گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 123 views
  • بدون نظر
این فایل در قالبpdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

 

این کتاب راهنما حاوی مطالبی در خصوص ضوابط و چگونگی تامین ایمنی در راه‌ها از جنبه‌ی مهندسی است که در بخش نخست جنبه‌های ایمنی راه معرفی می‌شود. این بخش شامل بررسی محدوده‌ی مشکلات در زمینه‌ی تسهیلات راه، هزینه‌ها و روش‌ها، هم چنین اصول اساسی مدیریت صحیح ایمنی راه‌ها نیز تاثیر عوامل مهم ایمنی (انسان ـ سیستم، محیط و وسایل نقلیه) است در بخش دوم فرآیند گام به گام انتخاب نوع بهبود برای ایمنی راه‌ تشریح می‌شود. این فرآیند شامل پنج مرحله است که عبارت‌اند از: جمع‌آوری داده‌ها، شناسایی، تشخیص، اولویت‌بندی و ارزیابی. در بخش سوم تاثیری که خصوصیات متفاوت راه ممکن است بر ایمنی داشته باشد تشریح می‌گردد و در بخش چهارم چگونگی انجام مطالعات مهندسی که اغلب در حین تحلیل ایمنی تکمیل می‌شوند (نظیر مطالعه سرعت نقطه‌ای، مسافت دید و شمارش ترافیک) توصیف می‌شود.

چکیده:

با رشد روزافزون وسا یل نقل یه در کشورها ی در حال توسعه، در اکثر این کشورها سطح ایمنی راهها در حال کاهش بوده و آمار تصادفات رشد فزاینده ای را نشان می دهد. اگر چه در حوادث و تصادفات جاده ای سه عامل انسان، وس یله نقل یه و راه موثر م ی باشند، و لی آنچه که در وحله اول به دست اندرکاران حمل ونقل مربوط می شود، ارایه یک سطح کیفی مناسب از تسهیلات حمل ونقل می باشد . عدم رعا یت موارد واستانداردهای مرتبط با ایمنی در مراحل امکان سنجی، طراحی، ساخت و بهره برداری پروژه های مرتبط با راه موجب شکل گیری مقاطع حادثه خیز در شبکه راههای کشور می گردد.

ممیزی ایمنی ابزار ی مؤثر در افز ایش ایمنی راه از طر یق بررسی و شناسا یی رسمی نقاط ضعف و مشکل ساز راه و محیط اطر اف آن توسط تیمی مستقل و متشکل از کارشناسان متخصص و مجرب تحت عنوان ممیز قبل از وقوع حوادث جاده ای می باشد. سابقه مبحث ممیزی ایمنی راه در کشورهای مختلف حدوداً به ۲۰ سال گذشته بازگشته و مبدأ آن کشور انگلیس محسوب می گردد . هم اکنون کشورها ی زیادی به ویژه انگلیس، دانمارک، فرانسه، نیوزلند، ایالات متحده، کانادا، نروژ و استرا لیا در زمره کشورها یی قرار دارند که این مقوله را به طور جد ی در دستور کار خود بر ای ایمن سازی راهها قرار داده اند. البته توجه به این نکته ضروری است که مبحث مم یزی ایمنی راه بس یار فراتر از مبحث بازرس ی و هم ین طور تع یین نقاط حادثه خیز می باشد. یکی از و یژگیهای اصلی ممیزی آن است که علاوه بر پروژه های در دست بهره برداری این امکان فراهم می گردد که از مراحل اولیه تا نها یی طراحی و ساخت پروژها ی راه، بتوان برای بهبود پارامترهای مؤثر در ایمنی راه اقدام نمود . با توجه به موارد فوق، ته یه و ارایه منابع تخصص ی مرتبط با ممیزی ایمنی راه جهت آشنایی با مفاهیم، چارچوب اجرا، مزایای اقتصادی و تهیه مقدمات اجرایی نمودن آن در کشور ایران با توجه به رشد فزاینده حوادث جاده ای امری لازم و غیرقابل اجتناب می باشد.
                                                      
مقدمه

این مجموعه برای کمک به مهندسان عمران و شهرسازی در جهت بهبود جاده های شهری و بین شهری جمع آوری شده است.امید به داشتن جاده ای ایمن ومناسب برای استفاده هم میهنان عزیز ایرانی.
۳-۱ تعریف ممیزی ایمنی راه
یک ممیزی ایمنی راه چنین تعریف شده است:

