گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 115 views
 • بدون نظر

قیمت : ۳۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۹    کد محصول : ۸۲۳۷    حجم فایل : ۱۲۲ کیلوبایت   

مهندسی کنترل (به انگلیسیControl engineering) گرایشی از مهندسی برق و مهندسی مکانیک است و کاربرد گسترده‌ای در رشته‌های مهندسی هوافضا، مهندسی شیمی و حتی اقتصاد و زیست‌شناسی دارد.

مهندسی کنترل به مدل‌سازی ریاضی سیستمها و بررسی دینامیک آن‌ها، و در نهایت، طراحی کنترل‌کننده‌ها برای سیستم‌های مورد نظر می‌پردازد. هدف از طراحی کنترل‌کننده واداشتن سیستم تحت کنترل به داشتن رفتاری مطابق با رفتار مطلوب می‌باشد. رفتار مطلوب می‌تواند معیارهای مختلفی از قبیل سرعت، دقت، مصرف سوخت، زمان و … باشد.

به دلیل پایه‌ای بودن مطالب عنوان شده در این رشته، مباحث می‌تواند بسیار فراتر از رشته برق و حتی رشته‌های مهندسی برود. چون آنچه که عنوان می‌شود اصول و مبناهای کنترل سیستم‌ها است. می‌توان این سیستم را یک سیستم مکانیکی و یا دارای اجزای الکترونیکی و یا حتی جامعه‌ای از انسان‌ها و یا رفتارهای انسانی در نظر گرفت.

به عنوان مثال در سالهای اخیر بحث کنترل سازه‌ها در برابر زلزله به موضوع مورد علاقه محققان سازه تبدیل شده است. به نحوی که تقریباً هم اکنون ساختمانهای بلند بدون سیستمهای کنترلی ساخته نمی‌شوند. مثال بسیار مشهور استفاده از سیستم‌های کنترل در ساختمانها برج ۱۰۱ تایپه است که در آن از سیستم کنترلی غیر فعال میراگر جرم هماهنگ شده موسوم به TMD استفاده شده است.این مقاله می تواند به عنوان مقاله کمک پایان نامه کمک شایان ذکری به شما کند

 

 

 
 • بازدید : 177 views
 • بدون نظر

ﺳﺮب ﻣﺎده اي اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺎﻧﺴﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﺮب ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﺟﻬﺖ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ   ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻤﺶ ﺳﺮب ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن، از ﺑﺎﺗﺮﻳﻬﺎي اﺳﻘﺎﻃﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎوي ﺳﺮب ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺸﻮد اﺳﺘﻔﺎده .  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺳﺮب از ﻛﻴﻚ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﺮب روش ﭘﻴﺮوﻣﺘﺎﻟﻮرژي ﺑﺪﻟﻴﻞ دﻣﺎي ﺑﺎﻻي ذوب اﻳﻦ ﻛﻴﻚ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ  . از ﺟﻤﻠﻪ روﺷﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺎﻟﻮرژي روش ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﻴﻮن و ﻧﻴﺰ روش ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﻧﻤﻜﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ روش اﺧﻴﺮ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ   . در  اﻳﻦ روش ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آب ﻧﻤﻚ ﺗﺤﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻟﻴﭽﻴﻨﮓ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد ﻛﻪ rpm500 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻤﺰن ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ زﻣﺎن در ﺣﺪود ،  30 دﻣﺎ در ﺣﺪود ، دﻗﻴﻘﻪ ۲۰  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﭼﮕﺎﻟﻲ ﭘﺎﻟﭗ ﺑﺮاﺑﺮ ۵۰ mg/l ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ pH=1 و .    ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺤ  Fe ﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻤﻨﺘﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎ ﺳﻪ ﻓﻠﺰ وAl،  Zn  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ذرات ﻣﺤﺘﻮي ﺳﺮب ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻨﺎور ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ  . ذرات ﺷﻨﺎور ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻛﻮره ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻤﺶ ﺳﺮب ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . ۹۵,۲۲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﻧﻤﻚ ﻣﻌﺎدل درﺻﺪ و در ﻣ ۹۹,۴ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻤﻨﺘﺎﺳﻴﻮن ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ درﺻﺪ    94,65 ﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻞ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

 • بازدید : 117 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق مفهوم طراحی-خرید اینترنتی تحقیق مفهوم طراحی-دانلود رایگان مقاله مفهوم طراحی-دانلود فایل تحقیق مفهوم طراحی
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
هنگامي كه يك مهندس معمار ، به ساختن خانه اي ( مي انديشد) و قبل از طراحي ابعاد و موقعيت زمين ، وشرايط بومي و اقليمي و امكانات فني را بررسي  مي كند در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی خواهیم داد.

