گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 138 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تايچي اهنو با گفتن «جايي كه در آن استانداردي وجود ندارد هيچ بهبود نمي تواند وجود داشته باشد» وعده مي دهد. راه ديگر گفتن اين است «جايي هيچ چيزي اندازه‌گيري نمي شود، چيزي توسعه پيدا نخواهد كرد».
اين فصل اندازه گيريهاي ابزارها را بررسي مي كند و مي فهميم كه اندازه گيري به تنهايي هيچ چيزي را توسعه نمي دهد. علم آماديك وسيله قدرتمندي است كه ابعاد نامرئي را به چيزهاي مرئي و قابل فهم تبديل مي كند. هيچ راهي وجود ندارد تا در اين متون صدها ابزار موجود را كاملاً تعريف كنيم. منابع اضافي در كتاب شناسي مي تواند يافت شوند. به وسيله نگاشت جريان ارزش، نمودارهاي اسپاگتي و داشبوردهاي سمبوليك، تعداد زيادي از تكنيكها و روشهاي اندازه گيري بيشتر بحث خواهد شد.
يك مسير كوتاه در آمار
كلمه آمار مي تواند باعث افسردگي يك اپراتور ماشين شود. هنوز علم آمار هر روز مورد استفاده قرار مي گيرد ميانگين ديگر پسر كوچك شما، ميزان سوخت گاز وسيله شما، ميانگين زماني آموزش براي يك اپراتور يا ميانگين اضافي كاري هفتگي. اينها نمونه‌هايي از علم آمار هستند كه هيچ كس بجز رياضي دانان نمي توانند آنها را بفهمند. و به طور معمول مي بينيم كه مردم از استفاده از علم آمار در بخش هايي كه پيچيدگي آن نسبت به اين مثالهاي ساده زياد نيست جلوگيري مي كنند اما هنوز نياز به آنها خيلي مهم و با ارزش مي باشد. هيچ كتابي درباره Siasigna  نبايد زمان كمي را براي بحث كردن درباره اصول و استفاده از آمار در يك برنامه بهبود مستمر صرف كند. علم آمار توصيفات عدد ساده مي باشد. اندازه گيري به ما كمك مي كنند تا چيزهاي نامرئي را مجسم كنيم.
علم آمار راهي است كه اعتمادمان را نسبت به يك مشاهده كه از جهت ديگر فقط يك ايده است افزايش مي دهد. آنها به ما كمك مي كنند تا عملكرد يك تيم ورزشي را در مقابل تيم ديگر بسنجيم يا درباره خريدن يك ماشين يا انتخاب جايي براي زندگي، تصميم بگيريم. دو نوع آمار اصلي وجود دارد:  توصيفي و استنباطي.
آمار توصيفي
آمار توصيفي مقادير اطلاعات زياد را خلاصه مي كند. براي مثال: در يك گروه از ۴۲۳۴۱ نفر افراد تماشا كننده به مسابقه فوتبال، ۳۱۶۵۶ نفر مجوز معتبر دارند.
بنابراين ۷۵ درصد از كل افراد در يك مسابقه راننده هاي با مجوزي بودند. براي رسيدن به اين درجه از دقت و لياقت بايد اطلاعات مورد نياز براي هر شخص جمع‌آوري شود.
 
آمار استنباطي 
آمار استنباطي از يك سري اطلاعات براي بدست آوردن نظر و ايده استفاده مي كند براي مثال: اگر از ۲۵۰ نفر افرادي كه در يك مسابقه مصاحبه شدند و ۱۸۰ نفر راننده‌هاي با مجوزي بودند ما مي توانيم تشخيص دهيم يا استنباط كنيم كه ۷۲% از كل شركت كنندگان راننده هاي  با مجوزي بودند. اين آمار استنباطي است كه توجه كمتري نسبت به  مصاحبه ۱۰۰% از شركت كنندگان دارد اما آن مقدار زيادي زمان و كار را صرفه جويي مي كند. در اين مورد نتايج استنباطي با دقت ۹۶% با نتايج توصيفي مقايسه‌ مي شوند. و ۴% از راننده هاي داراي جواز توجيه ناپذير هستند. وقتي كه از روشهاي نمونه برداري براي قضاوت كردن استفاده مي كنيم يك مقياسي از دقت بدست مي آوريم.
