گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 133 views
 • بدون نظر

مراحل طراحی

طراح پایگاه داده که نیاز های کاربردی را می شناسد در برنامه های کاربردی جزئی می توانند دقیقا درباره روابطی که باید ایجاد شود، نسبتهای آنها و محدودیتهای این روابط تصمیم گیری کنند. با این حال چنین تصمیم گیری دقیقی در مورد برنامه های کاربردی دنیای واقعی مشکل است، زیرا اغلب آنها بسیار پیچیده هستند. غالبا هیچ کس همه اطلاعاتی که یک برنامه کاربردی نیاز دارد را نمی داند. طراح پایگاه داده باید در تماس با کاربران، الزامات و نیازهای این برنامه ها را بشناسد و آنها را در حالتی عالی و مناسب ارائه کند تا کاربران بتوانند آنها را بشناسند و بعد این الزامات را در سطوح پایین تر طرح پیاده کنند. یک مدل داده در سطح بالا با ارائه چهارچوب مفهومی به طراح پایگاه داده کمک می کند که در حالتی سیستماتیک ، داده های مورد نیاز کاربران پایگاه داده و ساختار آن که این نیازها را تامین می کند را مشخص کند.
ولین فاز طراحی پایگاه داده ، مشخص کردن نیاز داده کاربران پایگاه داده است. طراح پایگاه داده با تماس با کارشناسان این حوزه و کاربران این وظیفه را انجام دهد. نتیجه این حالت روشن شدن نیازهای کاربران است. در این بخش، خود را به توصیف نوشتاری نیازهای کاربران محدود می کنیم که به این موضوع در بخش ۶-۸-۲ می پردازیم.
در مرحله بعد طراح، یک مدل داده انتخاب می کند و با استفاده از مفاهیم این مدل انتخابی الزامات آنرا به چهارچوب مفهومی پایگاه داده تبدیل می کند. این چهار چوب کلی که در حالت طراحی مفهومی ایجاد می شود مفهوم دقیقی را از این پروژه ارائه می دهد.

مدل موجودیت – رابطه که ما در ادامه این فصل مورد مطالعه قرار می دهیم، عموماً برای ارایه طراحی مفهومی مورد استفاده قرار می گیرد. در مدل موجودیت رابطه، الگوی مفهومی موجودیتهای موجود در پایگاه داده، صفات موجودیت ها رابطه بین موجودیتها و محدودیت های صفات را مشخص می کند. مرحله طراحی مفهومی معمولا به ایجاد نمودار موجودیت رابطه نمایشگر الگوی گرافیکی منجر می شود.


 • بازدید : 167 views
 • بدون نظر
چكيده
اين مقاله به تشريح مفاهيم و اصول پژوهش در عمليات مي‌پردازد. تعاريف مختلفي از پژوهش در عمليات مطرح مي‌شود و موضوع از جنبه علم بودن، هدف، ابزار، فنون، روش علمي، فعاليت‌ها و ساير ويژگي‌ها مورد بررسي قرار مي‌گيرد. سپس پيدايش، تحول و توسعه پژوهش در عمليات در سه دوره زماني قبل از جنگ جهاني دوم، جنگ جهاني دوم، و پس از جنگ جهاني دوم شرح داده مي‌شود. در پايان به حوزه‌هاي مرتبط با پژوهش در عمليات اشاره مي‌شود.

 • بازدید : 128 views
 • بدون نظر

با پایان نامه دوره کارشناسی کامپیوتر با موضوع مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی در خدمت شما هستیم

فصل پنجم –  دیگر زبانهای رابطه ای  ……………………………………………………………………………………………………………….    1

۵-۱- حساب رابطه ای چند تایی  ………………………………………………………………………………………………………………………..    3

۵-۱-۱- طرح مثال   ………………………………………………………………………………………………………………………………………….    4

۵-۱-۲- تعاریف رسمی  …………………………………………………………………………………………………………………………………….   9

۵-۱-۳- اطمینان در بیان  ……………………………………………………………………………………………………………………………………   11

۵-۱-۴- زبان های توانای پر معنی  ………………………………………………………………………………………………………………………   12

