گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 114 views
  • بدون نظر
قارچها وجوه مشترك فراوانی با گیاهان و آغازیان دارند. در واقع قارچها را گاهی جزء این جانداران طبقه بندي میکنند، اما قارچها از بسیاري جهات با سایر جانداران متفاوت هستند که بیشتر زیست شناسان آنها را در سلسله مجزا قرار میدهند. قارچها زندگی بسیار موفقیت آمیزي دارند. تقریبا در همه زیستگاههاي در دسترس که روي زمین وجود دارد، یافت میشوند و بسیاري از آنها از لحاظ اقتصادي و پزشکی حائز اهمیت هستند.

انسان از زمانهاي بسیار دور اهمیت قارچهاي مخمر را کم و بیش میشناخت و از وجود آنها روي مواد قندي ، شیر ، ماست ، خمیر ترش ، سرکه ، الکل ، حتی خاك و بقایاي فضولات حیوانی اطلاع داشت و براي تخمیر مواد قندي و تهیه ماست و یا برخی مواد دیگر از آنها استفاده میکرد .

قارچها در فرایندهاي صنعتی و غذایی نظیر تهیه نان و تهیه پنیر نقش دارند .قارچها مواد قندي  را تخمیر می کنند، از قدرت تخمیري قارچهاي قندي در ایجاد الکل ، گاز کربنیک و تخمیر مواد در صنایع متعدد استفاده میکنند. ارزش غذایی مخمرها به علت داشتن مقدار قابل توجهی اسیدهاي آمینه ، ازت ، فسفر ، است. در کشور چین به عنوان جبران مواد پروتئینی ، به جیره غذایی افراد از D و C ویتامینهاي این قارچها اضافه میکنند. امروزه از قارچهاي جنس آسپرژیلوس در تخمیر مواد غذایی زیاد استفاده میشود. فرآوردههاي مختلفی از قارچها بدست میآید که از این فرآوردهها به اسیدهاي آلی نظیر اسید سیتریک ، اسید گلوکونیک و اسید ایتاکونیک ، میتوان اشاره کرد. همچنین از قارچها در تهیه هورمونها و ویتامینهایی از قبیل ریبوفلاوین ، بتاکاروتن و در تهیه آنزیمهایی نظیر پروتئازها ، آمیلازها و پکتینازها استفاده میشود.

عتیقه زیرخاکی گنج