گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 124 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق زلزله-خرید اینترنتی تحقیق زلزله-دانلود رایگان مقاله زلزله-تحقیق زلزله

این فایل قابل ویرایش می باشد وشامل موارد زیر است:
در دودهه گذشته حوادث طبيعي خصوصا زلزله بطور افزاينده اي عامل ويراني بوده اندكه برمناطق تمركز جمعيت واموال  مردم اثر كرده اند توسعه سريع صنعت همراه با توسعه فضاهاي شهري مانع تامل وانديشيدن نحوه جايگيري در مناطق زلزله خيز شده است وفقط زماني اين امر تغيير ويسمت يك روش صحيح ميل مي كند كه سرمايه گذاري در بخش ساخت وساز خانه سازي وديگر موارد عمومي واجتماعي بسهولت انجام پذيرد ودر مقابل تلفات در كليه مراحل توسعه تحت كنترب قرار گيرد . 
اگر چه كوششهاي فراواني در ارزيابي زلزله هاي قوي وسبك كردن تلفات انجام شده است اما زلزله هاي بزرگتري روي مي دهند كه تلفات يزرگتري را بهمراه دارندكه خيلي زود اقتصاد نواحي يا آن كشور را به مخاطره مي اندازند براي مثال به سبب زلزله ۱۵آوريل سال ۱۹۷۹در مونته نگر ويوگسلاوي بطور مستقيم براقتصاد كشور اثر گذاشته است وحدودا به ۱۰% ازسرمايه هاي ملي كشور صدمه وارد كرده است زلزله ديگري نيزدر سال ۱۹۶۳در اسكوپچي حدودا ۱۵% از ثروت ملي كشور يوگسلاوي را ربوده است . 
وقتي كه رويدادهاي مختلفي در سالهاي مابين ۱۹۶۳تا۱۹۸۴در مكانهاي مختلف در يوگسلاوي اتفاق افتادند كه شامل پترواك ۱۹۶۶-دبار ۱۹۶۷-الينج۱۹۶۸-بانجالوكا۱۹۶۹و۱۹۸۱كوپنماك ۱۹۸۰و۱۹۸۲و۱۹۸۳و۱۹۸۴هزينه پرداخت شده در يك برآورد كلي بطور متوسط بيش از ۱٫۵%از كل سرمايه ملي  در ان مدت مي باشد .
يحث توسعه در علم مهندسي زلزله سالهاست كه در بسياري از كشورهاي زلزله خيز وبي پناه كه با خطرات جدي روبرو هستند مطرح است وبدليل بالا بودن ميزان خسارت در اثر بدي سيستم سازه اي ساختمانها , شكل ساخت بايد با قوانين جدي برابري واز آن تبعبت كند وبا تعويض سيستم ساختماني به حالت مناسب جديدي درآيد كه البته ساخت جديد ساختمانها مطابق فرم فوق الذكر است . هر چند ساختمانهاي قديمي وباستاني فراواني وجود دارند كه درمقابل زلزله مقاوم نيستند ومستعد صدمه نيز مي باشند وبارامي در حال تخريب مي باشند (حتي بدون وقوع زلزله )كه اين بخش بايد در توسعه يابد ودر بهبود آن كوشيد وزلزله كه مسلما احتمال وقوعش ادامه خواهد يافت سبب آسيب رساندن به اين قبيل ساختمانها مي گردددر غير اين صورت ساختمانها صدمه مي بينند وخراب مي شوند وسيستم زندگي دچار مخاطره ميشود. تلفات جاني وساير تلفات مالي روي مي دهد وديگر خسارات مستقيم وغير مستقيم بصورت كوتاه وبلند مدت روي مي دهند كه عليه منافع اقتصادي هر كشوري وهر ناحيه اي عمل مي كنند .
 بنابراين عمده هدف مهندسين,  آرشيتكت ها وسياست هاي سازنده پليس وروسا, انجام يك مديريت وعمليات منطقي ومستحكم براي ايمني برنامه هاي تدوين شده واجراي آن در خصوص زلزله ونگهداري وتامين مناطق زلزله خيز يا مستعد زلزله وخطر جهت حفظ اقتصاد منطقه وجديت در جبران صدمات وارده ناشي از زمين لرزه مي باشد .

