گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 114 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ابتدا اسلايد آماده را در زير ميكروسكوپ گذاشته و بعد سيم را از دور پايه ي ميكروسكوپ باز كرد وبعد آن را به برق وصل ميكنيم .و لامپ ميكروسكوپ را روشن ميكنيم و همان طور كه ميكروسكوپ روي لنز ۴ است به داخل ميكروسكوپ نگاه ميكنيم  و صفحه را آرام آرام با استفاده از ماكرومتر بالا آورده تا نمونه مشاهده شود واگر نمونه مشاهده نشد دوباره اين كار را انجام مي دهيم وبراي مشاهده نمونه با استفاده از لنز ۴ و ۱۰  از ميكرومتر استفاده مي كنيم . 
كه نمونه ي مورد نظر برگ گياهان ۲ لپه اي مي باشد كه همانند برگ گياهان دو لپه اي شامل ۴ بخش اصلي مي باشد . 
موضوع : مشاهده ي بافت هاي گياهي ابتدا اسلايد آماده را در زير ميكروسكوپ گذاشته و بعد سيم را از دور پايه ي ميكروسكوپ باز كرد وبعد آن را به برق وصل ميكنيم .و لامپ ميكروسكوپ را روشن ميكنيم و همان طور كه ميكروسكوپ روي لنز ۴ است به داخل ميكروسكوپ نگاه ميكنيم  و صفحه را آرام آرام با استفاده از ماكرومتر بالا آورده تا نمونه مشاهده شود واگر نمونه مشاهده نشد دوباره اين كار را انجام مي دهيم وبراي مشاهده نمونه با استفاده از لنز ۴ و ۱۰  از ميكرومتر استفاده مي كنيم . 
اگر نمونه ي مورد نظر انواع بافت هاي گياهي مي باشند كه به طور كلي گياه شامل ۷ بافت مي باشد . 
۱- بافت هاي مريستعي meristematic .t 
۲- بافت هاي استحكامي skeletal;.tissues 
۳- بافت هاي پوششي protectal. tissues    
۴- بافت ترشحي  skeletory .t 
۵- بافت هوايي aerenchma.t 
۶- بافت هدايت كننده cundective ,t 
۷- بافت پارانشيمي  parenchyma.t
۱- بافت مريستعي : باقتي است كه سلولهاي  آن به طور مرتب تقسيم مي شود و به توده هاي سلول هاي قبلي اضافه مي شوند كه وظيفه ي رشد گياه يعني رشد عرضي وطولي آن را برعهده دارد كه سلولهاي آن فشرده مي باشند وشامل يك هسته مشخص اند و فاقد فضهاي بين سلولي يعني Mea مي باشند . 
۲- بافت پارانشيمي : 
بافتي است كه با بافت مريستمي تفاوت بسيار زيادي را دارد كه مهمترين بافت موجود در يك گياه محسوب مي شود . كه شامل ۲ دسته مي باشد . ۱- پارانشيم ساده ۲- پارانشيم ذخيره اي  كه پارانشيمي گفته مي شود كه سلول هاي آن داراي فضاي بين سلولي اند ولي پارانشيم ذخيره اي پارانشيمي گفته مي شود كه سلول هاي آن فاقد فضاي بين سلولي است كه ماده ي ذخيره اي آن هم ممكن است amydene و آب و املاح و… باشد . 
بافت استحكامي: به بافتي گفته مي شود كه وظيفه ي استحكام گياه را بر عهده دارد كه شامل دو دسته ي cleren chyma.collenchyma مي باشد كه بافت كلانشيمي بافتي است زنده و ديواره ي ضخيم و سلولزي ولي بافت اسكلرنشيماي بافتي  است مرده و ديواره ي ضخيم چوبي كه بافت كلانشيمي بافتي است كه بيشتر در قسمت هاي جوان گياه رشد مي كند كه با رشد بافت منجر به رشد اندامش مي شود و هر چه سن آن زياد مي شود ديواره هاي آن هم بيشتر ضخيم تر مي شوند كه انعطاف پذيري آن خيلي زياداست . 
