گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 132 views
 • بدون نظر
این فایل در ۵۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

هدف از اين پروژه ساخت امپلي فاير دو كاناله EMG و مدلسازي فعاليت ايزومتريك ساعد و به دست اوردن رابطه كيفي بين نيروي وارد بر كف دست و دامنه EMG دو عضله دو سر و سه سر بازو و ميزان نيروي متوسط ايجاد شده در انهاست.
سيگنال EMG دو عضله به وسيله كارت صوتي به كامپيوتر داده شده و از نرم افزار MATLAB براي نمايش و پردازش داده ها استفاده مي شود.سپس اضافه كردن وزنه هادر كف دست و مطالعه EMG دو عضله و انتگرال قدر مطلق انها روابط مطرح شده در قسمت بالا را به دست مي اوريم.
در بخش مدلسازي پس از ساده سازي به مدلسالزي ماهيچه دو سر بازو مي رسيم كه براي ثبت پاسخ ان از سنسوري كه خودمان طراحي كرديم استفاده مي كنيم و پاسخ اين سنسور را هم با كارت صوتي به كامپيوتر مي دهيم. 
در اثر انتقال سيگنالهای عصبی به عضله , تارهای عضلانی فعال شده و ايجاد پتانسيل عمل می نمايد که به آن EMG گويند که در واقع تجلی اراده انسان برای انجام حرکت است . انتشار اين پتانسيل های عمل در طول عضله ادامه يافته و بر روی پوست قابل دريافت می گردند . با نصب الکترودهای پوستی می توان اين سيگنالها را از سطح پوست دريافت نمود . سيگنالEMG به عنوان يک ابزار غير تهاجمی برای کنترل دست مصنوعی به کار می رود . اين سيگنال حاوی اطلاعات زيادی در حوزه زمان و فرکانس است که محققان با تبديلات رياضی متنوع , سعی در استخراج و تحليل اينگونه اطلاعات داشته اند . 
سيگنالهای EMG از نظر فرکانس در محدودهhz 25 تا چند کيلو هرتز تغيير می کنند و دامنه های سيگنال بسته به نوع سيگنال والکترودهای استفاده شده از ۱۰۰ ميکروولت تا ۹۰ ميلی ولت تغيير می کنند , بنا براين تقويت کننده های EMG نسبت به تقويت کننده های ECG  پاسخ فرکانسی وسيعتری را پوشش مي دهند ولی در عوض لازم نيست فرکانسهای بسيار پايين را مانندECG  پوشش دهند . و اين امر بدليل وجود آرتيفکت ناشی از حرکت در فرکانسهای پايين بسيار مطلوبست چرا که ميتوانند بدون تحت تأثير قرار دادن سيگنال مؤثر , فيلتر شوند . 
در نمودارشكل ۱-۱ مقايسه اي بين محدوده تغييرات فركانس و ولتاژ سيگنال EMG و سيگنالهاي متداول ديگر انجام شده است :

 
شكل ۱-۱-مقايسه دامنه و فركانس EMG با سيگنالهاي حياتي ديگر
همانطور كه ملاحظه مي كنيد سيگنال EMG نسبت به سيگنالهاي ECG,EEG,EOG محدوده فركانسي وسيعتري را شامل مي شود و همينطور شامل فركانسهاي خيلي كم نمي شود و نسبت به آنها دامنه بزرگتري نيز دارد . ولي دامنه آن نسبت به پتانسيل عمل آكسون پايين تر است و فركانسهاي پايين تري را نسبت به آن پوشش مي دهد .
از آنجاييکه در اين پروژه از الکترودهای سطحی استفاده شده است , سطوح سيگنالها پايين و پيک دامنه های آنها از ۱/۰ تا ۱ mv  است . 
اما اگر از الکترودهای سوزنی فرو رونده در ماهيچه استفاده شود , سيگنالهای EMG می توانند دارای دامنه ای در حدود دو برابر حالت قبلی شوند و در نتيجه به بهره کمتری برای تقويت نياز دارند و همچنين از آنجاييکه سطح الکترودهای سوزنی EMG نسبت به الکترودهای سطحی به مراتب کمتر است , امپدانس منبع مولد سيگنال بالاتر بوده و لذا امپدانس ورودی بالاتر تقويت کننده لازم است . 
در مراکز بهداشتی و درمانی EMG اغلب به روش سوزنی انجام می شد و روش سطحی با وجود بهداشتی بودن و عدم درد , بندرت به کار می رفت زيرا اين روش دارای شکل موج کاملا” تصادفی است و استخراج پارامترهای آن بدون استفاده از روشهای پردازش کامپيوتری امکان پذير نيست , ولی اخيرا” با پيشرفتهای انجام گرفته در روشهای پردازش کامپيوتری بتدريج استفاده از الکترودهای در ثبت EMG رو به افزايش است .
يکی از مناسبترين روشهای تحليل EMG همراه با الکترود سطحی , بررسی محتوای فرکانسی سيگنال و استخراج ويژگيهای آن با استفاده از تابع چگالی طيف توان است . 
منابع نويز : 
بطور کلی سيگنال EMG توسط دو نوع منبع نويز می پذيرد :
     1- منابع بيولوژيکی 
  2- منابع غير بيولوژيکی
منابع بيولوژيکی شامل حرکات ساير عضلات مانند عضله قلب و حرکات ناشی از ضربان رگهای خونی است و منابع غير بيولوژيکی شامل سيستمهای اندازه گيری و تداخلات برق شهر  و محيط اطراف آن و حرکات شخص آزمايش دهنده و حرکت الکترودها می باشد . 
ثبت کننده EMG شامل  مدارهايی است که می تواند سيگنال بسيار ضعيف EMG را که حداکثر دامنه ای به اندازهmv 1 دارد و دارای نويز نيز می باشد , را پردازش کرده و با کمترين نويز و دامنه قابل قبول در خروجی ظاهر سازد  
در طراحی مدار ثبت کننده EMG بدليل اينکه پهنای باند فرکانسي اين سيگنال عموما” بين ۲۵ تا ۱۰۰۰ هرتز است , از يک فيلتر بالا گذر و يک فيلتر پايين گذر استفاده شده است .
ثبت کننده سيگنالهای حياتی بطور کلی عبارت است از بکارگيری تجهيزاتی الکترونيکی که بعضی از وقايع فيزيولوژيکی نرمال و يا غير نرمال درونی انسان را به شکل سيگنالهای سمعی و بصری نمايش می دهد و به ا و ياد می دهد که روی وقايع احساس نشده و يا غير ارادی خود با ديدن اين سيگنالهای سمعی و بصری کار کند . 
در زمينه مسائل مربوط به توانبخشی مفيد ترين ثبت کننده , EMG است . اما سيگنال EMG به تنهايی قابل استفاده نيست چونکه بيمار و پزشک معالج سيگنالهای EMG را نمی بينند و اين سيگنالها بايد به علائم صوتی و تصويری قابل درک تبديل شوند .
تجربيات نشان می دهد که بيمار در حين آزمايش ثبت EMG به تقاضای پزشک برای تغيير اندازه فعاليت ماهيچه ای , پاسخ مثبت می دهد .
مقدار IAV ويا ا نتگرال قدر مطلق يکی از مشخصه های مهم سيگنال است که با نيروی انقباض عضلانی رابطه دارد . 
يکی از ا هداف اوليه همه ثبت کننده های EMG , قادرسازی بيمار به اعمال کنترل ارادی بر عضلات مخطط (عضلات ارادی ) خود است که به منظور افزايش فعاليت ماهيچه های ضعيف و کاهش فعاليت ماهيچه های متشنج به کار مي رود 
در آموزش کلينيکی , بيمار از طريق سيگنالهای سمعی و بصری , از انقباضهای خيلی کوچک و خيلی بزرگ ماهيچه اش  آگاه می شود
در انتخاب ابزار ثبت کننده EMG بايد به دو نکته توجه داشت : 
۱٫ ثبت کننده های شنيداری در انواع مختلف وجود دارد که بايد در آنها توجه داشت که کدام يک از آنها بيمار را به فعاليت بيشتر ترغيب می کند . 
۲٫ در ثبت کننده های تصويری بيمار با ديدن سيگنال بر روی اسيلوسکوپ به به فعاليت بيشتر ترغيب می شود .

