گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 118 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۵۴    کد محصول : ۱۰۱۹۸    حجم فایل : ۲۶۵۱ کیلوبایت   

خرید و دانلود سمینار پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران -برنامه ریزی حمل و نقل

این پروژه در فرمت PDF و در ۱۵۴ صفحه خدمت شما دوستان عزیز

بررسی کلیات شبیه سازی ترافیک – نرم افزار های شبیه ساز – مقایسه کامل نرم افزار های شبیه ساز ترافیک

این مقاله به صورت دقیق موارد گفته شده را بررسی کرده

اعتماد شما = موفقیت ما

 

 • بازدید : 81 views
 • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۷۴    کد محصول : ۱۰۳۴۲    حجم فایل : ۲۲۱۹ کیلوبایت   

خرید و دانلود سمینار پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران – حمل و نقل

این پروژه در قالب PDF و در ۷۴ صفحه خدمت شما دوستان عزیز

برخی از سرفصل هایی که به صورت دقیق دراین پروژه بررسی کرده ایم :

مکانیابی پارگینگ – معیارسازگاری – انتخاب محل پارکینگ

اعتماد شما = موفقیت ما

 • بازدید : 163 views
 • بدون نظر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc
مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقل
عنوان : شناسایی و گسترش پتانسیلهای اقنصادی بلند مددت کاهش مصرف انرژی در حمل و نقل بین شهری
نگارش : پیمان قربانی
پایان نامه شناسایی و گسترش پتانسیلهای اقنصادی بلند مددت کاهش مصرف انرژی در حمل و نقل بین شهری ، شامل ۶ فصل و ۲۱۰ صفحه است که فصل های آن شامل :
فصل اول : زیر ساخت ها و مصرف انرژی در بخش حمل ونقل
فصل دوم : فن آوری های سوخت ، موتور وبدنه
فصل سوم : شناسایی پتانسیل ها
فصل چهارم : ارزیابی پتانسیل های صرفه جویی انرژی به کمک بهره گیری بهینه از سیستم حمل و نقل عمومی
فصل پنجم : متدولوژی پایان نامه
فصل ششم : ارزیابی پتانسیل ها و ارایه راهکارها با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی

 • بازدید : 148 views
 • بدون نظر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  M.Sc
مهندسی عمران برنامه ریزی حمل ونقل
عنوان : گسترش تابع زمان-تاخیر در تقاطع های چراغ دار زیر اشباع
نگارش : امیر نراقی جلیلی
این پایان نامه شامل ۲۴۸ صفحه و در ۷ فصل گردآوری شده است که شامل :
ﻓﺼﻞ اول : ﻛﻠﻴﺎت و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺴﺄﻟه
ﻓﺼﻞ دوم : ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘه
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم : ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺎﺑﻊ زﻣﺎن -تاﺧﻴر
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم  :ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ  :ﺑﺮازش ﻣﺪل ﺑﺮآورد ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻫﺎي ﭼﺮاغ دار زﻳﺮ اﺷﺒﺎع
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ  :اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ ﻣﺪل
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی

 • بازدید : 163 views
 • بدون نظر

عنوان : ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺣﻤﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ از ﻃﺮیق اﻳﺮان
این پایان نامه مجموع ۴۵۳ صفحه است که شامل فصول زیر میباشد :
فصل اول : ﻛﻠﻴﺎت
ﻓﺼﻞ دوم : ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم : ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎ و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻮﺟﻮد اﻳﺮان ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺧﺎك ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم : ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺮان
ﻓﺼﻞﭘﻨﺠﻢ : ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ : ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ در اﻳﺮان
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي

 • بازدید : 78 views
 • بدون نظر

با سلام ، این پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.Sc ”  مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی  توسط آقای محمدعلی ستوده  و زیر نظر استاد راهنما و مدیر گروه جناب آقای دکتر عباس منصوری  در تاریخ ۲۹ / ۶ / ۸۵ ارائه شده است .

این پایان نامه بعد از چکیده و مقدمه در هفت فصل ( اول : کلیات ، دوم : مدل رفتار مصالح در تحلیل لرزه ای غیرخطی سدهای وزنی بتنی ، سوم : معرفی و توسعه روش تحلیل استاتیکی فراینده غیرخطی (پوش اور ) برای سدهای وزنی بتنی ، چهارم : معرفی برنامه کامپیوتری MPAOCGD ( بررسی نرم افزار تهیه شده ) ، پنجم :  بررسی صحت نتایج به دست آمده از برنامه کامپیوتری  MPAOCGD ، ششم : کاربرد روش پیشنهادی تحلیل استاتیکی فراینده غیرخطی (پوش اور ) برای سدهای وزنی بتنی ، هفتم : بحث و نتیجه گیری ) و یک پیوست تنظیم شده است.