بافت پوششي :َ بافتي است كه وظيفه ي حفاظت اندام  داخلي بدن  يا cork,epidermis را بر عهده دارد . 
بافت ترشحي : بافتي است كه وظيفه ي تشرح و يا ذخيره ي مواد ترشحي را بر عهده دارد.مثل انجير ، پرتقال و..
بافت هدايت كننده :
بافتي است كه وظيفه ي هدايت و انتقال مواد را بر عهده دارد كه مواد به وسيله ي آن هدايت مي شود كه وظيفه و هدايت انتقال مولد نياز به سوله دارد كه سوله هاي چوبي آوندي بافت هاي هادي راتشكيل مي دهند . 
بافت هوايي : بافتي است كه هواي داخل آن باعث سبك شدن بافت مي شود كه در گ
گياهان آبزي وجوددارد مثل نيلوفرآبي .
گزارش كار آزمايشگاه گياهشناسي 
نام گروه : رشته تحصيلي : جلسه :  
نام خانوادگي : تاريخ : 
موضوع آزمايش : ساعت گروه : ۷-۵
ابتدا اسلايد آماده را در زير ميكروسكوپ گذاشته و بعد سيم را از دور پايه ي ميكروسكوپ باز كرد وبعد آن را به برق وصل ميكنيم .و لامپ ميكروسكوپ را روشن ميكنيم و همان طور كه ميكروسكوپ روي لنز ۴ است به داخل ميكروسكوپ نگاه ميكنيم  و صفحه را آرام آرام با استفاده از ماكرومتر بالا آورده تا نمونه مشاهده شود واگر نمونه مشاهده نشد دوباره اين كار را انجام مي دهيم وبراي مشاهده نمونه با استفاده از لنز ۴ و ۱۰  از ميكرومتر استفاده مي كنيم . 
كه نمونه ي مورد نظر برگ گياهان ۲ لپه اي مي باشد كه همانند برگ گياهان دو لپه اي شامل ۴ بخش اصلي مي باشد . 
۱- upper epidermis ( stoma – cuticule) 
۲- lowe epidermis 
۳-mesophyll spogymesophyll 
۴- vascular bundles 
كه vascular sheat آن شامل اجزايي عبارتند از: 
                proto xylem 
۱- xylem   meta xylem
۲-pholem
۳-parenchyma
۴-aircavity
كه در برگ گياهان تك لپه اي بخشي است كه به گزيم هايي با قطر كوچك و metaxylem هم به گزيم هايي با قطر بزرگ ميگويند كه بافت paranchyme بافتي است كه نقش پر كننده را برعهده دارد كه بيش ترين بافت موجود در گياه محسوب مي شود كه aircavity هم نوعي حفره ي هوايي است كه در زير protoxylem قرار دارد به طور كلي برگ گياهان تك لپه اي فاقد stele ,cortex مي باشد كه به همين دليل ضخامت cortex را با قطر stele مقايسه نمي كنيم كه علاوه بر آن فاقد كامبيوم و چوب پنبه مي باشد كه برگ گياهان تك لپه اي شامل ۲ سطح مي باشد كه اپيدرم هم بر روي اين ۲ سطح قرار دارند . كه نام ديگر پارانشيم كلروفيل كلرانشيم نام دارد كه در بين ساقه و برگ وميوه و دانه گياهان قراردارد كه به رنگ سبز مي باشد و به كلرانشيم موجود در برگ گياهان مزوفيل مي گويند كه در برگ گياهان تك لپه اي فقط يك نوع مزوفيل وجود دارد كه از نوع مزوفيل اسفنجي مي باشد كه دسته جات آوندي در برگ گياهان تك لپه اي شباهت زيادي را با ساختار دسته جات آوندي  در ساقه ي تك لپه اي ها دارد