منشاْ سيگنال EMG : 
 سيگنال EMG   از  ترکيب  اجزای  کوچکتری  به  نام  پتانسيل  عمل  واحد  حرکتی                                      (motor unit action potential ) که توسط واحد های مختلف توليد می شود تشکيل شده است .
واحد حرکتی کوچکترين واحد عملکردی يک ماهيچه است که می تواند به طور ارادی فعال شود .
پتانسيلهای الکتريکی در دو طرف غشاء , عملا” در تمام سلولهای بدن وجود دارند . سلولهای عصبی و عضلانی , سلولهای قابل تحريک هستند يعنی قادر به توليد ايمپالسهای الکتروشيميايی در غشاء خود هستند . 
هر فيبر عصبی به طور طبيعی به دفعات زياد منشعب شده و ۳ الی چند فيبر عضلانی را تحريک می کند . سيگنا لهای عصبی توسط پتا نسيل های عمل که تغييرات سريع در پتا نسيل غشاء سلولهای عصبی هستند , انتقال می يابند . پتا نسيل عمل برای هدايت سيگنال عصبی در طول فيبر عصبی به حرکت در می آيد تا اينکه به ا نتهای فيبر می رسد . محل تماس رشته های عصبی با فيبر عضلانی تقريبا” در وسط آن و به نام محل تماس عصبی _ عضلانی (Neuromuscularjunction )  می باشد به طوريکه پتا نسيل عمل در هر دو جهت به سوی انتهای فيبر عضلانی سير می کند . فيبر عصبی در انتهای خود منشعب شده و مجموعه ای از ترمينالهای منشعب شده عصبی تشکيل می دهد که در يک فرو رفتگی از سطح فيبر عضلانی قرار می گيرد , اما به طور کامل در خارج غشاء پلاسمايی فيبر عضلانی قرار دارد . فرو رفتگي غشاء فيبر عضلانی موسوم به ناودان سيناپسی و فضای بين ترمينال عصبی و غشاء  فيبر عضلانی موسوم به شکاف سيناپسی است . 
قطر عصب در حدود يک دهم قطر فيبر عضلانی است و ايمپالسهای عصبی به تنهايي نمي توانند جريان لازم را در فيبر عضلانی ايجاد کنند و استيل کولين مانند يک تقويت کننده عمل می کند .
پتانسيل های عمل ايجاد شده در واحد های حرکتی عضله به صورت هدايت حجمی در فضای عضله پخش شده , به سطح پوست می رسند . با قرار دادن الکترود , مجموعه ای از پتانسيلهای فوق الذکر که می توانند از نظر زمانی با هم اختلاف فاز داشته باشند , دريافت می شوند . سيگنال دريافت شده همان سيگنال EMG می باشد . هنگامی که يک ايمپالس عصبی به محل تماس عصبی_ عضلانی می رسد , عبور پتانسيل عمل از روی غشاء ترمينال عصب , باعث می شود تا حدود ۱۲۵ وزيکول استيل کولين به داخل شکاف سيناپسی آزاد شود . استيل کولين نفوذ پذيری غشای عضله را نسبت به يونهای سديم با بار مثبت زياد می کند و اين امر موجب بروز يک پتانسيل عمل در فيبر عضلانی مي شود . پتانسيل عمل در طول غشاء فيبر عضلانی سير می کند و باعث رها شدن مقادير زيادی از يونهای کلسيم و داخل شدن آنها به سارکو پلاسم محيطی فيبرها می شود . يونهای کلسيم نيروهای جاذبه ای بين فيلمانهای اکتين و ميوزين ايجاد می کنند , و موجب لغزيدن آنها بر روی يکديگر می شوند و بنابراين فر آيند انقباض صورت می گيرد 
انرژی لازم جهت ادامه اين فرآيند به وسيله شکستن پيوند های پر انرژی ATP و تبديل آن به ADP حاصل می شود . از طرف ديگر چنانچه استيل کولين ترشح شده در همان حال باقی بماند , ايجاد ايمپالسهای متوالی خواهد کرد . حدود ۵/۱ ثانيه استيل کولين توسط آنزيمی در سطح غشاء به شکل اسيد استيک و کولين تبديل می شود . در نتيجه تقريبا” بلا فاصله پس از تحريک فيبر عضلانی به وسيله استيل کولين , ماده محرک از بين می رود . 
فعاليت الکتريکی عضلات اسکلتی برای نخستين بار توسط piper (1912) ثبت گرديد و EMG 
نام گرفت . امروزه از اين سيگنال نه تنها به عنوان ابزار تشخيص کلينيکی عضله , بلکه به عنوان شاخصی برای ارزيابی عضلات در فعاليت های ورزشی و يا به عنوان ورودی جهت کنترل اندام مصنوعی به کار می رود . 
ماهيت سيگنال EMG سطحی يک فرآيند تصادفی غير ايستا است , دامنه و طيف فرکانسي آن حتی با ثابت نگه داشتن فعاليت ماهيچه , تغيير می کند , که با تقريب قابل قبولی در فواصل کوتاه زمانی ايستا است . سيگنال EMG بر آيند زمانی _ فضايی پتانسيل های تارهای عضلانی است که مي توان توسط الکترود در سطح پوست برداشت . تغيير حالت انقباضی عضله , مشخصات زمانی و فرکانسی سيگنال EMG را تغيير می دهد , زيرا فيبرهای عضلاني متفاوتی فعال می شود و از همين خاصيت برای تشخيص نوع حرکت استفاده می شود . EMG با توجه به نوع الکترود , به دو روش سوزنی و سطحی انجام می شود که در EMG  سطحی از الکترودهای ديسکی استفاده می شود و پيک سيگنالهای دريافت شده بين ۰٫۱ تا ۱ ميلی ولت می باشد . امپدانس الکترودها بين ۲۰۰ تا ۵۰۰۰ اهم متغير است و به نوع الکترود , محل تماس الکترود و الکتروليت و فرکانسی که امپدانس را مشخص می کند بستگی دارد . نکته مهم در پهنای باند سيگنال دريافتی (۲۵-۱۰۰۰hz) , عدم وجود مؤلفه DC آن می باشد که علت آن می تواند مربوط به شکل فيبر عضلانی باشد . پس از بازگشت يونهای پتاسيم به خارج غشاء مرحله ديگری بنام After potential  آغاز می شود که حدود ۵۰ تا ۱۰۰ ميلی ثانيه دوام دارد . 
در اين مرحله پمپ سديم و پتاسيم مجدد ا” يونهای سديم را به خارج سلول هدايت می کند تا غلظت نرمال درون و برون غشاء حفظ شود . اين مرحله می تواند به گونه ای باشد که انتگرال سطح  زير منحنی صفر شود , در واقع از ديد تبديل فوريه , اين سيگنال ديگر دارای مؤلفه DC  نخواهد بود . (اختلاف  پتانسيل ۹۰ ميلی ولتی در واقع در دو طرف غشاء قرار دارد و توسط الکترود سطحی دريافت نمی شود . )
تغيير حالت انقباضی عضله , مشخصات زمانی و فرکانسی سيگنال EMG را تغيير می دهد , زيرا فيبرهای عضلانی متفاوتی فعال می شوند و همين خاصيت است که می تواند برای تشخيص نوع حرکت از سيگنال EMG استفاده نمود . 
بررسي الکترودها
الکترودهای پتانسيلهای حياتی , عمل وساطت بين بدن و دستگاه اندازه گيری الکترونيکی را به منظور اندازه گيری و ثبت پتانسيلها را فراهم می آورند . 
هنگامی که دو محلول آبی يونی با غلظتهای مختلف توسط يک غشاء نيمه تراوای انتخاب کننده يون جدا می شوند , پتانسيل الکتريکی در اين غشاء به وجود می آيد . می توان نشان داد که اين پتانسيل با معادله زير تعيين می شود :
E = -RT Ln[C1/C2]/(nF)
در اين رابطه , C1وC2 فعاليتهای يونها در هر طرف غشاء می باشند . هنگامی که يک فلز با محلول در تماس قرار گيرد اختلاف پتانسيلی بين بين آن فلز و مايع برقرار می شود . تيغه ای ازجنس نقره و محلولی از کلريد نقره را در نظر بگيريد و در حالت تعادل لايه نازکی به صورت تک ملکولی از يونهای نقره سطح تيغه را فرا گرفته است که به آن لايه Helmholtz می گويند . در داخل محلول مماس بر اين لايه , لايه ای از يونهای کلر که غلظت نسبی آن بصورت نمايی نسبت به فاصله کم می شود و به لايه Gouy- Stern مشهور است , قرار دارد . به اين دو لايه  double layer  گفته می شود که در محل تماس يک فلز با محلول الکتروليت آن به وجود می آيد . مقدار اين پتانسيل بين ۱۰۰ تا ۸۰۰   ميلی ولت  می باشد  و  در حالت پايدار مقدار آن  از  رابطه زير قابل محاسبه می باشد : 
E = E0+ RT*Ln(C)/F
که در اين رابطه ۹۶۵۲F= و۳۱۴/۸ R= ثابت گازها است . 
چنانچه الکترودی از نقره داخل و يا روي بدن قرار گيرد ديگر نمي توان از اين رابطه استفاده نمود       
بنابراين پوشاندن اين الكترود با لايه اي از كلريد نقره ، آن را تبديل به الكترودي قابل استفاده خواهد نمود كه امروزه به عنوان الكترود پايدار مورد استفاده قرار مي گيرد . اين لايه به صورت  لايه اي نفوذ ناپذير غير هادي رسوبي و تقريبا” غير محلول در آب قرار دارد و نقش آن ايجاد يك محيط يوني اشباع شده در سطح فلز مي باشد . رابطه بين غلظت يونهاي كلر ونقره در اين لايه به صورت زير مي باشد : 
C(Ag) = Ksp/C(Cl )
كه در اين رابطه Ksp ثابت حلاليت بوده و براي محلول اشباع در دماي ثابت مقدار ثابتي است . اين رابطه مشخص مي كند كه غلظت يونهاي نقره به وسيله يونهاي كلر تعيين مي شود . غلظت يونهاي نقره مقدار پتانسيل نيمه سلولي (پتانسيل بين فلز و الكتروليت ) را معين مي كند ودر نتيجه پوشش AgCl  بوسيله يونهاي منفي كلر بارهايي را با محيط كلريد سديم و به وسيله يونهاي مثبت نقره بارهايي را با الكترود نقره رد و بدل مي كند . با استفاده از روابط قبلي مقدار اين پتانسيل برابر خواهد بود با : 
E(Ag_AgCl) = E0(Ag_AgCl) – RT * Ln(C(Cl))/F
كه بخش آخر اين رابطه تنها به فعاليت يون كلر و درجه حرارت محيط بستگي دارد . بستگي اين ولتاژ به غلظت يونهاي كلر باعث مي شود كه ولتاژ مزبور كاملا” مشخص و پايدار باشد و چنانچه اختلالي مانند دور شدن يكباره يونهاي كلر ونقره رخ دهد اين يونها بلا فاصله بوسيله پوشش رسوبي الكترودها جايگزين مي شوند و الكترود پايدار خواهد شد .
 • بازدید : 138 views
 • بدون نظر
این فایل در قالبwordتهیبه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  مهندسی پزشکیکمّی¬سازی سطح استرس با استفاده از سیگنال¬های سایکوفیزیولوژی را دراختیار شما عزیزان قرار داده ایم   . این پروژه پایان نامه در قالب ۲۰۰صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز درمقایسه با سایر فروشگاهها با قیمت مناسب تری در اختیار شما قرار می گیرد

