گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 54 views
 • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۵۷    کد محصول : ۱۰۲۱۳    حجم فایل : ۱۴۶۴ کیلوبایت   

خرید ودانلود سمینار پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی – فرآیند

این پروژه در قالب PDF و در ۵۷ صفحه خدمت شما دوستان عزیز

برخی از مطالب این پروژه :

انواع پیل های سوختی – سوخت و کاربرد های پیل های سوختی

اعتمادشما = موفقیت ما

 • بازدید : 95 views
 • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۹۰    کد محصول : ۱۰۸۷۱    حجم فایل : ۷۶۸ کیلوبایت   

خرید و دانلود سمینار پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

این پروژه در قالب pdf  ودر ۹۰ صفحه خدمت شما عزیزان

  زئوليت در فيلتر مولكولي، كنترل آلودگي، توليد اكسيژن، تصفيه گاز، ذخيره سازي

انرژي خورشيدي، مصارف كشاورزي و . . . مورد مصرف دارد

کي از استفاده هاي اصلي زئوليت ها در کنترل آلودگي، جدا کردن نفت از محيط هاي آلوده شده است

 • بازدید : 78 views
 • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۹۲    کد محصول : ۱۰۹۴۳    حجم فایل : ۱۴۵۷ کیلوبایت   

دانلود سمینار پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی – فرایند

پروژه در قالب PDF ودر ۹۲ صفحه خدمت شما

امروزه يكي از راهكارهاي مهم در انتقال گاز طبيعي, استفاده از روش تبديل گاز به فراوردههاي مايع (GTL) ميباشد

در سالهاي اخير, پيشرفتهاي قابل توجهي در تكنولوژي GTL بدست آمده است؛

بهطوريكه اين فناوري را به عنوان يك گزينه مناسب و اقتصادي براي بهرهبرداري از ذخاير گازي مطرح ساخته است.

 • بازدید : 180 views
 • بدون نظر

دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی – مهندسی فرآیند/شبيه سازي فرايند بازيابي ضايعات روغنهاي خودرو به روش استخراج با حلال پروپانروﻏﻦ ﻫﺎ ي رواﻧﻜﺎرﻛﺎرﺑﺮ   د وﺳﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﺻﻄﻜﺎك وﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻳـﻚ ﻓﻴﻠﻤـﻲ ازﻣﻮاد ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻟﺶ دﻫﻨﺪه روﻏﻦ ﻛﺎري رادارﻧﺪ        . روﻏـﻦ ﻫـﺎي رواﻧﻜﺎرﺷـﺎﻣﻞ دوﻣـﺎده ًﻣﻌﻤـﻮﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ روﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪ وﻫﻢ ﻣﺎده اﻓﺰودﻧﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ دارﻧﺪ     . ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧـﻲ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎص،ﺧﻮاص روﻏﻦ رواﻧﻜﺎرﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﻣﻲ      ﺷﻮد وﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎده درﺧـﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎ ﺑﺪ          . درﻧﺘﻴﺠﻪ ،دﻓﻊ ﻧﺎدرﺳـﺖ روﻏـﻦ ﻛـﺎرﻛﺮده ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﻬﺪﻳـﺪي ﺑـﺮاي ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ وﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﺷﺪ   . ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد روﻏﻦ رواﻧﻜﺎرﻛﺎرﻛﺮده ﺗﺒﺨﻴﺮﻧﻤﻲ ﺷﻮد وﻛﻤﺘﺮازﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ     . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻴﺎز اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ اﻧﻬﺎ  ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﻚ ﺗﺼﻴﻔﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد  . ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻤﺎﻳﻞ ًاﺧﻴﺮا ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺠﺪد روﻏﻦ ﻫﺎي رواﻧﻜﺎرﻛﺎرﻛﺮده ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺠﺪد درﺳﺮاﺳـﺮ  ﺟﻬﺎن ﭘﻴﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ    . ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺠﺪد روﻏﻦ ﻫـﺎي رواﻧﻜﺎرﻛـﺎرﻛﺮده ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﺗﻤـﺎس روﻏـﻦ ﻛـﺎرﻛﺮده درﻳـﻚ ﺑـﺮج         اﺳﺘﺨ       ﺮاج ﻫﻤﺮاه ﻳﻚ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﺳﺒﻚ ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻼل ﺑﺮاي ﻣﺜـﺎل ﭘﺮوﭘـﺎن اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد ﻛـﻪ ﺣﺎﺻﻞ ان ﻳﻚ ﻣﺎد ه اﻛﺴﺘﺮاﻛﺖ وراﻓﻴﻨﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ      . ﺣﻼل ازاﻛﺴﺘﺮاﻛﺖ وراﻓﻴﻨﺖ دﻓـﻊ ﻣـﻲ ﺷـﻮد وﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد وﻫﻴﺪرو ﻛﺮﺑﻨﻬﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ازروﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد    . ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﺪه دراﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪل و ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز      ي ﻳﻚ روﻏـﻦ ﻛـﺎرﻛﺮده درﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺗﺼـﻔﻴﻪ ﻣﺠـﺪد ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻗﺮارداد ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ     . ﻳﻚ ﻣﺪل ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳـﻌﻪ   ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس ﺻﻨﻌﺘﻲ ازﻣﺪل ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺠﺪد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣـﻲ ً ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ داده ﻣﻲ ﺷﻮد وﺑﻌﺪا ﺷﻮد    . اﻳﻦ ﻣﺪل ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزﺑﺎﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺪف واﻗﻌﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮآﻳﻨ ﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺠﺪد را اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ وﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﻴﺎس ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺠﺪد ﺑﻜﺎرﺑﺮده ﺷﻮد