انسان براي انجام پيش انديشه كارها ، نياز به ( تفكر ) ،( تصور ) و (طراحي كردن )است (طراحي)،‌وسيله ساختن آباداني و تمدن است .

مي توانيم از خود بپرسيم كه يك طرح جديد چرا و چگونه  پديد مي آيد و مفاهيمي مرتبط با مقوله طراحي و طراحي معماري كدامند ؟

ما مي توانيم با استفاده از قدرت حافظه و تخيل آنچه را كه قببلاً ديده ايم تجسم كنيم و مي توان به كمك تفكر و تخيل و قدرت خلاقيت درباره آنچه كه ممكن است باشد تعمق كنيم و تصويري از آنچه كه مي تواند باشد ، مجسم سازيم و آنرا ترسيم نموده ، با ديگران در ميان بگذاريم .

طراحي ، تلاش انديش مندانه ، خلاقانه است و از تفكر ، شروع و به ارائه محصولي زيبا ، كار آمد و اصيل ختم مي شود .و طرح نهايي هميشه عمق انديشه و بصيرت طراح را در خودئ باز مي تواند و حكايت گر عمق احساس و سليقه اوست .

 

 

 

 

 

برنامه فيزيكي پروژه

هر پروژه معماري ، براي تعمين اهداف مشخص با انجام فعاليت معيني طراحي مي شود .

فضاي مورد نياز هر پروژه بر اساس نوع فعاليت ها و دسته بندي آنها مشخص مي گردد. ابعاد و مشخصات فضاها با توجه به نوع و حجم فعاليت ها ، مبلمان و لوازم مورد استفاده و. استانداردهاي موجود معين مي شود . به فهرست فضاهاي مورد نياز هر پروژه كه تعداد ، مساحت و ويژگي هاي اصلي آنرا در بر مي گيرد ، اصطلاحاً ( برنامه فيزيكي پروژه ) مي گويند .

 

 

تحليل سايت و مكان يابي ساختمان

قبل از طراحي پروژه ، لازم است ، شرايط زمين طرح با دقت مورد بررسي قرار گيردتا حداكثر استفاده از امكانات موجود در زمين به عمل آيد و راه حلهاي مناسبي براي محدوديت ها پيشبيني شود . در تحليل زمين پروژه عوامل مختلفي از قبيل اندازه و شكل زمين ، شيب ، عوارض موجود ،‌جنس خاك ، امكانات دست رسي و همسايه هاي مجاور ، مناظر منساب و ديدهاي مزاحم و غيره مورد مطالعه واقع مي شود تا تصميمات لازم در مورد محل قرار گيري ساختمان راه هاي دسترسي ، جهت گيري بنا و نحوه توزيع فضاهاي باز و بسته و … در نظر گرفته شود.

 • بازدید : 143 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان گزارش کارآموزی شركت آبتين گستر سبز-خرید اینترنتی گزارش کارآموزی شركت آبتين گستر سبز-گزارش کارآموزی شركت آبتين گستر سبز-دانلود فایل گزارش کارآموزی شركت آبتين گستر سبز
این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با وجود سابقه طولاني که کاشت خيار در هواي آزاد (مزرعه) دارد، پرورش خيار گلخانه‌اي به منظور توليد و عرضه طولاني تر خيار تازه، از قرن هجدهم ميلادي در اروپا موردتوجه قرار گرفت. بسياري از محققان مرکز پيدايش خيار را هندوستان مي دانند زيرا در دامنه هاي هيماليا گياهي به نام Cucumis hardwickii مي رويد 

واريته هاي مناسب خيار گلخانه اي

      فعاليتهاي وسيع تحقيقاتي در زمينه بدست آوردن خصوصيات بهينه در ميوه خيار، منجر به پيدايش ارقامي خاص گرديده است که به نام خيارهاي بي تخم (Parthenocarpic) معروف مي باشند. در اين واريته ها گلهاي ماده بدون تلقيح بارور شده و محصول مي دهند و شکل، رنگ و ساير خصوصيات محصول حاصله، داراي کيفيت بالايي مي باشد.

      بوته خيار گلخانه اي به جاي اينکه در سطح زمين رشد کند، به طوري  عمودي هدايت مي شود و در نتيجه ميوه خيار به علت عدم برخورد با سنگ و خاک و غيره صافتر و مرغوبتر مي گردد. در عين حال با کنترل دقيق شرايط محيطي از قبيل حرارت و رطوبت و کود و … بوته خيار دائما در بهترين شرايط توليد نگهداشته مي شود و عملکرد بالا مي رود، از طرف ديگر بذور جديد فوق العاده پرمحصول و مرغوب است، به همين جهت در صورت رعايت نکات فني مي توان در هر دوره بهره برداري، حدود ۲۰ کيلوگرم خيار مرغوب از هر مترمربع گلخانه برداشت نمود که بيش از ۵ برابر محصول متوسط خيار در هواي آزاد است.