۵-۲-  قلمرو حساب رابطه ای  ……………………………………………………………………………………………………………………………   13

۵-۲-۱- تعریف رسمی   …………………………………………………………………………………………………………………………………..   13

۵-۲-۲- پرس وجوهای نمونه  ……………………………………………………………………………………………………………………………   14

۵-۲-۳- ایمنی عبارات  …………………………………………………………………………………………………………………………………….   16

۵-۲-۴- قدرت بیانی زبان  ………………………………………………………………………………………………………………………………..   18

۵-۳- پرس وجو از طریق مثال  …………………………………………………………………………………………………………………………..   19

۵-۳-۱-جدول های ساختمان  ……………………………………………………………………………………………………………………………   20

۵-۳-۲- پرس وجو هایی روی یک رابطه  ……………………………………………………………………………………………………………   20

۵-۳-۳- پرس وجو روی رابطه های جداگانه  ………………………………………………………………………………………………………    25

۵-۳-۴- جعبه وضعیت   ……………………………………………………………………………………………………………………………………   27

۵-۳-۵- رابطه نتیجه   ……………………………………………………………………………………………………………………………………….   30

۵-۳-۶- QBEدر مایکروسافت اکسس  ……………………………………………………………………………………………………………..   32 

۵-۴- دیتالوگ   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..   35

۵-۴-۱- ساختار اساسی  …………………………………………………………………………………………………………………………………..    35

۵-۴-۲- ترکیب دستورات دیتالوگ  ………………………………………………………………………………………………………………….    38

۵-۴-۳- ترکیب های معنایی دیتالوگ غیر بازگشتی  …………………………………………………………………………………………….     42

 

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

۵-۴-۳-۱- ترکیب های معنایی یک دستور  …………………………………………………………………………………………………………    42

۵-۴-۳-۲- ترکیب معنایی برنامه  ……………………………………………………………………………………………………………………….     44

۵-۴-۴- ایمنی   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………     47

۵-۴-۵- عملیاتهای رابطه ای در دیتالوگ  …………………………………………………………………………………………………………..     49

۵-۴-۶- بازگشتی در دیتالوگ  …………………………………………………………………………………………………………………………     51

۵-۴-۷- قدرت بازگشتی   ………………………………………………………………………………………………………………………………..     56

۵-۵- خلاصه   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….     59

مرور  اصطلاحات   …………………………………………………………………………………………………………………………………………      60

تمرین مهارت   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………      61

تمرین ها    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….     63

نکاتی مربوط به فهرست کتاب  …………………………………………………………………………………………………………………………     66

ابزارها   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..      67

بخش دوم :طراحی پایگاه داده  ………………………………………………………………………………………………………………………     68

فصل ششم: طراحی پایگاه داده مدل E-R     ……………………………………………………………………………………………………     70

۶-۱- مفهوم کلی فرایند طراحی  ………………………………………………………………………………………………………………………     71

۶-۱-۱-  مراحل طراحی   ……………………………………………………………………………………………………………………………….     72

۶-۱-۲- طراحی جایگزین ها   …………………………………………………………………………………………………………………………     74

۶-۲- مدل موجودیت رابطه    ………………………………………………………………………………………………………………………….     75

۶-۲-۱- گروه موجودیت     ……………………………………………………………………………………………………………………………     76

۶-۲-۲- گروه رابطه ها    ………………………………………………………………………………………………………………………………..     78

۶-۲-۳- صفات    ………………………………………………………………………………………………………………………………………….     83

۶-۳- محدودیت ها   ……………………………………………………………………………………………………………………………………..     87

۶-۳-۱- ترسیم کاردینالیتی    …………………………………………………………………………………………………………………………..    87

