گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 136 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وشامل موارد زیر است:

اغلب دستگاهها و مصرف كنندگان الكتريكي براي انجام كار مفيد نيازمند مقداري راكتيو براي مهيا كردن شرايط لازم براي كار هستند بعنوان مثال موتورهاي الكتريكي AC براي تبديل انرژي الكتريكي به انرژي مكانيكي، نيازمند توليد شار مغناطيسي در فاصله هوايي موتور هستند. ايجاد شار تنها توسط توان راكتيو امكان پذير است و با افزايش بار مكانيكي موتور مقدار توان راكتيو بيشتري مصرف مي گردد.
عمده مصرف كنندگان انرژي راكتيو عبارتند از:
۱)- سيم هاي الكترونيك قدرت
الف) مبدلهاي AC/DC  (RecTifier      )
ب) مبدلهاي DC/AC   (INVERTER    )
ج) مبدلهاي AC/AC  (Converter    )
۲) مصرف كنندگان يا تجهيزاتي كه داراي منتخه غير خطي هستند:
۳) متعادل سازهاي بارهاي نا متعادل.
۴) تثبيت كنندهاي ولتاژ
۵) كوره هاي القايي 
۶) كوره هاي قوس الكتريكي 
-انتقال انرژي راكتيو، انتقال جريان الكتريكي است و انتقالش نيازمند به كابل با سطح مقطع بزرگ تر دكل هاي فشار قوي مقاومتر، و در نتيجه هزينه هاي مازاداست، و همچنين افزايش تلفات الكتريكي وكاهش راندمان شبكه را نيز همراه دارد. و در مواردي مانند كاربردهاي الكترونيك قدرت و متعادل سازي بارهاي نا متعادل حتي انتقال انرژي راكتيو هم كار ساز نبوده و بايد انرژي در محل توليد نشود.
خازن بعنوان توليد كننده انرژي راكتيواست اما خازن توان راكتيو را توليد نكرده بلكه مصرف كننده آن نيز مي باشد. فقط در زمان كه ملف در خود انرژي ذخيره مي نمايد (توان راكتيو كه از شبكه مي كشد)، خازن، انرژي ذخيره خود را به شبكه تحويل مي دهد. و در زماني كه علف و خازن در كنار همديگر قرار گيرند موجبات تبادل انرژي بين علف و خازن گشته و ديگر تبادل انرژي بين مصرف كننده و شبكه صورت نمي گيرد.
تثبيت ولتاژ:
مورد استفاده ديگر خازن، تثبيت ولتاژ محل تغذيه باراست افزايش بار به معني افزايش دامنه جريان كشيده نشده از تبكه و ازدياد افت ولتاژ در محل تغذيه است.
۱) تقويت شبكه:
تقويت شبكه به معني كاهش امپرانس معادل شبكه در محل تغذيه مي باشد انجام اين مهم با افزايش ولتاژ شبكه و با تغذيه چند سوبه بار امكان پذير است كه براي اكثر مصرف كنندگان امكان پذير نيست.

۲) كاهش بار:
افت ولتاژ از حد مجاز را با تقليل دادن بار و تنظيم متوالي زماني بهره برداري دستگاهها مي توان جبران نمود. 
۳) استفاده از خازن
با تزريق كردن Q وار تتوان راكتيو به شبكه در محل مصرف ولتاژ از U1 به U2 افزايش پيدا كرد. كه ولتاژ U2 از فرمول تقريبي زير به دست مي آيد:
 