 

مشخصات گياهشناسي

      خيار گياهي است علفي و يکساله، با ساقه اي خزنده و پوشيده از تارهاي سفت و خشن و برگهاي بزرگ، که اين ساقه در بعضي قسمتها داراي پيچک نيز مي باشد. داراي ۷ جفت کروموزوم مي باشد. ميوه Pepo (نوعي سته) است (نوعي ميوه ناشکوفا که پريکارپ آن کاملا گوشت آلود و آب دار است مانند انگور) و داخل ميوه نيز سه حجره قرار دارد. در ابتداي رشد، سطح ميوه خاردار مي باشد که با رسيدن ميوه سطح آن نيز صاف و بدون پرز مي‌گردد. گلها به رنگ زرد و بزرگ بوده و نرها و ماده ها جداگانه روي يک پايه قرار دارند (Monoecious). از محور برگها ساقه هاي فرعي رشد مي کند و ارتفاع بوته اصلي به چند متر مي رسد  که توسط پيچکها به قيم و يا بوته هاي مجاور مي پيچد. رشد ريشه در مقايسه با قسمت هوايي گياه ضعيف تر و در شرايط گلخانه اي به نسبت ۱ به ۱۰۰ مي باشد. ريشه ها نيز در قسمتهاي قابل تهويه سطح خاک رشد و انتشار مي يابند.

      در خيارهاي پارتنو کارپ سعي شده با به نژادي تعداد گلهاي نر را به سود گلهاي ماده کم نمايند، زيرا حذف گلهاي نر باعث مي شو که از تشکيل ميوه هايي با تخم که ظاهري گرز مانند دارند، جلوگيري شود (حالت گرزي خيارها مربوط به تجمع دانه در انتهاي ميوه مي باشد که در اثر آن انتهاي ميوه کمي کلفت تر مي گردد). عمر گياه در ريزش گل تاثير دارد، براي همين هر چه به پايان کشت نزديک مي شويم از ميزان باردهي بوته کاسته شده و لزوم هرس جوان‌کردن را آشکار مي سازد که در بخش مربوطه به آن اشاره خواهد شد. گلهاي نر بر روي يک ساقه کوچک و گلهاي ماده، مستقيما بر روي يک خيار کوچک قرار مي گيرند.

تلخ شدن خيار

      در خيار گلخانه اي هم مانند خيار معمولي گاهي مواد آلکالوئيدي تلخ به نام کوکوربيتاسين C‌ (کوکومرين) بوجود مي آيد و باعث تلخي آن مي شود که گاهي در قسمتي از خيار و پاره‌اي اوقات در تمام ميوه و حتي ريشه ديده مي شود (خاصيت تلخ شدن ارثي بوده که از انواع وحشي خيار به ارث رسيده است). تجربه نشان داده است که تغييرات ناگهاني درجه حرارت و رطوبت نيز نقش موثري در تلخ شدن خيار دارند، مثلا در بسياري از موارد ديده شده است که خيارهاي بسيار کوچک نيز تلخ مي باشد که علت آن را آبياري نامنظم مي دانند. در عين حال اگر به زمين يکبار آب دهند و آن را کاملا خيس نمايند و سپس به مدت ۱۵-۱۰ روز، به آن آب ندهند و زمين خشک شود وسله ببندد، تلخي محسوسي در خيار ظاهر مي شود و همچنين اگر توليد محصول در سرما (کمتر از دماي مطلوب براي خيار) صورت پذيرد احتمالا با پديده تلخي مواجه خواهيم شد.

      عدم توجه به نوع کود، بي دقتي در مقدار مصرف کود شيميايي و جمع آوري محصول خيار در وسط روز و مواردي مشابه آن نيز موجب تلخي خيار مي گردد (۵). بايد توجه داشت که تلخي خيار، بيشتر در ته آن متمرکز است و هيچگاه به وسط خيار که دانه قرار دارد نمي‌رسد و چنانچه از خيار تلخ، پوست ضخيم گرفته شود تلخي آن زايل مي گردد. اما به طور کلي بعضي از ارقام خيار نيز محصول تلخ توليد مي کنند که بايد از کشت آنها خودداري نمود.

