گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 146 views
  • بدون نظر

تعداد صفحات :۱۸۸ فرمت : ورد با قابلیت ویرایش متن
۱    هدف این مطالعه بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سازگاری مهاجران جنگی خوزستانی مقیم شهر های شیراز، فسا و کازورن در استان فارس بوده است
۲    اهمیت مطالعه، از دو جنبۀ  بنیادی و کاربردی است یعین از یک سو با محک زدن نظریه هیا موجود به بومی کردن آنها کمک می شود و از سوی دیگر، سعی شده است راه حلهای منطقی مبتنی بر مطالعات علمی برای مشکلات اجتماعی ارائه شود .جنگ، بی تردید، شگفت انگیزترین پدیدة اجتماعی است. اگر بنا به گفتة دوركیم جامعه شناسی بیان تاریخ به صورتی دیگر باشد، می توان گفت كه جنگ آفرینندة تاریخ است. در واقع، تاریخ صرفاً با توصیف كردن كشمكش های مسلحانه آغاز شده است و بعید می نماید زمانی برسد كه این پدیده كاملاً از بین برود، زیرا جنگ ها مشخص ترین مبادی تاریخ، و در عین حال، مرزهایی هستند كه مراحل مهم حوادث را از یكدیگر متمایز می كنند. تقریباً نمامی تمدن های معروف بر اثر جنگ از بین رفته اند. همة تمدن های جدید نیز با رخ دادن جنگ پا به عرصة وجود نهاده اند.

مقدمه و كلیات

جنگ شناسی یا پولمولوژی با جامعه شناسی جنگ – یعنی شناخت تأثیر جنگ بر جامعه و متقابلاً تأثیر جامعه بر جنگ – متفاوت است. همچنین باید آن را از علم جنگ به مفهومی كه در مراكز نظامی تعلیم می دهند و متخصصان نظامی، فرماندهان و افسران را تربیت می كنند. (ادیبی سده، ۱۳۷۹:۸)

پولمولوژی، تركیبی از واژه های یونانی polemos به معنای «جنگ» و logos به معنای «بررسی و شناسایی» است و در شكل كلی می توان ان را «علم جنگ» نامید. پولمولوژی به مطالعة شكل ها، علت ها، نتیجه ها و عملكردهای جنگ به عنوان یك پدیدة اجتماعی می پردازد. (بوتول، ۱:۱۳۶۸)

جنگ، بی تردید، شگفت انگیزترین پدیدة اجتماعی است. اگر بنا به گفتة دوركیم جامعه شناسی بیان تاریخ به صورتی دیگر باشد، می توان گفت كه جنگ آفرینندة تاریخ است. در واقع، تاریخ صرفاً با توصیف كردن كشمكش های مسلحانه آغاز شده است و بعید می نماید زمانی برسد كه این پدیده كاملاً از بین برود، زیرا جنگ ها مشخص ترین مبادی تاریخ، و در عین حال، مرزهایی هستند كه مراحل مهم حوادث را از یكدیگر متمایز می كنند. تقریباً نمامی تمدن های معروف بر اثر جنگ از بین رفته اند. همة تمدن های جدید نیز با رخ دادن جنگ پا به عرصة وجود نهاده اند.

فصل اول

مقدمه و كلیات

كلیات و مقررات

جنگ ایران و عراق

شكل ۱-۱: نقاط مورد تهاجم عراق

طرح مسئله

اهمیت و ضرورت مطالعه

فصل دوم

بررسی مطالعات انجام شده

الف-مطالعات انجام شده در خارج از كشور

۲-مطالعات مربوط به نقش اجتماعات قومی در سازگاری مهاجران

چهار چوب نظری تحقیق

فرضیات تحقیق

روش تحقیق

نمونه مورد مطالعه

نحوه جمع آوری اطلاعات

واحد مطالعه

سطح تحلیل

آزمونهای آماری

تعریف متغیر ها و مفاهیم بنیادی( عملیاتی)

روش تعیین اعتبار و پایایی

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

محاسبه نمرات سازگاری

تحلیل رگرسیون

محاسبۀ تکنیک تحلیل رگرسیون چند متغیری

متغیر های موجود در معادله

  1. تحلیل رگرسیون به روش پس رونده

آنالیز واریانس:

متغیر های موجود در معادله

فصل پنجم

خلاصه و نتیجه گیری

الف- هدف و اهمیت تحقیق

جداول تقاطعی

تحلیل رگرسیون مرکب

جمع بندی و نتیجه گیری نهایی

کتابنامه

منابع فارسی

ها. ترجمۀ جمال عابدی، تهران: نشر دانشگاهی.


عتیقه زیرخاکی گنج