گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 160 views
  • بدون نظر
با سلام خدمت شما عزیزان بخصوص دوستداران ورزش و تربیت بدنی. ورزش و تربيت بدني و اصولاً فعاليت هاي جسماني در دنياي امروز نه تنها به دليل داشتن اثرات تربيتي و بهداشتي بلکه به دليل نياز انسان به حرکت و فعاليت داراي موقعيت هاي ممتازي مي باشد. هدف کلي از انجام اين پژوهش، مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان به ورزش همگانی و ارائه راهکار مي باشد.

                                                   فهرست مطالب

                                                                            

فصل اول – طرح تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

ضرورت و اهمیت پژوهش

اهداف پژوهش

هدف کلی پژوهش

اهداف ویژه پژوهش

فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی پژوهش

فرضیه های فرعی پژوهش

پیش فرض های پژوهش

محدودیت های پژوهش

تعاریف نظری

تعاریف عملیاتی

فصل دوم – ادبیات و پیشینة تحقیق

مقدمه

بخش اول : مبانی نظری پژوهش

مفهوم تربیت بدنی

تعریف ورزش

ورزش

تعاریف ورزش همگانی

مفهوم جهانی ورزش

مفهوم ورزش

کیفیت زندگی

حق به دنبال خوشحالی بودن

انگیزه و گرایش مردم کشورهای مختلف جهان به ورزش همگانی

فوائد شرکت در فعالیتهای ورزش همگانی

تأثیر ورزش همگانی در تغییر رفتار

طبقه بندی ورزش های همگانی

گرایش به ورزش همگانی به عنوان فعالیتی برای اوقات فراغت

تعادل در ورزش

مفهوم فراغت

توسعه تاریخی ورزش همگانی در کشورهای جهان

فدراسیون ورزش های همگانی ایران و اهداف آن

نگرش و چارچوب مفهومی آن

تعریف نگرش

گرایش به ورزش و فعالیت بدنی

انگیزش و گرایش به مشارکت ورزشی

بخش دوم : بررسی پیشینه پژوهش

الف) بررسی پژوهش های انجام شده در داخل کشور

ب) بررسی پژوهش های انجام شده در خارج کشور

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

مقدمه

روش پژوهش

جامعه آماری

نمونه آماری و روش نمونه گیری

ابزار پژوهش

متغیرهای پژوهش

اعتبار و روایی ابزار پژوهش

شیوه جمع آوری داده ها

روش های آماری

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های آماری

بخش اول : توصیف آماری متغیرهای تحقیق

الف) مشخصات فردی افراد تحت بررسی

ب) بررسی پاسخ به سؤالات انگیزه مردم به ورزش همگانی

ج) توزیع فراوانی سؤالات دو وجهی

د) مقایسه عوامل مؤثر در گرایش مردم به ورزش همگانی

بخش دوم : استنباط فرضیه های تحقیق

سایر یافته های پژوهش

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه

خلاصه ی پژوهش

یافته های اصلی پژوهش

سایر یافته های پژوهش

بحث و تحلیل و نتیجه گیری

روش های گسترش ورزش همگانی

پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش

پیشنهادات برای محققین دیگر


عتیقه زیرخاکی گنج