گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 145 views
  • بدون نظر

این فایل در قالبpdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  عمران تهیه طرح عملیاتی مدیریت حوادث رانش،ریزش،بهمن (پیشگیری وآمادگی برای مقابله با آن) . این پروژه پایان نامه در قالب ۳۵۴صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد pdfقابل ویرایش نیست و قیمت پایان نامه نیز 
درمقایسه با سایر سایت ها مناسب تر می باشد
از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران – راه و ترابری
تهيه طرح عملياتي مديريت حوادث رانش، ريزش و بهمن
(پيشگيري و آمادگي براي مقابله با آن)
Providing a practical design of management of prevention and prepration against the Landslide and avalanche
فهرست مطالب:
چكيده ……………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول

-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………….. ۳

طرح مسئله ………………………………………………………………………………………….. ۳

فصل دوم

-۲ كاوش در متون ……………………………………………………………………………….. ۹

-۱-۱-۲ برنامه ريزي راهداري و نگهداري راهها با توجه به حواد ثغيرمترقبه … ۱۰

-۲-۱-۲ نگهداري راههاي كوهستاني و سردسير ………………………………………… ۱۳

-۳-۱-۲ استراتژي هاي متفاوت ملي در مقابله با زمين لغزش ………………………. ۱۶

-۱-۳-۱-۲ ايالات متحده آمريكا ……………………………………………………………. ۱۷

-۲-۳-۱-۲ پاكستان ……………………………………………………………………………… ۱۷

-۳-۳-۱-۲ هندوستان …………………………………………………………………………… ۱۸

براي مديريت خطر isle wight of uk -4-1-2 مطالعات انجام شده در

زمين لغزش …………………………………………………………………………………………. ۲۱

كشور ايتاليا …….. ۲۳ nsw -5-1-2 مديريت ريسك زمين لغزش در شبكه راههاي

-۶-۱-۲ ارزيابي خطر ريسك براي جاده هاي روستايي در نپال …………………… ۲۵

-۷-۱-۲ كنترل و ارزيابي لغزش لايه هاي عميق در بزرگراههاي كشور ژاپن …. ۲۶

-۸-۱-۲ سيستم ارزيابي ريزش سنگ در ايالت اروگان ايالات متحده آمريكا ….. ۲۸

-۹-۱-۲ كاربرد نقشه خطر زمين لغزش براي راههاي برزيل ………………………… ۳۱

-۱۰-۱-۲ كاربرد نقشه خطر زمين لغزش در طول راههاي كشور فرانسه ……….. ۳۱

-۱۱-۱-۲ استفاده ازنقشه خطرزمين لغزش در كشور ژاپن ………………………….. ۳۲

-۱۲-۱-۲ جايگاه آموزش در مديريت حوادث زمين لغزش ………………………… ۳۲

-۱-۱۲-۱-۲ ضرورت اجراي برنامه هاي آموزشي …………………………………….. ۳۳

-۲-۱۲-۱-۲ سياست هاي آموزشي ………………………………………………………… ۳۴

-۳-۱۲-۱-۲ انواع دوره هاي آموزشي و طبقه بندي مسئولين و كارشناسان ……. ۳۵

-۴-۱۲-۱-۲ آموزشهاي تخصصي ………………………………………………………….. ۳۷

-۵-۱۲-۱-۲ آگاهي دادن به عموم افراد …………………………………………………… ۳۸

« فهرستمطالب »

