گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 58 views
  • بدون نظر

این کتاب  شامل ۱۰۲ مهارت مورد نیاز برای آزمون های زبان از جمله تافل، تولیمو و … می باشد. مهارت ها به صورت طبقه بندی شده و به همراه مثال درج شده. مراجع آن کتاب لانگ من و گرامر تافل می باشد.این کتاب  شامل ۱۰۲ مهارت مورد نیاز برای آزمون های زبان از جمله تافل، تولیمو و … می باشد. مهارت ها به صورت طبقه بندی شده و به همراه مثال درج شده. مراجع آن کتاب لانگ من و گرامر تافل می باشد.

مهارت ۰: مطمئن باشید که هر جمله یک فاعل و یک فعل دارد ………….was backed up for miles on the freeway. (A) Yesterday (B) In the morning (C) Traffic (D) cars Engineers ……………….for work on the new space program. (A) Necessary (B) are needed (C) hopefully (D) next month The boy ………. going to the movies with a friend. (A) He is (B) he always was (C) is relaxing (D) will be * هر جمله انگلیسی باید حداقل یک فاعل و یک فعل داشته باشد.
مهارت ۲: مفعول به حرف اضافه، کلمه یا ضمیری است که بعد از یک حرف اضافه مثل …,in, at, of, to, by, behind, on و …. میآید. اگر یک کلمه مفعول به حرف اضافه باشد نمیتواند فاعل باشد. With his friend …….. found the movie theater. (A) Has (B) he (C) later (D) when
مهارت ۳: به بدل دقت کنید. یک بدل کلمهای است که قبل از کلمه دیگری میآید و معموالً با کاما از کلمه جدا میشود. اگر یک کلمه بدل باشد نمیتواند فاعل باشد. ساختار بدل بصورت زیر است: ۰)Tom, a really good mechanic, is fixing the car. فعل بدل فاعل ۲) A really good mechanic, Tom is fixing the car. فعل فاعل بدل …………, George, is attending the lecture. (A) Right now (B) Happily (C) My friend (D)Because of the time
  و … …

عتیقه زیرخاکی گنج