گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 83 views
  • بدون نظر
خرید اینترنتی تحقیق ارزشيابي آزمون تعيين سطح مهارت‌هاي شنوايي براي كودكان ۳ و ۴ ساله دچار آسيب شنوايي شديد و عميق فارسي زبان شهر تهران.-دانلود رایگان پایان نامه ارزشيابي آزمون تعيين سطح مهارت‌هاي شنوايي براي كودكان ۳ و ۴ ساله دچار آسيب شنوايي شديد و عميق فارسي زبان شهر تهران.-پایان نامه ارزشيابي آزمون تعيين سطح مهارت‌هاي شنوايي براي كودكان ۳ و ۴ ساله دچار آسيب شنوايي شديد و عميق فارسي زبان شهر تهران.
این فایل در ۸۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

آسيب شنوايي در كودكان منجر به عوارض سوء متعددي مي‌گردد كه از جمله اين عوارض مشكلاتي در كسب مهارت‌هاي شنوايي (يعني كشف صدا، تمايز اصوات، شناسايي اصوات، درك گفتار و …)، مشكلاتي در رشد طبيعي زبان، مشكلات عديده گفتاري و غيره مي باشند. 
نربون وشو در سال ۱۹۸۹ چند دليل براي اهميت انجام ارزيابي‌هاي توانايي بازشناسي شنيداري ذكر نمودند:
الف) ضمانت اجرايي براي آغاز تربيت شنوايي است.
ب) پس از يك دوره درمان، صرف‌نظر از نوع روشي كه در درك گفتار فراهم شده باشد، با اندازه گيريهاي مجدد، مقدار پيشرفت درك گفتار در مقايسه با نتايج آزمون قبلي تعيين مي گردد.
ج ) ناتواناييهاي خاصي كه منجر به مشكل درك گفتار شده، شناسايي مي گردد تا متعاقباً در برنامه ترتيب شنوايي لحاظ شوند.
از ديگر دلايل ارزيابي مهارتهاي شنيداري مي توان به موارد زير اشاره كرد:
 1- استفاده از اين آزمون‌ها به عنوان راهنمايي براي طراحي برنامه درماني.
۲- اطلاعاتي در زمينه انتخاب يا تغيير روش‌هاي آموزشي مختلف فراهم مي‌نمايد.
۳- تمرينات مناسب گفتاري و شنيداري توسط درمانگران انتخاب مي‌شود.
بايد اذعان داشت كه آزمون‌هاي شنوايي و گفتاري استاندارد شده موجود قادر به تخمين دقيق سطح مهارت‌هاي شنوايي كودكان دچار آسيب شنوايي نيستند. زيرا اولاً براي كودكان شنوا استاندارد شده‌اند و از آنجا كه مشكل درك گفتار، بيشتر در آسيب شنوايي است. بنابراين ميزان درك گفتار دو كودك شنوا و ناشنواي هم‌سن بسيار از هم فاصله دارد. ثانياً در آن دسته از آزمون‌هايي كه پاسخ كودك شفاهي است، به دليل وجود مشكلات گفتاري، براي كودكان دچار آسيب شنوايي قابليت اجرا ندارد. بنابراين براي تعيين سطح مهارت‌هاي شنوايي كودكان دچار آسيب شنوايي به آزموني معتبر و پايا نياز داريم.
در سال ۱۳۷۵، يك نوع آزمون تعيين سطح مهارت‌هاي شنوايي به نام آزمون مدرس براي كودكان كم‌شنواي ۶ تا ۷ ساله فارسي‌زبان استاندارد شد (احمدي، ۱۳۷۵) و در سال ۱۳۸۲ آزمون سطح‌بندي ديگري بر مبناي آزمون اپت/هاي  (آلن  و سرواتكا ، ۱۹۹۴) براي افراد مبتلا به كم‌شنوايي ملايم تا عميق ردة سني ۵ تا ۲۰ سال ساخته و ارزشيابي شد (مظاهر يزدي، ۱۳۸۲). بعلاوه در چند سال اخير بر اهميت تشخيص سريع آسيب‌شنوايي براي ارائه هر چه سريعتر خدمات توانبخشي تأكيد مي شود. ياشيناگا – ايتانو  و همكارانش (۱۹۹۸) مطالعه اي را در دو گروه از كودكان دچار آسيب شنوائي انجام دادند كه در يك گروه تشخيص كم شنوايي قبل از ۶ ماهگي بوده و در گروه ديگر