گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 148 views
  • بدون نظر
بيشتر تحقيقات بوسيله فيزيولوژيستها و روانشناسان و مهندسان روي موضوعات مختلف از تشخيص چهره بوسيله ماشين و انسان، صورت گرفته است. اهميت روش هاي اتوماتيك تشخيص چهره، ما را بر آن داشته است كه براي ادامه كار در اين زمينه، تحقيق كاملي روي كارهاي انجام گرفته، از پيدايش اين رشته از علم كامپيوتر انجام دهيم. اگر چه بسياري از تئوري ها و فرضيه هاي مطرح شده، روي مجموعه اي از تصاوير کوچک، بررسي شده اند، ولي توانسته اند بسياري دستاوردهاي مهمي در اين زمينه به همراه داشته باشند. در اين تحقيق، ابتدا تاريخچه اي از موضوعات مربوط به تشخيص هويت، با استفاده از خواص بيومتريك ارائه شده و در ادامه بحث تشخيص چهره را به صورت اختصاصي در ميان مباحث بيومتريك ارائه شده است. ساختار و چهارچوب عمومي يك سيستم تشخيصچهره، مهمترين موضوع در آماده كردن آن مي باشد، همچنين الگوريتم ها و روش هايي كه بر اساس آن تشخيص چهره انجام مي گيرد، قسمت اصلي اين تحقيق مي باشد كه شامل گروه بندي ها و نوع ديدگاه به مسئله مي باشد كه در انتهاي بحث، استفاده از آموزش و يادگيري و الگوريتم هاي آن را در بحث كشف چهره، محدود كرده ايم. مشكلات مربوط به تشخيص چهره، مي توانند شامل نور، زاويه ديد دوربين، حركت و ساير موارد محيطي باشند، كه اين مشكلات نيز به صورت جداگانه مورد بررسي قرار گرفته اند.
فهرست مطالب 

چكيده 
مقدمه 
فصل اول : تاريخچه تشخيص چهره

فصل دوم : تشخيص چهره
فصل سوم : چهارچوب سيستم هاي تشخيص چهره
تشخيص چهره از تصاوير ثابت
كشف چهره و استخراج ويژگي ها
روش های Detection
استخراج ويژگي هاي صورت
تشخيص چهره از روي تعداد تصاوير زياد
فصل چهارم : روشها و الگوريتم هاي تشخيص چهره
 تشخيص چهره با استفاده از تصاوير روبرو
تشخيص چهره با استفاده از تصاوير نيمرخ
تشخيص چهره با ديدگاه آزاد
 بررسي يك تصوير از صورت
الگوريتم هاي اصلي مربوط به تشخيص چهره
جايگاه الگوريتم هاي يادگيري در تشخيص چهره
فصل پنجم : مشكلات و موانع سيستم هاي تشخيص چهره
مشكلات انساني مربوط به نظارت هاي مبتني بر تشخيص چهره
مشكلات تكنيكي مربوط به نظارت هاي مبتني بر تشخيص چهره
فصل ششم: نتيجهگيري و پيشنهادات

عتیقه زیرخاکی گنج