قدرت اتصال كوتاه شبكه در محل مصرف: S
قدرت راكتيو پياده سازي شده : Q
با استفاده از ويژگي فوق مي توان به تثبيت ولتاژ پرداخت. البته بايد دانست كه تثبيت ولتاژ و تنظيم ضريب توان بصورت همزمان امكان پذير نيست.
تمامي خازنها بصورت تكفاز بسته مي شوند و در ولتاژهاي پايين سه خازن تكفاز بصورت ستاره يا مثلث به متصل مي شوند.
ضريب توان:
ضريب توان معياري براي سنجش ميزان توان راكتيو مورد نياز دستگاههاي براي تبديل انرژي مي باشند. ضريب توان طبق تعريف عبارت است از نسبت توان اكتيو به كل توان الكتريكي  
با اتصال خازن به بار، ضريب قدرت كل مجموعه مصرف كننده و خازن تغيير مي كند چرا كه بخشي از انرژي راكتيو مورد نياز به مصرف كننده را خازن تامين مي كند و تنها نياز به دريافت جزء باقيمانده از شبكه مي باشد.
با اتصال Q وار خازن به مصرف كننده اي با ضريب توان   ضريب توان مجموعه خازن و بار به   تغيير پيدا مي كند كه   را از رابطه مقابل مي توان محاسبه كرد.  
رگولاتور:
رگلاتور اصلاح ضريب قدرت يكي از اساسي ترين بانكهاي خازني با قدمتي تقريبا برابر با قدمت خازن مي باشد 
طبق تعريف رگلاتور دستگاهي است كه با اندازه گيري ضريب توان بار، به مقدار مورد نياز خازن به مدار وارد مي نمايد.
اصول كار رگلاتور:
فرض كنيم مي خواهيم به صورت دستي و بويد دستگاههاي اندازه گيري توان اكتيو و راكتيو، ضريب توان را اصلاح كنيم همچنين فرض كنيم كه ۵ عدد خازن هم ظرفيت q كيلوواري در اختيار داريم روند تنظيم به شرح زير مي باشد:
مرحله۱) اندازه گيري توان اكتيو و راكتيو.
مرحله۲) محاسبه ضريب توان با استفاده از فرمول  
مرحله۳) محاسبه توان راكتيو مورد نياز براي رسيدن به ضريب توان مطلوب  
مرحله۴) تفريق Q كيلووار راكتيو به مدار.
در اين جا دو حالت پيش مي آيد:
حالت الف: Q كيلووار معادل ۳۰۸q مي باشد يعني ۳ پله واحد و ۰٫۸ پله را وارد مدار نمائيم حال دو انتخاب وجود دارد:
وارد كردن ۳ پله (به ضريب توان مطلوب نمي رسيم)
وارد كردن ۴ پله (ضريب توان بزرگ تر از مقدار مطلوب مي شود)
حال بايد بپذيريم كه:
در هر حال مقداري خطا وجود دارد اين ميزان خطا چقدر است؟ به چه عواملي بستگي دارد؟ و چگونه مي توان آنرا كنترل نمود؟
پاسخ به دو سوال آخر آسان است: ظرفيت كوچكترين پله چون كل راكتيو مورد نياز به مضربي از كوچك ترين پله گرد مي شود. و هر چه اين عدد كوچك تر باشد خطا كمتر است. ولي كوچك ساختن پله اول موجب استهلاك قطعات، افزايش تعداد قطع و وصل ها ايجاد شوك و تنش هاي الكترومكانيكي مي شود.
نسبت C/K در واقع تنظيم كننده دقت يا خطاي تنظيم است. و معمولا ميزان خطا متناسب است با ۰٫۵ الي ۰٫۶۵ كوچكترين پله بانك خازن.
در رگلاتوري كه مبناي خطا ۰٫۶۵ كوچك ترين پله است بجاي ۵٫۶۷ برابر كوچك ترين پله (۰٫۶۵*q)، ۶ برابر كوچكترين پله يعني ۶*q وارد مدار مي شود و بجاي ۵٫۴ برابر كوچك ترين پله، S برابر كوچكترين پله يعني ۵*q وارد مدار مي شود.
پس هر خطا به صورت زير فرمول بندي مي شود. 
نسبت تبديل ترانس جريان = K    
محاسبه خازن گذاري:
همانطور كه گفته شد اهميت خازن در سيستم هاي صنعتي كاملا متهود مي باشد. ضريب توان كل سيستم برابر با ۰٫۷۹۶۶  مي باشد. حالت مطلوب براي ما، بودن ضريب تواني برابر با ۰٫۹۵ مي باشد. 
 