ارزيابي خسارات وارده وتلفات زلزله اي 

يك مدل جالب توجه واساسي يراي ارزيابي منطقي خسارت وريسك زلزله وجود دارد كه در منطقه اي كه مورد نظر است بايد به دقت مورد توجه وبا گامهاي زير اجراگردد.
۱-ارزيابي تعريف اعضا در ريسك
۲-ارزيابي قدرت خطر زلزله
۳-اقتباس مناسب تابع خسارت براي اعضاي معين در ريسك كه قابليت توصيف مناسبات مشترك بين تلفات ويژه وقدرت زلزله را بنمايد 
۴-ارزيابي تلفات زلزله اي ويژه براعضاي ريسك وسهم دادن آن در تمام ريسكهاي موجود 
۵-ارزيابي همه ريسكهاي زلزله اي 
سه عامل تعيين كننده ريسك زلزله اي عبارتند از تعداد پارامترهاي تشكيل دهنده ريسك, خسارات آنها (پتانسيل تلفات ويژه )وعامل سوم قدرت زلزله مي باشد . دومورد اول مي توانند در مدت وقوع زلزله قابل كنترل بصورت طبيعي باشند و از ميان مصيبت هاي وارده وبا برنامه ريزي از آن  جلوگيري نمود .
اگر چه ممكن است كنترل ارزش پارامترهاي ريسك بصورت موثري امكان داشته باشد اما آنهايي كه حساس تر هستند آشكارا خطر زلزله را در مناطق با زلزله خيزي بالا احساس مي كنند . بنابراين آرامشي لازم است تا از لحاظ اقتصادي به مجهز كردن وعمل كردن به اين امر پرداخت , بطوريكه با توسل به آن اندازه گيريها جهت نگهداري ديگر مكانها  كه به سبب اقتصادي اميدي براي نگهداري آنها وجود دارد محلي در مناطق زلزله خيز قابل تعيين باشند .
در اكثر حالات ,  ريسك ,  در صورتي كه پذيرفته شده واستدلال منطقي داشته باشد قابل تغيير است وبستگي دارد به توسعه اقتصادي مناطق يا كشوري كه برآورد اقتصادي خسارات در آن به انجام رسيده است وخسارت وتراز آن بايد توسط بهبود دادن مقاومت لرزه اي اصلاح گرددكه مي تواند توسط تغيير در پارامترهاي ريسك يا كم كردن ظرفيت جمعيت ويا ساختن ساختمانها باشد .

شناسايي اركان ريسك وموارد اساسي ان 

در زمان وقوع يك زلزله حادثه بقدري سريع روي مي دهد كه از قدرت بشر وتصور انسانها خارج است وسبب خسارات مالي مي گردد . پس لازم است هويت پارامترهاي ريسك تعيين شود كه معمولا توسط يك مدل براي خسارت تعيين مي شود . اين روش   بطور مستقيم ضررو زيان مادي ناشي از زلزله را شرح  مي دهد .
 زماني كه انسانها آسيب وضرر را مي بينند وآسيب وضرر را متقبل مي شوند در محلي كه ساختمانهاشامل راه ,  خط آهن , لوله هاي آب وفاضلاب وگاز( شريانهاي حياتي ) و…منازل مسكوني وساير ابنيه ضربه مي بينند ,خسارات مالي وارد مي شود. 
 افزايش خسارات مالي وشدت آن و همچنين ساير مواردي كه ناشي از زلزله بوجود خواهند آمد كه مسائل اجتماعي از جمله آنهاست ( صدمات غير مستقيم ) عموما توسط طبقه بندي كردن اقتصادي واجتماعي قابل اندازه گيري خواهد بود .
ركود عملكردهاي صنعتي , كم شدن درآمدهاي ناشي از توليد ودرآمد اقتصادي منطقه وهزينه كاركرد اضافي وزائد براي دوباره برقراركردن شرائط عادي براي مناطق  مصيبت زده , دسته هايي از انواع تلفات خسارتي غير مستقيم مي باشند .
 قطع راه ها و شبكه هاي آب و فاضلاب و برق و تلفن و نفت و گاز و رفع اشكالات در  سيستمها وشبكه هاي  اطلاع رساني راميتوان بعنوان ضررو زيانهاي اجتماعي ناشي از زلزله عنوان كرد.
از ديگر برآوردهاي صحيح‌, بزرگي تلفات براي مصيبت زدگان و كاهش نرخ  سرمايه ودارايي هايي هستند كه در صورت لحاظ نمودن اين پارامترها در ارزيابي خسارات وارده  پيشرفت بيشتري در بدست آوردن نتايج ارزيابي ها  عائد مي شود. 
لازم است كه مدل فرموله شده ,  ارزيابي درستي در بلند مدت براي زيانهاي ناشي از  زلزله داشته باشد . درصورت ارتبا ط دادن مدل خسارت با تاثيرات مستقيم و غير مستقيم ناشي از زلزله در پارامترهاي اقتصادي اين روش موفقيت بهتري كسب خواهد نمود . همچنين لازم است  عوامل مكانيكي براي اصلاح وفراهم آوردن شرايط برگشت به شرائط اوليه جهت تضمين سرمايه هاي مردم و رفع نيازمندي هاي فوري و حركت  به سمت بازسازي  وكمك به مصيبت زدگان زلزله ها نيز در برنامه اين مدل قرارداشته باشد .