۶-۳-۲- کلیدها    ………………………………………………………………………………………………………………………………………….    89

۶-۳-۲-۱- گروه موجودیت ها   ……………………………………………………………………………………………………………………..     90

۶-۳-۲-۲- گروه رابطه ها   …………………………………………………………………………………………………………………………….     91

۶-۳-۳- مشارکت محدودیت  ها    ………………………………………………………………………………………………………………….     93

۶-۴- نمودارهای موجودیت رابطه    …………………………………………………………………………………………………………….      93

۶-۵- نتایج طراحی موجودیت رابطه    ………………………………………………………………………………………………………….     102

۶-۵-۱- استفاده از گروه موجودیت ها در مقابل صفات    …………………………………………………………………………………..     102

۶-۵-۲- استفاده از گروه موجودیت ها به جای گروه رابطه ها    …………………………………………………………………………..     105

۶-۵-۳- گروه رابطه های n-ary در مقایل دوگانه    …………………………………………………………………………………………     106

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

 6-5-4-  جایگاه صفات رابطه   …………………………………………………………………………………………………………………….      109

۶-۶- گروه موجودیت ضعیف    ……………………………………………………………………………………………………………………      111

۶-۷- ویژگیهای E-R  گسترده    ………………………………………………………………………………………………………………….      114

۶-۷-۱- ویژه کاری    ………………………………………………………………………………………………………………………………….      115

۶-۷-۲ عمومی سازی    …………………………………………………………………………………………………………………………….      118

۶-۷-۳- صفات وراثتی    ……………………………………………………………………………………………………………………………..      120

۶-۷-۴- محدودیت ها در عمومی سازی    ………………………………………………………………………………………………………      121

۶-۷-۵- ترکیب    ………………………………………………………………………………………………………………………………………      125

۶-۷-۶- نمادهای E-R جایگزین    ……………………………………………………………………………………………………………….      128

۶-۸- طراحی پایگاه داده برای پروژه بانکداری    ……………………………………………………………………………………………..      130

۶-۸-۱- جایگزین های طرح E-R   ………………………………………………………………………………………………………………      131

۶-۸-۲- الزامات داده برای پایگاه داده بانک   ………………………………………………………………………………………………….      132

۶-۸-۳- گروه های موجودیت برای پایگاه داده بانک    …………………………………………………………………………………….      134

۶-۸-۴- گروه های رابطه برای پایگاه داده بانک   …………………………………………………………………………………………….      135

۶-۸-۵- نمودار E-R برای پایگاه داده بانک    ………………………………………………………………………………………………..      136

۶-۹- تبدیل شدن به الگوی رابطه ای    …………………………………………………………………………………………………………..       136

۶-۹-۱- ارائه گروه های موجودیت قوی   ………………………………………………………………………………………………………       138

۶-۹-۲- ارائه گروه های موجودیت ضعیف    ………………………………………………………………………………………………….       139

۶-۹-۳ ارائه گروه های رابطه    ………………………………………………………………………………………………………………….       140

۶-۹-۳-۱- الگوهای زائد   …………………………………………………………………………………………………………………………..       142

۶-۹-۳-۲- ترکیب الگوها   ………………………………………………………………………………………………………………………….       142

۶-۹-۴- صفات ترکیبی و چند مقداری    ………………………………………………………………………………………………………..       144

۶-۹-۵- ارائه روش عمومی سازی     ……………………………………………………………………………………………………………..       145

۶-۹-۶- ارائه دادن ترکیب    ………………………………………………………………………………………………………………………..       147

۶-۹-۷- الگوی رابطه برای پروژه بانکداری    ………………………………………………………………………………………………….       148

۶-۱۰- جنبه های دیگر طراحی پایگاه داده    …………………………………………………………………………………………………..       149

۶-۱۰-۱- محدودیت داده ها وطراحی پایگاه داده رابطه ای    …………………………………………………………………………….       150

۶-۱۰-۲- الزامات کاربردی : پرس وجوها ، کارایی   ……………………………………………………………………………………….       151