داده ها
تعداد زيادي از انواع داده ها وجود دارد كه براي اثبات و آناليز كردن داده هاي آماري شامل داده هاي غير واقعي ترتيبي و اختلاف و نسبت استفاده مي شود. داده‌هاي غير واقعي (نامي) در گروههاي منطقي طبقه بندي مي شوند. براي مثال شما ۱۰۰ تا از وسايل نقليه مسافري را كه از جلوي منزلتان عبور مي كنند را محاسبه كنيد ودرصد هر وسيله نقليه را مشخص كنيد (مانند ۳۵ اتوبوس- ۲۵ كاميون و ۴۰ Suvs).
اطلاعات ترتيبي، ارزش اندازه گيري را براي يك نمونه معين مي كنند. براي مثال شما ارزش هر وسيله نقليه را كه عبور مي كنند ارزيابي كنيد (براي مثال كمتر يا بيشتر از ۰۰۰/۱۰ $ قيمت) اختلاف داده ها باعث مقايسه بين دو نمونه ها مي شود براي مثال شما زمان بين ماشينهايي كه از جلوي منزلتان عبور مي كنند را اندازه بگيريد: نسبت داده‌ها معين مي كند اين كه چطور زمان يك داده با داده ديگر متفاوت است. براي مثال شما تعداد افرادي كه دو ماشين هستند و زماني كه بيش از يك نفر در ماشين وجود دارند را محاسبه كنيد.
اصطلاحات
همچنين بعضي اصطلاحات كليدي در آمار وجود دارد كه براي كمك به فهم ابزارها استفاده مي شوند مانند جمعيت- تغييرات- نمونه- كيفي- كمي- ميانگين- متوسط- حدود تغييرات (دامنه)- انحراف و تغييرات نمونه.
يك جمعيت مجموعه اي از اعداد مي باشد. براي مثال همه ماشينهاي قرمز يا همه ماشينهاي با شيشه پايين. يك متغير يك مشخصه فردي در جمعيت است كه صرف نظر از بقيه دسته بندي مي شود. براي مثال هر ماشين قرمزي كه اتومبيل كروكي نيز مي‌باشد.
يك نمونه كوچكترين جزء از يك جمعيت بزرگتر مي باشد. براي مثال ممكن است شما به جاي تماشاي ۱۰۰ ماشين كه از جلوي منزلتان عبور مي كنند. يك نمونه ۱۰‌تايي از آن را بگيريد. داده هاي كيفي داده هايي مي باشد كه اندازه گيري آنها مشكل مي‌باشد. براي مثال چه تعداد اتومبيلهايي هستند كه شما به تميزي آن توجه مي كنيد. كمي يك مشخصه قابل قبول است. براي مثال تمام ماشينهايي كه فرمان ۱۵ in يا ۳۸cm دارند.
ميانگين، ارزش متوسط يك جمعيت يا يك سري اطلاعات مي باشد. براي مثال ميانگين (محول) مقادير ۵و۴و۵و۴و۶ عدد ۸/۴ مي باشد. مقادير فوق را با هم جمع كرده و بر تعدادشان تقسيم كنيد بنابراين ۹=۵÷۲۴ مي شود. متوسط عدد مياني يك سري از مقادير مي باشد. براي مثال مقادير را در يك رديف از كوچكترين تا بزرگترين مرتب كنيد ۶و۵و۵و۴و۴ و عدد مركزي را بيابيد كه ۵ مي باشد.
يافتن عدد مركزي در اينجا آسان بوده و يك عدد فرد از مقادير مي باشد. اما اگر شما يك اعداد تصادفي از مقادير داشته باشيد ممكن است دو عدد مياني به عنوان متوسط پيدا شود. حدود تغييرات (دانه) اختلاف بين كوچكتر و بزرگترين مقدار مي‌باشد. براي مثال تفريق كمترين عدد از بزرگترين عدد در اعداد فوق ۲=(۴-۶)، (۶و۵و۵و۴و۴) بنابراين حدود تغييرات در اينجا ۲ مي باشد. حد و تغييرات ساده ترين محاسبه از تغييرات در اندازه گيري يا سنجش يك فرايند مي باشد. بخاطر اينكه تمام ۶ سيگما روي كاهش تغييرات ناخواسته پايه گذاري شده است حدود تغييرات خيلي مهم مي باشد.

عتیقه زیرخاکی گنج