      در نهايت مي توان علل تلخي در خيار را به صورت مختصر در موارد زير خلاصه نمود

      1-تغييرات ناگهاني درجه حرارت گلخانه

      2-زيادي رطوبت خاک

      3-هرس شديد و يکباره بوته

      4-آبياري نامنظم و غيرمنقطع و ناکافي در اثناء دوره رشد

      5-استفاده نامناسب و بي رويه از کود و سم

      6-بکارگيري ارقام نامطلوب

 

گلخانه پرورش خيار

      بي شک براي داشتن محصولي اقتصادي، بالاجبار بايد ساختماني اقتصادي را نيز در دست داشت، تا بتوان با کنترل درست شرايط و عوامل، به پرورش خيار گلخانه اي مبادرت ورزيد، لذا امروزه طراحان گلخانه مدلها و سيستمهاي جديد و کارآمدي را به علاقمندان معرفي و عرضه نموده اند که نظر مساعد تمامي توليدکنندگان را تا حد بالايي برآورده مي سازد.

      در اين بخش سعي بر اين است تا دوستان را با شمائي کلي از اسکلت و پوشش گلخانه اي آشنا نمائيم و يقيناً چنانچه عزيزان به صورت عملي قصد فعاليت در اين زمينه را داشته باشند بايد به منابع تخصصي تر درباره ابنيه گلخانه اي مراجعه نمايند. در ابتداي اين بخش گفتن اين مطلب ضروري به نظر مي رسد، که اگر منظور از احداث گلخانه صرفاً مسائل اقتصادي باشد بايد در انتخاب پوشش دقت فراوان کرد و از پوششهاي پلاستيکي که نسبت به انواع ديگر بسيار ارزانتر و باصرفه تر است استفاده نمود.

 


 • بازدید : 132 views
 • بدون نظر

سلام، محصولی را که مشاهده میکنید پاورپوینت اصول مهندسي اينترنت است که ۲۵۱ اسلاید میباشد. شبكـه‌هاي كامـپـيــوتـري مجموعه‌اي از كامپيوترهاي مستقل است كه به نحوي با يكديگر اطلاعات و داده مبادله مي‌نمايند. استقلال كامپيوترها (کارکردن هر ماشين به تنهايي در صورت نبودن در شبکه)، تبادل داده (رد‌و‌بدل‌نمودن داده بدون توجه به نوع کانال انتقال) میباشد.

كاربردهاي شبكه‌هاي كامپيوتري:

اشتراك منابع

حذف محدوديت‌هاي جغرافيايي در تبادل داده‌ها

كاهش هزينه‌ها

بالا رفتن قابليت اعتماد سيستمها

افزايش كارايي سيستم

دسته بندي سخت افزار شبکه‌هاي کامپيوتري ۱-از ديدگاه تکنولوژي انتقال به دو دسته تقسیم میشود: شبکه های پخش فراگیر، شبکه های نقطه به نقطه. ۲- از دیدگاه مقیاس بزرگی هم دودسته هستند شبکه هاي  LAN- شبکه هاي MAN- شبکه هاي WAN

و…

 • بازدید : 140 views
 • بدون نظر

دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی -طراحی مهندسی/ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي واﺣﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻜﻦ و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎر ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس 
واﺣﺪ          ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻜﻦ ﻳﻜﻲ از واﺣـﺪ ﻫـﺎي ﺑـﺎ ارزش ﭘﺎﻻﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ ﺷـﻮد زﻳـﺮا از ﺧـﻮراك                 ﺑﻲ ارزش   ) ﺗﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮج ﺧﻼء (ﮔﺎزوﺋﻴﻞ ﺑﺪﺳﺖ ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ارزﺷﻲ ﭼﻮن ﺑﻨﺰﻳﻦ و ﮔﺎز ﻣﺎﻳﻊ   ﻣﻲ آﻳﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ        ﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻤﺘﺎز ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ ﺑﻨﺪر ﻋﺒـﺎس از ﺣﻴـﺚ ﻧـﻮع و ﺗﻨـﻮع ﺧـﻮراك و ﻧﻴـﺰ واﺣـﺪ   ﺗﺤﻘﻴﻖ ، ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻜﻦ آن در ﺑﻴﻦ واﺣﺪ ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻜﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ در اﻳﻦ   اﺑﺘﺪا ﻣﺎواﺣﺪ را   ﺑـﺎ        Petro-Sim اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻛﺮدﻳﻢ و ﺑﻌـﺪ از ﻛـﺎﻟﻴﺒﺮه ﻛـﺮدن ﺑـﺎ داده ﻫـﺎي واﻗﻌـﻲ واﺣﺪ،        ﺧﻄﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪﻳﻢ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ، ﻧﻘﺎط ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﮔـﺬار ﺑـﺮ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ را ﺷﻨﺎﺳـﺎﺋﻲ ﻛـﺮدﻳﻢ     و روي ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻻزم را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮدﻳﻢ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ را روي ﻣﺤﺼـﻮﻻت، ﺧﺼﻮﺻـﺎ ﺑﻨـﺰﻳﻦ    ﺛﺒﺖ ﻛﺮدﻳﻢ و درﻳﺎﻓﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻤﺰﻣﺎن دﻣﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﻮره و ﻓﺸﺎر ﻇﺮف ﺳﻮﻛﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳ  ﻦ ﺑـﺎزده را در اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻨﺰﻳﻦ دارد و ﻧﻘﺎط ﺣﺴﺎس دﻳﮕﺮ را اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻛﺮدﻳﻢ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده ﻫـﺎ   ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻄﻠﻮب را اﻧﺠﺎم دادﻳﻢ و در آﺧﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﺧﻮراك و در ﻧﺘﻴﺠﻪ وﻳﺴـﻜﻮزﻳﺘﻪ ﻫـﺎي   ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﺧﻮراك ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛ   ﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﻣـﻲ ﺗـﻮان از آن ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ واﺣﺪ ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻜﻦ ﻛﻪ از روش ﺳﻮﻛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻜﺎر ﺑﺮد    .  ﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻤﺮﻛﺰ روي ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪي واﺣﺪ و اراﺋﻪ راه ﻛﺎري در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻓﺮآورده ﺑـﺎ  ارزش اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳـﻦ ﻣﺤﺼـﻮل ﮔـﺎﻣﻲ ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﻛﻮﭼـﻚ در راه         ﺧﻮدﻛﻔـﺎﻳﻲ اﻳـﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﺮاﺗﮋ ﺑﺮدارﻳﻢ ﻳﻚ

