گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 148 views
  • بدون نظر
دانلود آشنایی با فرآیند برگزاری مناقصات
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ وﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ/ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ/واﺣﺪﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻋﻨﻮان :ﻓﺮآﯾﻨﺪ و ﻧﮑﺎت ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﮔﺮوه ﻫﺪف :رؤﺳﺎ و ﻣﺪﯾﺮان، ﻣﺴﻮؤﻟﯿﻦ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﺴﻮؤﻟﯿﻦ اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻤﺮاﻧﯽ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻮر اداري، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﮐﺎرﭘﺮدازﻫﺎ، ﺣﺴﺎﺑﺪارﻫﺎ اﻟﺰاﻣﯽ – ﻧﻮع دوره :ﺷﻐﻠﯽ زﻣﺎن آزﻣﻮن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ :دي ﻣﺎه ﯾﮏ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد و ﭼﻬﺎر 
۱۳۹۴ 

عتیقه زیرخاکی گنج