گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 124 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۰۰اسلاید قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

سیستم بی درنگ یک سیستم نرم افزاری
   است که رویدادهارا درزمان بی درنگ پاسخ می دهد وصحت آن فقط به نتایج آن  بستگی ندارد،بلکه به زمان تولیداین نتایج وابسته است.
تحریک های دوره ای: 
         این تحریک ها درفواصل زمانی
        معینی رخ می دهندبه عنوان مثال
       ،سیستم ممکن است سنسوری رادر
       هر۵میلی ثانیه امتحان کند وبرحسب
       مقدارآن،پاسخ دهد.
تحریک های غیردوره ای: 
         این تحریک هابه طورنامنظم اتفاق
        می افتد.ومعمولاً توسط راهکاروقفه
        کامپیوترخبرداده می شوند. 
شناسایی تحریکی که سیستم باید
    پردازش کند.وپاسخ مربوط. 
محدودیت های زمانی مربوط به هرتحریک وپاسخ شناسایی شود.
یک کامپیوتربرای اجرای سیستم 
   انتخاب شوددارای اجزابی درنگ.
تحریک وپاسخ درتعدادازفرآیندهای  همزمان  ترکیب شوند.
برای هرتحریک وپاسخ الگوریتم 
   هایی طرح شود.
طراحی سیستم زمانبندی برای به 
    موقع شروع شدن فرآیند.
طراحی معماری سیستم بی درنگ شامل سازماندهی سیستم به صورت مجموعه ای ازفرایندهای همزمان است.وبه هردسته از
   محرک وپاسخ هافرآیندی منتسب می شود
سیستم عامل بی درنگ مسئول مدیریت
     منابع وفرآینداست وهمواره شامل زمان
     بندی است که تصمیم می گیرد کدام فرایند  براساس اولویت برای اجرازمان بندی شود
سطح وقفه: بالاترین سطح اولویت است.به فرآیندهایی تخصیص می یابد
   که به پاسخ خیلی سریع نیاز دارند
سطح ساعت: این سطح ازاولویت به فرآیندهای دوره ای تخصیص می یابد.
   البته ممکن است سطحی مثل فرآیندخود
   -کنترلی نیزتخصیص داده شود.

عتیقه زیرخاکی گنج