تعيين قدرت زلزله

قدرت زلزله ميتواند براي گزارشات دوره اي كه از سوي موسسات ژئو فيزيك يا موسسه زلزله اعلام ميشود , تعيين  شود. همچنين با توجه به ميزان خسارات وارده اقتصادي   وارتعاشات بوجود آمده نيز قابل محاسبه است .
بيشتر فركانس ها استفاده شده در مدل ريسك  براي تحليل زلزله هاي قوي مي باشند كه توسط استوا (۱۹۶۴)وكرنل در سالهاي ۱۹۷۰-۱۹۶۸توسعه داده شده است و حاصل آنها  به پارامترهاي تكاني( مركالي اصلاحي) بستگي دارد كه در آنها حداكثر شتاب زمين حداكثر سرعت زمين است ومتوسط بازگشت يك دوره (پريود)براي يك برداشت معين جوابهاي اختياري است  كه بستگي به جغرافياي منطقه وپتانسيل نقاط وسرچشمه انتشارمربوط است . كرنل استوا فن تهيه يك روش سريع ومدون اختصاصي وتاثير پذير ي زلزله هاي با سرچشمه پتانسيل را ارائه كرده است . در داخل مناطقي كه توضيح داده شد ماكزيمم مقادير ساليانه (سختي حداكثرشتاب زمين يا هر متغير ديگري كه قابل استفاده باشد )نتايجي كه از يك ميله در مناطق مختلف گرفته شد مي تواند استفاده شود وبعنوان ساخت زلزله قوي  مورد استفاده قرار ميگيرد كه نشان دهد بعنوان مثال طرح هاي متوسط معادل براي شتاب حداكثر زمين با يك منطقه معين كه از يك زمان پريود مشخص در طرح تجاوز نمايد مساوي متوسط بازگشت پريود براي تغييرات معين ماكزيمم شتاب زمين  هستند .( دلوئپرت وميلن ۱۹۶۹ )
نتايج بررسي نمايان مي كند كه در شكل تحليل ها مجاز كردن مستقيم مشاهدات وحساسيت اتمام نتايج بستگي به برآوردمحل كانون مي باشد .