از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید 
عنوان
صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول: علم سايکوفيزيولوژي و مفاهیم و مبانی استرس
               1- 1- تاريخچه علم سايکوفيزيولوژي ۴
               1-2- اصول و مباني سايکوفيزيولوژي ۷
               1-3- انواع تکنیک¬های سایکوفیزیولوژی                                                                               10
                        1-3-1- شاخص¬هاي سيستم اعصاب خودکار                                                           10
                        1-3-2- اندازه¬گيري فعاليت مغزي ۱۱
                        1-3-3- تشخيص حالات با استفاده از رفتار شخص                                               15
                 1-4- تعریف استرس ۱۷
               1-5- استرس خوب و استرس بد ۱۹
                 1-6- عوامل برانگيزنده استرس                                                                                                       20
                        1-6-1- استرس شغلی ۲۱
               1-7- نشانه¬هاي استرس ۲۳
               1-8- حد مطلوب استرس ۲۴
               1-9- مراحل ایجاد استرس                                                                                         24
               1-10- اثرات استرس بر بدن و بيماري¬ها مرتبط با آن ۲۶
              1-11- بیوفیدبک ۳۶
                        1-11-1- انواع بیوفیدبک ۳۷
فصل دوم: سیگنال¬های سايكوفيزيولوژيكي وآزمایش ثبت داده 
               2-1- مقدمه     39
               2-2- پلتيسموگراف ۴۰
                        2-2-1- فتو پلتيسموگرافي                         41
                        2-2-2- روش¬هاي اندازه¬¬گيري سيگنال فتوپلتيسموگراف
۴۱
               2-3- سيستم الکتريکي پوست               42
                        2-3-1- تاريخچة کشف فعاليت الکتريکي پوست ۴۳
                        2-3-2- فوايد و مشکلات استفاده از فعاليت الکتريکي پوست (EDA) 44
             2-4- تغييرات نرخ ضربان قلب ۴۶
                        2-4-1- تاريخچه استفاده از سيگنال تغييرات نرخ ضربان قلب   46
                        2-4-2- دورنمای فیزیولوژی سيگنال تغييرات نرخ ضربان قلب   47
                        2-4-3- تعيين تغييرات نرخ ضربان قلب با استفاده از سيگنال فتوپلتيسموگراف ۴۸
               2-5- مروری بر آزمایش¬های استفاده شده در تحقیقات ۵۱
                        2-5-1- آزمایش بر اساس بازی کامپیوتری ۵۱
                        2-5-2- آزمایش بر اساس پروتکل رانندگی اتومبیل ۵۴
                        2-5-3- آزمایش بر اساس نمایش فیلم ۵۷
               2-6- آزمایش طراحی¬ شده در این تحقیق ۵۹
               2-7- سوژه¬های تحقیق ۶۲
فصل سوم: پردازش سیگنال¬های سايكوفيزيولوژيكي
                 3-1- مقدمه ۶۴
                 3-2- پردازش سیگنال فتوپلتيسموگراف ۶۶
                         3-2-1- پيش¬پردازش سيگنال فتوپلتيسموگراف ۶۶
                         3-2-2- استخراج ویژگی در حوزه زمان از سیگنال PPG 70
                         3-2-3- استخراج ویژگی در حوزه فركانس از سیگنال PPG 72
                 3-3- پردازش سیگنال تغییرات نرخ ضربان قلب ۷۵
                         3-3-1- استخراج ویژگی از سیگنال تغییرات نرخ ضربان قلب ۷۵
                                    3-3-1-1- استخراج ویژگی در حوزه زمان از سیگنال HRV 75
                                    3-3-1-2- استخراج ویژگی در حوزه فرکانس از سیگنال HRV 76
                                    3-3-1-3- استخراج ویژگی در حوزه زمان-فرکانس از سیگنال HRV 77
                                    3-3-1-4- استخراج ویژگی¬های غیرخطی از سیگنال HRV 78
                 3-4- پردازش سيگنال هدايت الكتريكي پوست ۸۵
                         3-4-1- استخراج ويژگي از سيگنال هدايت الكتريكي پوست ۸۷
                 3-5- نرمال کردن ویژگی¬ها
۸۸
فصل چهارم: انتخاب ویژگی¬های بهینه و تفکیک سطوح استرس
      4-1- مقدمه ۸۹
      4-2- شبكه¬هاي عصبي ۹۰
           4-2-1- شبكه¬هاي عصبي پرسپترون چند لايه ۹۰
           4-2-2- توابع فعاليت ۹۱
           4-2-3- الگوريتم به روز رساني وزن¬ها ۹۱
           4-2-4- باياس لايه¬ها ۹۲
           4-2-5- روش آموزش شبكه ۹۲
      4-3- تركيب شبكه¬هاي عصبي و الگوريتم ژنتيك ۹۲
           4-3-1- اصطلاحات ژنتيک ۹۳
           4-3-2- اجزاء الگوريتم ژنتيك ۹۳
           4-3-3- طراحي تابع برازندگي و رشته¬ها ۹۴
           4-3-4- نتایج تفکیک¬ به روش ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک ۹۵
      4-4- نتایج تفکیک به روش آنالیز تفکیکی قدم به قدم ۹۹
      4-5- ماشین¬های بردار پشتیبان ۱۰۳
           4-5-1- نتایج تفکیک¬ به روش ماشین¬های بردار پشتیبان ۱۰۵
      4-6- مقایسه تحلیل خطی و غیرخطی سیگنال HRV 108
      4-7- مقایسه تفکیک¬کننده¬های استفاده¬شده در این تحقیق ۱۱۲
      4-8- تفکیک سطوح استرس بر اساس رأی¬گیری ۱۱۳
      4-9- شاخص استرس ۱۱۵
          4-9-1-  شاخص بر اساس ویژگی¬های بهینه  سیگنال HRV در روش LDA 115
          4-9-2-  شاخص NSRPIAD
۱۱۹
فصل پنجم: نتیجه¬گیری و پیشنهادات
      5-1- بحث و نتیجه¬گیری ۱۲۳
      5-2- پیشنهادات ۱۲۶