 • بازدید : 145 views
 • بدون نظر

دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی -فرآیند/شبیه سازی فرآیند تولید ترشری آمیل متیل اتر از طریق تقطیر واکنشی
اﻣﺮوزه ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻘﻄﯿﺮ واﮐﻨﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺰاﯾﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر آن، ﺑـﺴﯿﺎر ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ                       . ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻣﺪﻟﺴﺎزی و ﺷـﺒﯿﻪ ﺳـﺎزی ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﺗﻘﻄﯿـﺮ واﮐﻨـﺸﯽ را ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮا                  ر ﻣﯽ دﻫﺪ. در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺑﺮﺟﻬﺎی ﺗﻘﻄﯿﺮ از دو ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . ﯾﮑﯽ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺪل ﺳﺎزی ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺗﻘﻄﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ وﺟﻮد ﺗﻌﺎدل ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ   ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و دﯾﮕﺮی دﯾﺪﮔﺎه ﻏﯿﺮ ﺗﻌﺎدﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﺮض ﺗﻌﺎدل ﺟﺮم ﻣﺮﺣﻠﻪ ای اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده و اﺛﺮ اﻧﺘﻘﺎل    ، اﻧﺮژی و ﺣﺮارت را ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ   . در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮﺷﺮی آﻣﯿﻞ ﻣﺘﯿﻞ اﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺤﺖ ﯾﺮرﺳﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺟﻬﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣ     ﺎده ﺗﻮﺳﻂ دو Aspen plus 11.1 ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﺎرﺑﺮدی Hysys 3.0.1 و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  . Aspen ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﻬﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﻘﻄﯿﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﺰﺋﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی  ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ اﻋﺪاد ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ

 • بازدید : 151 views
 • بدون نظر

ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎي اﺷﺒﺎع ﭘﺎراﻓﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎي ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع آﻟﻴﻔﺎﺗﻴﻜﻲ و آروﻣﺎﺗﻴﻜﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد . در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﻜﺴﺖ ﺣﺮارﺗﻲ)ﭘﻴﺮوﻟﻴﺰ (ﭘﺮ وﭘﺎن در ﻳﻚ راﻛﺘﻮر ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ روش دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺳﻴﺎﻻت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ (اﺳﺖ CFD) ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪه  . ﻣﺪل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ راﻛﺘﻮر ﻟﻮﻟﻪ اي ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ۹۵ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﺘﺮ .  ﻣﺪل ﺳﻴﻨﺘﻴﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ،ﻣﺪل ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺷﺎﻣﻞ ده واﻛﻨﺶ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه واﻛﻨﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻚ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . ﻓﻼﻛﺲ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﺮوﻓﺎﻳ ﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ دﻳﻮاره ﻫﺎي راﻛﺘﻮر وارد ﻣﻴﮕﺮدد.ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي دﻳﻮاره ﻫﺎ   داغ ﺷﺪن ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺎزي ﺷﺪه و واﻛﻨﺸﻬﺎي ﭘﻴﺮوﻟﻴﺰرا ﺳﺒﺐ ﻣﻴﺸﻮد .  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﻣﺪل ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﻴﺮوﻟﻴﺰ داراي ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ در ﻃﻮل راﻛﺘﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ن دﻫﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در واﻛﻨﺸﻬﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ  .ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﺤﻞ  وﻗﻮع واﻛﻨﺸﻬﺎ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از راﻛﺘﻮر از ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﻳﺎي اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش .  در اﻳﻦ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ دﻣﺎ،ﻓ ﺸﺎر،ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﻴﺮوﻟﻴﺰ و ﻛﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه در ﻃﻮل راﻛﺘﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺖ .  ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ دﻣﺎﻳﻲ در ﺟﻬﺖ ﺷﻌﺎﻋﻲ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻃﻮل راﻛﺘﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی -طراحی فرآیند/شبيه سازي راكتور پيروليز پروپان به روش CFD 