ارزيابي ضررو زيانهاي ناشي از زلزله 

بررسي خسارات يك زلزله در يك مدل شامل اعضاي متفاوت در ريسك وارزيابي ريسك زلزله براي يك منطقه مي باشد كه به شدت تايع اطلاعات مربوط به تلفات از زلزله هاي گذشته در آن منطقه است .
نظر به اينكه پيش بيني  افزايش  خسارات وارده از زلزله هاي  بزرگتر آينده داراي اهميت بسزايي است لذا  كشورهاي تحت خطر زمين لرزه هاي خطرناك بايد داراي يك معيار ثابتي كه همه خصوصيات منطقه ازجمله گسلها را نيز شامل ميشود داراباشند .
بهمين دليل بايد يك مركز اطلاعاتي كه كليه اين شرائط در آن ديده شده باشد ضروري است .به اين ترتيب ارزيابي خسارات يك پوشش منطقه اي را شامل ميشود . 
اولين منظور از اين روشها ومتدها بدست آوردن  اطلاعات كافي ومناسب براي احتياجات زيراست  كه شامل موارد زير است : 
۱)جلوگيري از بروز صدمات و ضايعات بدليل وجود ساختمانهاي سست و خسارات ديده در هنگام كمك رساني و تعيين اين گونه ساختمانها و مشخص نمودن آنها به جهت كاهش تلفات خصوصا در اثر پس لرزه ها ي احتمالي . 
۲)تهيه  اطلاعات لازم ومقتضي درتعيين  بزرگي و ميزان خسارات احتمالي وارده اعم از اينكه بصورت ضربات ساختمانها به يكديگر يا ساير خطرات احتمالي به اموال و جان مردمي كه در منطقه خطرزا زندگي ميكنند به جهت آمادگي در برابر زلزله . 
۳)با شرط داشتن يك مجموعه اطلاعات براي تخمين زيانهاي اقتصادي , تهيه  برنامه هايي جهت تخصيص اعتبار و ارزبابي و تخمين مقدار زيانهاي اقتصادي جهت احياي دوباره .
۴)تهيه يك بانك اطلاعاتي  براي پيش بيني نتايج زلزله هاي آينده كه رفتارشان همانند رفتار زلزله مورد مطالعه است .
۵)آماده كردن وبرقراري يك محيط آسوده جهت رسيدگي به نيازمندان بعد از وقوع  زلزله با كمك افراد آموزده وتعليم ديده وساماندهي افراد باقي مانده پس از زلزله .
۶)ثبث وطبقه بندي كردن تلفات وخسارات وارده كه زلزله بر ساختمانها وارد كرده كه 
مي توانند تعمير شوند وتقويت شوند ومورد استفاده قرار گيرند .
۷)تعيين وضعيت  اعضاي سازه اي ساختمانها پس از وقوع زلزله و تعمير مجدد آنها بصورت مقطع اي جهت جلوگيري از ريزش ساختمان در طبقات مختلف كه ممكن است مجددا در اثر زلزله  اي كه دوباره مي تواند تكرار شود موجب خساراتي شود .
۸)بهبود طراحي زلزله اي وساخت براساس آيين نامه ها مقررات وضوابط ملي وتجربي هر كشور 
۹)بهبود عملي واساسي براي وضعيت فيزيكي وفضاهاي شهري براي كاهش نتايج زلزله وتخفيف ريسك زلزله (كم كردنش )در واكنشهاي زلزله اي منطقه اي
 
خسارات زلزله بايد بوسيله  يك تشكيلات منظم با روشهاي پيشرفته مرتب گردد ويك روش سريع براي تهيه اطلاعات پايه در محل يا دولت آن كشور كه توانايي تصميم گيري 
در اين خصوص داشته باشد اتخاذ گرددوبراي عهده داري اقتصادي موضوع افراد  بايد  صلاحيت فني لازم را دارا باشند . اين موضوع بايد در راس برنامه ريزي هاي كلان مديران كشور در بخش مديريت دربحران قرارگيرد . 


