گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 163 views
  • بدون نظر

دانلود مقاله با موضوع مقايسه اثر ضد دردي عصاره آبي كلپوره و مورفين در موش صحرايي که شامل 8 صفحه و با فرمت فایل Word میباشد بشرح زیر است:

دانلود مقاله با موضوع مقايسه اثر ضد دردي عصاره آبي كلپوره و مورفين در موش صحرايي که شامل ۸ صفحه و با فرمت فایل Word میباشد بشرح زیر است:

چكيده
زمينه و هدف: كلپوره  (Teucrium Polium)از گياهان دارويي است كه از آن به عنوان ضدّ درد احشايي استفاده مي‌شود. مطالعه حاضر با هدف مقايسه اثر عصاره آبي كلپوره و مورفين بر زمان واكنش دم به محرك دردزا در موش صحرايي انجام شد.
روش تحقيق: در اين مطالعه تجربي، ۳۶ سرموش صحرايي ماده از نژاد  Wistar-Albinoدر محدوده سنّي ۵-۷ ماه و وزن تقريبي ۲۰۰-۲۵۰ گرم مورد تحقيق قرار گرفتند. موش‌ها به طور تصادفي به سه گروه مساوي تقسيم شدند؛ گروه اول ( آزمون ۱) به مدت ۳۰ روز، عصاره آبي كلپوره دريافت كردند؛ گروه دوم (آزمون ۲) به روش مارشال معتاد شدند و گروه شاهد هيچ ماده‌اي دريافت نكردند. زمان واكنش دم به محرك دردزا با دستگاه 
Tail Felick اندازه‌گيري شد. داده‌هاي جمع‌آوري شده با استفاده از نرم‌افزار آماري SPSS و آزمونهاي آماري ANOVA و Tukey در سطح معني‌داري ۰۵/۰P مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته‌ها: زمان واكنش دم به محرك دردزا در گروه آزمون ۱ (دريافت‌كننده عصاره آبي كلپوره) mse72/1±۹۵/۱۲، در گروه آزمون ۲ (معتاد) mse29/2 ±۱۴/۱۵ و در گروه شاهد mse63/1±۷۴/۷ بود. اين شاخص، در گروههاي آزمون ۱ و ۲ نسبت به گروه شاهد افزايش معني‌داري نشان داد (۰۵/۰P<) ولي مقدار آن در بين خود اين دو گروه (آزمون ۱ و ۲) تفاوت معني‌داري نداشت. وزن گروه آزمون ۲ نسبت به گروههاي آزمون ۱ و شاهد، كاهش معني‌داري نشان داد (۰۲/۰=P)؛ مصرف آب در گروه آزمون ۲ نسبت به گروههاي آزمون ۱ و شاهد افزايش معني‌داري نشان داد (۰۳/۰=P).
نتيجه‌گيري: يافته‌هاي اين مطالعه نشان داد كه عصاره آبي كلپوره مي‌تواند بر دردهاي پيكري اثر نموده و زمان واكنش دم به محرك دردزا را افزايش دهد. فرايند دقيق آن نياز به بررسي بيشتر دارد.


عتیقه زیرخاکی گنج