۶-۱۰-۳- الزامات کنترل    ………………………………………………………………………………………………………………………….       153

۶-۱۰-۴- جریان داده ها   …………………………………………………………………………………………………………………………..        153

۶-۱۰-۵- موضوعات دیگر در طراحی پایگاه داده    ………………………………………………………………………………………..       154

۶-۱۱- زبان مدل سازی یکپارچه UML    ……………………………………………………………………………………………………        156

 

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

۶-۱۲- خلاصه    ………………………………………………………………………………………………………………………………………..      160

مروری بر اصطلاحات   ……………………………………………………………………………………………………………………………….       163

تمرین مهارت    ………………………………………………………………………………………………………………………………………….       165

تمرینات   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….       170

منابع    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………       173

ابزارها    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….      173

فصل هفتم: طراحی پایگاه داده رابطه ای     ………………………………………………………………………………      175

۷-۱- ویژگی های طراحی های رابطه ای خوب     ……………………………………………………………………………………………       176

۷-۱-۱- طراحی جایگزین : الگوهای بزرگتر    ………………………………………………………………………………………………..       177

۷-۱-۲- طراحی جایگزین : الگوهای کوچکتر    ……………………………………………………………………………………………..       181

۷-۲- محدوده های غیر قابل تجزیه واولین شکل نرمال    …………………………………………………………………………………..       185

۷-۳-  تجزیه با استفاده از وابستگی های عملیاتی     ………………………………………………………………………………………….       188

۷-۳-۱- کلیدها و وابستگی های عملیاتی    …………………………………………………………………………………………………….       188

۷-۳-۲- شکل نرمال Boyce-codd     ……………………………………………………………………………………………………….       192

۷-۳-۳- BCNF و حفاظت وابستگی      ………………………………………………………………………………………………………      193

۷-۳-۴- سومین شکل نرمال      ……………………………………………………………………………………………………………………       197

۷-۳-۵- شکل های نرمال بیشتر     …………………………………………………………………………………………………………………      200

۷-۴- تئوری وابستگی عملیاتی     ………………………………………………………………………………………………………………….      201

۷-۴-۱- بستار مجموعه وابستگی های عملیاتی     …………………………………………………………………………………………….      201

۷-۴-۲- بستار گروه های صفات      ……………………………………………………………………………………………………………..       205

۷-۴-۳- پوشش استاندارد      ………………………………………………………………………………………………………………………       208

۷-۴-۴- تجزیه بی نقص      …………………………………………………………………………………………………………………………      213

۷-۴-۵- حفاظت وابستگی     ……………………………………………………………………………………………………………………….      214

۷-۵- تجزیه با استفاده از وابستگی های عملیاتی     …………………………………………………………………………………………..       217

۷-۵-۱- تجزیه BCNF     …………………………………………………………………………………………………………………………       217

۷-۵-۱-۱- آزمون BCNF     ……………………………………………………………………………………………………………………        218

۷-۵-۱-۲- الگوریتم تجزیه BCNF   ………………………………………………………………………………………………………….       220

۷-۵-۲- تجزیه ۳NF      …………………………………………………………………………………………………………………………….       222

۷-۵-۳- مقایسه BCNF و ۳NF    ……………………………………………………………………………………………………………..       225

۷-۶- تجزیه با استفاده از وابستگی های چند مقداری     …………………………………………………………………………………….      226

۷-۶-۱- وابستگی های چند مقداری     ………………………………………………………………………………………………………….       227

۷-۶-۲- شکل نرمال چهارم      …………………………………………………………………………………………………………………….       230

 

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

۷-۶-۳- تجزیه ۴NF     ……………………………………………………………………………………………………………………………..      232

۷-۷- دیگر شکل های نرمال     …………………………………………………………………………………………………………………….      234 

۷-۸- فرایند طراحی پایگاه داده      ……………………………………………………………………………………………………………….       234

۷-۸-۱- مدل E-R و نرمال سازی     …………………………………………………………………………………………………………….       235