نتيجه گيري از تجربه وتئوري جهت تابع خسارت

در يك پيش بيني درست از تلفات وارده كه منتظر رخ دادن آن در زمان زلزله هستيم لازم است كه انواع مختلف ساختمانها دانسته شود چون وقتي ساختمانها ناامن شوند تكانهاي شديدي مي خورند ومتقبل خسارات  فراواني مي شوند . اين  اطلاعات براي مطالعات سودمندي قابل توجهي دارند وتاثير سودمندي بر كاهش خطرات گوناگون (كاهش تلفات مخصوص )دارند ومي توانند بعنوان كاهش ريسك زلزله نيز بكار روند ساختمانها انواع واندازه هاي مختلفي دارند وضرورتا در مقابل همه تكانها كه ايجاد مي شود سختي ندارند.
بنابراين تلفات بايد داراي اسناد كافي براي تعداد مشابه به ساختمانهاي هم نوع باشند براي اين كه با مشخصات تكانهاي وارده وسختي قابل تحمل يك متغير زياني متوسط حاصل مي شود وپراكندگي زيانها قابل تخمين زده باشد ؛ اختصاص دادن طبقه خاص از ساختمانها را بخود منطقي مي كند.حال يك زيان سنگين ولي طبقه بندي شده بصورت سودمندانه  در خصوص ساختمانهاي قابل استفاده در منطقه مونته نگروبراي زندگي وشرائط خوب موجود است.
صحيح تر آن بود كه مهندسي ساختمانها؛بناها ومنازل و…بوسيله جمهوري انجام ميشد و در قسمتهاي مختلف فردي براي طبقه بندي ساختمانها گماشته مي شود.
اين موضوع بوسيله گروهي از  متخصصين كار مورد ارزيابي قرار گرفت كه در حدود ۱۰۰گروه كاري و۲۰۰تيم را جهت طبقه بندي خسارات وارده با ساختمانهاي صنعتي رفتار وپناهگاههاي آسان وقابل دسترس در محله ها ونواحي ساختماني وديگر ابنيه حياتي وبا اهميت به محل ارسال كردند .
جداي از همه اينها حدود بالاي ۶۰۰۰۰ساختمان طبقه  بندي شد.اطلاعات جمع آوري شده در مورد ۴۰۰۰۰ساختمان در سطحي بوسعت ۶۷۱۵۱۶۹متر مربع از نوع تلفات سنگين بودند كه بوسيله زلزله ۱۵ آوريل ۱۹۷۹مونته نگر وبا توجه به آمار حاصل شده اند وبا آن اطلاعات توابع خسارت تجربي تهيه وگرفته شد .
اطلاعات زيانهاي وارده در اين مطالعه بعنوان پايه برداشت فهرستهاي اجرايي بكار مي رود  به عبارت ديگر تكانهاي زمين لرزه در ۲۹ايستگاه قوي و۲۱لرزه نگار وشتا بنگاشت ثبت مي شوند .

ريختن اعضا  تقريبا در همه ساختمانها شايع است كه با افزايش حداكثر شتاب زمين كه با نزديك شدن تغييرات غير قابل قبول براي مصالح سنگي وساختمانهاي آجري روي مي دهد .

ارزيابي تلفات خاص

اگر يك توزيع يكسان براي هر عضو از ريسك ؛  بطوريكه عاريتي باشد؛استفاده گردد(بوسيله انواع ساختمانها)اگر چه براساس تجربه  خسارت گرفته شوند با توجه به زلزله هايي كه از روي شتابنگاشتها تهيه شده اند ميتوان جغرافي خسارات خاص را برآورد نمود  وبراي طبقات مختلف تلفات وانواع ساختمان آنرا تعميم داد .

اهميت تلفات جمعي وويژه در تغييرات ريسك 

زلزله هاي جدي وقوي وبا فركانسهاي نسبتا بزرگ كه حوادث   بزرگ مي افرينند.در مناطق زلزله خيز امري مسلم وحقيقي است كه جمعيت در آن مناطق بطور افزاينده اي رشد مي كند ونواحي بزرگ بي خطر به تعداد كم وجود دارد ووقوع زلزله با احتمال قوي مصيبت هاي بزرگي را بوجود مي آورد.
بنابراين سرعت بخشيدن در توسعه وشهري كردن مخصوصا در نواحي مستعد زلزله در كشورهاي مديترانه اي يك واجب مسلم محسوب ميشود تا به اين ترتيب دارايي هاي مردم بي پناه دچار صدمات نگردد. 
توابع خسارت براي جلوگيري از خطرات وتلفات مخصوص تهيه مي شود ونتايج آن ميتواند درتهيه  ريسك  براي ارزيابي خسارات وريسك زلزله اي در حامعه استفاده شوند  .
مثالهاي معرفي شده در اين مقله تهيه شده ساده ترين دليل روشهاي قابل قبول وپذيرفتني در موسسه زلزله شناسي ومهندسي زلزله مي باشد. با اختصاص دادن روشهاي آماري بايد بتوان توصيف درستي از پارامترهاي ريسك وزلزله هاي قوي داشت .
اگر چه نمي توان انتظار يك جور بودن پارامترهاي ريسك در نواحي مختلف كه در معرض محيط لرزه اي قراردارند را داشت معرفي مدلي كه بتواند بصورت منصفانه اي براي عموم قابل استفاده باشد  لازم است  . 
نظر به اينكه تلفات مخصوص تعريف شده است وانتظار تغييرات احتمالي تلفات كاملا درست وبه يك دسته سناريو واتفاقات زلزله اي مربوط است لذا معرفي مدلي كه نتواند برآورد همه تلفات را بنمايد در زمان ومدت زلزله مقدور نيست .
تعدادي از انواع ساختمانها بعنوان منازل وساختمانهاي عمومي استفاده مي شود آنها مطابق با روشهاي سنتي طراحي شده اند وبا گذشته پيشين وتجربيات جديد ساخته شده اند .
گاهي اوقات طراحي لرزه اي براساس آيين نامه وبا مقررات تدوين شده وگاهي اوقات اينچنين نيست ساختمانها توسط مقاطعه كاران با كيفيتهاي مختلف بدليل سليقه وذوق استادان ساخته مي شود واستانداردهاي ساختمانهاي مختلف متفاوت است .
يكي از روشهاي اساسي  براي پناه دادن وزنده ماندن افراد تعيين وضعيت و داشتن اطلاعات صحيحي از ساختمانهاي موجود است . با داشتن وضعيت موجود ساختمانها ميتوان  براي توسعه وبهبود وضعيت آنهااقدامات موثري انجام داد .اين اقدامات موثر شامل  بالا بردن سرمايه امنيت وتقويت در بازسازي ومقاوم سازي آنها ميباشد .اينكار باعث جلوگيري از صدمات وارده به نقاط داراي ارزش اقتصادي نيز ميشود .
به اين ترتيب ضروري است كه تئوريهاي تابع خسارت بررسي ودر خصوص تقويت سازي وساخت سازه اي بناها جهت عملكرد مناسب آنها بصورت همه جانبه  اقدام نمود و اينكار باعث كم كردن تلفات مالي و جاني در ساختمانها ساختمانها ميشود. 
نتيجه