     مراجع
۱۲۸
    پیوست۱ ۱۳۳
    پیوست۲ ۱۳۸
چکیده:
سايکوفيزيولوژي هنوز يک شاخه علمي جوان است. بررسي¬هاي تاريخي در يک قرن گذشته نشان مي¬دهد تحقيقاتي که در آن با تغيير فاکتورهاي رواني به اندازه¬گيري يک يا چند واکنش فيزيولوژيکي مي¬پرداخته¬اند از سال ۱۸۷۸ تا ۱۹۵۴ توسط افراد مختلفي صورت مي-گرفته و پس از آن نيز تحت عنوان سايکوفيزيولوژي انجام پذيرفته است. اولين نشريه علمي كه به سايكوفيزيولوژي اختصاص يافت در سال ۱۹۵۵ انتشار يافت. مجمع محققان سايكوفيزيولوژيكي نيز ۵ سال بعد از آن تأسيس شد و اولين مجله علمي سايکوفيزيولوژي نيز حدود  25 سال قبل چاپ شده است. (Ax، ۱۹۶۴)
اگرچه سايکوفيزيولوژي با قوانين رسمي آن بيش از ۵۰ سال سابقه ندارد اما توجه و علاقه به درک تعاملات روحي رواني و رخدادهاي فيزيولوژيکي را مي¬توان در فيلسوفان و دانشمندان مصر و يونان قديم يافت. فيلسوف يوناني، هراکليتوس (۶۰۰ قبل از ميلاد) از ذهن به عنوان فضايي که مرزهاي آن هيچگاه شناخته نمي¬شود ياد مي¬کند. افلاطون (۴۰۰ قبل از ميلاد) معتقد بود که استعدادهاي فکري در سر، احساسات در نخاع و به صورت غيرمستقيم در قلب و غرايز در زير ديافراگم قرار دارند که کبد را تحت تأثير قرار مي¬دهند. همچنين وي معتقد بود که روح و جسم به طور اساسي با يکديگر متفاوت هستند و در نتيجه مشاهده پاسخ¬هاي فيزيولوژيکي هيچگونه 
زمينه¬اي براي استنتاجات حالات روحي ايجاد نمي¬کند. در قرن دوم پس از ميلاد جالينوس (۲۰۰-۱۳۰م) فعاليت¬هاي سايکوفيزيولوژيکي را به صورت قواعدي فرمول¬بندي نمود که تا قرن هيجدهم، اين قوانين حاکم بود. بر اساس تشريح حيوانات و مشاهدات وي از بدن انسان، جالينوس فرض کرد که اخلاط انسان مي¬تواند نمايشگر احساسات، حرکات و افکار و آسيب¬هاي جسمي و روحي بر اساس اختلالات موجود در آنها باشد. نقش ارگان¬هاي بدن توليد و پردازش اين اخلاط مي¬باشد و اعصاب را به عنوان ابزاري براي تفکر و عمل مي¬شناخت. عقايد جالينوس چنان در تفکر غربي نفوذ کرده بود که تقريباً براي ۱۵۰۰ سال بدون رقيب بود.
در قرن شانزدهم فرنل (۱۵۵۸- ۱۴۹۷) اولين کتاب فيزيولوژي را چاپ نمود. هرچند که          دسته¬بندي¬هاي فرنل در مشاهدات تجربي شديداً تحت تأثير تئوري جالينوس بود، در آن برخي حرکات خودکار را ذکر نموده است که امروزه آنها را رفلکس مي¬دانيم. اين نقطه سرآغازي براي انحراف از ديدگاه متداول و جداسازي نحوه کنترل حرکات بدن بود. فراگيري آناتومي انساني در اين بازه زماني آغازي بر کشف خطاهاي جالينوس در توصيفاتش بود و راه را براي تحقيق بر روي تئوري فيزيولوژي و نحوه شناسايي بيماري¬ها باز نمود. در اين قرن  دو حادثه ديگر رخداد که اثر عميقي در نوع استنتاجات سايکوفيزيولوژي داشت. 
در ۱۶۰۰، ويليام گيلبرد تفاوت بين الکتريسيته و مغناطيس را دريافت و در کتاب خود «Magnete» استدلال مي¬کند که مشاهدات تجربي و آزمايشات بايد جاي حدسيات احتمالي و فرضيه¬هاي دانشمندان فيزيولوژي را بگيرد. به علاوه گاليله (۱۶۴۲-۱۵۶۴) به اين بحث پرداخت که حکيمان خداشناس و فيلسوفان هيچ حقي براي کنترل تحقيقات و فرضيه¬هاي علمي ندارند و فقط مشاهدات و آزمايشات و نتايج حاصل از آنهاست که مي¬تواند حقايق فيزيکي را بيان کند. گاليله همچنين از محدوديت¬هاي داده¬هاي حسي مطلع بود و با توجه به اينکه احتمال خطا و تفسير غلط وجود داشت، اعتقاد داشت که رياضيات به تنهايي نمي¬تواند يک نوع از قطعيت و اطمينان را ايجاد کند. فرانسيس بيکن (۱۶۲۶-۱۵۶۱) در قدم بعدي يک روش علمي را انتخاب نمود و آن اضافه کردن استقرا در مشاهدات و افزودن تحقيق در استنتاج است.
فرمول¬بندي بيکن و کارهاي بعدي وي بر روي منطق استنتاج علمي موجب ايجاد يک ترتيب آشنا در استنتاجات علمي شد:
۱- تدوين فرضيه¬هاي مختلف
۲- تدوين يک آزمايش با خروجي¬هاي احتمالي مختلف
۳- اجراي آزمايش و بدست آوردن نتايج آشکار
۴- اجراي مراحل براي تصحيح احتمالات باقي مانده 

