گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 136 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تحقيق حاضر با هدف مطالعه ميزان اختلالات گفتاري در  دانش آموزان پايه اول ابتدايي شهر نيشابور انجام شده است كه جامعه آماري اين پژوهش را كليه دانش آموزان پايه اول ابتدايي شهر نيشابور تشكيل مي دهند كه به روش نمونه گيري تصادفي از ۱۰ مدرسه مختلف نمونه اي به حجم ۳۰ نفر انتخاب شدند و پرسشنامه مربوط به اختلالات گفتاري را كه بايد توسط والدين كودكان پاسخ داده مي شد تكميل كردند . اين تحقيق از نوع توصيفي پيمايشي است كه با هدف بررسي يك فرضيه و سه سئوال انجام شده است . پس از استخراج نتايج پرسشنامه زمينه و سئوالات به اين ترتيب مشخص شده اند كه در نمونه مورد مطالعه لكنت زبان شايعترين اختلال گفتاري در دانش آموزان بوده است و دو زبانگي در ايجاد اختلالات زباني كودكان تاثيري نداشته است همچنين لكنت زبان در نمونه مورد مطالعه ريشه ارثي ندارد و ترس و اضطراب نيز در ايجاد اختلال زبان كمترين نقش را دارد
دوره ابتدايي يكي از مهمترين دوره هاي تحصيلي است كه در تكوين شخصيت افراد نقش بسزايي دارد و به خاطر همين اهميت و نقش مهم آن است كه آموزش آن براي كودكان رايگان و اجباري مي باشد . 
در اين دوره دانش آموزان براي ورود به دوره هاي بالاتر تحصيلي و افرادي مسئول و متعهد نسبت به جامعه تربيت مي شوند . بايد دانش آموزان در اين دوره دانش و مهارتهاي لازم را براي زندگي آينده را فرا گيرند و به افرادي مفيد براي اجتماع تبديل گردند . كمال انسان در گرو تعليم و تربيت صحيح است و دوره ابتدايي مقدمات رسيدن انسانها را به اين مرتبه فراهم مي سازد و به همين دليل بايد معلمان دلسوز با تجربه متعهد همراه با دانش و مهارتهاي شغلي لازم اين وظيفه خطير را برعهده گيرند و با عشق و علاقه به اين كار دل دهند و هدف آنها تعليم و تربيت دانش آموزان مي باشد . 
همچنين معلم پايه اول نقش مهم تري دارد ، زيرا دانش آموزاني وارد دبستان مي شوند كه ابتدا توانائيها و استعدادها و مشكلات آنها قبلاً شناخته شده است و اين وظيفه معلم است كه در ابتدا مشكلات دانش آموزان را شناسايي و در جهت رفع آن اقدام نمايد . 
خصوصاً بسياري از مشكلات دانش آموزان از ظاهر آنها شناخته نمي شود و به مرور شناسايي مي گردند . مشكلات گفتاري دانش آموزان از اين جمله است . زيرا 
دانش آموزان با وجود داشتن ظاهري سالم و هوش طبيعي قادر به ارائه تحصيل نيستند يا ارائه تحصيل برايشان مشكل است به همين دليل معلمان بايد در ابتداي سال اين مشكلات را شناسايي كرده و نسبت به درمان اقدام نمائيد . 
۲ ـ ۱ ـ بيان مساله : 
از آنجايي كه عنوان تحقيق مربوط به مشكلات گفتاري دانش آموزي پايه اول است اكثر معلمين پايه اول در ابتداي سال با اين مشكل مواجه هستند معلميني كه از تجربه و دانش كافي برخوردارند . 
در برخورد با اين مشكلات فوق هستند و به راحتي مي توانند به دانش آموزان كمك كنند اما چه بسا معلمين كه به علت نداشتن اطلاعات كافي قادر به تشخيص اين مشكلات نبوده و با برخورد ناصحيح خود باعث سرخوردگي و فرار از آنها مي گردند به همين دليل اين تحقيق بر آن است تا با انتخاب اين موضوع كمكي به اين دانش آموزان كرده باشد . 
