گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 165 views
  • بدون نظر
این فایل در قالب pdfتهیه شده شوامل موارد زیر است:

معماري در لغت به معناي علم بنائی و آباد سازي آمده و معمار به معناي بسیار عمارت
کننده و کسی است که در آبادانی جهان می کوشد.
قدمت معماري به عنوان یک فن براي ایجاد سرپناه، به قدمت تاریخ بشر می رسد اما
معماري امروزه در جهان ترکیبی از صنعت ساختمان سازي به علاوه هنر، فلسفه،
جامعه شناسی، روان شناسی اجتماعی، اخلاقی، اقتصاد، جغرافیاي طبیعی و انسانی،
برنامه ریزي و توسعه اقتصادي و علوم طبیعی نظیر زیست شناسی و محیط زیست
است.
معماري در دنیاي کهن به عنوان حرفه اي مطرح بود که از یک سو از فنی ترین حوزه هاي
مربوط به علوم ساختمانی تا هنري ترین مباحث مربوط به زیبایی شناسی، و از سوي
دیگر از طراحی در مقیاس کوچک یک عنصر تأسیساتی مانند یک آب انبار یا پل
کوچک یا اصطبل تا طراحی یک محله و یک شهر را دربر می گرفت و هر چند که در
هر یک از حوزه هاي فوق افرادي صاحب نظر و حرفه اي تر بودند و سلسله مراتبی نیز بین
معماران گوناگون وجود داشت، اما در مجموع همه فعالیت هاي فوق در حوزه معماري
قرار داشت.
٢
معماري به عنوان اجتماعی ترین هنر بشري با فضاي اطراف انسان مرتبط است. حضور
فضا، بنا و شهر از گذشته تا امروز و در آینده، لحظه اي از زندگی روزمره آدمیان غایب
نبوده و نخواهد بود. شهرها پر از ساختمان هایی هستند که با استفاده از هنر و
مهارت هاي علمی و ریاضی طراحی شده اند. این مهارت ها در ترکیب با هم عناصر
زیبایی شناسی نامیده می شوند. اصول زیبایی شناسی برگرفته از هنر، علم و ریاضیات در
طراحی معماري مورد استفاده قرار می گیرند، مثل کاربرد خط، شکل، فضا، نور و رنگ
براي ایجاد یک الگو، توازن، ریتم، کنتراست و وحدت. این عناصر در کنار هم به
معماران اجازه می دهند تا ساختمان هاي زیبا و مفید خلق کنند. به بیان بهتر، اصول
زیبایی شناسی به اضافه جنبه هاي ساختاري به ساختن یک ساختمان موفق کمک
می کند…….
موضوع معماري درباره فضاست. تعاریف مختلفی که تاکنون از معماري ارائه شده است،
اغلب به گونه اي بر اهمیت فضا در معماري تاکید می کنند، بطوري که وجه مشترك
بسیاري از این تعاریف، در تعریف معماري به عنوان فن سازماندهی فضا است. به عبارت
دیگر موضوع اصلی معماري این است که چگونه فضا را با استفاده از انواع مصالح و
Auguste ) روش هاي مختلف، به نحوي خلاق سازماندهی کنیم. از دیدگاه اگوست پره
معماري هنر سازماندهی فضاست و این هنر از راه ساختمان بیان می شود. ، (Perret
نیز معماري را هنر ساختن و (Edvard Miller Upjokom) ادوارد میلر اپژوکوم
هدف کلی آن را محصور کردن فضا براي استفاده بشر تعریف می کند. به گفته لامونت
نیز معماري هنر محصور کردن فضا جهت استفاده بشر (Lamont Moore) مور
٣
است.
معمار کیست ؟
ویترویوس پدر معماري در قدیمی ترین کتاب معماري موجود ( ده کتاب معماري )
ویژگیهاي معمار را چنین بیان می کند :
معمار باید به علوم و معارف گوناگون آراسته باشد، چون با قوه تمییز او است که تمامی
آثار دیگر هنرها به محک در می آید. معرفت معمار فرزند علم و عمل است . عمل،
ممارست مداوم و منظم در کار است یعنی کاردستی با انواع مصالح ، طبق یک نقشه و
عمل ، قدرت بیان و نمایش چابک دستی معمار است طبق اصول تناسبات.
پس معمارانی که کسب مهارت دستی را مراد خویش قرار داده اند بی علم ، هیچ زمان
نتوانسته اند منزلتی را بیابند که سزاوار مرارتهایشان باشد، چون آنانکه فقط بر علم و
تتبع تکیه کرده اندکه بی گمان به دنبال صورت بوده اند و معنی.
لکن آنانکه معرفتی کامل از علم و عمل دارند ، همچون مردانی تا بن دندان مسلح ، بی
درنگ به مراد خود دست یافته اند و افتخار را نصیب خویش کرده اند.
در همه امور ، خاصه معماري ، دو چیز است : آنچه معین است و آنچه به چیزي معنی
می بخشد. انچه معین است ، موضوعی است که از آن سخن می گوییم و آنچه معنی
می بخشد ، اثباتی است طبق اصول علمی.

عتیقه زیرخاکی گنج