اين طرح در علوم فيزيکي به سرعت پذيرفته شد ولي فلاسفه و حکيمان وجود انسان را از رخدادهاي طبيعي جهان جدا مي¬دانستند و به آرامي به فراگيري فيزيولوژي و رفتار انساني پرداختند.
رساله دکتراي ويليام هاروي (۱۶۵۷-۱۵۷۸) اولين گام مهم براي استفاده از اين جزئيات در استنتاجات عملکرد فيزيولوژيکي بود. در اين رساله مباني نظريه جالينوس در مورد حرکت خون در شريان¬ها و وريدها که آنها را مستقل از هم مي¬داند زير سؤال رفته است و هاروي نشان مي¬دهد که نقش قلب در پمپاژ خون، باعث گردش پيوسته آن به صورت يکطرفه در اين سيستم است. از آن زمان به بعد نقش تحقيق و بررسي مباني فيزيولوژيکي و آناتوميکي شدت گرفت و ارگان¬هاي انسان از لحاظ عملکرد و تشابه آن به سيستم¬هاي الکتريکي، مکانيکي، هيدروليکي از جهات مختلف ارزيابي شد. در اين ميان نحوة فعاليت¬هاي اصلي روحي و رواني نيز يکي از موضوعات مورد علاقه براي بررسي بود.
 • بازدید : 140 views
 • بدون نظر


دانلود پایان نامه کاربرد کنترل در مهندسی پزشکی

تعداد صفحات: ۷۰   

توضیحات:

مهندسی پزشکی رشته ی نوپایی است که دامنه ی مهارت های آن به طور روز افزون در حال گسترش است. این رشته یکی از تازه ترین رشته هایی است که قدم به عرصه دنیای تکنولوژی جهانی نهاده و این رشته بدین منظور شکل یافته تا پزشکان را در تشخیص و درمان یاری دهد. مهندسی پزشکی دقت و تنوع در تشخیص را گسترش داده است بطوری که تشخیص بدون دستگاهها امکان پذیر نیست تاکنون دستگاهایی از جمله PET,EEG,ECG,MRI,CT-Scan کمک بسیار بزرگی به پزشکی نموده اند و هم راستای وسایل تشخیصی وسایل و ملزومات درمانی گسترش یافته تا بیماران را به گونه ای تحت درمان قرار گیرند که می توان سمعک، ونتیلاتور ،دیالیز، اولتراسوند و کاربردهای متعدد لیزر را نام برد.
مهندس پزشکی در گام های اولیه بهره برداری ، تعمیر ، پشتیبانی و نگهداری و تنظیم و استانداردسازی دستگاه های را انجام می دهد و در مراحل بالاتر توسعه ، ارتقا و بهبود دستگاههای پزشکی و یا حتی می تواند به طراحی و ساخت یک دستگاه اقدام کند. ر این رشته به علت ابداعات و نوآوری وسیعی که صورت میگیرد شاخه های جدیدی از مهندسی پزشکی سازمان می گیرند که شرح مختصری از زیرشاخه های این رشته ذکر شده است. هدف این رشته تربیت متخصصانی است که بتوانند با بهره گیری از مهارت های مهندسی و آنلایز مسائل بیولوژیکی و پزشکی وسایلی را طراحی کنند که به پزشکان در تشخیص دقیق تر و درمان بهتر کمک کند. البته پر واضح است که اگر علم مهندسی در حیطه ی پزشکی قدم نمی گذاشت ، بی شک این علم (پزشکی) امروزه چنین پیشرفت نمی کرد .دانلود پایان نامه کاربرد کنترل در مهندسی پزشکی

تعداد صفحات: ۷۰   

توضیحات:

