گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 136 views
  • بدون نظر

هدف: هدف از انجام اين تحقيق مطالعه عوامل فرهنگي ، ساختاري و فردي مؤثر بر احراز پست
مد يها يريتي ورزش كشور توسط زنان است.
روش شناسيينا: پژوهش از نوع علّي- مقايسه ( يا پس رويداد) و از نظر هدف كاربردي است.
ديدگاه ۲۳۳ نفر از ۲۸۰ نفر نمونه آماري كه بر اساس جدول حجم نمونه كوهن، مورگان و كرجساي
از كل ۱۰۳۳ نفر كاركنان زن و مرد فوق ديپلم به بالاي، ادارات تربيت بدن ۵ ي استان (تهران،
لرستان، مازندران، خوزستان و خراسان رضوي) با روش نمونه گيري تصادفي مشخص شده بودند،
جمع آوري . شد ابزار اندازه گيري پرسشنامه ۲۹ سؤالي محقق ساخته است. از روش هاي آمار
استنباطنظ ي ير آزمون فريدمن و كروسكال واليس جهت آزمون فرضيه ها استفاده شد.

هدف: هدف از انجام اين تحقيق مطالعه عوامل فرهنگي ، ساختاري و فردي مؤثر بر احراز پست
مد يها يريتي ورزش كشور توسط زنان است.
روش شناسيينا: پژوهش از نوع علّي- مقايسه ( يا پس رويداد) و از نظر هدف كاربردي است.
ديدگاه ۲۳۳ نفر از ۲۸۰ نفر نمونه آماري كه بر اساس جدول حجم نمونه كوهن، مورگان و كرجساي
از كل ۱۰۳۳ نفر كاركنان زن و مرد فوق ديپلم به بالاي، ادارات تربيت بدن ۵ ي استان (تهران،
لرستان، مازندران، خوزستان و خراسان رضوي) با روش نمونه گيري تصادفي مشخص شده بودند،
جمع آوري . شد ابزار اندازه گيري پرسشنامه ۲۹ سؤالي محقق ساخته است. از روش هاي آمار
استنباطنظ ي ير آزمون فريدمن و كروسكال واليس جهت آزمون فرضيه ها استفاده شد.
يافته¬: ها يافته يها پژوهش نشان مي دهد فراهم آوردن محيط مناسب كاري و امكانات برابر با
مردان، تسهيل در ارتقاء شغلي و آموزش ضمن خدمت و افزايش آگاهي ها و اطلاعات تخصصي
مديريتي مؤثرترين عوامل در احراز پست هامد ي يريت ورزش كشور توسط زنان است.
بحث و نتيجهگيري: رشد روزافزون حضور زنان در ورزش نياز به مديريت زنان در اين عرصه را
نمايان تر مي سازدمد. يريت محيها يط ورزشبا يم ي يستي مشاركتي، دوستانه و فرهمند باشد. به
نظر مي رسد اين مهم خود نيازمند طراحي و تدوين اهداف و راهبردهاي مناسب و تلاش در جهت
عملياتي سازينا ي اهداف، فرهنگ سازي و تشويق به مبارزه با نگرش يها منفي سنتي، كمك به
يادگيري مهارت هاس ي ياسي توسط زنان است.


  • بازدید : 146 views
  • بدون نظر

از جشنهاي معروف يو نانيان جشن المپيك بوده كه اغلب بخاطر پيروزي در جنگ يا بزرگداشت روزهاي تولد و مرگ پادشاهان و بزرگان در هر ۴ سال يكبار برگزار مي شد. كه با غلبه روميان بر يونان بازيهاي المپيك شكوه خود را از دست داد و صحنه رقابتهاي انساني گذشته به ميدان كارزارهاي خونين و نبرد اسيران با هم و گلادياتورها، ونبرد انسان با حيوان تبديل گشت تا اينكه در سال ۳۹۴ ميلادي بفرمان “تئو دو سيوس” پادشاه رومي برگزاري مسابقات المپيك براي هميشه ممنوع گشت. 

از جشنهاي معروف يو نانيان جشن المپيك بوده كه اغلب بخاطر پيروزي در جنگ يا بزرگداشت روزهاي تولد و مرگ پادشاهان و بزرگان در هر 4 سال يكبار برگزار مي شد. كه با غلبه روميان بر يونان بازيهاي المپيك شكوه خود را از دست داد و صحنه رقابتهاي انساني گذشته به ميدان كارزارهاي خونين و نبرد اسيران با هم و گلادياتورها، ونبرد انسان با حيوان تبديل گشت تا اينكه در سال ۳۹۴ ميلادي بفرمان “تئو دو سيوس” پادشاه رومي برگزاري مسابقات المپيك براي هميشه ممنوع گشت. 

  • بازدید : 145 views
  • بدون نظر

اخلاق حالتی نفسانی است که بدون نیاز به تفکر و تأمل، آدمی را به سمت انجام کار حرکت می دهد (تعریف فیض کاشانی)

شکوفا شدن همه ابعاد مثبت انسانی در مسیری که رو به هدف اعلای زندگی است (محمد تقی جعفری، ۱۳۶۴)

 ارزش: مفهومی که از مفید بودن یک حقیقت به وجود می آید.

خوبی: محصول اراده وجدان

اخلاق حالتی نفسانی است که بدون نیاز به تفکر و تأمل، آدمی را به سمت انجام کار حرکت می دهد (تعریف فیض کاشانی)

شکوفا شدن همه ابعاد مثبت انسانی در مسیری که رو به هدف اعلای زندگی است (محمد تقی جعفری، ۱۳۶۴)

 ارزش: مفهومی که از مفید بودن یک حقیقت به وجود می آید.

خوبی: محصول اراده وجدان

  • بازدید : 142 views
  • بدون نظر

سرافرازي و افتخار ملي يكي از عوامل روحيه آفرين در ميان ملت هاست . از اين رو دستاوردها و پيامـدهاي توسـعه ورزش ملـي ،
موجب رونق اقتصادي و شكوفايي اجتماعي مي شود . مليگرايي ، نوعي آگاهي جمعي است، كه اغلب پديدآورنده حـس وفـاداري،
شور، و دلبستگي افراد به عناصر تشكيلدهنده ملت (نژاد، زبان، سنتها و عادتها، ارزشهاي اجتماعي، اخلاقـي، و بـه طـور كلـي
فرهنگ) است. يكي از انگيزه هايي كه در بازي هاي ملي در مقايسه با بازي هاي باشگاهي داخلي وجود دارد، ملي گرايي و يا عرق
ملي است . ..

سرافرازي و افتخار ملي يكي از عوامل روحيه آفرين در ميان ملت هاست . از اين رو دستاوردها و پيامـدهاي توسـعه ورزش ملـي ،
موجب رونق اقتصادي و شكوفايي اجتماعي مي شود . مليگرايي ، نوعي آگاهي جمعي است، كه اغلب پديدآورنده حـس وفـاداري،
شور، و دلبستگي افراد به عناصر تشكيلدهنده ملت (نژاد، زبان، سنتها و عادتها، ارزشهاي اجتماعي، اخلاقـي، و بـه طـور كلـي
فرهنگ) است. يكي از انگيزه هايي كه در بازي هاي ملي در مقايسه با بازي هاي باشگاهي داخلي وجود دارد، ملي گرايي و يا عرق
ملي است . ..


عتیقه زیرخاکی گنج