گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 148 views
  • بدون نظر
در اين رساله اتصال غير همجنس فولاد كم كربن St37 و آلومينيوم خالص تجاري  A1050 به روش جوشكاري مقاومتي نقطه اي و تأثير پارامترهاي جوشكاري (شدت جريان و مدت زمان) بر ريزساختار و استحكام برشي اتصال مورد بررسي قرار گرفت. در اين رساله براي حصول خواص مكانيكي مطلوب در ناحيه اتصال از تكنيك جوشكاري نقطهاي سه لايه (لايه سوم به عنوان ورق پوشاننده استفاده شد. لازم به ذكر است كه تمام تلاش ها براي رسيدن به اتصال قابل قبول توسط تكنيك جوشكاري دو لايه بي نتيجه ماند . مطالعات ميكروسكوپي ناحيه اتصال توسط ميكروسكوپهاي نوري و الكتروني روبشي حاكي از تشكيل نواحي و اجزاي مختلف در ناحيه اتصال بود. همچنين مطالعات آناليز شيميايي تشكيل تركيبات بين فلزي در منطقه مرزي بين لايهاي موسوم به لايه واكنشي نفوذي را نشان داد . آزمون ميكروسختي نشان داد كه اين لايه داراي سختي بيشتر نسبت به فلزات پايه حداكثر سختي در ورق پايه فولادي HV212 و حداكثر سختي در ورق پايه آلومينيومي ۴۵HV ميباشد. با افزايش ضخامت اين لايه واكنشي نفوذي استحكام برشي اتصال غيرهمجنس نيز افزايش مي يابد.

فهرست مطالب
چكيده ۱
مقدمه ۲
فصل اول : فرآيند جوشكاري مقاومتي نقطهاي ۴
فصل دوم : پارامترهاي مؤثر در جوشكاري مقاومتي نقطهاي ۹
-۱-۲ تأثير مقاومت الكتريكي ۹
-۲-۲ تأثير شدت جريان جوشكاري ۱۱
-۳-۲ تأثير مدت زمان جوشكاري ۱۴
-۴-۲ تأثير نيروي الكترود جوشكاري ۱۸
-۵-۲ تأثير الكترود جوشكاري ۲۰
-۱-۵ تأثير نوع و اندازه الكترود ۲۰ -۲
-۲-۵ تأثير سرد كردن الكترود ۲۴ -۲
-۶-۲ تأثير شرايط سطحي ۲۵
-۷-۲ تأثير تركيب شيميايي فلز ۲۵
-۸-۲ تأثير پراكندگي حرارت ۲۶
-۹-۲ تأثير تعادل حرارتي ۲۸
-۱۰-۲ تأثير طراحي اتصال ۳۰
فصل سوم : مكانيزم تشكيل دگمه جوش در فرآيند جوشكاري مقاومتي نقطهاي ۳۶
-۱ مزايا و معايب جوشكاري مقاومتي نقطهاي ۳۸ -۳
كاربردها و مشكلات آن ۳۹ ،Al/St فصل چهارم : فرآيند جوشكاري مقاومتي نقطهاي غير همجنس
۳۹ Al/St -1 فرآيند جوشكاري مقاومتي نقطهاي غير همجنس -۴
۴۰ Al/St -2 كاربرد هاي جوشكاري نقطهاي غير همجنس -۴
۴۱ Al/St -3 مشكلات فرآيند جوشكاري نقطهاي غير همجنس -۴
فصل پنجم : نتيجهگيري و پيشنهادها ۴۴
نتيجهگيري ۴۴
پيشنهادها ۴۵
منابع و مراجع ۴۳
فهرست


عتیقه زیرخاکی گنج