۷-۸-۲- نام گذاری صفات و رابطه ها    …………………………………………………………………………………………………………       237

۷-۸-۳- از نرمال درآوردن برای کارایی     …………………………………………………………………………………………………….       239

۷-۸-۴- دیگر مباحث طراحی    …………………………………………………………………………………………………………………..        240

۷-۹- مدل سازی داده های موقتی     ……………………………………………………………………………………………………………..       241

۷-۱۰- خلاصه    ……………………………………………………………………………………………………………………………………….       245

مرور اصطلاحات    ……………………………………………………………………………………………………………………………………..      246

تمرین مهارت     …………………………………………………………………………………………………………………………………………      248

تمرین      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….       250

واژه نامه    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………       254

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

شکل ۵-۱- اسامی همه مشتریانی که یک وام در شاخه perryridge دارند   ………………………………………………………….        5

شکل ۵-۲- جدول های ساختمان برای مثال بانک     …………………………………………………………………………………………..       22

شکل ۵-۳- نمونه پرس و جو در Microsoft access QBE    …………………………………………………………………………      32

شکل ۵-۴- یک پرس و جو تراکمی در Microsoft access QBE     ……………………………………………………………..       34

شکل ۵-۵- نمونه حساب رابطه ای      ………………………………………………………………………………………………………………       37

شکل ۵-۶- رابطه V1     ………………………………………………………………………………………………………………………………..       37

شکل ۵-۷- برنامه دیتالوگ سود حساب های perryridge    ……………………………………………………………………………..        41

شکل ۵-۸- برنامه دیتالوگ بازگشتی      …………………………………………………………………………………………………………..        42

شکل ۵-۹- نتیجه Infer(R,I)    ……………………………………………………………………………………………………………………        44

شکل ۵-۱۰- لایه بندی رابطه ها     ………………………………………………………………………………………………………………….        46

شکل ۵-۱۱- رویه datalog-fixpoint    ………………………………………………………………………………………………………        52

شکل ۵- ۱۲- رابطه manager     …………………………………………………………………………………………………………………        53

شکل ۵-۱۳- کارکنان جونز در تکرار رویه datalog- fixpoint   …………………………………………………………………….        54

شکل ۵-۱۴- پایگاه داده کارکنان     ……………………………………………..

 • بازدید : 102 views
 • بدون نظر
کتاب الکترونیکی مفاهیم توسعه

دوستان عزیز، هدف از اين تحقيق شناسايي مؤلفه هاي فرهنگي توسعه در قصه هاي فولكلوريك فارس است، اين مؤلفه ها مي توانند بر فرآيند توسعه اثر بخشند و اين روند را سرعت داده و مقوم آن گردند يا در برابر آن مقاومت كرده و مانع گردند. 

هدف از اين تحقيق شناسايي مؤلفه هاي فرهنگي توسعه در قصه هاي فولكلوريك فارس است، اين مؤلفه ها مي توانند بر فرآيند توسعه اثر بخشند و اين روند را سرعت داده و مقوم آن گردند يا در برابر آن مقاومت كرده و مانع گردند. نقطه عزيمت اين تحقيق ديدگاه ماكس وبر بوده و نگارنده پس از تبيين مفاهيم توسعه- فرهنگ- ادبيات فولكلوريك، ارتباط نظري بين سه ركن «متن- فرهنگ و توسعه» را با توجه به بنيانهاي جامعه شناختي فراهم آورده است.