عنوان صفحه

ز

-۶-۱۲-۱-۲ همكاري و درك متقابل دولت و جامعه ………………………………….. ۳۸

-۷-۱۲-۱-۲ روش هاي آموزشي اجرا شده در خارج از كشور …………………… ۴۰

-۱-۲-۲ تعيين عوامل موثر در وقوع بهمن در جاده هاي هراز و افزايش ايمني

آنها ……………………………………………………………………………………………………. ۴۵

-۲-۲-۲ بررسي پايداري پل ها و حايل هاي برفي و عملكرد آنها در كنترل بهمن

كندوان ……………………………………………………………………………………………….. ۴۷

-۳-۲-۲ آناليزهاي ريسك بهمن ……………………………………………………………… ۴۹

-۴-۲-۲ پيش بيني وقوع بهمن و سيستم هاي هشدار و رديابي بهمن ……………. ۵۳

براي مديريت ريسك بهمن در مناطق مسكوني و راهها در IFKIS -5-2-2 پروژه

كشور سوئيس ……………………………………………………………………………………… ۵۸

-۱-۵-۲-۲ ايجاد يك سيستم اطلاعاتي هشدار بهمن …………………………………. ۶۰

فصل سوم

متودولوژي و روش تحقيق

-۱-۳ تعريف زمين لغزش ……………………………………………………………………… ۶۵

-۱-۱-۳ شناسايي و طبقه بندي زمين لغزشها …………………………………………….. ۶۸

-۱-۱-۱-۳ ريزشها ………………………………………………………………………………. ۷۳

-۲-۱-۱-۳ واژگوني …………………………………………………………………………….. ۷۳

-۳-۱-۱-۳ لغزشها ………………………………………………………………………………. ۷۴

-۴-۱-۱-۳ حركت با گسترش جانبي ………………………………………………………. ۷۶

-۵-۱-۱-۳ جريانها ………………………………………………………………………………. ۷۷

-۶-۱-۱-۳ زمين لغزشهاي مركب …………………………………………………………… ۷۷

-۲-۱-۳ عوامل موثر در وقوع زمين لغزشها ……………………………………………… ۷۸

-۳-۱-۳ عوامل موثر در وقوع زمين لغزشها در راهها …………………………………. ۸۳

-۴-۱-۳ تأثير پوشش گياهي بر وقوع زمين لغزش ……………………………………… ۸۳

-۲-۳ ارزيابي احتمال وقوع زمين لغزش ………………………………………………….. ۸۸

-۱-۲-۳ اهميت نقشه هاي پهنه بندي خطر زمين لغزش در مديريت حوادث زمين

لغزش ………………………………………………………………………………………………… ۹۲

« فهرستمطالب »

عنوان صفحه

ح

-۲-۲-۳ تقسيم بندي روشهاي پهنه بندي خطر زمين لغزش …………………………. ۹۳

-۱-۲-۲-۳ روش هاي مبتني بر تاريخچه منطقه ………………………………………… ۹۳

-۲-۲-۲-۳ روشهاي مبتني بر ريشه يابي علل ناپايداري …………………………….. ۹۴

-۳-۲-۲-۳ روش هاي تركيبي ……………………………………………………………….. ۹۴

-۳-۲-۳ روشهاي تهيه نقشه خطر بر اساس تحليل پايداري دامنه ها ……………… ۹۵

-۱-۳-۲-۳ روشهاي تحليل خطر زمين لغزش …………………………………………… ۹۵

-۴-۲-۳ روش هاي بررسي و ارزيابي كلي خطر زمين لغزش ……………………… ۹۷

-۱-۴-۲-۳ بررسي تاريخچه حوادث طبيعي و شناسايي صحرايي ………………… ۹۷

-۲-۴-۲-۳ نقشه هاي توپوگرافي ……………………………………………………………. ۹۹

-۳-۴-۲-۳ نقشه هاي زمين شناسي، شامل نقشه هاي خاك شناسي ………………. ۱۰۰

-۴-۴-۲-۳ عكس هاي هوايي ……………………………………………………………….. ۱۰۱

-۵-۴-۲-۳ تصاوير ماهواره اي ………………………………………………………………. ۱۰۳

-۶-۴-۲-۳ سوابق نزولات آسماني …………………………………………………………. ۱۰۴

-۷-۴-۲-۳ اسناد موجود زمين لغزش ……………………………………………………… ۱۰۴

۱۰۴ …. GIS -8-4-2-3 توسعه نقشه هاي خطر زمين لغزش با استفاده از داده هاي

-۵-۲-۳ شواهد حركت زمين لغزش ها …………………………………………………… ۱۰۵

-۱-۵-۲-۳ ريخت شناسي …………………………………………………………………….. ۱۰۶

-۲-۵-۲-۳ شواهد زهكشي …………………………………………………………………… ۱۰۶

-۳-۵-۲-۳ پوشش گياهي ……………………………………………………………………… ۱۰۷

-۴-۵-۲-۳ شواهد تحت الارضي …………………………………………………………… ۱۰۷

-۶-۲-۳ ارزيابي آسيب پذيري خطر زمين لغزش ………………………………………. ۱۰۹

-۱-۶-۲-۳ ارزيابي و سطح بندي ريسك زمين لغزش ………………………………… ۱۱۱

-۲-۶-۲-۳ تخمين عددي ريسك …………………………………………………………… ۱۱۳

-۳-۳ روش هاي كنترل و پيش بيني وقوع زمين لغزش ………………………………. ۱۱۵

-۱-۳-۳ بررسي تغيير شكل ها و سطوح ………………………………………………….. ۱۱۷

-۱-۱-۳-۳ اكستنسومتر ………………………………………………………………………… ۱۱۸

-۲-۱-۳-۳ چرخش سنجها ……………………………………………………………………. ۱۱۸

« فهرستمطالب »

