گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 114 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق شيوه ارزشيابي پروژه مهارت شغلي مديريت اموزشي-خرید اینترنتی تحقیق شيوه ارزشيابي پروژه مهارت شغلي مديريت اموزشي-دانلود رایگان مقاله شيوه ارزشيابي پروژه مهارت شغلي مديريت اموزشي-تحقیق شيوه ارزشيابي پروژه مهارت شغلي مديريت اموزشي-دانلود رایگان پروژه شيوه ارزشيابي پروژه مهارت شغلي مديريت اموزشي
این فایل در ۱۰۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده است وبه موضوعات زیر می پردازد
قرن بيستم علاوه بر پيشرفتهاي چشمگير در قلمروهاي علم تكنولوژي ، شاهد توسعة روزافزون نظامهاي آموزش و پرورش رسمي در كشورهاي مختلف جهان بود. به موازات اين توسعه ، مديريت آموزشي نيز در اغلب كشورهاع به قلمرو مديريتي پراهميت تبديل گرديد

مديريت فن هنر قديمي است كه در گذشته هاي دور، عمدتاً به وسيله سلاطين ، وزيران، روحانيون و فرماندهان نظامي، و در گذشته هاي نزديك ، توسط مديران تجاري و دولتي به كار مي آمد. ولي امروزه، تقريباً در همة امور زندگي اجتماعي به كار مي آيد. چون هر كسي ، در برخي از مراحل زندگي روزمرة خود مديريت مي كند چيزي دربارة مديريت مي داند، ولي غالباً آن را به درستي به كار نمي بندد. براي شروع بحث دربارة مديريت يعني ، قلمرويي كه هر يك از ما ، حداقل به عنوان يك غيرحرفه اي با آن سروكار داريم، لازم است آن را تعريف كنيم. ولي تعريفي از مديريت كه قابل قبول آن باشد در دست نيست صاحبنظران با هدفها و سوگيريهاي مختلف ، تعريف هاي گوناگوني ارائه كرده اند.

* هنر انجام دادن كار به وسيله ديگران (فالت ۱۹۲۴)

* فراگردهماهنگ سازي فعاليتهاي فردي و گروهي براي تحقق هدفهاي گروهي (دافلي و همكاران ، ۱۹۷۱)

*ايجاد محيطي مؤثر براي افرادي كه در گروههاي رسمي سازماني فعاليت مي كنند (كنترواودانل ، ۱۹۷۲)

*كاركردن با و به وسيله افراد و گروهها، براي تحقق و هدفهاي سازماني


 مفهوم سيستم:
اصولاً ، در ارتباط با پديده اي دو نوع نگرش وجود دارد:
الف) نگرش تجزيه گرايا مكانيسمي
اين نگرش مطابق لا انديشه فلاسفه يونان باستان است. به اين صورت كه هر پديده اي را به زير مجموعه هاي آن و اجزاء خرد تقسيم نموده تا با مطالعه رفتاري هر قسمت، رفتار پديده اي اصلي مورد بررسي قرر گيرد. رنه دكارت از بنيانگذاران اين نظريه مي باشد و اصول كلي مورد تأييد وي براي برخورد با هر پديده اي بدين شرح است:
* تنها مواردي قابل پذيرش است كه حقيقت آن مشخص شده باشد.
* روند بررسي اجزا و زير مجموعه ها، از ساده ترين عناصر تا پيچيده تر آن مي باشد.
* در تمام مراحل بررسي و مطالعه، نظم در پرداختن به آن اهميت دارد.
* حتي الامكان هر مسئله اي به اجزاء و عناصر كوچكتر تجزيه گردد.
ب) نگرش كل گرا يا سيستمي: اين نوع نگرش نيز واجد ريشه باستاني مي باشد و غالباً در ممالك چين ، يونان و ايران باستان مطرح بوده است. به طور كلي ويژگي اين نوع نگرش بر عكس نگرش قبلي است. به طوريكه رفتار كلي مجموعه مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد و سپس با توجه به اينكه هر جزء آن داراي ماهيت و وظيفه اي مشخص در مجموعه مي باشد، اثر گذاري و اثر پذيري هر يك بررسي مي شود.
آمادگي ذهني و انعطاف پذيري فكري از جمله پارامترهاي اصلي نگرش سيستمي است. به اين صورت كه در چارچوب تفكر سيستمي، عدم محوريت عادات و انديشه هاي آشنا و انعطاف پذيري در برابر انديشه هاي جديد و توجه روابط متقابل اجزاء سيستم ، داراي اهميت زيادي مي باشد

واژة متقابل ، ريشه يوناني داشته و عبارت است از منظومه اي از عناصر و اجزايي كه با هم ارتباط و كنش و واكنش متقابل داشته، كل واحدي را به وجود مي آورد. اين تعريف ، پديده هاي بي شماري از جهان هستي را فرا مي گيرد. هر سيستمي داراي حد و مرزي است كه آن را از محيط يا پيرامونش متمايز و با آن مرتبط مي سازد. مي توان گفت حد و مرز سيستم، نقاطي است كه فراتر از آن ويژگيهاي خاص سيستم ، ديگر قابل تشخيص نيستند. حدود يك ساعت مچي يا هر سيستم مكانيكي ديگر مشخص است، پوست بدن ، حد و مرز آن با محيط است، ولي حدود سيستمهايي مثل يك گروه اجتماعي يا يك سازمان ، نا محسوس است. تعريف حد و مرز سيستم، از لحاظ تشخيص و شناسايي آن اهميت دارد. حدود بعضي سيستمها، نسبتاً نفوذپذير و برخي ديگر ، نفوذ ناپذير است. بر مبناي اين خاصيت ، مي توان آن را به سيستمهاي نسبتاً باز و بسته تقسيم كرد.

  • بازدید : 114 views
  • بدون نظر

قرن بيستم علاوه بر پيشرفتهاي چشمگير در قلمروهاي علم تكنولوژي ، شاهد توسعه روزافزون نظامهاي آموزش و پرورش رسمي در كشورهاي مختلف جهان بود. به موازات اين توسعه، مديريت آموزشي نيز در اغلب كشورها به قلمرو مديريتي پراهميت تبديل گرديد. از اين رو صاحبنظران و كارورزان مديريت آموزشي، به مطالعه و توضيح واقعيتهاي سازمانهاي آموزشي پرداختند. آنها براي پاسخگويي به مسايل و مشكلات اين سازمانها ابتدا به دانشها، مهارتها و تجربه هاي مديريت در سازمانهاي ديگر متوسل شدند؛ روشها و قواعد كار و فعاليت آنها را اقتباس كردند، مفاهيم، اصول و نظريه هاي عموي مديريت را مورد استفاده قرار دادند، و سپس بر اثر گسترش هدفها و وظايف نظامهاي آموزشي و پيچيده تر شدن مديريت آنها از راه مطالعة واقعيتها و رويدادهاي ويژه محيطهاي آموزشي، به مفهوم آفريني و نظريه پردازي در قلمرو خاص مديريت آموزشي پرداختند.


عتیقه زیرخاکی گنج