گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 128 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

موضوع قرارداد :شش دانگ دستگاه آپارتمان تجاري در طبقه …………به مساحت ………….متر مربع داراي پلاك ………….فرعي از ……………اصلي مفروض و انتزاعي از پلاك ……………فرعي از اصلي مرقوم واقع در اراضي …………..بخش ………………….ثبتي تهران محدوده و از مورد ثبت سند مالكيت شماره …………..مورخ       /     /    13 صفحه …………جلد ………..به شماره چاپي …………..صادره به نامه موجر با قدر السهم از عرصه و ساير قسمت هاي مشاعي طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه  اجرايي آن با برق اختصاصي به شماره پرونده …………….و بقدر السهم از آب و گاز مشترك و بدون تلفن با جميع توابع ولواحق شرعيه و عرفيه آن بدون استثنا كه مستاجر با رويت عين مستاجره ،‌وقوف كامل از محل وقوع و حدود و مشخصات قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد اجاره كرده است و مورد اجاره صرفاً جهت دفتر شركت مستاجر به مستاجر اجاره داده شده است و مستاجر به هيچ عنواني حق تغيير نوع استفاده مزبور را از مورد اجاره ندارد 
این فایل برای مشاورین املاکی که با فروش واجاره خانه سروکار دارند مناسب است ومی توانند با استفاده از این فرم این کار را انجام دهند
مدت قرارداد : …………….سال كامل شمسي معادل …………. ماه تمام خورشيدي از تاريخ زير .
………………………………………………………………………………………………………………
مبلغ قرارداد : مبلغ …………..ريال براي تمام مدت بالا(به قرار ماهي مبلغ ……….. ريال ) كه مستاجر متعهد است مال الاجاره ماهيانه را در آغاز هر ماه به صورت نقدي  در قبال دريافت رسيد به موجر بپردازد و عدم پرداخت هر قسط از مال الاجاره بعضاً يا تماماً طرف ………روز از تاريخ از سررسيد موجب خيار فسخ از طرف موجر خواهد بود . 
شروط :
۱- ماليات مستغلاتي  و تعميراتي كلي به عهده موجر و تعميرات جزئي و رنگ آميزي و نقاشي مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستاجر است . 
۲- مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعاً يا مفروزاً ،‌جزاً و يا كلا ً به هيچ وجه حتي به صور : نمايندگي ،‌صلح و وكالت و غيره را ندارد . 
۳- مستاجر مكلف به رعايت موازين اسلامي در مورد اجاره مي باشد . 
۴- طرفين عموماً و هر يك از موجر و مستاجر خصوصاً اقرار و اظهار داشته و مي دارند كه هيچگونه وجه يا مالي به عنوان سرقفلي ،‌حق كسب و پيشه يا تجارت و نظاير آن يا تحت عناوين پيش بيني نشده ديگر از سوي مستاجر به موجر تسليم و پرداخت نگرديده است . بنابراين مستاجر متعهد به تخليه و تحويل مورد اجاره بعد از انقضاي مدت اجاره به موجر با اخذ رسيد كتبي مي باشد و هر گونه ادعايي در خصوص سرقفلي و نظاير آن را ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم (كه عقد خارج لازم شفاهاً با قرار بين آنان منعقد شده ) مستاجر از خود ساقط نموده و مي نمايد .
۵- مستاجر در صورتي كه بخواهد مي تواند جهت استفاده در مورد اجاره هر چند شماره تلفن خريداري و نصب نمايد و يا از شركت مخابرات انشعاب آن را تحصيل و نصب نمايد .
۶- مستاجر متعهد به جبران خسارت وارده به اعيان مورد اجاره و جبران كسر و انكسار درب و پنجره و شيشه ،‌قفل و دستگيره ها و ساير متعلقات مورد اجاره مي باشد . 
۷- مستاجر مي تواند اجاره بها اعم از مال الاجاره  يا اجرت المثل را به حساب جاري شماره ………..موجر نزد بانك .. شعبه …واريز نموده و نسخه اي از فيش آن را به موجر تسليم نمايد . 
۸- چنانچه بعد از انقضاي مدت يا بعد از فسخ ،‌مستاجر مورد اجاره را سالماً تخليه نموده و بخواهد تحويل موجر دهد ليكن موجر از تحويل گرفتن آن خودداري نمايد مستاجر حق دارد با ارايه مفاصاي برق و آب و گاز و تلفن جهت تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر ،‌به دادگاه صالحه رجوع نمايد . 
۹- عدم تاديه بدهي هاي ناشي از مصارف آب و برق و گاز  و تلفن منصوبه در مورد اجاره كه به عهده مستاجر است موجب فسخ براي موجر خواهد شد. و در عين حال موجر با ارائه قبوض مثبته حق وصول آن را از مستاجر دارد . 
۱۰-از تاريخ فسخ يا انقضاي مدت ،‌ مستاجر متعهد به پرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمي به موجر با اخذ رسيد كتبي مي باشد . 
تخلف مستاجر از هر يك از مفاد و شروط اين سند موجب خيار فسخ از طرف موجر خواهد بود . 
اين سند در دو نسخه در حكم واحد است تنظيم و بين طرفين مبادله گرديد . 

عتیقه زیرخاکی گنج