عنوان صفحه

ط

-۳-۱-۳-۳ كوبيدن تيرهاي چوبي جهت اندازه گيري جابه جايي …………………. ۱۱۹

-۴-۱-۳-۳ اندازه گيري جابه جايي به وسيله پيمايش ………………………………… ۱۱۹

-۵-۱-۳-۳ تعيين جابه جايي با استفاده از عكس هوايي ……………………………… ۱۱۹

-۶-۱-۳-۳ سيستم موقعيت ياب جهاني…………………………………………………… ۱۱۹

-۷-۱-۳-۳ سيستم پيمايش اتوماتيك ………………………………………………………. ۱۱۹

-۲-۳-۳ بررسي ساختار زمين شناسي ……………………………………………………… ۱۲۰

-۱-۲-۳-۳ گمانه زني……………………………………………………………………………. ۱۲۰

-۲-۲-۳-۳ برداشت هاي ژئوفيزيكي ……………………………………………………….. ۱۲۱

-۳-۳-۳ ارزيابي صفحه لغزش ……………………………………………………………….. ۱۲۱

-۱-۳-۳-۳ كرنش سنج لوله اي ……………………………………………………………… ۱۲۲

-۲-۳-۳-۳ انحراف سنج ها …………………………………………………………………… ۱۲۲

-۳-۳-۳-۳ جابه جايي سنج چند نقطه اي ………………………………………………… ۱۲۲

-۴-۳-۳ بررسي آب زيرزميني ……………………………………………………………….. ۱۲۳

-۱-۴-۳-۳ بررسي تغييرات سطوح آب زيرزميني ……………………………………… ۱۲۳

-۲-۴-۳-۳ فشار روزنه اي …………………………………………………………………….. ۱۲۳

-۳-۴-۳-۳ ثبت اطلاعات مربوط به آب زيرزميني……………………………………….. ۱۲۴

-۴-۴-۳-۳ آزمايشهاي رديابي آب زيرزميني ……………………………………………… ۱۲۴

-۵-۴-۳-۳ آزمايش مخروط افت…………………………………………………………….. ۱۲۴

-۶-۴-۳-۳ آزمايشات كيفي آب……………………………………………………………… ۱۲۴

-۵-۳-۳ بررسي ژئوترمال ………………………………………………………………………. ۱۲۵

-۶-۳-۳ بررسي ژئوتكنيكي (آزمايشات مكانيك سنگ) ……………………………… ۱۲۵

-۱-۴-۳ روشهاي پايدار سازي ………………………………………………………………. ۱۲۶

-۱-۱-۴-۳ روش هاي هندسي ………………………………………………………………. ۱۲۸

-۲-۱-۴-۳ مسلح سازي به وسيله محبوس كردن، ديوارهاي گابيون، سبد و

صندوق ………………………………………………………………………………………………. ۱۲۹

-۳-۱-۴-۳ ديوارهاي خاك مسلح ………………………………………………………….. ۱۳۰

-۴-۱-۴-۳ ديوارهاي حايل وزني …………………………………………………………… ۱۳۱

« فهرستمطالب »

