گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 82 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شه است:

گاز طبيعي غالباً همراه نفت است و نفت را از درون خاك به طرف چاههاي استخراج مي راند. هنگام بالا رفتن مخلوط نفت و گاز در چاه ها, گاز آزاد شده و مخلوط را به بالاي چاه مي برد. در نفتهايي كه از گاز اشباع نشده اند و فقط تحت  فشار آب قرار دارند, مقدار گاز حل شده كمتر و در نفت هاي فوق اشباع مقدار گاز بيشتر است.
همچنين رگه هايي وجود دارد كه فقط داراي گاز طبيعي است و نفت همراه ندارد.
قسمت اعظم گاز طبيعي از متان تشكيل شده است و غير از متان, هيدروكربورهاي گازي ديگر از C2 تا C4 با مقادير متفاوت و همچنين هيدروكربورهاي بالاتر نيز در آن وجود دارد. گاز طبيعي ممكن است خشك و يا مرطوب باشد.
گاز طبيعي سريعترين رشد را در بخش مصرف انرژي خام جهان در مرجع “چشم انداز انرژي بين المللي در سال ۲۰۰۳ يا IEO” دارد. مصرف گاز طبيعي در سطح جهان به نظر مي آيد كه افزياش متوسط ۸/۲ درصد ساليانه را از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ در مقايسه با ميزان رشد ۸/۱ درصدي ساليانه كه براي مصرف نفت و رشد ۱/۵ درصدي كه براي زغال سنگ تصور مي شود, خواهد داشت. مصرف گاز طبيعي در سال ۲۰۰۵ به نظر مي  آيد كه به ۱۷۶ تريليون فوت مكعب مي رسد كه اين مقدار تقريباً دو برابر ۹۰ تريليون فوت مكعبي كه در سال ۲۰۰۱ مصرف شده، است
كشورهاي صنعتي شده كه در آنها بازار مصرف گاز طبيعي در آنها بيشتر جا افتاده, براي افزايش اطمينان به گاز طبيعي در حال برنامه ريزي هستند. در ۲۴ سال آينده, تقاضا براي گاز طبيعي در مناطق صنعتي, افزايش ۲/۲% ساليانه انتظار مي‌رود كه داشته باشد، كه تقريباً دو برابر سرعت افزايش آن براي نفت خام است. از ميان مناطق صنعتي, آمريكاي شمالي بيشترين افزايش استفاده از گاز طبيعي به مقدار ۱۹ تريليون فوت مكعب را بين سالهاي ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ داشته است. (شكل ۱-۵) تنها ايالات متحده ۶۶% از كل افزايش مصرف گاز آمريكاي شمالي را به خود اختصاص داده است. در ايالات متحده درخواست گاز طبيعي به ۸/۱% ساليانه افزايش مي يابد كه اين مقدار عمدتاًَ براي توليد انرژي الكتريكي است. 
ظرفيت توليد جديد كه در ايالات متحده مورد انتظار است, در كل ۸۰% مقدار گاز طبيعي براي سيكل تركيبي يا تكنولوژي توربين احتراق است.
به نظر مي آيد كه در اروپاي غربي نيز استفاده از گاز طبيعي با شدت بيشتري از ۴/۲% سرعت رشد ميانگين ساليانه در مدت پيش بيني شده, گسترش خواهد يافت.
بازارهاي آزاد گاز طبيعي در اتحاديه اروپا از زماني كه قوانين گاز طبيعي در سال ۱۹۹۸ با موافقت اكثر كشورهاي عضو براي ايجاد دسترسي آزاد به گاز طبيعي تا سال ۲۰۰۸ تصويب شد, رو به ترقي گذاشت. كل مصرف گاز طبيعي در اروپاي غربي به نظر مي‌آيد كه از ۸/۱۴ تريليون فوت مكعب در سال ۲۰۰۱ به ۹/۲۵ تريليون فوت مكعب در سال ۲۰۲۵ برسد.
در اروپاي شرقي و كشورهاي عضو اتحاد جماهير شوروي سابق (EE / FSU), مصرف گاز طبيعي تصور مي شود كه افزايش ۹/۲% ساليانه را بين سالهاي ۲۰۰۱ و ۲۰۲۵ خواهد داشت. سريعترين رشد گمان مي رود كه در كشورهاي اروپاي شرقي كه اقتصاد آنها از زمان سقوط شوروي با پيشرفت در حال بازيابي است, باشد. تقاضا در اروپاي شرقي براي گاز طبيعي رشد ۶/۴% را احتمالاً خواهد داشت. در FSU, تقاضاي گاز طبيعي افزايش نسبتاً آرام ۶/۲ درصدي در سال را به نظر مي آيد كه داشته باشد.
مقدار افزايش رشد گاز طبيعي مبادله شده از طريق مرزهاي بين المللي از ۱۹% مصرف جهان در سال ۱۹۹۵ به ۲۵% در سال ۲۰۰۳ رسيده است. خطوط لوله انتقال گاز ۳۹% رشد و مقدار تبادل گاز طبيعي مايع شده (LNG) رشد ۵۵%  را بين سالهاي ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۱ داشته است. خطوط لوله بين المللي زيادي تاكنون طراحي شده يا قرار است ساخته شود. در حقيقت تعداد زيادي از ذخاير گاز طبيعي در مناطق دور از مركز تقاضا هستند كه اين باعث افزايش رقابتي LNG مي شود. اين موضوع توقع زيادي براي LNG در سطح جهان ايجاد كرده است. شكل (۱-۶) نقش رشد تجارت گاز بين المللي در تجارت جهاني را نشان مي دهد و مقايسه اي بين LNG و خط لوله به عمل مي آورد.
ذخاير و منابع
از اواسط ۱۹۷۰ ميلادي, ذخاير گاز طبيعي جهان به طور كلي روند صعودي را هر ساله داشته است. (شكل ۱-۹) مثلاً در ژانويه ۲۰۰۳ ذخاير اثبات شده گاز طبيعي مطابق آنچه كه مجله ژورنال نفت و گاز گزارش كرده, ۵۵۰۱ تريليون فوت مكعب تخمين زده شده كه اين مقدار ۵۰ تريليون فوت مكعب بيشتر از آنچه كه در سال ۲۰۰۲ تخمين زده شده است، مي‌باشد.

عتیقه زیرخاکی گنج