 • بازدید : 195 views
 • بدون نظر

اﺳ                    – ﺘﺨﺮاج ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻓﺮاواﻧـﻲ ً ﻣﺎﻳﻊ اﺧﻴﺮا
دارد   .
        –        ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ در اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎﻳﻊ ﻣﺎﻳﻊ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮم از ﻓﺎز ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮم ﺑﻪ ﻗﻄﺮه و ﻳﺎ از ﻗﻄﺮه اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و                ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺪﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮﺑﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ داده –       ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺪل ﻫﻨﺪﻟﻮس ﺑﺎرون ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .   وﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺪل ﻧﻴﺰ داراي ﻓﺮﺿﻴﺎت دور از واﻗﻌﻴﺘﻲ اﺳـﺖ و ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دﻳﮕﺮي ﻣﺪﻟﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪي اراﺋﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ   .    Henschke & Pfennig       در اﻳـﻦ ﭘـﺮوژه ﻣـﺪل اراﺋـﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـ   ﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و RDC ﺗﺼﺤﻴﺤﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺪل ﺟﻬﺖ ﻛﺎﺑﺮد آن در ﺑﺮج اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .   ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  .  Pfennig & Henschke اﺧﺘﻼف ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺌﻮري و ﺗﺠﺮﺑﻲ در ﻣﺪل        زﻳﺎد اﺳـﺖ ﻛﻪ دال ﺑﺮ دﻗﺖ ﻛﻢ آن اﺳﺖ   . Pfennig & Henschke ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺪل ﻣﺪل اﺻﻼح ﺷﺪه آن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑـﺴﻴ  ﺎر ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﻘـﺎ دارد ل       .   Pfennig & Henschke ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻣـﺪل و اﺻـﻼح ﺷـﺪه آن   Pfennig & Henschke ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺪل ﺿﺮاﺋﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮم داﺧﻞ ﻗﻄﺮه را ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ واﻗﻌـﻲ آﻧﻬـﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .  
دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی/ررسي انتقال جرم درون قطرات و ارائه يك مدل جديد

