گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 108 views
  • بدون نظر
این فایل در قالبpdf تیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و سمینار  کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر بررسی روش های خوشه بندی توزیعی را دراختیار شما عزیزان قرار داده ایم  . این پروژه پایان نامه در قالب ۸۲صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد pdf قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز در مقایسه با سایر فروشگاهها با قیمت مناسب در اختیار شما قرار میگیرد

از این پروژه سمینار  آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی کامپیوتر – نرم افزار
عنوان :
بررسی روشهای خوشهبندی توزیعی

چکیده
چگونگی سازماندهی و ادغام نتایج پرسوجوی بازیابیشده از منابع مختلف، یکی از موضوعات کلیدی در
بازیابی اطلاعات توزیعی است. برخی از پژوهشها و آزمایشات پیشین توصیه میکنند که مرور اسـنادی
که بهصورت خوشه بیان میشوند به نسبت اسنادی که تنها در یـک لیـست مطـرح مـی شـوند کـارآیی
بیشتری دارند. ارائهی نتایج بازیابی بهصورت خوشه مبتنیبر فرضیهی خوشه است. بر طبق این فرضـیه،
وضعیت اسناد درون یک خوشه ارتباط مشابهی با پرسوجوی مطرح شده دارند.
خوشهبندی میتواند بهعنوان فرآیند بخشبندی یک مجموعه از الگوها به گـروههـای معنـادار همگـن و
منفصل بهنام خوشهها تعریف شود. در خوشهبندی دادههـای توزیـعشـده، مجموعـهی دادههـا در میـان
چندین سایت توزیع شدهاند.
خوشـهبنـدی در حـوزههـای کـاربردی مـدرن مثـل تعـاون در خریـد و فـروش ، بیولـوژی مولکـولی و
چندرسانهای وظیفهای مهم بر دوش دارد. در بسیاری از این حـوزههـا ، اساسـا اطلاعـات از سـایتهـای
مختلفی گرفته میشود. برای اقتباس اطلاعات از این دادهها ، آنها بهصورت یک مجموعـه درآمـدهانـد و
خوشهبندی میشوند.
در سالهای اخیر، پیشنهاداتی برای اکتشاف دانش و کاوش دادهها، و بهویژه برای خوشهبندی گـسترش
یافته اما تنها تعداد کمی از آنها برای منابع داده ای توزیعشده اسـت. در ایـن تحقیـق، یـک مـروری بـر
الگوریتمهای خوشهبندی توزیعی مطرح شدهاست.
مقدمه
امروزه حتی با گسترش وب، کاربران برای یافتن نیازهای خود با مناب ع اطلاعاتی بسیاری مواجه هـستند.
چگونگی یافتن سریع نیازهای کاربر از این اقیانوس اطلاعات، یک مسئله ی مهم است. اگـر چـه راهحـل
استفاده از موتور های جستجو در پایگاه دادههای یکتا ظاهرا برای آن کارآمد است ، اما در عمل ایـن راه
حل برای جمع آوری همهی اطلاعات مورد نیاز ، به خـصوص اطلاعـات مـرتبط بـا منـابع مخفـی وب ،
ممکن است مشکلاتی را به دنبال داشته باشد.
کشف دانش در پایگاه داده، کاوش دادهها نامیده میشود و ابزاری ارزشمند برای گزینش اطلاعات مفیـد
از هر پایگاه داده است. این ابزار قابلیت محاسباتی بالایی دارد و میتواند به توزیع و موازیسازی دادههـا
بپردازد. برای مسائل مربوط به کاوش دادههـا ، لازم اسـت تـا بخـشبنـدی هوشـمندانه ای از دادههـا را
بهدست آوریم. بدین طریق ما می توانیم دادهها را به صورت جداگانه بررسی کنیم. به منظـور کمـک بـه
قانونمند کردن مساله، معیار اصلی برای بخشبندی هوشمندانه میتواند این باشد که دادههای درون هر
بخش تا آن جاییکه احتمال دارد ، با هم مشابه باشند، در حالی که دادههای درون بخشهای مختلف بـا
یکدیگر هیچ شباهتی نداشته باشند. این معیار همان چیزی است که در الگوریتمهای خوشهبندی مـورد
استفاده قرار میگیرد و به ما اجازه میدهد تا برای دستیابی به کـل پایگـاه داده، بـه مـوازیسـازی ایـن
مساله بپردازیم.
در فصل اول این تحقیق، مفاهیم توزیعشدگی بهطور خلاصه مورد بررسی قرار میگیرد. سپس در فـصل
دوم، به بحث در مورد خوشهبندی توزیعی پرداخته میشود. در فصل سوم، الگـوریتمهـای خوشـهبنـدی
مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و بهدنبال آن برخی از کاربردهای خوشهبندی در فصل چهـارم مطـرح
میشوند. در نهایت، در فصل پنجم یک نتیجهگیری کوتاهی از این مباحث به عمل میآید.
مقدمه ۱-۱
یک سیستم توزیع شده، از یک مجموعه از کامپیوترهای مستقل تشکیل شده است که کـاربران، آنهـا را
به صورت یک سیستم یکپارچه می بینند.[۱]
چند مطلب از تعریف فوق مشخص می شود. اول اینکه در یک سیستم توزیـع شـده، تعـدادی کـامپیوتر
وجود دارد. مطلب دیگر اینکه کاربران سیستم توزیع شده، تصور می کنند که با یک سیستم واحـد کـار
می کنند. از مجموع این دو نکته می توان فهمید که اجزای داخل یک سیستم توزیع شده باید به شکلی
با همدیگر تعامل داشته باشند که بتوانند برای کاربر خود این تصور را ایجاد کنند که با یک سیستم کار
می کند. اینکه چگونه چنین تعاملی ایجاد شود یک مسأله ی م هم در مبحث سیستم های توزیـع شـده
است.
در واقع هیچ اجباری در مورد نوع کامپیوترهای داخل سیـستم توزیـع شـده، همچنـین در مـورد روش
اتصال بین آنها وجود ندارد. یعنی اینکه نباید این محدودیت ها را که اجزای این سیـستم هـا یـا اتـصال
بین آنها از نوع خاصی باشند، برای سیستم های توزیع شده در نظر گرفت. از طرفی کاربر این سیستمها
نباید هیچ اطلاع و نگرانی در مورد تفاوت های بین کامپیوترهای مختلف موجود در یک سیـستم توزیـع
شده و روشی که با هم ارتباط برقرار می کنند، همچنین سازمان داخلی سیستم، داشته باشد . ایـن یـک
ویژگی حیاتی برای سیستم های توزیع شده است که به آن شـفافیت مـی گوینـد . سیـستمی کـه ایـن
ویژگی را نداشته باشد، طبق قسمت دوم تعریف فوق یک سیستم توزیع شده خوانده نمی شود.
ویژگی دیگر سیستم های توزیع شده این است که این سیستم ها طبق قوانین اسـتانداردی کـه فرمـت،
محتوا و معنی پیام های فرستاده شده و دریافت شده را مشخص می کنند، ارتباط برقرار می کننـد . بـه
این ویژگی باز بودن می گویند. این قوانین به طور رسمی در قالب پروتکل ها تدوین می شوند . پیروی از
این پروتکل ها باعث می شود اجزای متنوع و متفاوت موجود در سیستم های توزیع شـده کـه احتمـالاً
مربوط به عرضه کنندگان متفاوت هستند، بتوانند با هم کار کنند.


عتیقه زیرخاکی گنج