مرحله اول كه اندازه گيري توان اكتيو و راكتيو و مرحله دوم كه محاسبه ضريب توان مي باشد انجام نشده است.
حال مرحله سوم كه محاسبه توان راكتيو مورد نياز براي رسيدن به ضريب توان مطلوب است را انجام مي دهيم:
   
بانك خازن ۴۲۵KVAR به عنوان بانك خازني در نظر گرفته مي شود.
پله رگولاتور عبارتند از: 
  • بازدید : 144 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

صرفه جويي از مسائلي است که دين اسلام و ساير اديان بزرگ الهي به آن تأکيد و توجه ويژه داشته اند. اسراف مذموم و موجب از بين رفتن نعمت هاي الهي است. بر اسراف دو حالت مترتب است: اسراف آگاهانه و اسراف ناآگاهانه. در مورد اول گناه وعقوبت دنيوي و اخروي بر مسرف جاري خواهد شد، اما در مورد دوم کيفر به دست اندرکاران جامعه برمي گردد، که زمينه آگاهي و آموزش لازم را فراهم نکرده اند. 
در راستاي اين بينش باور داريم که عدم صرفه جويي در مصرف انرژي چه زيان بزرگي براي مملکت دارد.
با محدودشدن استفاده از سوخت هاي فسيلي دو سناريو براي آينده مصرف انرژي قابل پيش بيني است:
• استفاده از منابع انرژي طبيعي و تجديدپذيري مثل انرژي خورشيدي، زمين گرمايي، باد، امواج دريايي و غيره که امروزه اذهان انديشمندان را به سختي در مورد فوايد، مضار و اقتصادي بودن آن مشغول کرده است. در اين معنا سؤالي که به ذهن متبادر مي گردد آن که، آيا مي توان استفاده از چنين منابع لايزالي را ارزان و عمومي کرد؟ 
• سناريو دوم استفاده از منابع هسته اي است. اگر چه امکان محدودي است و به خوبي معلوم نيست که ميزان استفاده از آن تا چه اندازه باشد، ليکن تا ساليان طولاني قابليت تأمين انرژي را دارد. 
هر دو سناريو نگراني هايي در پي دارند. انتخاب گزينه مناسب در جهت توليد انرژي و رفع مشکلات مصرف به نحوي که بنيانهاي زيستي را دچار عدم سلامت زندگي انساني، حيواني و گياهي نکنند، کاري سهل و هم ممتنع است.
بي ترديد دنيا با بحران عظيم زيست محيطي مواجه است. افزايش جمعيت، نحوه استفاده غلط از دستاوردهاي تکنولوژيکي، عدم تقسيم عادلانه ثروت و منابع در ايجاد اين بحران سهيم هستند. در اين ميان وظيفه متخصصين و مراکز دانشگاهي در ايفاي نقش مثبت خود روز به روز سنگين تر از گذشته شده است. با قبول چنين مسأله اي نگراني ما براي فراهم نمودن و مصرف انرژي هوده است. نگراني براي دو پهلوي يک مسأله:
• توليد انرژي 
• مصرف انرژي 
به همان اندازه که توليد مهم است مصرف نيز از اهميت ويژه اي برخوردار است. مصرف بي رويه انرژي، نظم و تعادل اکوسيستم را بهم مي زند، آب و هوا را تغيير مي دهد و ميزان گازهاي گلخانه اي تا به حدي افزايش مي يابند که ممکن است سيستم انساني را به نابودي بکشد.
نقش معماري و شهرسازي در حل بحران
معماري و شهرسازي از ضروريات زندگي جمعي و متکي به تعادل نظام عمومي جامعه است. در عين حال هر دو در تغيير و تحول چنين تعادلي که تکيه بر آن دارند موثر هستند. مي پذيريم معماري و شهرسازي نمي توانند جوابگو و التيام بخش همه ي دردهاي جامعه انساني باشد، اما بدون شک سهم عمده و بسزايي در درمان آلام جامعه دارند. امروزه صنعتي شدن، اين دو را تحت تأثير خود قرار داده، وظيفه مندي واقعي را از آن ها سلب نموده و از خصوصيات هنري، مذهبي، بومي و موافق با شرايط جغرافيايي و محيطي دور کرده است. 