عنوان صفحه

ي

-۵-۱-۴-۳ مسلح سازي بوسيله فايبروتكسول …………………………………………… ۱۳۱

-۶-۱-۴-۳ شمع ها و پايه ها …………………………………………………………………. ۱۳۳

-۷-۱-۴-۳ ديوارهاي مهار شده ……………………………………………………………… ۱۳۳

-۸-۱-۴-۳ اصلاح مكانيكي و تراكم ………………………………………………………. ۱۳۴

-۹-۱-۴-۳ اصلاح شيميايي …………………………………………………………………… ۱۳۵

-۱۰-۱-۴-۳ پوشش نفوذ ناپذير …………………………………………………………….. ۱۳۵

-۱۱-۱-۴-۳ روش تثبيت بيوتكنيكي و مهندسي زيست خاكي …………………….. ۱۳۵

-۱-۱۱-۱-۴-۳ روش تثبيت بيوتكنيكي …………………………………………………… ۱۳۷

-۲-۱۱-۱-۴-۳ روش هاي مهندسي زيست خاكي …………………………………….. ۱۳۸

-۲-۴-۳ عمليات زهكشي در كنترل زمين لغزش ……………………………………….. ۱۳۹

-۱-۲-۴-۳ پر كردن ترك هاي كششي ……………………………………………………. ۱۴۱

-۲-۲-۴-۳ غير قابل نفوذ كردن دامنه ……………………………………………………… ۱۴۲

-۳-۲-۴-۳ زهكشهاي افقي …………………………………………………………………… ۱۴۲

-۴-۲-۴-۳ خندقهاي زهكشي ………………………………………………………………… ۱۴۳

-۵-۲-۴-۳ چاههاي پمپاژ ……………………………………………………………………… ۱۴۴

-۶-۲-۴-۳ چاههاي ثقلي ……………………………………………………………………… ۱۴۴

-۷-۲-۴-۳ زهكشي سيفوني ………………………………………………………………….. ۱۴۵

-۸-۲-۴-۳ گالريهاي زهكشي ………………………………………………………………… ۱۴۶

-۹-۲-۴-۳ زهكشي الكتريكي ……………………………………………………………….. ۱۴۶

-۱۰-۲-۴-۳ زهكشي به روش حرارتي ……………………………………………………. ۱۴۷

-۱۱-۲-۴-۳ زهكشهاي شيميايي …………………………………………………………….. ۱۴۷

-۱۲-۲-۴-۳ حفاظت كانالها ………………………………………………………………….. ۱۴۷

-۳-۴-۳ ايمني شيب ترانشه هاي سنگي …………………………………………………… ۱۴۸

-۱-۳-۴-۳ روشهاي پايدار كردن شيب هاي سنگي …………………………………… ۱۵۱

-۱-۱-۵-۳ بحران ………………………………………………………………………………… ۱۵۴

-۲-۱-۵-۳ مديريت بحران ……………………………………………………………………. ۱۵۵

-۳-۱-۵-۳ مديريت ملي بحران ……………………………………………………………… ۱۵۶

« فهرستمطالب »