 • بازدید : 168 views
 • بدون نظر

ﺣﺘﻲ در ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻧﻴﺎ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ دﻫﻪ از ﻋﻤﺮ ﻓﻨﺎوري ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ   ﻟﺬا اﻳﻦ روش ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺎﻳﻌﺎت ، ﮔﺎزﻫﺎي ﻓﻠﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﺬرد ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  . از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﮔﺎزﻫﺎي ﻓﻠﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان از اﻳﺎﻻ ت .  ﻫﻠﻨﺪ و ﺳﻮﻳﻴﺲ ﻧﺎم ﺑﺮد ،  اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ   ) ﺑﻌﻠﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﻴﺰ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ  (ﻓﻠﺮ ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺜﻞ ﮔﺎزﻫﺎي    از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   . ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ در اﻧﺠﺎم اﻳ ﻦ ﭘﺮوژه اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .  ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﮔﺎزﻫﺎي ﻓﻠﺮ روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن از ﮔﺎزﻫﺎي زاﻳﺪي ﻛﻪ در ﺑﺮﺟﻬﺎي ﻓﻠﺮ ﺳﻮزاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد   . 1 ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺎزﻫﺎي ﻓﻠﺮ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري از ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﻲ و ﻗﻄﺮه ﮔﻴﺮ ۲   ﻓﻠﺮ،   ﻃﺮاﺣﻲ و اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻳﻚ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻣﻲ روﻧﺪ ﭘﺮوژه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   . ﭘﺲ از ﻓﺸﺮده ﺷﺪن ﮔﺎز ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻳﺎ واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮔﺎزﻫﺎ و ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراك ﻳﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ   . ﺑﺮاي ﻓﺸﺮده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺎزﻫﺎ و ﻃﺮاﺣﻲ واﺣﺪ ﺑﺎزﻳ ﺎﻓﺖ ﮔﺎزﻫﺎي ﻓﻠﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ۳ داراي ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺎﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪ ۴  و ﻳﺎ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي رﻓﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ   .    
دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی -طراحی فرآیند/بررسي روشهاي بازيافت گازهاي ارسالي به فلر در پالايشگاه تبريز به منظور کاهش ضایعات

 • بازدید : 131 views
 • بدون نظر

ﺳﻴــﺴﺘﻢ ﭘﺨــﺖ ﺳــﻴﻤﺎن ﻣﻬﻤﺘــﺮﻳﻦ و اﺳﺎﺳــﻲ ﺗــﺮﻳﻦ ﺑﺨــﺶ ﻳــﻚ واﺣــﺪ ﺗﻮﻟﻴــﺪي ﺳــﻴﻤﺎن ﻣــﻲ ﺑﺎﺷــﺪ ﺑــﻪ  ﺳــﺎﻋﺘﻪ۲۴) ﻃﻮرﻳﻜــﻪ ﻇﺮﻓﻴــﺖ اﺳــﻤﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧــﻪ ﻫــﺎي ﺳــﻴﻤﺎن ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻣﻴــﺰان ﺗﻮﻟﻴــﺪ روزاﻧــﻪ ( ﺑ ﻛــﻮره  ﻨــﺎ ﻧﻬــﺎده ﺷــﺪ دﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻬــﺎ، ه و ﻇﺮﻓﻴــﺖ آﻻت ،  ﺗﺠﻬﻴــﺰات و ﻣﺎﺷــﻴﻦ ، ﺳــﻴﻠﻮﻫﺎي ذﺧﻴــﺮه ﻣــﻮاد ﺧــﺎم ﻛﻠﻴﻨﻜــﺮ و ﺳﻴﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮره ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد   . ﻟــﺬا راﻧــﺪﻣﺎن ﻛــﻮره ﻳﻜــﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫــﺎي ﻣﻬــﻢ در ﺑﺨــﺶ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺑــﻮده و ﺗــﻼش در ﺟﻬــﺖ ﺑــﻪ ﻇﺮﻓﻴــﺖ  رﺳــﺎﻧﺪن و ﺳــﭙﺲ ﺑــﺎﻻ ﺑــﺮدن راﻧــﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻛــﻮره   از ﻣﻬﻤﺘــﺮﻳﻦ اﻫــﺪاف ﺗــﻴﻢ ﻣــﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﭘﺮﺳــﻨﻞ ﻓﻨــﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   . در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺳـﻌﻲ ﺑـﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﭘـﺲ از اراﺋـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻛﻠـﻲ از ﺧـﻂ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺳـﻴﻤﺎن دو ﻓـﺎﻛﺘﻮر               ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﻳﻌﻨـﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮ راﻧـﺪﻣﺎن ﻛـﻮره ﻫـﺎي دوار ﺳـﻴﻤﺎن از دﻳـﺪﮔﺎه ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري                            و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ                              ﺧـﻮراك ﻛـﻮره ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و راه ﺣـﻞ ﻫـﺎﻳﻲ ﺻـﺤﻴﺢ ﺟﻬـﺖ ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اراﺋ ﺷﻮد ﻪ   . درﭘﺎﻳﺎن اﻧﺎﻟﻴﺰ اﻛﺴﺮژي درﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺨـﺖ ﺳـﻴﻤﺎن ﻫﮕﻤﺘـﺎن اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه وﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ راه                         ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬـﺖ ﺑﺎزﻳﺎﻓـﺖ اﻧـﺮژي ﻫـﺎي ﻣﺤـﺴﻮس ﺑـﻪ ﻫـﺪر رﻓﺘـﻪ از ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﭘﺨـﺖ اراﺋـﻪ ﺷـﺪه ﻛـﻪ ارز                             ش ﺑﺴﺰاﻳﻲ درﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دراﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ درﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی – مهندسی فرآیند/عوامل موثر بر راندمان كوره هاي دوار سيمان و اناليز اكسرژي درسیستم پخت سیمان هگمتان

