گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 147 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

يك موج مربعي با آرايش يك مولتي ويبراتور مي تواند جهت سوئيچ حالت ها به صورت متناوب ايجاد شود 
اين عمل با اتصال اين مولتي ويبراتور مي تواند با يك مدارRc  فيدبك انجام شود.
مولتي ويبراتور پايدار خروجي با طول زماني از قبل تعيين شده را در پاسخ به يك تريگر كوتاه در ورودي ايجاد مي شود
اين طول زماني توسط قطعات زمان بندي معيني از مقادير در مدار تنظيم شده است
مولتي ويبراتور پايدار در خروجي توليد يك شكل موج مستطيلي ميكندو به ورودي ان هم هيچ سيگنالي نمي دهيم 
عملكرد يك مولتي ويبراتور پايدار
يك نوع مدار مولتي ويبراتور از تركيبي از فيدبك منفي و مثبت استفاده شده است و با هم تشكيل يك شكل موج مستطيلي را مي دهند 
حالت پايداري در خروجي نداشتيم و يك مدار تك پايدار است

آزمايش ۳-۱۸ – مولتي ويبراتور بي استابل: مدار بي استابل شكل زيررا ببينيد . اگر آمپر امپ  ولتاژ اشباعV  10± را داشته باشد و اگر مقدار cz 0|01µf و R1 = 10k Ω باشد مقدر R2  و    R  را طوري تعيين ميكنيم كه فركانس نوسان ۱khz  شده و و شكل موج مربعي با پيك تو پيك ۱۰v داشته باشيم 
 توليد پالس استاندارد مولتي ويبراتور مونو استابل
تايمر مدار مجتمع: مدار ۵۵۵ كه داراي مقايسه كننده است كه روي فليپ فلاپ و بافروترانزيستوري اجرا ميشود كه خازن را شارژ ميكند 
مقايسه كننده ۱ را مقايسه كننده آستانه مي گويند كه خروجي ان را با يك ولتاژ رفرنس تنظيم شده است در vcc  ⅔ را تبديل ميكند و مقايسه كننده ۲ كه مقايسه كننده تريگر است ولتاژ ورودي را با ولتاژ رفرنس داخلي تنظيم ميكند در ⅓ vcc مقايسه ميكند 
كاربرد مولتي ويبراتور مونو استا بل تك پايدار از ۵۵۵ Ic
عملكرد مولتي ويبراتور مونو استابل ( تك پايدار)  
همچنين مولتي ويبراتور باعث شارژ خازن با جريان تنظيم شده توسط مقاومت خارجي عمل ميكند موقعي كه اين مولتي ويبراتور تريگر شده است شبكه در حال شارژ در طول فاصله هاي زمان بندي سيكل ميكند فاصله هاي زمان بندي شده كل شامل را زمان دريافت كننده لازم براي شارژ خازن است كه تا حداكثر سطح آستانه مي باشد زماني كه vcc  بالا به ورودي تريگر اعمال شده است خروجي مقايسه گر تريگر پايين است خروجي فليپ فلاپ بالا ميرود و ترانزيستور هم وصل مي شود و خازن تاپتانسيل زمين شارژ شده و خروجي مدار ۵۵۵ پائين است زماني كه ولتاژ منفي به ورودي مقايسه گر تريگر اعمال شده خروجي تريگر بالا ميرود زماني كه پالس تريگر اعمال شده خروجي تريگر بالا ميرود زماني كه پالس تريگر به پائين ⅓  ولتاژ vcc ميرسد خروجي فيلپ فلاپ  كم مي شود و در خروجي مدار ۵۵۵ بالا رفته و ترانزيستور قطع ميشود.
 مسئله طراحي : Ic 555  را به صورت يك مولتي ويبراتور مونو استابل طراحي كنيد كه پالس خروجي عرض پالس تابعي از مقادير خازني و مقاومت خارجي ميباشد 
بازه گسترده اي از عرض پالس ها ميتواند با تغيير اين مقادير قطعات به دست امده باشند 
 IC555 براي كاربرد فراكانس پائين معمولي است اما نمب تواند زماني كه 
زمان هاي كوچكتري لازم است استفاده شده باشد 
۵۵۵ براي راه اندازي با يك ولتاژ منبع تغذيه با بازه اي از ۵ – ۱۸v  طراحي شده است
يك مولتي ويبراتور آاستابل با استفاده از ic555 
 طراحي: ۵۵۵Ic را به صورت يك مولتي ويبراتور آاستابل به ازا يك فركانس خاص و سيكل كامل طراحي نمائيد فراكانس ۵۰ KHZ و سيكل را به صورت ۷۵ % فرض نمائيد اجازه دهيد c= 1nf باشد۰
موقعي كه ۵۵۵ به مونو استابل متصل شده است سيگنال خارجي اعمال شده به ترمينال ولتاژ كنترل باعث تغيير زمان خازن زمان بندي و عرض پالس خواهد شد 
اگر اين مولتي ويبراتور با يك يا يك قطار پالس پيوسته تريگر شده باشد عرض پالس خروجي توسط سيگنال خارجي مدوله خواهد شد
اين مدار را در يك مدولاتور عرض پالس مينامند يك مدولاتور وضعيت پالس ميتواند با استفاده از مد تك پايدار طراحي شود
يك سيگنال مدوله كننده اعمال شده به ترمينال ولتاژ كنترل باعث تغيير موقعيت پالس خواهد شد يك ژنراتور خطي ميتواند با استفاده از مد تك پايدار ۵۵۵ ساخته شده باشد اگرR يا يك منبع جريان ثابت عوض شده باشد
طراحي: از مدار مولتي ويبراتور تك پايدار جهت طراحي يك فاكنشن ژنراتوري ارزان استفاده كنيد كه خروجي موج سينوي مربعي ۶ مثلثي را در فركانس حداكثر چند MHZ فراهم مي سازد
طراحي يك سنسور نوري داراي امپرانس خروجيkz2 بوده و يك شكل موج مثلثي را به صورت نشان داده شده ايجاد مينمايد و اين در زماني است كه نور آشكار شده است 
مداري را طراحي نمائيد كه توليد يك پالس خروجي مستطيلي با طول زماني ms 300 و بزرگي حداقل ۴۷ در زمان اعمال شكل موج مثلثي مينمايد  

عتیقه زیرخاکی گنج