گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 135 views
  • بدون نظر
این فایل در ۹۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اين تحقيق با عنوان چگونگي گسترش محبت وشناسايي موانع محبت در جامعه به مرحله ي اجرا گذاشته شده وسوال هاي اين پژوهش به شرح زير مي باشد.
۱- آيا تعليمات اسلامي وبرنامه هاي پرورشي تاثيري در ايجاد محبت در جامعه دارد؟
۲- آيا پيوند دل ها به معبود غايي در استحكام روابط مهر آميز ميان انسان ها موثر است؟ 
۳- آيا خود خواهي واز جمله اين موارد در هنگام به وجودآمدن ، تنها روان شخص را تانابودي مي كشد يا دامن گير عده ي زيادي است؟
۴- آيا مي توان ريشه هاي ناپايداري ارتباطات عاطفي را در خانواده واصول تربيتي آن ها جست؟
۵- آيا محبت تاثيري در روابط اجتماعي بين انسان ها دارد؟
اين پژوهش از نوع اجتماعي است كه به روش كتابخانه اي انجام گرديده است هدف كلي پژوهش گران از انجام اين پژوهش ، آشنايي با عوامل گسترش دهنده ي محبت ، خشم ، تعليمات اسلامي وعوامل افزايش دهنده ي محبت بين مردم وزدودن موانع آن آشنا شويم 
محبت در ذاتن عمر انساني وجود دارد وبه خودي خود اين محبت ظاهر نمي شود مگر اينكه شرايطي فراهم باشد وعلاوه بر اين عواملي نيز وجود دارد كه از گسترش آن جلوگيري مي كند يكي از اين عوامل خود خواهي وبي وفايي واز جمله اين موارد بين مردم است كه در عين بروز در روان شخصي باعث شيوع آن در بين افراد زيادي مي شود كه ريشه هاي اين موانع را مي توان در عواملي مانند خانواده ها واصول تربيتي آن ها جست وجو كرد وبه همين خاطر اگر فردي در جامعه از روابط عاطفي به سزايي برخوردار باشد يا اينكه هيچ بويي از محبت نبرده باشد تمام اين رفتار ها به خانواده بر مي گردد كه بزرگان كشور با تعليمات اسلامي وبرنامه هايي تحت عنوان تربيت صحيح عاطفي وروابط محبت آميز باعث مي شوند تا افق ديد انسان ها بيشتر شود كه اين خود به تنهايي باعث پيوند دل ها به يكديگر وايجاد روابط عاطفي در بين مردم است.       
نتيجه گيري 
نتايجي كه از اين تحقيق به دست آمده عبارتند از:
۱- با وجود تعلامات اسلامي وبرنامه هاي پرورشي وپايدار شدن روابط عاطفي محبت در جامعه دو چندان مي شود.
۲-اگر بين انسان وخدا روابط حبي وجود داشته باشد روابط مهر آميز بين مردم منسجم ومستحكم تر مي شود.

چه كنيم انسان ها همديگررا بيشتر دوست داشته باشند وموانع محبت چيست؟                                د

۳- در اثر به وجود آمدن خودخواهي واز جمله اين موارد روان تعداد زيادي از افراد تحت تاثير آن قرار مي گيرد كه اين عوامل به تنهايي موانعي بزرگ در ايجاد محبت بين انسان هاست.
۴- اگر اصول تربيتي والدين بر اساس نظم خاصي شكل نگيرد ويا اينكه والدين در رابطه با تربيت فرزند خود كوتاهي كنند وصفات زشت مانند بي اعتنايي و… را به آن ها منتقل سازند تزلزل ارتباطات عاطفي امري شايع مي باشد.
۵- محبت وروابط اجتماعي انسان ها مكمل يكديگرند به طوري كه اگر محبت در بين انمسان ها كاهش يابد روابط اجتماعي نيز روبه سستي وناپايداري مي رود.
پيشنهادات علمي وكاربردي
۱- پيشنهاد مي گرددتمام افراد جامعه از دولت مردان ورجال سياسي ، اقتصادي ،فرهنگي واجتماعي كگرفته تا مردم عادي جامعه براي رسيدن به يك جامعه ي متعادل ودست يابي به هدف ديرينه ي امامان وپيامبران يعني محبت ودوستي بين مردم نهايت تلاش وكوشش خود را در غالب طرح ها وبرنامه ها ي اسلامي در جامعه پياده كنند .
  2- پيشنهاد مي گرددانديشمندان وفقيهان مسايل مربوط به مهر ومحبت را آن چنان كه خودش آيند مردم جامعه است بيان كنند.
  3- پيشنهاد مي گرددكه همه ي دستگاه هاي فرهنگي وتبليغاتي ووزارتن آموزش و پرورش فعاليت هاي خود را در راستاي آشنايي هر چه بيشتر مردم با محبت و ريشه كن كردن موانع آن
مانند خود خواهي و… افزايش دهند.
۴- پيشنهاد مي گردد در مراكز تربيتي سراسر كشور روابط محبت آميز دل ها را از همان كودكي به مرحله ي اجرا بگذارند.    
محدوديت ها وموانع
در انجام اين پژوهش محققان با محدوديت ها ومشكلات زيادي مواجه بودند كه بعضي از اين محدوديت ها بدين شرح اعلام مي گردد:
۱- آشنا نبودن محققان با انجام تحقيق به روش كتابخانه اي ونداشتن الگوي مناسب براي اين امر.
۲- محدوديت زماني براي انجام تحقيق ، زيرا محققان بايد اوقات فراغت خود را به انجام تحقيق مي پرداختند.
۳- در دسترس نبودن همه ي منابع كتابخانه اي پيرامون موضوع 
۴- دسترسي نداشتن دائمي به اساتيد راهنما.
چه كنيم انسان ها همديگررا بيشتر دوست داشته باشند وموانع محبت چيست؟                               ه

پيشگفتار
     هدف كلي اين پژوهش آشنايي با عوامل محبت وشناسايي موانع آن در زندگي اجتماعي و فردي است. مادر كار تحقيقي خود سعي كرده ايم تابا انجام اين پژوهش اهميت برقراري رابطه ي محبت آميز ميان انسان ها را در يابيم . همچنين بدانيم كه چرا بايد اين گونه روابط عاطفي واخلاقي را به عنوان يك اصل اساسي در اجتماع بپذيريم وآشنايي با سفارشاتي كه در اين زمينه نقل شده است پاره اي از انگيزه هاي پژوهش گران رادر انجام اين پژوهش تشكيل مي دهد.
 اين پژوهش از نوع اجتماعي مي باشد كه به روش كتابخانه اي به مرحله ي اجرا گذاشته  است. پژوهشگران كوشيده اند كه بااستفاده از پرسشنامه ي محقق ساخته اطلاعات مورد نياز را از منابع كتابخانه اي مثل كتاب ها جمع آوري نمايند وبا استناد به نظرات انديشمندان اسلامي ورهبران ديني وروان شناسان به تجزيه ،تحليل و تفسير داده ها بپردازند وجا دارد از زحمات وراهنمايي هاي مربي گرامي سركار خانم جعفري قدر داني نموده.
در اهميت تحقيق همين بس كه براي داشتن يك جامعه ي سالم لازم است كه افراد بر اساس ارزش هاي روابط محبت آميز وعاطفي پرورش يابند. 

عتیقه زیرخاکی گنج