عنوان صفحه

ك

-۴-۱-۵-۳ مقابله با بحران در كشورهاي در حال توسعه و ضرورت تغيير در روش ها

و نگرش ها …………………………………………………………………………………………. ۱۵۷

-۵-۱-۵-۳ مديريت علمي و عملي بحران ……………………………………………….. ۱۵۹

-۶-۱-۵-۳ نيازهاي اساسي جهت مقابله با بحران ……………………………………… ۱۵۹

-۷-۱-۵-۳ ضرورت وجود اطلاعات ………………………………………………………. ۱۶۰

-۲-۵-۳ پيشگيري ……………………………………………………………………………….. ۱۶۳

-۱-۲-۵-۳ موارد مشكل آفرين در بخش پيشگيري از بحران زمين لغزش ………. ۱۶۳

-۲-۲-۵-۳ ايجاد ديدگاههاي مثبت نسبت به پيشگيري از حوادث زمين لغزش … ۱۶۳

-۳-۲-۵-۳ منابع موجود و در دسترس در بخش پيشگيري از بحران زمي نلغزش. ۱۶۴

-۳-۵-۳ آمادگي ………………………………………………………………………………….. ۱۶۶

-۱-۳-۵-۳ نيازهاي مربوط به بخش آمادگي …………………………………………….. ۱۶۸

-۲-۳-۵-۳ تعيين اقدامات لازم و اهداف عمليات در صورت بروز زمين لغزش ۱۶۸

-۳-۳-۵-۳ شناخت وضعيت مو جود سازمانها و ارگانهاي مسئول ……………….. ۱۶۹

-۴-۳-۵-۳ شناخت وضعيت موجود سازمانها و ارگانهاي غير مسئول …………… ۱۷۰

-۵-۳-۵-۳ منابع موجود جهت انجام اقدامات احتياطي در بخش آمادگي ………. ۱۷۰

-۶-۳-۵-۳ سيستم اخطار رساني و اطلاع رساني ………………………………………. ۱۷۲

-۴-۵-۳ پاسخگويي و امداد رساني ………………………………………………………… ۱۷۴

-۱-۴-۵-۳ نيازهاي لازم جهت واكنش سريع …………………………………………… ۱۷۵

-۲-۴-۵-۳ سوابق عمومي مربوط به آمادگي …………………………………………….. ۱۷۵

-۳-۴-۵-۳ آمادگي سريع منابع انساني …………………………………………………….. ۱۷۶

-۴-۴-۵-۳ سيستم اخطار و اطلاع رساني ………………………………………………… ۱۷۶

-۵-۴-۵-۳ تخليه ………………………………………………………………………………… ۱۷۷

-۶-۴-۵-۳ مديريت اطلاعات ………………………………………………………………… ۱۷۷

-۷-۴-۵-۳ ارتباطات ……………………………………………………………………………. ۱۷۸

-۸-۴-۵-۳ منابع مورد نياز جهت انجام امور مختلف در بخش پاسخگويي و امداد

رساني ………………………………………………………………………………………………… ۱۷۹

-۹-۴-۵-۳ هماهنگي عمليات بخش پاسخگويي و امداد رساني …………………… ۱۸۱

« فهرستمطالب »

عنوان صفحه

ل

<fon

  • بازدید : 112 views
  • بدون نظر

 یکی از وظایف مدیران در کنار تولید کالا یا خدمات، به حداقل رساندن حوادث، رعایت مسائل زیست‌محیطی، توجه به مسئولیت‌های اجتماعی و پرورش منابع انسانی است.

مدیریت فرایند حوادث، یعنی بررسی علل حوادث در حین کار و انجام اقدامات پیشگیرانه. براساس مدیریت صحیح حوادث، می‌توان روش‌هایی را به کار بست که هزینه‌های اقتصادی حوادث را به حداقل ممکن برساند.

هزینه‌های مربوط به حوادث و آسیب‌های شغلی، به حدی است که مدیریت جدی حوادث را طلب می‌کند.

یکی از راه‌های مهم جلوگیری از حوادث، تقویت فرهنگ ایمنی در محیط کار است. یکی از مکانیسم‌های مهم مدیریت فرایند حوادث، انجام بموقع معاینات دوره‌ای است که نقش پیشگیرانه و درمانی دارد

تولید و عملیات مربوط به آن، نیازمند الزامات و پیش‌نیازهایی است که یکی از آنها ایمنی کار کردن و مدیریت بر فرایند روانی و اجتماعی علل حوادث است. انسان‌های تولیدی، نیازمند داشتن فرهنگ ایمنی کار هستند و لازم است که در این خصوص اقداماتی موثر صورت پذیرد. پیچیدگی کار مدیران تولیدی و صنعتی به این دلیل است که تولید کالا و یا خدمات جزء کوچک کار آنان بوده و در کنار تولید کالا یا خدمات، هدف‌های دیگری را می‌بایستی مورد توجه قرار دهند. از جمله این اهداف، به حداقل رساندن حوادث، رعایت مسائل زیست‌محیطی، توجه به مسئولیت‌های اجتماعی، پرورش منابع انسانی و … است. برای رسیدن به این اهداف و به ویژه کاهش و تعدیل خسارات ناشی از حوادث، لازم است که فرایند شکل‌گیری حوادث، مدیریت شود. بر این اساس و باتوجه به اهمیت مدیریت فرایند حوادث در موسسات تولیدی براساس نظریه‌های عمل تدوین یافته سعی می‌شود که مفهوم مدیریت حوادث را تبیین کرده و راهکارهای عملی مدیریت و تاثیر آن بر کاهش حوادث، بررسی شود

منظور از مدیریت فرایند حوادث، بررسی علل حوادث و انجام اقدامات پیشگیرانه است. حادثه ناشی از کار، واقعه‌ای است که حین انجام کار روی می‌دهد و برای ایجاد آن هیچ نوع قصد و یا برنامه‌ریزی قبلی، وجود نداشته است. برای بررسی علل حوادث و مدیریت آن می‌بایستی شاخص‌های مناسبی تدوین شوند که خوشبختانه در این زمینه دو شاخص جهانی تحت عنوان «ضریب شدت» و «ضریب تکرار» حوادث وجود دارد. این دو شاخص، به عنوان نشانگر و تب‌گیر، بیانگر نوع مدیریت بر حوادث و علل آن هستند. ضریب تکرار حوادث، عبارت است از تعداد حوادث منجر به ضایعات انسانی در مدتی معین، تقسیم بر جمع ساعات کار در همان مدت، ضرب در ۱ میلیون. ضریب شدت حوادث، عبارت است از زمان تلف شدن به علت ضایعات انسانی، تقسیم بر جمع ساعات کار در همان مدت، ضرب در ۱ میلیون.

برای مدیریت بر حوادث، می‌بایستی علل آن را دسته‌بندی کرد. در این زمینه، دو دسته علل را می‌توان برای حوادث برشمرد:


عتیقه زیرخاکی گنج