لازم به تذكر است كه اكثريت اين دانش آموزان بيماري خاصي ندارند و به خاطر برخورد تربيتي نادرست دچار چنين مشكلاتي شده اند كه آن هم با عنايت به اصل تاثير پذيري انسان قابل جبران مي باشد كه در اين رابطه نقش معلمان از اهميت فوق العاده اي برخوردار است . كار معلم تنها نبايد درس دادن و درس خواندن باشد بلكه مانند طبيب در صدد شناسايي دردهاي روحي ، جسمي دانش آموزان و درمان آنها باشد . تا مسئله تعليم و تربيت مثمرثمر و مورد استفاده و پذيرش عموم دانش آموزان قرار بگيرد و يكي از انگيزه هايي كه سبب گرديده كه اين احساس نياز در برنامه ريزان آموزش و پرورش ايجاد گردد و به فكر ايجاد فرصتهايي براي كسب مهارتها و آگاهيهاي تخصصي براي معلمان از طريق دوره هاي ضمن خدمت باشد و كمك به حل مسائل و مشكلات روحي و رواني دانش آموزان است كه اميد مي رود با ايجاد مراكز روان درماني و كلينيك هاي تخصصي گفتار درماني در راستاي فعاليتهاي آموزشي اين مشكل اساسي در بين همه دانش آموزان مرتفع گردد . 
۳ ـ ۱ ـ اهميت و ضرورت تحقيق 
با توجه به اهميت دوره ابتدايي و به ويژه سال اول كه پايه و اساس يادگيري انسان شكل
 مي گيرد . 
لازم است معلمين اين پايه به مهارتهاي زباني آنها براي ايجاد ارتباط سالم با همسالان توجه كمتر چون هر مهارت پيش نياز مهارت بعدي است . شنيدن ، گفتن و خواندن و نوشتن اركان آموزي هستند كسي كه مشكلات گويايي دارد در خواندن و نوشتن هم پيشرفت نداشته و باعث تاخير در يادگيري او مي گردد لذا بايد معلمين با مشكلات آشنا بوده و راه درمان آن را بدانند تا در صورت برخوردن به چنين مشكلاتي قادر به حل آن باشند تا مبادا باعث سرخوردگي و يا فرار دانش آموزان گردند . 
تحقيق حاضر مي تواند كمكي باشد در راستاي شناسايي كودكاني كه به طور مثال به كلينيك هاي گفتار درماني مراجعه مي كنند يا در مراكز روان درماني مورد استفاده قرار بگيرد يا كمكي باشد به مشاوران مدارس ابتدايي براي تشخيص سريع كودكان داراي مشكل و ارجاع آنها به مراكز مربوطه براي اقدام و درمان فوري اين دانش آموزان و حل سريع آن باشد . 
۴ ـ ۱ ـ اهداف پژوهش 
۱ ـ شناخت انواع مشكلات گفتاري دانش آموزان 
۲ ـ  تعيين مهمترين مشكلات گفتاري دانش آموزان و راه درمان آنها 
۳ ـ چگونگي كمك به اين دانش آموزان براي غلبه بر اين مشكلات 
۵ ـ ۱ ـ فرضيه و سئوالات تحقيق 
فرضيه : لكنت زبان شايعترين اختلال زباني است . 
سئوالات تحقيق : 
۱ ـ آيا دو زبانگي در ايجاد اختلالات زباني در كودكان تاثير دارد ؟ 
۲ ـ آيا لكنت زبان ريشه ارثي دارد ؟ 
۳ ـ آيا ترس و اضطراب در ايجاد اختلال زبان تاثيري دارد ؟ 
۶ ـ ۱ ـ تعاريف مفهومي و عملياتي 
لكنت : اختلالي را گويند كه در آن ساختار گفتار فاقد رواني طبيعي است كه از طريق تكرار صداها ، هجا و اغلب كل لغات و عبارات و انسداد صداها و كشش صداها و قطع عبارت مشخص مي گردد . 
تاخير در گفتار : كسي كه به دليل مشكلات گفتاري منظور خود را كمي مكث و تاخير بيان مي كند . 
لالي : شخصي كه به دليل نداشتن تجربه شنوايي قادر به گفتن نيست . 
بريده گويي : شخصي كه يك كلمه را نمي تواند يكبار ادا كند و بخش بخش ادا مي كند . 
مكث در گفتار : بررسي گفتار از طريق مكث ( يعني چيزهاي غير گفتاري ) شايد در صورت ظاهر درست جلوه نكند اما انجام اين كار آن طور هم كه ظاهر قضيه نشان مي دهد بي اساس نيست حدود ۴۰ الي ۵۰ درصد از گفتار عادي خلق الساعه را سكوت تشكيل 
مي دهد و هر چند اين نسبت به نظر شنونده به اين زيادي نيست چون وي به قدري سرگرم شنيدن موضوعات مورد گفتگوست كه به سكوتهاي بين گفتار كمتر توجه دارد . 
مكثهاي گفتاري بر دو نوعند : 
۱ ـ مكثهاي تنفسي 
۲ ـ مكثهاي تأملي 

عتیقه زیرخاکی گنج