست حقوق کارکنان.

ارتباط مدیریت با تجزیه و تحلیل سیستم
یکی از مهمترین وظایفی که برای مدیران برشمرده‌اند، وظیفه ایجاد تغییر است. مدیران موظفند در عین حال که تعادل سازمان خود را حفظ می‌کنند، همگام با آخرین تغییرات وتحولاتی که در جهان رخ می‌دهد، تغییرات لازم را در سازمان خود به وجود آورند و از جدید‌ترین روش‌ها و شیوه های انجام کار، در اداره امور سازمان خود بهره گیرند.
مدیران باید خود، از عوامل ایجاد تغییر باشند و این اصل را باور داشته باشند که سرعت در پذیرفتن افکار و روش‌های نو، به موفقیت سازمان مطبوعشان کمک می‌کند. آنها باید از همکاران خود بخواهند که در جریان تغییرات، مشارکت موثر داشته باشند و نظرات سازنده و اصلاحی خویش را برای ایجاد تغییرات، مطرح سازند. هرجا که افراد، در فرآیند تصمیم گیری سهیم باشند، همکاری بیشتری در اجرای تصمیم و تغییر نشان می‌دهند هر چه آگاهی افراد از تغییرات و پیامد‌های آنها بیش‌تر باشد، مشارکتشان فزونتر، و مقاومتشان در برابر تغییر، کمتر خواهد بود.
سازمانی پویا و ماندنی است که هدفهای خود را با شرایط و نیازهای متغییر محیطی تطبیق دهد و انعطاف لازم را برای تغییر در ساختار درونی خویش به نحوی که با تغییرات محیطی سازگار باشد، نشان دهد.
با کمک تجزیه تحلیل سیستمها و روش‌ها و شیوه‌های انجام کار، می‌توان اولا: بررسی دوباره‌ای از هدف‌های سازمانی به عمل آورد؛ ثانیا: با نحوه انجام کارها در وضع موجود آشنا شد؛ ثالثا: به کمبودها، نقایص و مشکلات پی‌برد؛ رابعا: با استفاده از روشهای علمی، راهها و شیوه‌های بهتری را انتخاب کرد و به مرحله اجرا گذارد.
چنانچه متخصصین، از خارج سازمان برای تجزیه تحلیل سیستمها و روشهای سازمانی دعوت شوند به علت این که با مشکلات سازمانی خو نگرفته‌اند، بهتر خواهند توانست به نقایص موجود پی ببرند و کمبود‌ها را تشخیص دهند. به علاوه، این افراد با تجربه و مهارتی که در کار خود احراز کرده‌اند، با دید علمی‌تری نسبت به بررسی سیستمهای سازمانی اقدام خواهند کرد. از طرف دیگر، عده‌ای از صاحب‌نظران معتقدند که تجزیه تحلیل امری دائمی و مستمر است و بهتر خواهد بود که واحدی در سازمان برای این منظور دایر شود و این وظیفه مهم را به طور مداوم بر عهده گیرد. به علاوه، شاید کارکنان سازمان چندان مایل نباشند که کارشان توسط افرادی خارج از سازمان مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