از نقطه نظر مصرف انرژي، در ايران بيش از ۴۰ درصد از مصرف مربوط به ساختمانها، ۲۵ درصد مربوط به صنعت، ۲۲ درصد به حمل و نقل و يک درصد مربوط به ساير بخش ها است. اگر طراحي ساختمان منطبق با صرفه جويي انرژي صورت گيرد و بناهاي موجود مرمت گردند، در آن صورت ساليانه مي توان حداقل ۴۰ درصد از مصرف انرژي مربوط به بخش ساختمان که معادل ۸/۱۴ درصد از کل انرژي مصرفي کشوراست را صرفه جويي نمود. هزينه ساليانه هر متر مربع مصرف آن مي تواند به يک پانزدهم زماني که ساختمان خوب طراحي نگردد تقليل يابد. اين مطلب بيان کننده حقيقتي است که بار تخصصي معماران را سنگين مي کند. 
از طرفي ديگر تأثير طراحي درست شهر بر عملکرد ساختمان ها قطعي است. ايجاد سايه، تهويه مناسب، اجازه ورود يا عدم ورود جريان هوا به داخل شهر، توجه کافي به طراحي جداره ها و لبه ها، توجه به جهت و لايه بندي، برش هاي ضربدري، توپوگرافي، تراکم مناسب و ايجاد فضاهاي باز شهري از وظايفي است که شهرساز بايد در جهت صرفه جويي در مصرف انرژي و امکان توليد انرژي از طريق منابع تجديدپذير را انجام دهد.
اگر چنين بشود به ميزان قابل توجهي آلودگي محيط زيست وانتشار گازهاي گلخانه اي مثل گاز دي اکسيد کربن نيز در سطح شهر کم مي شوند.
نقش مراکز تحقيقاتي و آموزشي
يکي از مهمترين عوامل مؤثر در پيشرفت جوامع، توجه به پژوهش و تحقيق به کمک برون دادهايي چون ارائه مقالات در سمينارهاي داخلي و خارجي و نشريات علمي – پژوهشي نمايه شده داخلي و خارجي، ارائه کتاب به صورت تأليف و ترجمه، تدوين طرح هاي تحقيقاتي به ويژه تحقيقات بنيادي و کاربردي و نشست هاي تخصصي مي باشد. انجام چنين وظيفه سنگيني به عهده دانشگاه هاست. از مطالعه سير تکامل کشورهاي پيشرفته در مي يابيم، آن دسته از جوامعي که زمينه و بستر مساعد تحقيق و پژوهش را در مراکز دانشگاهي خود به وجود آورده اند، مدارج ترقي و بالندگي را در زمان کوتاهي سپري کرده اند.
در اين راستا وظيفه مراکز دانشگاهي با قدمت و بزرگ چون دانشگاه تهران سنگين تر است. براي تحقق هر کدام از زيرمجموعه هاي تحقيقي برنامه اي درخور – کوتاه و طولاني مدت- در اين دانشگاه بايد طراحي گردد تا نقش تاريخي خود را ايفا و به انتظارات پاسخ مناسبي دهد.
نشست تخصصي “تراز مداخله معماري و شهرسازي در توليد و مصرف انرژي”
با توجه به موارد مذکور، قطب علمي فناوري معماري دانشگاه تهران تصميم گرفت تا به اداي وظيفه خود در زمينه تأثير معماري و شهرسازي بر توليد و مصرف انرژي، در قالب شناسايي متخصصين مربوطه، که در سطح ساير مراکز علمي و دانشگاهي و حتي ساير وزارتخانه ها و بخش هاي خصوصي به صورتي پراکنده مشغول انجام تحقيقات هستند، بپردازد.