 • بازدید : 132 views
 • بدون نظر

در اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎ              ) اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن زوﺟﻲ ﻣﺘﺎن در رآﻛﺘﻮر ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻫﺎﻟﻪ ، ﻣﻪ ﻛﺮوﻧـﺎي (      ﭘﺎﻟـﺴﻲ در ﻓـﺸﺎر و دﻣﺎي اﺗﻤﺴﻔﺮﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ          . ﺗﺨﻠﻴﻪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻛﺮوﻧﺎي ﭘﺎﻟﺴﻲ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ده اﻟﻜﺘـﺮود ﻧﻘﻄـﻪ اي و ﻳﻚ اﻟﻜﺘﺮود ﺻﻔﺤﻪ اي ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺎﻟﺲ وﻟﺘﺎژ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ در ﻳﻚ رآﻛﺘﻮر اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺷﻴـﺸﻪ اي               از ﺟﻨﺲ   ﻛﻮارﺗﺰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ .            ﮔـﺰﻳﻨﺶ ﭘـﺬﻳﺮي ، ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮروي درﺻـﺪ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻣﺘـﺎن      C2  ﻣﺤﺼﻮﻻت        C2 و ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﻣـﻮ، ﺧﺮوﺟـﻲ از رآﻛﺘـﻮر       ﺛﺮ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ    . در اﻳـﻦ ﭘﮋوﻫﺶ                       ﻧـﺴﺒﺖ ﻣﺘـﺎ ،  اﺛﺮ ﭘﻨﺞ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻛﻠﻴﺪي ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ذﻛﺮ ﺷﺪه ، ن ﺑـﻪ اﻛـﺴﻴﮋن در ﺧـﻮراك ورودي ۴:۱)  ،: ۱/۵   5 ، ۱ ۵: ۷/ ،   (9:1       100) ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮراك ، ،  200 ،  300 ،    400 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ (  ،  10)      وﻟﺘﺎژ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ رآﻛﺘﻮر ،  14 ،  16 18و ﻛﻴﻠﻮوﻟﺖ (           7) ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﻴﻦ اﻟﻜﺘﺮودﻫـﺎ ، ،  10 ،  12 15و ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ    ( 2000) و ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﭘﺎﻟﺲ ، ۳۰۰۰ ، ۴۰۰۰ و ﻫﺮﺗﺰ۵۰۰۰  (    ﺑﺮ درﺻﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺘـﺎن و ﮔـﺰﻳﻨﺶ C2   ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮر   ﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ           . C2 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺤـﺼﻮﻻت ،از ﻳﻚ روش ﻃﺮاﺣﻲ آﻣﺎري ﺑﻪ ﻧﺎم روش ﺗﺎﮔﻮﭼﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳـﺖ             .        ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﺗـﺎﮔﻮﭼﻲ  )             (L16 آراﻳﻪ در ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه از آن ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻣﺘـﺎن و ﺑـﺎزدﻫﻲ    C2  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ % /۴   35 و % /۶۴       23 ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ۴:۱  =2O/4CH     و دﺑﻲ ﺟﺮﻳﺎن ۱۰۰      18       ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪ ﺑﺎﻻي وﻟﺘﺎژ ﻛﻴﻠﻮوﻟﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻟﻜﺘﺮود ۷   ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﭘﺎﻟﺲ ﺑـﺎﻻي ۵۰۰۰  ﻫﺮﺗﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ                .        C2 در ﺿﻤﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻـﺪ ﮔـﺰﻳﻨﺶ ﭘـﺬﻳﺮي ﻣﺤـﺼﻮﻻت در ﺣـﺪ ﺑـﺎﻻي ﻛﻠﻴـﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪدانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی -طراحی فرآیند/اكسايش زوجي متان در راكتور پلاسماي پالسي با فركانس بالا

