گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 126 views
  • بدون نظر

با توجه به كارايي بالاتر تابلوهاي متغير نسبت به تابلوهاي ثابت خبري،لزوم استفاده بهينـه از راههـا روز به روزافزايش مي يابد.دراين پژوهش ابتدا باانواع تابلوهاي متغيرخبري آشنا ميشويم و سپس به فرآيند طراحي و ديگر عوامل مؤثر در جانمايي تابلوها اشاره مي شـود. پـس از طـي مراحـل فـوق الگوريتم هاي مختلف تابلوهاي متغير خبري اعم از الگوريتم فعاليت،نمايش پيغام و فركانس مـورد بررسي قرار مي گيرد. پس از آشنايي كامـل بـا تابلوهـاي متغيـر خبري،متـدلوژي جهـت مكانيـابي تابلوهاي متغير خبري ارائه مي شود .


عتیقه زیرخاکی گنج