براي اين امر، نخست به مكاتب و نظريه هاي جامعه شناختي پيرامون توسعه توجه شده و سپس از ميان دو دسته كلان تئوريها:

۱- راديكال (تضادگرايان)

۲- محافظه كار (ساختگرايي – كاركرد گرايان)

با توجه به ديدگاه رساله، كه الزام و شرط كافي بودن اقتصاد براي توسعه را ناكافي دانسته و رد مي نمايند و فرهنگ را بر اين اساس حائز نقش و اثر مي پندارد، با انتخاب مكتب نوسازي بطور مشخص و ديدگاههاي ناشي از مدل فرهنگي و روانشناختي بطور اخص و شاخص هاي پيشنهادي مك كله لند را با تلفيق شاخص هاي راجرز، بعنوان كانوني ترين مفهوم ناشي از برايند نظريات در چارچوب نظري انتخاب مي نمايد. براساس آن با رجوع به متن (قصه هاي فولكلوريك فارس) و براساس روش كيفي تحقيق و شيوه اسنادي آن با دو تكنيك تحليل محتوي و تحليل گفتمان مولفه هاي توسعه در پنجاه قصه انتخابي كه براساس شيوه هاي روش شناختي انتخاب گرديده اند، بررسي مي‌شود. حاصل تحقيق مبين اين نكته است كه با تكنيك تحليل محتوا، مؤلفه هاي فرهنگي توسعه كه به صورت دو دسته و ۶ شاخص متناظر، در نظر گرفته شده اند در قصه ها (متن) با فرضيات تحقيق همخواني داشته و مانع توسعه قلمداد مي شوند اما با تكنيك تحليل گفتمان اين دوازده شاخص در متن مورد برري مويد و مقدم توسعه مي باشند. اين امر ما را با اين حقيقت نيز مواجه مي سازد كه استفاده يك سويه از شيوه ها و تكنيك ها در تحقيقات مي تواند منجر به سوء برداشت و تحليل روايي تحقيق گردد. همچنين كنش‌هاي قهرمانان و جايگاه زنان و مردان در قصه هاي فولكلوريك فارس بيانگر اين نكته است كه عمده كنش‌هاي قهرمانان فردي، معطوف به هدف و بر اساس نيازهاي مادي است. همچنين تعداد نقش زنان و مردان به عنوان قهرمان، در قصه هاي مورد بررسي برابر است. اين امر مي تواند مبين اين نكته باشد كه برخلاف تصور، در جامعه سنتي زنان مستوره و مغفول نيستند بلكه براين اساس مي توان اين باور را طرح نمود كه براساس يافته هاي تحقيق، جامعه سنتي مي تواند بستري براي ايجاد انگيزش و توسعه و حركت به سوي جامعه نو انگاشته شود.

 • بازدید : 201 views
 • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۴۰    کد محصول : ۱۴۷۸۵    حجم فایل : ۱۱۸۸ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار مهندسی معدن مدیریت استراتژیک (راهبردی) و اولویت بندی اهداف و رفتار سازمانی در معدن

امروزه عوامل فراوانی برای پیشرفت یک سازمان و یا مانع پیشرفت ان وجود دارد. در دهکده جهانی بوجود آمده، و عواملی چون شرکتهای رقیب، بازارهای جهانی، کیفیت و تولید کنندگان باعث این موضوع شده و مرزهای جغرافیای را ازبین برده است. برای حفظ پایداری و وارد شدن به عرصه‌های جهانی در چنین وضعی، مدیریت سالم و راهبردی، قابل انطباق با محیط و انعطاف‌پذیر و … راه حل پایداری در عرصه جهانی است. شما در این سمینار با مدیریت و ابعاد ان و اولویت بندی اهداف و رفتار سازمانی و … آشنا خواهید شد.

 • بازدید : 152 views
 • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۷    کد محصول : ۱۳۶۳۷    حجم فایل : ۱۱۴ کیلوبایت   

آشنایی با مفاهیم صادرات و بازاریابی

مباحث موجود در مقاله:

 • تعریف صادرات

 • شرایط صادرات

 • اصول و قواعد صادرات

 • ….

​در این مقاله به طور مختصر به مفهوم صادارت و بازاریابی پرداخته شده است.

برای خرید و دانلود فایل آموزش مفاهیم صادرات و بازاریابی کافی ایست به سایت فایل کار

به نشانی http://www.shoppingpage.filekar.ir مراجعه فرمایید.

 

 

 

 


عتیقه زیرخاکی گنج