مهندسی پزشکی رشته ی نوپایی است که دامنه ی مهارت های آن به طور روز افزون در حال گسترش است. این رشته یکی از تازه ترین رشته هایی است که قدم به عرصه دنیای تکنولوژی جهانی نهاده و این رشته بدین منظور شکل یافته تا پزشکان را در تشخیص و درمان یاری دهد. مهندسی پزشکی دقت و تنوع در تشخیص را گسترش داده است بطوری که تشخیص بدون دستگاهها امکان پذیر نیست تاکنون دستگاهایی از جمله PET,EEG,ECG,MRI,CT-Scan کمک بسیار بزرگی به پزشکی نموده اند و هم راستای وسایل تشخیصی وسایل و ملزومات درمانی گسترش یافته تا بیماران را به گونه ای تحت درمان قرار گیرند که می توان سمعک، ونتیلاتور ،دیالیز، اولتراسوند و کاربردهای متعدد لیزر را نام برد.
مهندس پزشکی در گام های اولیه بهره برداری ، تعمیر ، پشتیبانی و نگهداری و تنظیم و استانداردسازی دستگاه های را انجام می دهد و در مراحل بالاتر توسعه ، ارتقا و بهبود دستگاههای پزشکی و یا حتی می تواند به طراحی و ساخت یک دستگاه اقدام کند. ر این رشته به علت ابداعات و نوآوری وسیعی که صورت میگیرد شاخه های جدیدی از مهندسی پزشکی سازمان می گیرند که شرح مختصری از زیرشاخه های این رشته ذکر شده است. هدف این رشته تربیت متخصصانی است که بتوانند با بهره گیری از مهارت های مهندسی و آنلایز مسائل بیولوژیکی و پزشکی وسایلی را طراحی کنند که به پزشکان در تشخیص دقیق تر و درمان بهتر کمک کند. البته پر واضح است که اگر علم مهندسی در حیطه ی پزشکی قدم نمی گذاشت ، بی شک این علم (پزشکی) امروزه چنین پیشرفت نمی کرد .


 • بازدید : 141 views
 • بدون نظر

در حالی که تصویر‌برداری پزشکی در دهه‌های اخیر در حال پیشرفت بوده و هست و البته بسیاری از کشورهای در حال توسعه از بسیاری از این تجهیزات جدید بی‌بهره‌اند، یکی از چالش‌های اساسی در کشور ما این است: استفاده بی‌رویه از تجهیزات تصویربرداری پیشرفته.عجیب به نظر می‌رسد اما کارشناسان می‌گویند تعداد دستگاه‌های تصویربرداری پزشکی موجود در شهر تهران بیش از تعداد کل این دستگاه‌ها در کشور انگلستان است……….  

در میان تمام روشهای تشخیصی و تصویر‌برداری سی‌تی‌اسکن،‌ پزشکی هسته‌ای، رادیولوژی،‌ آنژیو‌گرافی،‌ ماموگرافی،‌ سونوگرافی، دانسیتومتری، تصویر‌برداری دندان و رادیوتراپی، روش تصویر‌برداری از طریق MRI از بیشترین توزیع نامناسب در سطح کشور بخصوص در شهر تهران برخوردار است.

کاملترین بانک طرح توجیهی صنعتی و اقتصادی، کاملترین اطلاعات تجاری و بازرگانی ، طرحهای زود بازده، طرح توجیهی ،طرح تولیدی، طرح ایجاد، طرح احداث و راه اندازی کارخانه تولیدی و کارگاه

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :

معرفی محصول
مشخصات کلی محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
استانداردهای ملی وجهانی
قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
موارد مصرف و کاربرد
کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول
ماشین آلات
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
محوطه سازی
ساختمان
ماشین آلات
تاسیسات
وسائط نقلیه
تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
هزینه های قبل از بهره برداری
سرمایه در گردش
برآورد حقوق و دستمزد
برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات
هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید
هزینه های توزیع و فروش
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
نتیجه گیری
میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید
در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود
مراجع
پیوست ها ( بخش نامه های مربوط به قوانین واردات و صادرات )

 • بازدید : 138 views
 • بدون نظر

تشک مخصوص بیمارانی است که بی تحرک هستند و یا تحرک کمی دارند. این بی تحرکی در بیمار باعث زخم بسترشده  و منجر به  آسیبهای جدی و مرگ می شود. تشک مواج به عنوان بهترین راه حل برای جلوگیری از بروز چنین آسیبهایی توصیه اکید می شود.زخم هاي فشاري كه با عنوان زخم بستر نيز شناخته مي شوند در نتيجه ي كاهش جريان خون در بخش هاي استخواني بدن مانند دنبالچه – پاشنه – سر و آرنج بوجود مي آيد. بيماراني كه مجبورند براي مدتي طولاني در بستر درمان باقي بمانند و قادر به تغيير موقعيتشان در بستر نيستند در صورتي كه تدابير لازم برايشان در نظر گرفته نشود مبتلا به زخم بستر خواهند شد. مطابق با شبكه ي تحقيقاتي آسيب هاي نخاعي زخم هاي بستر در رده هاي ۱(زخم بستر سطحي) تا ۴ (ايجاد عفونت و خطر مرگ) بسته به شدت آسيب وارده دسته بندي مي شوند. استفاده از پدهاي مواج برقي از بروز زخم بستر نوع ۱ جلوگيري كرده و قاعدتا مانع از پيشرفت زخم بستر به سطوح بالاتر مي شود.

ويلچری است ساده ، مستحکم با وزن حدود ۱۸ کيلوگرم که بعنوان ويلچر رايج و معمول تجويز می گردد .

در صورتيكه محصولات توليدي را در داخل عرضه نمـاييم سـود خـالص طـرح معـادل ۰۳۷/ ۱ ميليون ريال خواهد شد وليكن در صورت صادرات سـود حاصـله تـا ۲ ميليـارد ريال نيز قابل افزايش خواهد بود كه براي اين طـرح اگـر امكانـات فـراهم آ يـد تعـداد توليدات تا ۳۰۰۰۰ دستگاه قابل افزايش نيز خواهد بود.
طرح فوق از نظر فني و اقتصادي با توجه بـه حـداقل قيمتهـاي منظـور شـده در قيمـت فروش داراي توجيه كافي مي باشد كه انتظار مي رود مسيولين امر بـه طـرح فـوق نظـر.

تشک مخصوص بیمارانی است که بی تحرک هستند و یا تحرک کمی دارند. این بی تحرکی در بیمار باعث زخم بسترشده  و منجر به  آسیبهای جدی و مرگ می شود. تشک مواج به عنوان بهترین راه حل برای جلوگیری از بروز چنین آسیبهایی توصیه اکید می شود.زخم هاي فشاري كه با عنوان زخم بستر نيز شناخته مي شوند در نتيجه ي كاهش جريان خون در بخش هاي استخواني بدن مانند دنبالچه – پاشنه – سر و آرنج بوجود مي آيد. بيماراني كه مجبورند براي مدتي طولاني در بستر درمان باقي بمانند و قادر به تغيير موقعيتشان در بستر نيستند در صورتي كه تدابير لازم برايشان در نظر گرفته نشود مبتلا به زخم بستر خواهند شد. مطابق با شبكه ي تحقيقاتي آسيب هاي نخاعي زخم هاي بستر در رده هاي ۱(زخم بستر سطحي) تا ۴ (ايجاد عفونت و خطر مرگ) بسته به شدت آسيب وارده دسته بندي مي شوند. استفاده از پدهاي مواج برقي از بروز زخم بستر نوع ۱ جلوگيري كرده و قاعدتا مانع از پيشرفت زخم بستر به سطوح بالاتر مي شود.