قسمتی از چکیده

در اين رساله با شرح چگونگي پايه ريزي تحليل پوش اور براي سدهاي بتني وزني، سعي بر آن شده است تا از روشي ساده وكم هزينه جهت اطلاع و ارزيابي چگونگي عملكرد لرزه اي سدهاي بتني وزني بهره گرفته شود. البته توسعه مودال اين روش نيز مورد توجه قرار گرفته است. براي نيل به اين مقصود، نرم افزاري به نام MPAOCGD1  توسط مولف تهيه شده است. سدهاي وزني بتني، سازه هاي حجيمي هستند كه بصورت  درگير، در يك سيستم عملكرد سه گانه رفتار مينمايند. با فرض صلب بودن پي سد، از تاثير پي سازه در پاسخ  لرزه اي آن صرفنظر شده است. يكي از مسائل مهم ، مدل رياضي رفتار مصالح سد مي باشد. لذا پس از بيان شرايط مدل سازي هندسي و مفاهيم كلي مربوط به سدهاي وزني بتني، مدل رياضي مورد استفاده براي رفتار مصالح تشريح گرديده است.

 • بازدید : 174 views
 • بدون نظر

ارزیابی فنی و اقتصادیی سازماندهی ترافیکی بافت قدیم شهر تبریز
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc
مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل ونقل
نگارش : علیرضا ناصری
پایان نامه ارزیابی فنی و اقتصادیی سازماندهی ترافیکی بافت قدیم شهر تبریز ، شامل ۳۰۲ صفحه و ۸ فصل گرداوری شده است :
فصل اول : کلیات تحقیق
فصل دوم : مرور بر منابع و مطالعات پیشین
فصل سوم : تدوین متدولوژی ارزیابی فنی و اقتصادی سامان دهی بافت قدیم شهر ها
فصل چهارم : کاربرد متدولوژی ارزیابی فنی و اقتصادی برای شهر تبریز ( تعیین محدوده مطالعات و شناخت وضع موجود )
فصل پنجم : کاربرد متدولوژی ارزیابی فنی و اقتصادی برای شهر تبریز (تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و شناسایی مشکلات و موانع)
فصل ششم : کاربرد متدولوژی ارزیابی فنی و اقتصادی برای شهر تبریز (ارایه راهکار های عملی جهت ساماندهی عرضه و تقاضا)
فصل هفتم : کاربرد متدولوژی ارزیابی فنی و اقتصادی برای شهر تبریز (ارزیابی فنی و اقتصادی بافت مرکزی تبریز)
فصل هشتم : نتیجه گیری و پیشنهادات

 • بازدید : 126 views
 • بدون نظر

با سلام ، این پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.Sc ”  مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی  توسط آقای علی سبحانی و زیر نظر استاد راهنما و مدیر گروه جناب آقای دکتر عباس منصوری و استاد مشاور جناب آقای دکتر محمد صادق روحانی منش  در تاریخ ۱۹ / ۶ / ۸۵ ارائه شده است .

این پایان نامه بعد از چکیده و مقدمه در پنج فصل ( اول : كليات ، دوم : مباني نظري روش ، سوم : تئوري نر م افزار ANSYS ، چهارم : مدلهاي تحليلي و نتايج عددی ، پنجم :    نتیجه گیری  ) تنظیم شده است.

هدف اصلي از انجام اين پايا ن نامه، استفاده از نرم افزار ANSYS براي مدلسازي مخزن نيمه بينهايت پشت سدهاي وزني و تحليل دقيق اندركنش سد – مخزن است. براي اين منظور، پس از مرور پاره اي تحقيقات انجام شده تاكنون، معادلات رياضي حاكم بر رفتار سد و مخزن تشريح مي گردد. در ادامه با معرفي اجمالي نرم افزار ANSYS راهكارهاي مدلسازي مخزن نيمه بينهايت دو بعدي با آن ارائه مي شود. پس از آن، مدلهاي اجزاي محدود مورد استفاده براي تحليل سد وزني (در دو حالت ايد هآل و واقعي) و همچنين مخزن تشريح شده و نتايج حاصل از آنها درج مي گردد. اين پايان نامه، با ارائه نتايج حاصل از تحليلهاي عددي و پيشنهادهايي براي كارهاي آتي به اتمام مي رسد.

