گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 144 views
  • بدون نظر

برنامه‌ريزي بخش عمده‌اي از كار مديران را به خود اختصاص مي‌دهد. البته وظايف مديريت قابل تفكيك نيستند، بويژه وظايف برنامه ريزي و كنترل كه با هم رابطه نزديك دارند.

به طوري كه مي‌توان گفت: «بدون برنامه ريزي، امكان كنترل وجود ندارد زيرا كنترل يعني ارزيابي فعاليت‌ها به منظور حفظ آنها در مسير تعيين شده و اصلاح انحرافات احتمالي با توجه به برنامه.

برنامه‌ريزي اهداف همه فعاليت‌ها و تلاشهاي گروهي را تعيين مي‌كند و نحوه دستيابي به ان اهداف را طرح‌ريزي مي‌كند تا بتواند تشخيص دهد كه بايد از نوع ساختار سازماني استفاده كند. بنابراين مي‌‌توان گفت كه درواقع برنامه‌ريزي، وظيفه اساسي و شالوده مديريت مي‌باشد.

 

تقدم برنامه‌ريزي نسبت به ساير وظايف مديريت:

فراگرد برنامه‌ريزي ماهيتي پويا دارد.

با توجه به تغيير ميزان اطلاعات قابل دسترسي، تجديد نظر در برنامه‌هاي تنظيم شده امري بسيار منطقي است، بعلاوه با توجه به م اهيت بسيار متغير فراگردهاي محيطي، تجديد نظر مستمر برنامه‌ها ضرورت مي‌بايد، بطوري كه لازم است در مقاطع زماني معين، برنامه‌هاي قديمي كنار نهاده شود و برنامه‌هاي جديد جايگزين آن گردد.

به اين ترتيب تغيير و اصلاح مستمر برنامه‌ها، موجب پويايي و انعطاف‌پذير فراگرد برنامه‌ريزي مي‌شود.

 


عتیقه زیرخاکی گنج