بعد از شناسايي – و براي شروع کاري هدفمند – در قالب نشستي تخصصي اين عزيزان را دعوت تا با طرح موضوعي فراخور آن ها را گرد هم آورده و نسبت به ايجاد مجمعي علمي اقدام نمايد. با طراحي “وب گاهي باز” امکان دسترسي و استفاده هرچه بيشتر از تخصص اين اساتيد فراهم مي گردد. هدف نهايي سامان دهي مناسبي به نيازهاي گرايش انرژي از رشته معماري و اشاعه درست آن به عنوان يک ضرورت ملي است.
راهکارهای اجرایی اصلاح الگوی مصرف
اصلاح الگوی مصرف که به معنی نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور است، سبب ارتقای شاخص‌های زندگی و کاهش هزینه‌‌ها شده و زمینه ای برای گسترش عدالت است. 
از طرفی الزام مصرف بهینه باعث می شود تا علاوه بر پیشرفت علمی ناشی از ارتقای فن آوری در طراحی و ساخت وسایل و تجهیزات بهینه مطابق با استانداردهای جهانی، فرصت توزیع مناسب منابع و به تبع آن پیشرفت در دیگر بخش هایی که کمتر مورد توجه بوده است نیز فراهم گردد. از این رو ارتباط منطقی بین نامگذاری سال اول دهه پیشرفت و عدالت به “اصلاح الگوی مصرف” بیشتر نمایان می شود.
اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگ‌‌سازی پایدار است و این خود نیازمند راهکارهایی است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهای اصلاح مصرف را احساس کنند و به تدریج این اصلاح نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و نهایتا به یک فرهنگ در تمامی عرصه های مصرف تبدیل شود.
اصلاح الگوی مصرف در دو سطح “تولید کالا” و “مصرف کالا” قابل بررسی است. در سطح تولید کالا که از مرحله تبدیل مواد خام تا انتقال و توزیع به مصرف کننده را شامل می شود، نیاز است که سازندگان و تولیدکنندگان هر دو بخش دولتی و خصوصی علاوه بر رعایت ضوابط زیست محیطی، فن آوری تولید کالاهای خود را با استانداردهای جهانی و حتی الامکان مناسب با اقلیم هر منطقه مطابق کنند.
هم اکنون هدرروی در حوزه انرژی کشور نه صرفاً در بخش مصارف خانگی و مشاغل خدماتی و تجارتی، بلکه در پالایشگاه ها، نیروگاه ها، خطوط انتقال برق، لوله های آب، واحدهای تولیدی و خودورها نیز در مقایسه با استانداردهای جهانی قابل قبول نیست. در کشورما حدود یک پنجم برق تولیدی به مصرف روشنایی می رسد که ۶۹ درصد آن در خانه ها است لذا با استفاده از لامپ های کم مصرف می توان تاحدود زیادی در این زمینه صرفه جویی کرد. تولید انرژی و حرارت از منابع تجزیه شونده و نو همچون باد، خورشید و زباله ها در مناطقی که قابل استفاده است باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. 
در بخش ساخت و ساز باید اجرای آیین نامه ها و مقررات مهندسی از جمله مبحث ۱۹ مقررات ساختمان که به بهینه سازی ساختمان در مصرف انرژی مربوط می شود، نهادینه شود. همچنین تولید مواد خوراکی از جمله نان باید با ضایعات کمتری همراه باشد. باید توجه به استفاده بیشتر از مواد قابل بازیافت در تولید الزامی گردد و دهها موارد مشابه دیگر که باید در هر صنف مورد توجه قرار گیرد
  • بازدید : 104 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