 • بازدید : 155 views
 • بدون نظر

با سلام ، این پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.Sc ”  مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی  توسط آقای عليرضا اخلاقي  و زیر نظر استاد راهنما جناب آقای دکتر عباس منصوری و استاد مشاور جناب آقای دکتر منوچهر بهرويان و  مدیر گروه جناب آقای دکتر عباس اکبرپور در تاریخ ۲۸ / ۶ / ۸۹ ارائه شده است .

این پایان نامه بعد از چکیده و مقدمه در هفت فصل ( اول : كليات ، دوم : بارگذاري و انواع روش هاي تحليل سدهاي بتني قوسي ، سوم : مدل سازي رفتار سازه اي سدهاي بتني ، چهارم : مطالعه موردي سد كارون ۱ (شهيد عباسپور) ، پنجم :  نتيجه گيري و پيشنهاد ) تنظیم شده است.

سد كارون ۱ به عنوان مطالعه موردي براي آناليزهاي استاتيكي و ديناميكي در نظر گرفته شده است. دراين آناليز بارهاي وزن سد، فشار هيدرواستاتيك و شتاب زلزله در نظر گرفته شد هاند. براي شتاب زلزله، از ركورد زمين لرزه بم استفاده شده است. تحليل استاتيكي و ديناميكي خطي و غيرخطي سه بعدي سد و ساختگاه بوسيله نرم افزار ABAQUS نشان مي دهد كه اين سد در برابر بارهاي بهره برداري مقاومت كافي داشته اما در مقابل زمين لرزه اي به بزرگي زلزله بم در ناحيه وسيعي از بدنه دچار ترك خواهد شد.

 • بازدید : 166 views
 • بدون نظر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc
مهندسی عمران – راه و ترابری
عنوان : ارایه متدلوژی مکانیابی تجهیزات کنترلی و نظارتی  ITS در جهت کاهش تصادفات
نگارش : کاوه بیورانی
این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc با ۱۵۳ صفحه و ۱۰ فصل یکی از بهترین رفرنس های مهندسی عمران می باشد که فصول آن شامل :
فصل اول : تعریف مساله
فصل دوم : کاوش در متون
فصل سوم : روش تحقیق
فصل چهارم : جمع آوری اطلاعات
فصل پنجم : ایمنی و راه حل های ITS
فصل ششم : انتخاب تجهیزات کنترلی و نظارتی  ITS
فصل هفتم : منافع و هزینه ها
فصل هشتم : ارایه مدل پیشنهادی
فصل نهم : انجام مطالعه موردی و بکارگیری مدل
فصل دهم : نتیجه گیری

 • بازدید : 105 views
 • بدون نظر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc
مهندسی عمران – راه و ترابری
عنوان : ارزیابی بکرگیری سیستم های هوشمند حمل و نقل در مدیریت حوادث جاده ای
نگارش : کامبیز دیرکوند
این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc با ۲۰۶ صفحه و ۹ فصل یکی از بهترین رفرنس های مهندسی عمران گرایش راه و ترابری می باشد که فصول آن شامل :
فصل اول : کلیات
فصل دوم : کاوش در متون
قصل سوم : روش تحقیق
فصل چهارم : جمع آوری اطلاعات
فصل پنجم : معرفی مدیریت حوادث
فصل ششم : سیستم های هوشمند حمل و نقل  ITS
فصل هفتم : ارزیابی بکار گیری ITS در مدیریت حوادث جاده ای
فصل هشتم : مطالعه موردی
فصل نهم : نتیجه گیری و پیشنهادات

 • بازدید : 184 views
 • بدون نظر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc
مهندسی عمران – راه و ترابری
عنوان : ارائه ساختار مناسب براي مديريت ناوگان حمل ونقل جاده ای در شرایط بهران
نگارش : علیرضا دانشفر
این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc با ۲۳۴ صفحه و ۷ فصل یکی از بهترین رفرنس های مهندسی عمران گرایش راه و ترابری می باشد که فصول آن شامل :
فصل اول : طرح مساله
فصل دوم : مروری کارهای انجام شده
قصل سوم : روش تحقیق
فصل چهارم : برآورد امکانات و منابع ملی ( دولتی و خصوصی ) به منظور مقابله با بحران
فصل پنجم : ارایه ساختار مناسب مدیریت ناوگان حمل و نقل جاده ای در شرایط بحرانی طبیعی
فصل ششم :  نحوه عمل ساختار پیشنهادی در یک سناریوی فرضی زلزله (مطالعه موردی)
فصل هفتم : نتیجه گیری و پیشنهادات


عتیقه زیرخاکی گنج