گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 134 views
  • بدون نظر
این فایل در۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

خروجي سنسورهاي موقعيت AMR نيازمند مدار بهسازي است. چنانچه تغييرات دمايي زياد باشد بايد از جبرانساز دمايي نيز استفاده نماييم.  همينطور اگر از چند مدار پل استفاده نماييم، خطاي ديگري كه بايد آنرا بطريقي جبران نماييم تلورانس بخش به بخش در مواد است.
IC بكار گرفته شده HMC1501  است كه داراي يك مدار پل مي باشد و مي تواند  را در رنج تغييرات خطي  تعيين كند. با فرض منبع تغذيه ۵ ولت اين سنسور دربازه    ميلي ولت تغييرات ولتاژ خواهد داشت. شكل موج خروجي بر حسب زوايه  در زير‌آمده است.
روش ديگري براي حذف خطاي آفست وجود دارد و آن اين است تا بوسيله آزمايش كاليبراسيون مقدار خطا را بدست آورده و از مقدار نهايي كم كنيم. اين عمل با كاهش متعلقات مدار بهسازي از افزايش حجم، قيمت و تاثير نويز جلوگيري مي كند. ولي از آن جهت كه طراح را مجبور مي كند تا بهره تقويت كننده را جهت تعادل در آفست و ضريب حساسيت كاهش دهد چندان جالب نمي باشد.
 جهت افزايش رنج موقعيت سنجي از  به  از ۲ سنسور HMC1501   و يا يك سنسور HMC1512 (با ۲ مدار پل)  استفاده مي كنيم.
براي افزايش رنج اندازه گيري موقعيت خطي معمولاً از چند سنسور استفاده مي كنيم. جهت افزايش ويژگي خطي سيستم معمولاً رنج خطي هر سنسور را كمتر از حد نامي در نظر مي گيرند. به خاطر داريم كه براي موقعيت سنج خطي مي بايست AMR در ناحيه اشباع قرار گيرد. بنابراين فاصله آهنرباي متحرك از مقابل سنسورها بازاي ميدان يك كيلو گاوسي حداكثر ۲۵/۰ اينج خواهد بود كه با افزايش فاصله به ۵/۰ اينج ميدان مي بايست به حدود ۳ كيلوگاوس افزايش يابد. همانطور كه در شكل زير 
مشخص است با عبور آهنربا از مقابل سنسورها بازاي ۴ سنسور ۴ موج بوجود خواهد آمد. بازاي يك موقعيت سنج ۲ اينچي نمودار تغييرات ولتاژ خروجي برحسب موقعيت براي يك سنسور و ۴ سنسور رسم شده است.
در  حاصل از هر مدار پل سنسور، بايد بدانيم كه هر سنسور جهت حذف خطاي آفست واندازه گيري ولتاژ پيك-پيك خروجي كاليبره شده است تا خروجي نهايي در يك رنج مشابه تنظيم گردد. پس از كاليبراسيون ولتاژ خود را تشكيل مي دهد و عمل مقايسه ما بين ولتاژهاي خروجي تصحيح شده انجام مي شود و شيب هايي را در ميان سنسورهاي مجاور هم توليد مي كند. درنهايت تنها از شيب هاي مثبت استفاده مي شود (رنج خطي هر سنسور) و مقدار كوچك  برشيب يا شيب هاي مثبت قرار داده مي شود. با فرض اينكه هر سنسور به يك ميكروكنترلر ۸ بيتي متصل باشد، مي تواند ۲۵۶ نقطه را براي رنج خطي خود در نظر بگيرد. بنابراين براي كل رنج ۱۰۲۴ نقطه خواهيم داشت.
دو آهنربا را نشان مي دهد كه نسبت به هم در وضعيت ناموازي قرار گرفته اند و در فاصله ميان آنها سنسور در طول دوآهنربا حركت مي كند. در موقعيت هاي نزديك زوايه شار روبه پايين است و در فاصله هاي دور زاويه شار رو به بالا قرار دارد. بنابراين با يك سنسور AMR مي توان موقعيت سنجي نمود. در اين حالت هم آهنربا،  هم سنسور مي توانند نسبت به هم حركت كنند.
شكل زير يك آهنرباي متصل به انتهاي شفت را نشان مي دهد كه در برابر يك سنسور HMC1512   قرار گرفته است. زماني كه شفت مي چرخد دو ولتاژ سينوسي وكيسنوسي در خروجيهاي سنسور قرار مي گيرد.

اين روش نمي  تواند تمام محيط شفت را در برگيرد ( ) و در عين حال بايد محافظتي از ميدان مغناطيسي موتور نيز در نظرگرفته شود. نكته ديگري كه بايد در نظر گرفت اين است كه تداخلي در موقعيت دو سنسور وجود دارد تا اينكه يك يا هر دو به اشباع برسند.
براي ايجاد حسگر چرخشي ۳۶۰ درجه از يك سنسور HMC1512 به همراه سنسور هال استفاده مي كنيم. سنسورهاي هال براي موقعيت سنجي دقيق و حساس پيشنهاد نمي گردند. در اين روش از آنها جهت تعيين پلا ريته كه كدام نيمه  از سنسور AMR در مقابل آهنربا مي باشد، استفاده مي شود. 

عتیقه زیرخاکی گنج