گزارش كار آزمايشگاه گياهشناسي 
نام گروه : رشته تحصيلي : جلسه :  
نام خانوادگي : تاريخ : 
موضوع آزمايش : ساعت گروه : ۷-۵
ابتدا اسلايد آماده را در زير ميكروسكوپ گذاشته و بعد سيم را از دور پايه ي ميكروسكوپ باز كرد وبعد آن را به برق وصل ميكنيم .و لامپ ميكروسكوپ را روشن ميكنيم و همان طور كه ميكروسكوپ روي لنز ۴ است به داخل ميكروسكوپ نگاه ميكنيم  و صفحه را آرام آرام با استفاده از ماكرومتر بالا آورده تا نمونه مشاهده شود واگر نمونه مشاهده نشد دوباره اين كار را انجام مي دهيم وبراي مشاهده نمونه با استفاده از لنز ۴ و ۱۰۰  از ميكرومتر استفاده مي كنيم كه نمونه موردنظر ريشه ي گياه دو لپه اي مي باشدكه شامل اجزايي عبارتند از stele, cortex كه بخش cortex آن عبارتند از : 
۱) epidermi ( trichoplast , roothair) 
۲)hypodermis 
۳) endodermis ( cassparian strips , passacell) 
۴)cortex parenchyma 
كه epidermis خارجي ترين بافت آن است كه در زير epidermis است كه به صورت متراكم و فاقد و فضاي بين سلولي يعني mea كه در زير hypodermis نوعي پارانشيم است كه چون در cortex قرار دارد به آن cortex parenchyma مي گويند كه در زير endodermis  , cortex parenchyma است كه شامل سلولهاي  passage cell  است كه  مانع ورود آب به داخل سلول مي شود كه شامل آوند آب كش است كه منجر به اين مي شود كه آب و املاحي را كه رشد جذب كرده از اين لايه پايين به بالا مي فرستد. 
كه بخش  stele  آن شامل vascular , bundles , pricycle  و vascular cumbuinn استكه pricycle نوعي دايره ي محيطي است كه منجر به توليد ريشه هاي فرعي مي شود كه اگر pricele وجود نداشته باشد ريشه هاي فرعي هم توليد نمي شوند كه vascular bundles هم شامل دسته جات xylem phloem كه بخش xylem  آن شامل protoxylem   , metaxylem استك از رشد اين ۲ يعني metaxylem , protoxylem به وجود مي آيد . 
  • بازدید : 145 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق میکروسکوپ-خرید اینترنتی تحقیق میکروسکوپ-دانلود رایگان مقاله میکروسکوپ-تحقیق میکروسکوپ
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ميكروسكوپ
سیر تحولی و رشد
انواع میکروسکوپ از نظر نوع آشکارساز
انواع میکروسکوپ از نظر ساختمان داخلی
ميكروسكوپ يعني چه؟
موارد استفاده
فيزيولوژي ميكروسكوپ
اساس كار ‏
ميكروسكوپ آزمايشگاهي
ميكروسكوپ جراحي
میکروسکوپ (از یونانی μικρόσκοπεῖν) یا «بس ریزبین» دستگاهی است که برای دیدن اجسامی که با چشم مسلح دیده نمی‌شوند بکار می‌رود.