بعد از ۶ ماهگي . هر يك از كودكان ظرف دوماه مداخلات توانبخشي و درماني را دريافت كردند. اين مطالعه نشان داد، كودكاني كه بين سنين تولد تا ۶ ماهگي تشخيص داده شدند، داراي مهارت‌هاي بسيار بالاتر در عملكردهاي دركي – دريافتي، شخصي -اجتماعي، رشدي، رفتارهاي ارتباطي و زبان بياني بودند. كودكان دچار آسيب‌ شنوايي ملايم تا شديدي كه داراي مهارت‌هاي شناختي طبيعي، در سنين ۳۱ تا ۳۶ ماهگي بودند،  ميانگين مهارت‌هاي واژگان بياني آن‌ها نزديك به ميانگين سطح واژگان بياني كودكان همتاي شنوايي خودشان بود. حتي كودكان دچار آسيب شنوايي عميقي كه در بدو تولد تشخيص داده شده بودند، در ۴۰ ماهگي عملكردشان از هم‌سن و سالان خودشان، خيلي پايين‌تر نبود (ياشيناگا – ايتانو و همكارانش، ۱۹۹۸) و اين اطلاعات اهميت مداخله توانبخشي شنوايي به موقع را براي اين گروه كودكان نشان مي‌دهد. همچنين ASHA  توصيه مي‌كند، سن تشخيص و ارائه خدمات براي كودكان دچار ناشنوايي مادرزادي را به زير يك سال برسانيم. با اين حال هيچگونه آزمون معتبري براي سنين كمتر از ۵ سال، براي تعيين ميزان مهارت‌هاي شنيداري اين كودكان براي شروع و يا بررسي ميزان پيشرفت كودك در تربيت شنوايي نداريم. به همين دليل نياز به آزمون‌هايي كه محتوا و شيوه اجراي آن متناسب با كودكان كمتر از ۵ سال باشد، وجود دارد.
از آنجا كه آغاز آموزش مهارت‌هاي شنوايي در سنين نوزادي و خردسالي از ارزش بسيار بالاتري برخوردار است (جاواللهي، ۱۳۸۰)، در اين پژوهش آزمون ساخته شدة تعيين سطح مهارت‌هاي شنوايي كودكان ۳ و ۴ ساله كم‌شنوا، ارزشيابي مي‌شود. تا در مرحله بعدي بتوانيم از آن براي تشخيص ميزان تأثير تربيت شنوايي بر پيشرفت مهارت‌هاي شنوايي كودكان دچار آسيب شنوايي اين سنين استفاده نماييم. بعلاوه به دليل كمبود واژگان كودكان ناشنوايي خردسال ساخت آزموني معتبر در سنين كمتر از ۳ سال امكان‌پذير نبود و اين پژوهش، سنين كمتر از ۳ سال را شامل نمي‌شود.
۱-۳- اهداف پژوهش
۱-۳-۱- هدف كلي
ارزشيابي آزمون تعيين سطح مهارت‌هاي شنوايي كودكان ۳ و ۴ ساله دچار آسيب شنوايي.
۱-۳-۲- اهداف ويژه:
۱- تعيين اعتبار ساختاري  براي هر يك از چهار زير آزمون و كل آزمون
۲- تعيين پاياني  براي هر يك از چهار زير آزمون و كل آزمون
توضيح: اعتبار محتوايي آزمون فوق پس از ساخته شدن، توسط سازندة آن، تعيين گرديده است.
۱-۴- سؤالات پژوهش
۱- آيا ميزان آسيب شنوايي بر امتياز هر يك از زيرآزمون‌ها و كل آزمون تأثير مي‌گذارد؟
۲- آيا سن بر امتياز هر يك از زيرآزمون‌ها و كل آزمون تأثير مي‌گذارد؟
۳- آيا امتياز گروه‌هاي مختلف كودكان دچار آسيب شنوايي در آزمون مجدد، در هر يك از زيرآزمون‌ها و كل آزمون تفاوت معني‌داري با آزمون اوليه دارد. 
۴- آيا نوع آموزش‌هاي دريافتي كودك بر امتياز كل آزمون تأثير مي‌گذارد؟
۵- آيا ميزان آموزش‌هاي دريافتي كودك بر امتياز كل آزمون تأثير مي‌گذارد؟
۶- آيا نوع سمعك بر امتياز كل آزمون تأثير مي‌گذارد؟
۷- آيا سن كودك هنگام دريافت سمعك بر امتياز كل آزمون تأثير مي‌گذارد؟
پاسخ به سؤالات ۱ و ۲ اعتبار ساختاري  را معلوم مي‌كند
پاسخ به سؤال ۳ پاياني  را معلوم مي‌كند.