صرفه وسود عمده اين روش كه معرفي شد در اينجا اينست كه تهيه مشخصات ريسك وارزيابي را آسان  خواهد كرد .و همچنين  جديت زلزله بعدي را رد تخريب بصورت روشن تري مورد ارزيابي قرار ميدهد .ودر واقع  تئوري خسارات و ريسك  براي مدرنيزه كردن ساخت وساز اهميت بسيار دارد .
از ديگر سودمنديهاي اين روش اينست كه اطلاعات معين ومدون ودقيق كه حاصل نتايج توانايي هاي عملي است در مناطق مختلف بدست خواهند آمد .البته اينكه احتمال قدرت زلزله در هر منطقه در چه حديست از طريق مطالعات ديگري بدست خواهد آمد و بايد در مورد آن بصورت جداگانه بحث كرد .
 حالت مهمي كه بايد در مورد  آن بحث كرد آنست كه نوع ساختمان براي چه حدي از توابع خسارت ظرفيت دارد وبررسي اينكه آيا آن مناطق قابل توجه هستند يا خير.؟ 
روش ورويه اي كه  در اينجا بيان شد براي ارزيابي تلفات حالتي بود كه توسط زلزله وارد واندازه گيري شده است ودر سراسر كشورهاي اروپايي  پذيرفته شده است .
اين روش مفيدي است كه در شهر وروستا اجرا مي شود . اطلاعات بدست آمده هم براي تلفات زلزله قابل استفاده است وهم مي تواند بعنوان يك ذخيره جهت ساختمانها محسوب گرددوديگر ساختمانها كه اهميت بيشتري دارند درمنطقه اي براي كاهش تلفات از نتيجه گيري هاي زلزله اين مناطق استفاده شود . اين موضوع خود اعتبار اطلاعات وتوسعه آنرا مي رساند كه بايد در نواحي زلزله خيز وبه مبتلايان ارائه شود .
با تركيب اطلاعات خسارت و اطلاعات حاصل از تكانهاي زلزله در زمان  زلزله ؛  اتفاقات با معني تر وواقعي تر خواهند شد. جهت بهبود بخشيدن به اين امر وقوت بخشيدن به صحت آن از اطلاعات آماري  ميتوان استفاده كرد كه برگرفته شده از اطلاعات غني وبا اعتبار وموافق ويكسو وبا توابع خسارت در آينده مي باشد  .
مقادير آماري اطلاعات براي زلزله هاي مختلف وبا بزرگي هاي متفاوت در دسترس مي باشد .

عتیقه زیرخاکی گنج