گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 66 views
  • بدون نظر

الف- چكيده مطالب:
ارزيابي سريع ساختمانها، بدين معني است كه با استفاده از ابزارها و روشهاي ساده شده در زماني كم و با هزينه اي
اندك بتوان از مقاومت ساختمانها در برابر زلزله شناخت حاصل كرد.
هم اكنون در ايران چنين ضوابطي براي بررسي سريع ساختمانها وجود ندارد، اما مي توان با بكار گيري آيين نامه هاي
ساختماني كشورهايي كه از نظر شرايط و هزينه ساخت، مصالح مصرفي و … به ايران مشابه هستند و يا با ارائه
راهكارهاي جديد، در جهت تدوين چنين آيين نامه هايي قدم برداشت. اميد است كه با ارائه اين پايان نامه، قدمي
ناچيز در رسيدن به اين هدف برداشته شده باشد.
در اين مطالعه با استفاده از روش شبكه هاي عصبي مصنوعي كه از جمله مباحث هوش محاسباتي بوده و از
شبكه هاي عصبي بيولوژيكي شبيه سازي شده است، ارتباط بين مشخصات فيزيكي ساختمانها و پارامترهاي تحليلي
مورد نياز در حصول مقاومت ساختمانها مورد بررسي قرار گرفته است تا بتوان تنها با استفاده از مشخصات فيزيكي
يك ساختمان، آن را مورد ارزيابي قرار داد.
روند ارزيابي بر اساس آموزش شبكه بر روي يك سري ساختمان كه مقاومت و يا رفتار آنها در برابر زلزل ههاي
گذشته ارزيابي شده، بوده و نيز ارائه نتيجه شبكه براي يك ساختمان جديد مي باشد. دقت عملكرد اين روش با ارائه
مثالهايي مورد بررسي قرار گرفته است. پارامترهاي مورد بررسي كه از روش مذكور حاصل شده اند در اين مطالعه
برش ) VY ،( دوره تناوب سازه در مود اول تحليل ديناميكي ) Ti ،( تغيير مكان بام در حد ايمني جاني ) DLS شامل
شتاب طيفي) مي باشند. ) Sa تسليم مؤثر) براي حصول
تعدادي سازه و مقايسه مقادير حاصله از (Random) دقت و درستي نتايج حاصله از اين روش با انتخاب تصادفي
اين روش و مقادير حاصله از روشهاي تحلي ل دقيق، بررسي و كنترل گرديده است.
نتيجه نهايي حاصل شده از اين مطالعه، سرعت بالا و دقت كافي در نتايج ارائه شده از اين روش و تناسب استفاده از
آن براي ارزيابي سريع مي باشد


عتیقه زیرخاکی گنج