این تحقیق با هدف الف- بررسی میزان پتایسیل صرفه جویی  انرژی در صنعت لبنیات ایران و کارخانه لبنیات مغان و ب-  بررسی توجیه‌پذیری سرمایه گذاری در پروژه گازسوز نمودن کارخانه لبنیات مغان انجام شده است. در این پژوهش بدلیل وجود تعدادزیاد کارخانه لبنیات داده های آماری برخی کارخانه‌های مذکور در تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفته است. و همچنین بدلیل موردی بودن پژوهش روی آمارهای کارخانه لبنیات مغان تمرکز شده است. روش مطالعاتی این پژوهش هزینه – فایده است که در ابتدا براساس مطالعات کتابخانه‌ای به جمع‌آوری مبانی نظری اقدام شده است. سپس با استفاده از روش ارزش فعلی صرفه‌جویی‌های آتی فرضیه پژوهش مورد آزمون قرار گرفته است
به دلیل افزایش روز افزون مصرف انرژی و نیز کاهش مداوم منابع آن در جهان بخصوص در ایران بحث انرژی و راهکارهای صرفه جویی و استفاده بهینه از آن می‌تواند نقش مهمی در حفظ ذخایر انرژی کشورها داشته باشد افزون بر این مسائل چنانچه تمایل به ارائه محصولات خود به بازارهای جهانی می‌باشیم ملزم به ارائه تولیداتی  قابل رقابت از نظر قیمت هستیم از طرفی انرژی یکی از عوامل مهم تعیین کننده اقتصادی و صنعتی کشورهاست در واقع یک فاکتور اساسی در جهت رسیدن به هدف‌های اقتصادی و صنعتی می‌باشد هدف همه جوامع بشری به ویژه دولت‌ها دست یافتن به میزانی از رشد اقتصادی است که بتواند رفاه جامعه را تامین کند. رسیدن به این هدف مستلزم برخورداری و بهره‌وری از عامل انرژی هست که بین میزان مصرف انرژی و رشد اقتصادی یک رابطه مستقیم می‌باشد که هرچه قدر رشد اقتصادی بالاتر را تجربه کنیم میزان انرژی مصرفی نیز بالا خواهد بود اما موضوع حیاتی شدت مصرف انرژی است. در کشورهای توسعه یافته هرچند میزان انرژی مصرفی بیشتر است اما شدت مصرف انرژی پایین‌تری را دارند در این کشورها در حقیقت بازده انرژی بالا است یعنی در یک سطح معینی از تولید نسبت به قبل، انرژی کمتری را مصرف می‌نمایند که مفهوم کارایی انرژی را می‌رساند اما در کشورهای درحال توسعه رشد اقتصادی وشدت مصرف انرژی هم جهت باهم و سیر صعودی را طی می‌کنند این شدت انرژی بالا، افزایش بهای تولیدات و وابستگی به سایر کشورها و کسری تراز تجاری ناشی از آن یک مشکل اساسی جهت حرکت کشورهای درحال توسعه در مسیر توسعه اقتصادی ایجاد نموده استفاده بهینه از انرژی‌های موجود از قبیل صرفه‌جویی در مصرف آن و تولید یا خرید و نصب تجهیزات صنعتی با انرژی بری کمتر و بازدهی بیشتر در صنایع می‌تواند مشکلات این قبیل کشور‌ها را حل نماید. که در این مسیر اولین قدم می‌تواند شناخت صنایع که مهم‌ترین بخش انرژی بر در اقتصاد می‌باشد وبررسی راهکارهای صرفه‌جویی در این صنایع می باشد زیرا کشورهای صنعتی با اعمال این سیاست توانسته‌اند با استفاده بهینه از منابع انرژی شدت مصرف انرژی خود را پایین بیاورند.
صنعت لبنیات که جزو صنایع انرژی بر می‌باشد که عمده مصرف انرژی آن از نوع برق است کارخانجات لبنی، برق مورد نیاز خود را از شبکه خریداری می‌نمایند در این صنعت ۳ درصد هزینه‌های تولید در سال ۸۱ مربوط به سوخت‌های فسیلی و در سال ۸۵ این رقم به ۵/۴ درصد رسیده است که عمده علت آن عدم توجه به صرفه جویی و بهینه سازی انرژی به دلیل ارزان بودن سوخت‌های فسیلی و فرسوده بودن صنایع لبنی در ایران می‌باشد در حالی‌که هزینه سوخت به هزینه تولید در کشورهای اروپایی با اینکه سوخت ها با قیمت‌های بین‌المللی عرضه می‌شود ۲ درصد می‌باشد.
 