ويلچری است ساده ، مستحکم با وزن حدود ۱۸ کيلوگرم که بعنوان ويلچر رايج و معمول تجويز می گردد .

در صورتيكه محصولات توليدي را در داخل عرضه نمـاييم سـود خـالص طـرح معـادل ۰۳۷/ ۱ ميليون ريال خواهد شد وليكن در صورت صادرات سـود حاصـله تـا ۲ ميليـارد ريال نيز قابل افزايش خواهد بود كه براي اين طـرح اگـر امكانـات فـراهم آ يـد تعـداد توليدات تا ۳۰۰۰۰ دستگاه قابل افزايش نيز خواهد بود.
طرح فوق از نظر فني و اقتصادي با توجه بـه حـداقل قيمتهـاي منظـور شـده در قيمـت فروش داراي توجيه كافي مي باشد كه انتظار مي رود مسيولين امر بـه طـرح فـوق نظـر.

 • بازدید : 101 views
 • بدون نظر

پلیمر نقش اساسی در تجهیزات پزشکی دارد. به جرأت می توان گفت که نزدیک به ۵۰ درصد مواد اولیه محصولات یک بار مصرف پلیمر است و تنها نکته ای که وجود دارد پلیمرهای مدیکال گرید هستند که مورد نیاز اند و متاسفانه در داخل کشور تولید نمی شوند و در کشور ما فقط پلیمرهای فود گرید تولید می شوند. این طرح توجیهی جهت راه اندازی یک  شرکت تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی به عنوان مدرن ترین تولیدات یکبار مصرف پزشکی و آزمایشگاهی در ایران می باشد. با تولید قطعاتی مثل اسپیکلوم حدود ۳۴۰ تا ۳۵۰ هزار دلار از خارج شدن ارز از کشور جلوگیری شده است. تولید ماسک اکسیژن، سوند نلاتون، ساکشن تیوب، ست رمو واک، ست تزریق سرم، میکروست، فالکون تیوب ، بالن ژوژه ارلن مایر و میکروتیوب، یورین باتل، یورین بگ نوزادان از مهم ترین محصولاتی است که با کیفیت عالی در کشور می توان تولید کرد و همواره با استانداردهای اروپایی رقابت می کند.

پلیمر نقش اساسی در تجهیزات پزشکی دارد. به جرأت می توان گفت که نزدیک به ۵۰ درصد مواد اولیه محصولات یک بار مصرف پلیمر است و تنها نکته ای که وجود دارد پلیمرهای مدیکال گرید هستند که مورد نیاز اند و متاسفانه در داخل کشور تولید نمی شوند و در کشور ما فقط پلیمرهای فود گرید تولید می شوند. این طرح توجیهی جهت راه اندازی یک  شرکت تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی به عنوان مدرن ترین تولیدات یکبار مصرف پزشکی و آزمایشگاهی در ایران می باشد. با تولید قطعاتی مثل اسپیکلوم حدود ۳۴۰ تا ۳۵۰ هزار دلار از خارج شدن ارز از کشور جلوگیری شده است. تولید ماسک اکسیژن، سوند نلاتون، ساکشن تیوب، ست رمو واک، ست تزریق سرم، میکروست، فالکون تیوب ، بالن ژوژه ارلن مایر و میکروتیوب، یورین باتل، یورین بگ نوزادان از مهم ترین محصولاتی است که با کیفیت عالی در کشور می توان تولید کرد و همواره با استانداردهای اروپایی رقابت می کند.

 • بازدید : 143 views
 • بدون نظر

محصولاتي که تحت عنوان باند و گاز پزشکي به بازار عرضه مي شوند بـه سـه دسـته اصـلي اسـتريل، غير
استريل و روغني تقسيم بندي مي شود که ويژگيها و موارد کاربرد هريک در ادامه ارائه شده است.
انواع باند و گاز پزشکي داراي بافت ساده (تافته) بوده و تراکم تار ۱۲ و تراکم پود آن ۸ اسـت. جـنس ايـن
محصولات ۱۰۰ درصد پنبه مي باشد. الياف نخ بکار رفته در بافت پارچه مورد اسـتفاده در تهيـه بانـد و گـاز
مي بايست از جنس پنبه طبيعي و خالص باشد و به هيچ وجه نبايد از الياف مصنوعي در آن حتي به مقـدار
کم نيز استفاده شود.

کاملترین بانک طرح توجیهی صنعتی و اقتصادی، کاملترین اطلاعات تجاری و بازرگانی ، طرحهای زود بازده، طرح توجیهی ،طرح تولیدی، طرح ایجاد، طرح احداث و راه اندازی کارخانه تولیدی و کارگاه

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :

معرفی محصول
مشخصات کلی محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
استانداردهای ملی وجهانی
قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
موارد مصرف و کاربرد
کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول
ماشین آلات
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
محوطه سازی
ساختمان
ماشین آلات
تاسیسات
وسائط نقلیه
تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
هزینه های قبل از بهره برداری
سرمایه در گردش
برآورد حقوق و دستمزد
برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات
هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید
هزینه های توزیع و فروش
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
نتیجه گیری
میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید
در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود
مراجع
پیوست ها ( بخش نامه های مربوط به قوانین واردات و صادرات )

 • بازدید : 157 views
 • بدون نظر

گزارش حاضـر مطالعـات امکـانسـنجی مقـدماتی سـاخت تجهیـزات ورزشی الکترونیکی می باشد. این مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکانسنجی تهیـه گردیـده اسـت و مطـابق متـدولوژي فـوق ، ابتـدا محـصول مـورد مطالعـه بـه طـور دقیـق معرفـی شـده و سـپس بررسیهاي لازم روي بازار آن صـورت خواهـد گرفـت و در ادامـه مطالعـات فنـی در خـصوص چگـونگی تولیـد و امکانـات سـخت و نـرمافـزاري مـورد نیـاز نیـز شناسـایی شـده و در نهایـت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري مورد نیاز براي اجراي طـرح بـرآورد و ارائـه خواهـد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتواننـد کلیـه اطلاعـات مـورد نیـاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیرشفاف اقدام نماینـد.