 • بازدید : 147 views
 • بدون نظر

ﻟﺰوم ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﺧﺎ ﻃﺮ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ   . ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن آﺷﻜﺎر اﺳﺖ ، و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آن ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ روش ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي آن ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد  . ﭘﺴﺎب ﻫﺎي واﺣﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺤﻼل ﻳﺎ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻴﺸﻮد ، ﻏﻴﺮ آﻟﻲ ﺟﺎﻣﺪ ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻠﻖ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه  .   ﺣﺮارﺗﻲ، ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺼﻔﻴﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ، ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺬف و ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﭘﺴﺎب ﺗﺎ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  . ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ دو   از آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺴﺎب ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﻣﺘﻴﻞ اﺗﻴﻞ ﻛﺘﻮن و اﺳﺘﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮاي ﺷﺪ RDC اﺳﺘﺨﺮاج آﻧﻬﺎ از ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮاج داراي ﺻﻔﺤﺎت ﭼﺮﺧﺎن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده  .  دراﺑﺘﺪا ﺑﻪ L ﻛﻤﻚ آراﻳﻪ ﻣﺘﻌﺎﻣﺪ ﻳﺎﻓﺖ ۹ در روش ﺗﺎﮔﻮﭼﻲ ﺗﻌﺪاد آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻛﺎﻫﺶ  . آزﻣﺎﻳﺸﺎت  روي اﻳﻦ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ -n ﭘﺴﺎب ﻣﺠﺎزي، ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺣﻼﻟﻬﺎي ﺑﻮﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت و ﺑﻨﺰن در ﻣﺤﺪوده دﺑﻲ ﺣﻼل روﺗﻮر ۱۳,۷۹ -۲۵,۴۹ml/min 300-500 rpm  ﺳﺮﻋﺖ دوران ، -۰,۰۸ ﻫﻠﺪآپ ﻓﺎز ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻴﻦ ، ۰,۰۵ ۲ -۳ mm ﻗﻄﺮ ﻧﺎزل ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻦ ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎ ﮔﺮدﻳﺪ زده اﺳﺘﺨﺮاج آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﺑﺮج ﺗﻌﻴﻴﻦ   . در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاي دﺑﻲ ﺣﻼل ﺑﺮج ۲۹,۴۵ ml/min  ،۴۸۰ rpm   ﺳﺮﻋﺖ دوران روﺗﻮر ، ۰,۰۷ ﻫﻠﺪآپ ﻓﺎز ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﻗﻄﺮ ﻧﺎزل ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ۲ mm ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺎز ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺣﺎﺻﻞ   . –n ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﻼل ﺑﻮﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﻣﻜﺎن اﺳﺘﺨﺮ آﻣﺪ ۵۰ اج آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ از ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮراك ﺑﻪ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ  .  ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  – n دﺑﻲ ﺣﻼل ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺎ ، ﺑﻮﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت ۴۱,۳۶    درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ازدﻳﺎد ﺳﺮﻋﺖ دوران ﻳﺎﻓﺖ ۴۲ ﻧﻴﺰ درﺻﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺎ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ .  
دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی -مهندسی محیط زیست/بررسي پسابهاي صنايع پتروشيمي و امكان تصفيه آن به روش استخراج

 • بازدید : 127 views
 • بدون نظر

دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد مهندسی-سوالات کنکور رشته مهندسی-سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته فنی ومهندسی

این فایل در ۴۰۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
این فایل سوالات کارشناسی ارشد رشته های مهندسی را بررسی میکند واز سوالات سال های قبل تا جدیدترین کنکور را درخود جای داده وبسیار مناسب است برای دانشجویان مهندسی