 • بازدید : 131 views
 • بدون نظر

دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی – طراحی فرآیندهای صنایع نفت/طراحی شبکه های مبدل های حرارتی واحتولیدکمپلکسPVCبااستفاده ازتکنولوژیPinch 

 • بازدید : 137 views
 • بدون نظر

دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی -طراحی فرآیند/بررسی امکان جایگزینی ترکیبات آمین بجای DEA درفرآیندشیرین سازی گازها 
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﮔﺎﺯ ﺷﺎﻣﻞ ﺭﻓﻊ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻴﻬﺎﻱ ﻓﺎﺯ ﺑﺨﺎﺭ ﺍﺯ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎﺕ ﮔﺎﺯ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ                        . ﻣﺮﺍﺣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﮔﺎﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻱ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ                     . ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ ﮔﺎﺯﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ                     ﺑﻪ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﺍﺳﻴﺪﻱ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ﺳﻮﻟﻔﻮﺭﻩ ﻭ ﺩﻱ ﺍﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ      .              ﺑﻌﻠﺖ ﺧﻮﺭﻧﺪﮔﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﮔﺎﺯﻱ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺼﺮﻑ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﺍﺳﻴﺪﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺩﺭ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﮔﺎﺯ، ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻭ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ                      . ﺩﺭ ، ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﮔﺎﺯ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻳ ﻜﻲ ﺍﺯ ﭘﻨﺞ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺯﻳﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ:  •  (Absorption) ﺟﺬﺏ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻣﺎﻳﻊ •  (Adsorption) ﺟﺬﺏ ﺳﻄﺤﻲ ﺭﻭﻱ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﺪ •  (Membrane) ﻧﻔﻮﺫ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺸﺎ ﺩﻳﮕﺮ • (Chemical  conversion) ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ (Condensation) ﻣﻴﻌﺎﻥ • ۱-۱-۱  ( :(absorption) ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺟﺬﺏ ﻋﻤﻞ ﺟﺬﺏ ﻋﺒﺎﺭﺗﺴﺖ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘ                       ﺎﻝ ﺟﺰﻳﻲ ﺍﺯ ﻓﺎﺯ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﻓﺎﺯ ﻣﺎﻳﻌﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﺍﺳﺖ     . ﻋﻤﻞ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻋﻤﻞ ﺟﺬﺏ ﺍﺳﺖ .ﺷﻮﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﻚ ﺟﺰ ﺍﺯ ﻓﺎﺯ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻳﻜﻪ ﺩﺭ ﻓﺎﺯ ﮔﺎﺯ ﺣﻞ . ۱-۱-۲  ( :(adsorption) ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺟﺬﺏ ﺳﻄﺤﻲ                  ﺟﺬﺏ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﮔﺎﺯ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﻮﻋﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﻨﺼﺮ ﮔﺎﺯ     ﻱ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻳﻚ ﺟﺴﻢ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺎ ﺧﻠﻞ ﺭﻳﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ       .              Absorbente ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺬﺏ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﻭ ﺟﺴﻢ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺎ ﺧﻠﻞ ﺭﻳﺰ ﺭﺍ ﺟﺎﺫﺏ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ                        . ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺟﺬﺏ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻛﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺬﺏ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﺑﺮ ﺟﺴﻢ ﺟﺎﻣﺪ ﻧﮕﻪ ﻣﻴﺪﺍﺭﻧﺪ، ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ
 2
ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﺟﺰﺋﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﺩﺭ ﻓﺎﺯ ﮔﺎﺯ ﺑ                       ﺎ ﺟﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﺟﺬﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﻠﻮﻝ، ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺍﺳﺖ ﻭﻗﺘﻲ ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﺟﺬﺏ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺟﺴﻢ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻄﻮﺭ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻴﺪﻫﺪ               .   ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺟﺬﺏ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺟﺬﺏ ﺯﺩﺍﻳﻲ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ. ۱-۱-۳  ( :(membrane  permeation) ﻧﻔﻮﺫ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺸﺎ                  ﻳﻚ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﻧﺴﺒﺘ

 • بازدید : 133 views
 • بدون نظر

دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی – مهندسی فرآیند/بهینه سازی واحدشکست کاتالیستی بسترسیال(FCCU)بااستفاده از الگاریتمژنتیک(GA)  


عتیقه زیرخاکی گنج