کاملترین بانک طرح توجیهی صنعتی و اقتصادی، کاملترین اطلاعات تجاری و بازرگانی ، طرحهای زود بازده، طرح توجیهی ،طرح تولیدی، طرح ایجاد، طرح احداث و راه اندازی کارخانه تولیدی و کارگاه

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :

معرفی محصول
مشخصات کلی محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
استانداردهای ملی وجهانی
قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
موارد مصرف و کاربرد
کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول
ماشین آلات
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
محوطه سازی
ساختمان
ماشین آلات
تاسیسات
وسائط نقلیه
تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
هزینه های قبل از بهره برداری
سرمایه در گردش
برآورد حقوق و دستمزد
برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات
هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید
هزینه های توزیع و فروش
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
نتیجه گیری
میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید
در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود
مراجع
پیوست ها ( بخش نامه های مربوط به قوانین واردات و صادرات )

 • بازدید : 126 views
 • بدون نظر

سرنگ در اندازه هاي مختلفي موجود مي باشد كه از نظـر حجـم بـر حـسب سـي سـي (CC) مـيتـوان بـه سرنگهاي ١، ٢، ٥/٢، ٣، ٥، ١٠ و ٢٠ و حتي بزرگتر ٣٠، ٥٠ و ١٠٠ سي سي اشاره نمود.
سرنگها از دو قسمت اصلي بدنه و پيستون ساخته مي شـوند. در بعـضي مـوارد نيـز از يـك قطعـه اضـافي لاستيكي در سر پيستون استفاده مي شود كه در اين صورت سرنگ تحت عنوان سرنگ سه قطعـهاي شـناخته مي شود.

کاملترین بانک طرح توجیهی صنعتی و اقتصادی، کاملترین اطلاعات تجاری و بازرگانی ، طرحهای زود بازده، طرح توجیهی ،طرح تولیدی، طرح ایجاد، طرح احداث و راه اندازی کارخانه تولیدی و کارگاه

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :

معرفی محصول
مشخصات کلی محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
استانداردهای ملی وجهانی
قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
موارد مصرف و کاربرد
کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول
ماشین آلات
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
محوطه سازی
ساختمان
ماشین آلات
تاسیسات
وسائط نقلیه
تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
هزینه های قبل از بهره برداری
سرمایه در گردش
برآورد حقوق و دستمزد
برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات
هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید
هزینه های توزیع و فروش
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
نتیجه گیری
میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید
در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود
مراجع
پیوست ها ( بخش نامه های مربوط به قوانین واردات و صادرات )

 • بازدید : 130 views
 • بدون نظر

اين گزارش حاوي بررسي مطالعه پيش امكانسنجي براي توليد دستگاه جنين ياب به عنوان يكي از  دستگاهها و تجهيزات پزشكي ميباشد. با توجه به گستردگي دامنه دستگاهها و تجهيزات پزشكي، دراين طرح به دستگاه جنينياب كه داراي كاربردهاي زيادي در پزشكي است و با توجه به عدم توليد در داخل كشور و تقاضاي بالا براي آن، توليد آن ميتواند اقدامي مقرون به صرفه باشد، پرداخته شده است. نتايج مطالعات صورت گرفته حكايت از آن دارد كه توليد دستگاه جنين ياب در كشور از چشم انداز مناسبي برخوردار است

کاملترین بانک طرح توجیهی صنعتی و اقتصادی، کاملترین اطلاعات تجاری و بازرگانی ، طرحهای زود بازده، طرح توجیهی ،طرح تولیدی، طرح ایجاد، طرح احداث و راه اندازی کارخانه تولیدی و کارگاه

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :

معرفی محصول
مشخصات کلی محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
استانداردهای ملی وجهانی
قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
موارد مصرف و کاربرد
کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول
ماشین آلات
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
محوطه سازی
ساختمان
ماشین آلات
تاسیسات
وسائط نقلیه
تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
هزینه های قبل از بهره برداری
سرمایه در گردش
برآورد حقوق و دستمزد
برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات
هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید
هزینه های توزیع و فروش
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
نتیجه گیری
میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید
در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود
مراجع
پیوست ها ( بخش نامه های مربوط به قوانین واردات و صادرات )

 • بازدید : 137 views
 • بدون نظر

توانبخشی فیزیکی حوزه ای است که نیازمندانش افراد مستحق و نیازمند هستند. افرادی که سکته می‌کنند یا دچار تصادف می شوند تحرک خود را از دست می دهند و رفت و آمد برای آنها مشکل می شود. خانه نشینی بیماران موجب حذف آن‌ها از جامعه می‌شود. بنا به گفته کارشناسان این موضوع با توجه به اینکه سن سکته در کشور ما نسبت به متوسط جهانی پایین‌تر است و با توجه به اینکه فرآیند توانبخشی پرهزینه، زمانبر و محتاج به نیروی انسانی و رفت و آمد است موجب می‌گردد در اغلب موارد یک نیروی فعال جامعه به مصرف کننده‌ای تبدیل شود که روحیه خود را نیز از دست داده است. این در حالی است که در بسیاری موارد می‌توان با توانبخشی این افراد را مداوا کرد.

کاملترین بانک طرح توجیهی صنعتی و اقتصادی، کاملترین اطلاعات تجاری و بازرگانی ، طرحهای زود بازده، طرح توجیهی ،طرح تولیدی، طرح ایجاد، طرح احداث و راه اندازی کارخانه تولیدی و کارگاه

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :

معرفی محصول
مشخصات کلی محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
استانداردهای ملی وجهانی
قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
موارد مصرف و کاربرد
کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول
ماشین آلات
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
محوطه سازی
ساختمان
ماشین آلات
تاسیسات
وسائط نقلیه
تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
هزینه های قبل از بهره برداری
سرمایه در گردش
برآورد حقوق و دستمزد
برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات
هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید
هزینه های توزیع و فروش
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
نتیجه گیری
میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید
در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود
مراجع
پیوست ها ( بخش نامه های مربوط به قوانین واردات و صادرات )

 • بازدید : 158 views
 • بدون نظر

گزارش حاضـر مطالعـات امکـانسـنجی مقـدماتی سـاخت تجهیـزات فیزیـوتراپی الکترونیکی می باشد. این مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکانسنجی تهیـه گردیـده اسـت و مطـابق متـدولوژي فـوق ، ابتـدا محـصول مـورد مطالعـه بـه طـور دقیـق معرفـی شـده و سـپس بررسیهاي لازم روي بازار آن صـورت خواهـد گرفـت و در ادامـه مطالعـات فنـی در خـصوص چگـونگی تولیـد و امکانـات سـخت و نـرمافـزاري مـورد نیـاز نیـز شناسـایی شـده و در نهایـت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري مورد نیاز براي اجراي طـرح بـرآورد و ارائـه خواهـد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتواننـد کلیـه اطلاعـات مـورد نیـاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیرشفاف اقدام نماینـد.

کاملترین بانک طرح توجیهی صنعتی و اقتصادی، کاملترین اطلاعات تجاری و بازرگانی ، طرحهای زود بازده، طرح توجیهی ،طرح تولیدی، طرح ایجاد، طرح احداث و راه اندازی کارخانه تولیدی و کارگاه

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :

معرفی محصول
مشخصات کلی محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
استانداردهای ملی وجهانی
قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
موارد مصرف و کاربرد
کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول
ماشین آلات
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
محوطه سازی
ساختمان
ماشین آلات
تاسیسات
وسائط نقلیه
تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
هزینه های قبل از بهره برداری
سرمایه در گردش
برآورد حقوق و دستمزد
برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات
هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید
هزینه های توزیع و فروش
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
نتیجه گیری
میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید
در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود
مراجع
پیوست ها ( بخش نامه های مربوط به قوانین واردات و صادرات )


عتیقه زیرخاکی گنج