 • بازدید : 154 views
 • بدون نظر

خرید ودانلود پایان نامه اصول طراحی هیدروسیکلون های جداکننده  جامد ازمایع درآب وفاضلاب-دانلود رایگان تحقیق اصول طراحی هیدروسیکلون های جداکننده  جامد ازمایع درآب وفاضلاب-دانلود رایگان مقاله اصول طراحی هیدروسیکلون های جداکننده  جامد ازمایع درآب وفاضلاب-دانلود پایان نامه اصول طراحی هیدروسیکلون های جداکننده  جامد ازمایع درآب وفاضلاب

این فایل در ۹۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل مواردزیر است:


عمل جداسازي هيدروسيكلون ها بر مبناي تاثير نيروه هاي گريز از مركز كه درون بدنه ي هيدروسيكلون توليد مي شوند، استوار است. به هر حال ، برخلاف گريز از مركزهاي ته نشين  كننده، هيدروسيكلون ها بخش خاي دوراني ندارند و جريان  حلقوي   لازم توسط  پمپاژ سيال به طور مماسي درون بدنه ي استوانه اي – مخروطي ساكن توليد مي شود. شكل ۲-۱ نمودار شماتيك يك هيدروسيكلون با طرح رايج  را نشان مي دهد؛ قسمت فوقانـــي بخش استوانه اي ، يه ويسله ي درپوشي پوشانـده شده است .

 كه از طريق آن لوله ي مايع سرريز (اغلب ديافراگم   ناميده مي شود) تا مسافتـي وارد داهل بدنه ي سيكلون مي شود  ته ريز، كه اكثر جامدات را حمل مي كند از حفره اي   كه در راس   مخروط قرار دارد، سيكلون را ترك مي نمايد.
مايع از طريق يك وروردي مماسي كه ممكن است، سطح مقطع ان دايره اي يا مربع مستطيلي باشد و تا جايــي كه محدوديت هاي طراحي عملياتي اجازه دهند در نزديكـي درپوش فوقانـي جا داده شده و به درون هيدروسيكلون وارد مي شود.
به جـز در ناحيه درونـي و اطراف مجراي ورودي مماسي ، حركت سيال درون بدنه ي سيكلون تقارن دايره اي دارد و به طور شماتيك در شكل ۲-۲ نشان داده است  بيشتر سيالي كه وارد سيلكون مي شود با جريان مارپيچي به داخل قسمت بيروني مخروط معكوس ، جايي  كه آن از همه طرف به سمت مركز هيدروسيكلون  خوراك دهــي مي شود، حركت مــي كند در حالي كه باقي مانده ي جريان جهت عمودي  خود را معكوس نموده و از طريق جريان مارپيچي  داخلــي به سمت بالا حركت مي كند و از ناحيه ي ديافراگـم سيلكون را ترك مي كند.

شكل ۲ ـ ۲ چشم انداز يك هيدروسيكلون كه جريان
گردايي را در داخل آن به طور شماتيك
نشان مي دهد.
در قسمت فوقاني بخش استوانه اي ، يك الگوي جرياني ثانويه اي وجود دارد كه در سرتاسر پوشش  بالايي به سمت قاعده ي  ديافراگم و در طول ديواره ي بيروني لوله حركت مــي كند و در نهايت به سيال  باقي مانده در سرريــز ملحق مي شود، اين جريان ثانوي “مدار ثانوي” “مدار كوتاه”  به دليل وجود درپوش سيلكون و ديواره ي بيروي ديافراگم مي باشد كه سرعت دوراني  را در نزديكي آن كاهش مي دهد و بنابراين نواحي كم مقاومت در برابر جريان از نواحي بيروني با فشار زياد  به سمت نواحي با فشار كم به وجود مي آيد. 
شكل ۲- ۳نمودار ساده ي جريان هاي  محوري و شعاعي در يك  هيدروسيكلون رايج را نشان مي دهد : مدار كوتاهي  كه در بالا  به آن اشاره شد. به وضوح  ديده مي شود . هم چنين  يك يا چند  جريان گردابي چرخشي وجود دارند كه “كلاهك”   ناميده شده  و درشكل ۲-۳ علامت گذاري شده است . كلاهك نقش  نگه دارنده را بين جريان حلقوي  بيروني كه به سمت پايين و جريان  حلقوي  درونــي كه به سمت  بالا حركت مي كنند ايفا مــي كند  . جريان هاي رديابي كلاهك از هر گونه جريان شعاعي از داخل سطح استوانه اي در داخل جريان جلوگيري مي كند كه در اين بخش در اين مورد بيشتر بحث خواهد شد.
 ويژگي مهم  ديگر جريان در هيدروسيكلون ، تشكيل ستون هواي مركزي مي باشد . جريان  قوي  حلقوي ناحيه ي كم فشاري  در مركز  به وجود مي اورد كه معمولا به تشكيل سطح آزاد مايع  در حال  دوران  منجر شده كه به شكل استوانه است  و در تمام طول سيكلون برقرار مي باشد. اگــر يكي از خروجي ها يا هر دو مستقيماً به هواي بيرون متصل شوند، ستون پر از هوا مي شود . هر گونه گاز پخش شده يا حتي  حل  شده ي موجود  در سيال ورودي  نيز به اين ستون مركزي  كه ممكن است حتي  هنگامي كه خروجي ها به هواي بيرون متصل نشده باشند ، وارد شود. به وسيله فشار برگشتي    متوقف شود . ستون  هوا يك پديده ي كاملا  مطلوبي است و بيان گر پايداري جريان حلقوي ]۳[ مي باشد و بايد به صورت مناسبي مستقيم بوده و قطر آن در تمام طول سيكلون ثابت باشد.