وظایف واحد تجزیه تحلیل سیستم‌ها
چنانچه واحد تجزیه تحلیل سیستم‌ها در داخل سازمان به وجود آید،به عنوان واحد ستادی عمل می‌کند و مدیران را در اجرای وظیفه ایجاد تغییر مدد می‌رساند.
ذیلا به اهم وظایف واحد تجزیه و تحلیل سیستم‌ها و روشها اشاره می‌شود:
۱-    بررسی و تجزیه وتحلیل ترکیب و ساخت سازمان به منظور ایجاد تشکیلات مناسب با احتیاجات سازمان.
۲-    استقرار مناسب ترین سیستم‌ها، روش ها و شیوه‌های انجام کار درسازمان.
۳-    تهیه اطلاعات دقیق و به هنگام برای مدیران و مقامات مسئول .
۴-    کوشش در هماهنگ ساختن سازمان با آخرین تغییرات وپیشرفت‌ها ازطریق تجزیه وتحلیل مداوم ومستمر سیستم‌ها و روش‌ها .
۵-    تدوین دستور العمل‌های کتبی و مدون به توصیه مقامات مسئول سازمان.
۶-    بررسی وتجزیه وتحلیل نحوه تقسیم کار، به منظور تقسیم منطقی و صحیح کار بین کارکنان.
۷-    بررسی وتجزیه و تحلیل نمودار جریان کار ، به منظور جلوگیری از تداخل و تکرار و حذف مراحل زائد کار .
۸-    بررسی و تجزیه و تحلیل نحوه تخصیص جا و مکان ، به منظور استفاده موثر از نیروی انسانی و تحصیلات فیزیکی کار .
۹-    اندازه گیری کار به منظور کوتاه کردن زمان انجام کار و ایجاد سرعت در ارائه کالاها و خدمات به مشتریان و ارباب رجوع.
۱۰-بررسی و کنترل فرم های موردنیاز سازمان .
۱۱- بررسی و تجزیه و تحلیل سیستم بایگانی و مدیریت امور اسناد .
۱۲- بررسی نحوه استقرار و اجرای سیستم های جدید « از قبیل سیستم های مکانیزه و کامپیوتری».
۱۳- اعتلای روحیه تعاون و همکاری بین کارکنان سازمان.
۱۴-    تلاش در جهت افزایش سطح اثر بخشی و ثمر بخشی در کل سازمان.

فواید تجزیه و تحلیل سیستم‌ها
۱-    جهت بررسی مسائل مشکلات سازمانی.
۲-    با تجزیه و تحلیل سیستم‌ها است که می‌توان کار را ساده کرد و به افزایش بهره‌وری سازمانی یاری رساند.
۳-    اقدامی در جهت مدد رسانی به مدیران و مقامات مسئول در امر سیاست گذاری و تصمیم‌گیری دانست.
۴-    می‌توان ساختار سازمانی را مناسبتر و روشهای اجرائی کارآمدتر و شیوه‌های عملیاتی پر ثمر‌تر به وجود آورد.
۵-    می‌توان از نیرو وتلاش کارکنان بهترین استفاده را کرد.
۶-    از میزان خطاها وشتباهات کاسته می‌شود.
۷-    روشهای به دست آوردن اطلاعات دقیق و به هنگام از وضع موجود است.

تحلیل کننده سیستم کیست؟
تحلیل کننده یا آنالیست، فردی است علاقه‌مند به کار تجزیه تحلیل سیستمها و روشها و متخصص در این زمینه که با استفاده از آموخته های علمی و تجارب عملیش، صلاحیت لازم جهت انجام دادن بررسی‌های جامع و همه جانبه در امر تجزیه وتحلیل را واجد است.
برخی از ویژگی ‌های آنالیست از این قرار است:
۱-    آنالیست باید به کار تجزیه و تحلیل معتقد و علاقه مند باشد.
۲-    آنالیست باید دارای ذهنی پرسشگر باشد.
۳-    آنالیست موظف است اجزای سیستم را در ارتباط با یکدیگر ببیند و آنها را به صورت هماهنگ و متحد در آورد.
۴-    آنالیست باید متوجه نقش مهم کارکنان سازمان باشد و با مسائل انسانی و ریزه کاری‌های رفتار کارکنان در سازمان آشنا باشد.
۵-    آنالیست بایستی با بررسی کامل و برخورد سیستمی، علت‌ها را از معلولها تشخیص دهد و برای رفع مشکل، نسبت به شناخت علل اصلی به وجود آورنده مشکل، اقدام کند و راه حلهای منطقی و عقلایی،جهت برطرف کردن علل واقعی ارائه دهد.
۶-    آنالیست باید واقعیت را همان گونه که هست ببیند و بکوشد حالت بی طرفی خود را حفظ کند.
۷-    آنالیست باید به ابعاد اخلاقی و جنبه های ارزشی نیز توجه داشته باشد.
۸-    آنالیست باید صبور باشد.
 • بازدید : 149 views
 • بدون نظر

قیمت : ۳۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۳۹    کد محصول : ۱۸۴۱۱    حجم فایل : ۵۴ کیلوبایت   

دانلود کمک پایان نامه مودم ها رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی از عناوین موجود در فایل : 

۱- مودم های غیر همزمان (آنالوگ)

۲- برقراری ارتباط بین اتصال LAN و اینترنت 

۳-  استانداردهای مودم 

وبسیاری موارد دیگر..


عتیقه زیرخاکی گنج