۱-۵- تعريف مفاهيم و متغيرها
۱-۵-۱- مهارت‌هاي شنوايي 
توانايي‌هاي مربوط به سيستم شنوايي است كه شامل: كشف و آگاهي از صدا، تمايزگذاري بين اصوات، شناسايي اصوات و درك گفتار مي‌باشد (تاي – موري ، ۱۹۹۸)
۱-۵-۲- كشف صدا (آگاهي از صدا) 
پايه‌اي‌ترين مهارت شنوايي مي‌باشد و عبارت است از آگاهي از صدا زماني كه ارائه مي‌شود و زماني كه ارائه نمي‌شود (تاي – موري، ۱۹۹۸). در اين پژوهش اين مهارت متغير وابسته از نوع كمي پيوسته است.
۱-۵-۳- تمايزگذاري بين اصوات 
يكي از مهارت‌هاي پايه شنوايي است كه شنونده بايد نشان دهد، آيا دو صدا متفاوت يا مشابه  است (تاي – موري، ۱۹۹۸). در اين پژوهش اين مهارت متغير وابسته از نوع كمي پيوسته است.
۱-۵-۴- شناسايي اصوات 
يكي از مهارت‌هاي پايه شنوايي است كه شنونده بايد بتواند به محركات شنيداري برچسب بزند  (تاي – موري، ۱۹۹۸). در اين پژوهش اين مهارت متغير وابسته از نوع كمي پيوسته است.
۱-۵-۵- درك گفتار 
يكي از مهارت‌هاي پيچيده شنوايي است كه شنونده قادر به درك معني پيام گفتاري مي‌باشد (تاي – موري، ۱۹۹۸). در اين پژوهش اين مهارت متغير وابسته از نوع كمي پيوسته است.
۱-۵-۶- آزمون‌هاي ملاك مرجع 
به آزمون‌هايي گفته مي‌شود كه براي تفسير عملكرد آزمايش‌شونده (يعني امتياز به دست آمده)، عملكرد فرد را با يك استاندارد از قبل مشخص‌شده يا مندرجات و يا مهارت‌هايي معين، مقايسه مي‌كند (گيج  و برلين ، ۱۹۹۸؛ پوفم ، ۱۹۹۹؛ شنكر  و رديفيلد ، ۲۰۰۱).
۱-۵-۷- آزمون‌هاي هنجار مرجع 
به آزمون‌هايي استانداردشده گفته مي‌شود كه براي تفسير عملكرد آزمايش‌شونده، عملكرد فرد با عملكرد گروهي از همتايان كه قبلاً همان آزمون از آن‌ها گرفته شده، مقايسه مي‌شود. گروه همتايان، «گروه هنجار» ناميده مي شوند (گيج و برلين، ۱۹۹۸؛ پوفم،‌۱۹۹۹؛ سنكرو رديفليلد ، ۲۰۰۱)
۱-۵-۸- روايي محتوايي  
عبارت است از ميزان انطباق اندازه گيري انجام شده با آنچه مورد اندازه گيري بوده است (جانقره باني و صادقي حسن آبادي، ۱۳۷۲).
۱-۵-۹- روايي ساختار 
مشخص نمودن آن دسته از عواملي است كه بر عملكرد آزمون تأثير دارد (ويرسما ، ۱۹۹۱).
۱-۵-۱۰- پايايي 
عبارت است از ميزان تكرارپذيري نتايج به دست آمده از يك روش اندازه‌گيري (جانقرباني و صادقي حسن‌آبادي، ۱۳۷۲) چنانچه آزموني پايايي نداشته باشد با تكرار آن، نتايج مختلفي به دست خواهد آمد پس نمي‌توان اين آزمون را طي مراحل مختلف تربيت شنوايي دوباره به كار برد چون نتيجة بعدي با آزمون اوليه، قابل مقايسه نبوده و روند افزايش يا كاهش مهارت‌هاي شنوايي فرد را نشان نخواهد داد.
۱-۵-۱۱- آسيب شنوايي
تعريف شرحي: عبارت است از عملكرد غيرطبيعي يا كاهش يافته شنوايي كه در اثر ضايعات شنوايي ايجاد مي‌شود (استچ ، ۱۹۹۷). هر چه كم‌شنوايي بيشتر باشد، فهم گفتار كمتر خواهد شد (اسميت ، ۱۹۷۵؛ بوترويد ، ۱۹۶۹).
تعريف عملي: در اين پژوهش آسيب شنوايي متغير مستقل، از نوع كيفي طبقه‌اي است و دو گروه كودكان كم شنوايي شديد و عميق مورد بررسي قرار گرفته‌اند. ميانگين آستانه‌هاي شنوايي انتقال هوايي در بسامدهاي ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ هرتز در كم‌شنوايي شديد بين ۷۱ تا ۹۰ دسيبل HL و در كم‌شنوايي عميق از ۹۱ دسيبل HL به بالا، بوده است. آستانه‌هاي شنوايي هر كودك با مراجعه به پروندة پزشكي وي به دست آمد.

عتیقه زیرخاکی گنج