۳ ـ ۱٫ توزيع سرعت ها و فشارها
سرعت جريان در يك هيدروسيكلون  معمولا به سه مولفه تجزيه مي شود: مماسي ، محوري و شعاعي . اطلاعات درباره ي توزيه سرعت ها در داخل جريان براي برقرار نمودن مدل تئوريكي فرآيند جدايش و مسلما در اصل، براي شبيه سازي مسيرهاي پرتابي ذرات كه از ان ممكن است پيش بيني هاي بازدهي تئوريكي حاصل شود، مهم مي باشد.
بر اثر جريان حلقوي در هيدروسيكلون ، فشار ساكن به طور شعاعي به سمت بيرون افزايش مي يابد .”اين فشار  ساكن گريز از مركز” اساسا توسط توزيع شرعت هاي مماسي سيال درون جريان به دست مي ايد و سهم عمده اي در افت فشار كل در سرتاسر يك هيدورسيكلون در حال عمليات ، دارد.
بنابــراين ، نتجه مــي گيريم كه توريع سرعت هاي مماسي از اندازه گيـــري هاي ساده ي  فشار ساكن شعاعي محاسبه مي شود . اين ايده در مطالعات اوليه ي توزيع سرعت هاي مماسي در جـريان مايع صاف وجود داشت . در ايــن ] ۳۶[   اولين كسي بود كه رابطه اي بين سرعت مماسي ، vt ، و توزيع فشار شعاعي با فرض اين كه مولفه ي سرعت شعاعي نسبت به مولفه ي مماسي قابل چشم پوشي است، به صورت زير به دست آورد:
( ۲ ـ ۱ )                                                  
رابطه ي فوق براي محاسبه ي سرعت هاي مماسي با توجه به اندازه گيري هي فشار ساكن در مكان هاي مختلف در هيدروسيكلوني كه با مايعات صاف در حال عمليات مي باشد، مورد استفاده قرار مي گيرد.
     توزيع سرعت مماسي اي با اندازه گيري هاي مستقسم جريان توسط كلسال مورد تاييد قرار گرفت. كار كلسال به طور وسيع پذيرفته شده است و نتايج آن در شكل هاي ۲-۴   ، ۲-۵، ۲-۶   به طور كيفي ارائه شده اند اندازه گيري هاي او بر مبناي اشباع كردن جريان آب صاف با ذرات دانه ريز آلومينيوم و با استفاده از ميكـروسكوپ چشمــي مجهز به عدسي هاي شيئي درانــي استوار بودند. مولفه هاي سرعت مماسي در مكان هاي منتخب درون  يك هيدروسيكلون شفاف به قطر mm 76 مستقيماً  اندازه گيري شدند . مولفه هاي سرعت عمودي با اندازه گيري شيب مسيرهاي  ذرات ، نسبت به سطح  افقي به دست آمدند و مولفه هاي سرعت  شعاعي آب از مطالعه ي پيوستگي محاسبه شدند. طراحي سيكلون كلسال تا حدودي منحصر به فرد مي باشد؛ زيرا ديواره ي سيكلون تا مسافتي بالاتر از قسمت تحتاني (قاعده)  ديافراگم مخروطي بوده  و در قسمت استوانه اي سيكلون اندازه گيري اي صورت نگرفته است .
 • بازدید : 132 views
 • بدون نظر

خرید ودانلود پایان نامه آموزش الکترونيکي  و کاربرد آن در مهندسي معدن-خرید اینترنتی تحقیق آموزش الکترونيکي  و کاربرد آن در مهندسي معدن-دانلود رایگان مقاله آموزش الکترونيکي  و کاربرد آن در مهندسي معدن-دانلود رایگان پایان نامه آموزش الکترونيکي  و کاربرد آن در مهندسي معدن

این فایل در ۱۴۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:


عتیقه زیرخاکی گنج