  “بررسی و مطالعه رسمی جاده ها یا پروژه های کنونی یا در حال ساخت و یا هر نوع پروژه ای که به با استفاده کنندگان از راه تعامل داشته باشد. در طی ممیزی ایمنی یک ممیز مستقل و توانا، در مورد پتانسیل تصادفات و اجرای اصول ایمنی پروژه گزارش می دهد”

اداره ترافیک و جاد ههای نیوسات ویلز ممیزی ایمنی راه را چنین شرح می دهد:

“روشی برای بررسی طرح، اجرا و عملکرد پروژه های راه و تطابق آنها با اصول ایمنی به منظور پیشگیری و رفع تصادفات می باشد  “

یک مفهوم کلیدی و مهم با ممیزی ایمنی همراه است که عبارت است از این که ممیزیها باید به وسیله اشخاص یا گروههای مستقل که دارای تجربه و آموزش مربوطه بوده و هیچ بستگی قبلی به پروژه تحت ممیزی ندارند، انجام شود. هدف اصلی این است که نقایص بالقوه ایمنی شناسایی شده و

اقدامات مورد نیاز جهت حذف یا کاهش تأثیرات نقایص در نظر گرفته شوند. در این حین توجه ویژه به تمامی استفاده کنندگان از راهها معطوف می شود که عبارتند از: عابران پیاده پیر و جوان، دوچرخه سواران، موتورسواران، اتومبیلها کامیونها، اتوبوسها و مسافران وسایل حمل ونقل عمومی .
ممیزی ایمنی راه به طور معمول شامل اقدامی رسمی است که در آن یک گزارش مکتوب به مسؤولین طرح ارایه شده و در آن معایب و نقایص طرح از لحاظ ایمنی بیان می شود. با وجود اینکه در گزارش ممیزی، نیازی به تعیین اقدامات اصلاحی نیست، اما می توان به عنوان نمونه به برخی از آنها اشاره کرد. گروه طراحی که مسؤول تمامی تصمیمات اتخاذشده در بخش طراحی راه می باشند، می بایست به تیم ممیزی پاسخی مکتوب ارایه نمایند که تمامی نگرشها و ملاحظات ایمنی را شامل شود. به منظور اجتناب از ایجاد تصورات غلط، لازم است اعمالی که خارج از دامنه کار ممیزیهای ایمنی متداول می باشند را شناسایی کرد.

۳-۲ مراحل ممیزی ایمنی راه
ممیزی ایمنی راه برای تمام پروژه ها، بدون توجه به اندازه آنها و در تمامی مراحل توسعه و ساخت راهها مؤثر و مفید هستند. به طور متداول، ممیزیهای ایمنی در مراحل کلیدی زیر انجام می شوند:

مرحله امکان سنجی
مرحله طرح اولیه
مرحله طرح جزییات
مرحله قبل از افتتاح
مرحله پس از افتتاح طرح
پیچیدگی و سطح کار فرایند ممیزی در هر مرحله تغییر م یکند. در ذیل نگاهی داریم به ممیزی در مراحل مختلف طرح:

۳-۲-۱ مرحله امکان سنجی

ممیزی در مرحله امکان سنجی، عملکرد ایمنی طرح پیشنهادی را به صورت بالقوه و با لحاظ کردن موقعیت مسیر، استانداردهای طراحی راه و هدف پروژه در نظر می گیرد. ممیزین در این مرحله می بایست
دقت کامل در چگونگی تأثیر تسهیلات در تداوم پیوستگی شبکه راههای اطراف را داشته و نیازهای ایمنی

 برای تمام استفاده کنندگان از راه را تعیین نمایند. ممیزی در این مرحله می تواند بسیار مؤثر باشد، در حالی که تغییرات و بهسازیهای بعدی اغلب هزینه بالایی را در بر میگیرند.

۳-۲-۲ مرحله طرح اولیه

ممیزی می تواند برای تکمیل طرح اولیه انجام شود. اهداف اولیه این ممیزی، ارزیابی ایمنی تقاطع، قوسهای عمودی و افقی، چهارراهها، فاصله دید و سایر استانداردهای طراحی می باشد. ممیزی در این مرحله قبل از اتمام تملک زمین انجام می شود تا از مشکلات ناشی از تغییرات اساسی مورد نیاز برای حریم جاده ها دوری شود.

۳-۲-۳ مرحله طرح جزییات

ممیزی ممکن است در حین تکمیل طرح جزییات و اغلب قبل از تهیه اسناد مناقصه انجام شود. طرح هندسی، روشنایی جاده، علایم ترافیکی و طرح مناظر کنار جاده به تیم ممیزی ارایه می شود تا در رابطه با عملکرد طرح، مورد ارزیابی قرار گیرند.

 

عتیقه زیرخاکی گنج