گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 124 views
  • بدون نظر

نتایج بدست آمده از استخراج پرسشنامه ها بیانگر آن است که اکثر گردشگران مورد مطالعه در فاصله سنی ۵۰ ۳۵سال مرد  دارای تحصیلات دیپلم ودارای مشاغل اداری با حقوق سالانه ۸۰۰۰  4000  هزار رالا بوده اند تعداد افراد خانواده گردشگران مورد مطالعه اکثرا  84 نفر بوده است  بیشتر گردشگران مورد مطالعه از شهر اصفهان و با وسیله نقلیه شخصی به مشهد آمده اند.  هدف اصلی این پژوهش بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی گردشگران شهرمشهد بوده است. روش جمع آوری اطلاعات بر مبنای کتابخانه ای،  اسنادی و نیز میدانی(پرسشنامه) بوده و جهت تحلیل داده ها از نرم افزارEviews  وExcel استفاده شده است. در این راستا نتایج به دست آمده از تخمین مدل تعداد دفعات سفرگردشگران به مشهد بیانگرآن بوده است که متغیر تعداد افراد خانوار گردشگران مشهد بیشترین تاثیر و به ترتیب متغیرهای سن گردشگر، میزان آگاهی گردشگران از مكانهای تاریخی ، وسیله حمل و نقل گردشگر به مشهدو درآمد ماهانه گردشگران مشهد ، كمترین تاثیر را بر تعداد سفر گردشگران به مشهد داشته اند.

چکیده

        صنعت گردشگری دارای آثار اقتصادی و اجتماعی قابل ملاحظه ای می باشد، ایجاد اشتغال و دستیابی به درآمد ارزی پایدار و مناسب و همچنین شناخت متقابل فرهنگی از آثار اقتصادی و اجتماعی این صنعت است.کشور ایران دارای پتانسیل های عظیم تاریخی، طبیعی و مذهبی است که در بخش جاذبه های مذهبی آن،  شهر مشهد به عنوان بزرگترین قطب گردشگری شناخته شده است.

        هدف اصلی این پژوهش بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی گردشگران شهرمشهد بوده است. روش جمع آوری اطلاعات بر مبنای کتابخانه ای،  اسنادی و نیز میدانی(پرسشنامه) بوده و جهت تحلیل داده ها از نرم افزارEviews  وExcel استفاده شده است. در این راستا نتایج به دست آمده از تخمین مدل تعداد دفعات سفرگردشگران به مشهد بیانگرآن بوده است که متغیر تعداد افراد خانوار گردشگران مشهد بیشترین تاثیر و به ترتیب متغیرهای سن گردشگر، میزان آگاهی گردشگران از مكانهای تاریخی ، وسیله حمل و نقل گردشگر به مشهدو درآمد ماهانه گردشگران مشهد ، كمترین تاثیر را بر تعداد سفر گردشگران به مشهد داشته اند.

فهرست مطالب    عنوان………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………

۱

فصل اول :کلیات…………………………………………………………………………………..

۲

۱-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………

۳

۱-۲-اهداف………………………………………………………………………………………………………

۵

۱- ۳فرضیات………………………………………………………………………………………………………

۵

فصل دوم: پیشینه نگاشته……………………………………………………………………………………..

۶

۲-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………..

۷

۲-۲-مطالعات داخلی…………………………………………………………………………………………..

۷

۲-۲-۱- گردشگری…………………………………………………………………………………………….

۷

۲-۲-۲-بررسی جایگاه اجتماعی- اقتصادی گروه های مختلف جامعه…………………………..

۱۳

فصل سوم: روش تحقیق……………………………………………………………………………………….

۱۸

۳-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………..

۱۹

۳-۲-روش و ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………….

۱۹

۳-۳-جامعه آماری………………………………………………………………………………………………..

۱۹

۳-۴- روش نمونه گیری و حجم نمونه……………………………………………………………………..

۲۰

۳-۵-مدل مورد استفاده در این مطالعه………………………………………………………………………

۲۰

فصل چهارم: نتایج و بحث……………………………………………………………………………………

۲۲

۴-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………….

۲۳

۴-۲- بررسی ویژگیهای گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد……………………………………

۲۳

۴-۲-۱ توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب سن………………………………..

۲۳

۴-۲-۲ توزیع گردشگران مورد مطالعه مشهد بر حسب جنسیت …………………………………….

۲۴

۴-۲-۳  توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب تحصیلات……………………..

۲۴

۴-۲-۴ – توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب نوع  شغل……………………..

۲۵

۴-۲- ۵- توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر اساس استان محل سکونت………..

۲۶

۴-۲-۶-  توزیع گردشگران  مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب فاصله شهرستان محل

 سکونت تا مشهد (کیلومتر )……………………………………………………………………………………

۲۷

۴-۲-۷-  توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب تعداد افراد خانوار…………..

۲۸

۴-۲- ۸- توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب درآمد سالانه خانوار……….

۲۹

  4-2- 10- توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر اساس مدت اقامت………………

۳۰

۴-۲-۱۱- توزیع گردشگران مورد مطالعه شهر مشهد بر حسب تعداد  سفر به مشهد

۳۱

۴-۳- بررسی اهداف گردشگران مورد مطالعه  از سفر به شهر مشهد ……………………………….

۳۲

۴-  بررسی نحوه هزینه کرد گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد……………………………. -۴

۳۲

  4-5-  بررسی میزان آگاهی گردشگران مورد مطالعه ازمکانهای سیاحتی و تفریحی در شهر مشهد  ………………………………………………………………………………………………………………..

۳۳

۴-۶-میزان بازدیدگردشگران مورد مطالعه از موزه ها و مکانهای تاریخی شهر مشهد…………

۳۴

۴-۷- بررسی میزان بازدید گردشگران در شهر مشهد از مکانهای تفریحی و ییلاقی ………….

۳۵

بررسی میزان رضایتمندی  گردشگران مورد مطالعه از سفر به مشهد…………………………-۸-۴

۳۶

۴-۹-نتایج تخمین مدل تعداد دفعات سفر گردشگران به مشهد………………………………………

۳۷

۴-۱۰- بررسی مشکلات گردشگران مورد مطالعه در سفر به شهر مشهد………………………….

۴۱

۴- ۱۱-بررسی پیشنهادات گردشگران مورد مطالعه جهت بهبود وضعیت گردشگری در شهر مشهد………………………………………………………………………………………………………….. ……..

۴۲

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات……………………………………………………………………………….

۴۶

۵-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………..

۴۷

۵-۲- نتایج……………………………………………………………………………………….

۴۷

۵-۳-پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………

۴۸

پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………

۵۲

منابع…………………………………………………………………………………………………………………….

۵۷


عتیقه زیرخاکی گنج