گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 147 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۰اسلاید قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مروری  اجمالی  بر سيستم  نگاهداری داده ها
 (File System)

فایل ( File ) چِیست ؟

üمجموعه ای از داده ها ( Data ) که بطور واحد بوسیله سیستم عامل ((Operating System قابل شناسایی و مدیریت میباشد.

üهر فایل یک واحد مستقل و پایدار (Persistent) از داده ها میباشد.
فایل سیستم (File System) چِیست ؟

     بخش قابل مشاهده ای از سیستم عامل میباشد که دو وظیفه ی مهم در رابطه با نگهداری فایلهای داده را به عهده دارد:

.۱    مدیریت مشخصات فایلها  (Directory service )

.۲    نگاهداری محتوای فایلها (Storage service )
سيستم  نگاهداری داده ها (File System)

vمدیریت مشخصات فایلها  (Directory )

üمدیریت نامگذاری فایلها (Logical Naming)

üمدیریت مختصات و اطلاعات مربوط به فایلها ( Meta Data )

üمدیریت سازماندهی و دسته بندی فایلها ( Organization )
vنگاهداری محتوای فایلها (Storage )

üنگهداری فایلها به گونه ای پایدار و مطمئن (Persistent & Reliable)  

üارائه امکانات ایجاد ، حذف و به روز نمودن فایلها برای کاربران

üبه مشارکت گذاشتن فایلها بین کاربران (Sharing)

üکنترل امنیت در دسترسی به فایلها (Access Security)
سيستم  نگاهداری داده ها (File System)

  دیسک (Disk) چیست ؟

üیک نوع حافظه مغناطیسی میباشد که برای ذخیره سازی فایلهای داده استفاده میشود.

üدر فصلهای آینده مفصلا در مورد انواع حافظه صحبت خواهیم نمود.

مدیریت داده ها روی د یسک با کیست ؟       

     عمل ایجاد، حذف یا هرگونه دسترسی به فایلهای داده روی دیسک (Disk) توسط یک واحد مستقل (Disk Handler) و به موازات وظایف دیگر فایل سیستم انجام میشود.
مدیریت مشخصات فایلها  (Directory)

 ساختارهای گوناگونی جهت نگاهداری مشخصات فایلها وجود دارد:

.۱ساختار مسطح يا ساده     (Flat Directory Structure)

.۲ساختار دو سطحی         (۲ Level Directory Structure)

.۳ساختار درختواره          (Tree Directory Structure)  

.۴ساختار گراف             (Graph Directory Structure)

 مدیریت مشخصات فایلها  (Directory)

۱ – ساختار مسطح يا ساده (Flat Directory Structure)

üساختاریست ساده که در آن فقط نام فایل و آدرس آن روی دیسک نگهداری میشود.

üاین ساختار فقط برای سیستم های بسیار کوچک و ابتدایی قابل استفاده می باشد.

ü تنها سازماندهی فایلها بر حسب نام آنها میباشد.

üایجاد دو فایل با یک نام میسر نخواهد بود.

عتیقه زیرخاکی گنج