۱-۲- اهداف تحقیق:
۱- بررسی پتانسیل‌های موجود برای صرفه جویی انرژی در صنایع لبنیات و اهمیت بازیافت انرژی
۲- شناسایی عوامل موثر بربالا بودن مصرف انرژی درصنایع لبنی
۳- تعیین جایگاه کارخانه صنایع لبنیات مغان در صنایع غذایی ایران
 
۱-۳- موضوع تحقیق: 
صرفه‌جویی انرژی با توجه به اهمیت انرژی در اقتصاد کشورها و اهمیت فوق‌العاده آن در بخش صنعت می‌تواند تاثیر مهمی در حجم فعالیت‌های اقتصادی بگذارد با توجه به ماهیت و ساختار بخش‌های مختلف اقتصادی، صرفه جویی و بهینه سازی در فعالیت‌های بخش صنعت به صورت مرتبط بهم مورد بررسی قرار گیرد در این راستا جهت بررسی صرفه‌جویی انرژی در فعالیتهای صنعتی که مهمترین مصرف کنندگان انرژی این بخش از اولویت خاص برخوردار است و با تناسب نوع کالا و انرژی که مصرف می‌کنند و با توجه به اینکه صنعت نیز جز پرمصرف‌ترین بخش اقتصاد می‌باشد اهمیت توجه به موضوع صرفه جویی درصنایع چه در صنایع با انرژی بری بالا مانند صنایع شیشه، فولاد در سیمان وجه انرژی بری کمتر دوچندان می‌شود باید تجربه و تحلیل شود تا اثر صرفه‌جویی انرژی بر ساختار، فعالیت هم بر ماهیت و نحوه ارتباط با سایر بخش‌ها و انتقال اثر این ارتباط مورد بررسی قرار گیرد.
 
 
 
۱-۴- سوالات تحقیق: 
۱- آیا امکان صرفه‌جویی مصرف انرژی در شرایط فعلی وجود دارد  گزینه‌ها کدامند؟
۲- با تغییر سوخت چه مقدار صرفه‌جویی در مصرف انرژی صورت می‌گیرد؟ چه سناریوهایی در این رابطه می‌تواند مطرح باشد؟
 
۱-۵- فرضیه‌های تحقیق: 
۱- در شرایط فعلی تولید لبنیات با اتلاف انرژی همراه است.
۲- گاز سوز کردن تولید در کارخانه دارای صرفه اقتصادی است.
 
۱-۵-۱- توضیحاتی در مورد متغیرهای تحقیق:
قیمت برق: عبارت است از هزینه‌ای که بابت برق مصرف شده در محل کارخانه لبنیات مغان پرداخت می‌شود. 
هزینه انرژی: بهای پرداختی برای استفاده از انواع حامل‌های انرژی مورد نیاز در محل کارخانه  موردنظر. 
 شدت انرژی: میزان انرژی مصرفی به ازای واحد تولید محصول. 
نرخ سود بانکی: هزینه تأمین سرمایه برای پروژه تغییر سوخت کارخانه براساس نرخ بهره متعارف در بانک‌های تجاری ایران. 
قیمت گاز: هزینه استفاده از گاز طبیعی برای تولید در کارخانه براساس قیمت‌های عرضه داخلی و بین‌المللی. 
 

عتیقه زیرخاکی گنج