سیر تحولی و رشد
در طول قرن هیجدهم میکروسکوپ در زمره وسایل تفریحی به شمار می‌آمد. با پژوهشهای بیشتر پیشرفتهای قابل توجهی در شیوه ساختن عدسی شئی حاصل شد. بطوری که عدسی‌های دیگر بصورت ذره‌ بینهای معمولی نبودند بلکه خطاهای موجود در آنها که به کجنمایی معروف هستند، دفع شده‌اند و آنها می‌توانستند جرئیات یک شی را دقیقا نشان دهند. پس از آن در طی پنجاه سال، پژوهشگران بسیاری تلاش کردند تا بر کیفیت و مرغوبیت این وسیله بیافزایند. بالاخره ارنست آبه توانست مبنای علمی میزان بزرگنمایی میکروسکوپ را تعریف کند.بدین ترتیب میزان بزرگنمایی مفید آن بین ۵۰ تا ۲۰۰۰ برابر مشخص شد. البته می‌توان میکروسکوپ‌هایی با بزرگنمایی بیش از ۲۰۰۰ برابر ساخت. مثلاً قدرت عدسی چشمی را بیشتر کرد. اما قدرت تفکیک نور ثابت است و درنتیجه حتی بزرگنمایی بیشتر می‌تواند دو نقطه از یک شی را بهتر تفکیک کند. هر چه بزرگنمایی شی افزایش یابد به میزان پیچیدگی آن افزوده می‌شود. بزرگنمایی شی در میکروسکوپهای تحقیقاتی جدید معمولاً ۳X، ۶X، ۱۰X، ۱۲X، ۴۰X و ۱۰۰X است. در نتیجه بزرگنمایی در این میکروسکوپ بین ۱۸ تا ۱۵۰۰ برابر است. چون بزرگنمایی میکروسکوپ نوری بدلیل وجود محدودیت پراش از محدوده معینی تجاوز نمی‌کند برای بررسی بسیاری از پدیده‌هایی که احتیاج به بزرگنمایی خیلی بیشتر دارند مفید است. تحقیقات بسیاری صورت گرفت تا وسیله دقیق تری با بزرگنمایی بیشتر ساخته شود. نتیجه این پژوهشها منجر به ساختن میکروسکوپ الکترونی شد.
انواع میکروسکوپ از نظر نوع آشکارساز
میکروسکوپ‌های الکترونی 
o میکروسکوپ الکترونی روبشی 
o میکروسکوپ الکترونی عبوری 
میکروسکوپ نوری 
o میکروسکوپ نوری عبوری 
o میکروسکوپ نوری بازتابی 
میکروسکوپ‌های پراب پویشی 
o میکروسکوپ نیروی جانبی 
o میکروسکوپ نیروی اتمی 
o میکروسکوپ نیروی مغناطیسی 
o میکروسکوپ تونلی پویشی 
o میکروسکوپ میدان نزدیک نوری 
o میکروسکوپ ولتاژ پویشی 
انواع میکروسکوپ از نظر ساختمان داخلی
میکروسکوپ ساده 
میکروسکوپ مرکب 
ميكروسكوپ يعني چه؟
Micro= ‎كوچك، ريز
 Scope=‎ابزار نوري 
‏Operating=‎‏ فرايند عمل جراحي 
‏Microscope=‎‏ ابزار نوري براي بزرگنمايي تصاوير مربوط به اجسام كوچك
موارد استفاده
ميكروسكوپ قادر به بزرگ نمودن قسمت‌هاي ريز بدن حين عمل جراحي است. تا معاينه‌هاي پزشكي به درستي انجام گرفته و فرآيند عمل جراحي با دقت بالايي صورت پذيرد. از آن در آزمايشگه و بزرگنمايي نمونه‌ها نيز استفاده مي‌شود .
فيزيولوژي ميكروسكوپ
ميكروسكوپ‌ها براي كاربردهاي مختلفي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. مهم‌ترين موارد استفاده ميكروسكوپ در جراحي اعصاب افتالمولوژي، جراحي پلاستيك بيماري‌هاي زنان، گوش و حلق و بيني يا هر ناحيه‌اي از بدن است كه نياز به بزرگنمايي داشته تا قابليت دسترسي به آن بالا رود، است.‏
اساس كار ‏
سه قسمت اصلي ميكروسكوپ عبارت است از:
بدنه ميكروسكوپ (ساختار اصلي)،‌ منبع نور و پايه ميكروسكوپ ‏.
 بدنه ميكروسكوپ از عدسي‌ها، دوربين‌ دو چشمي، شكاف‌دهنده پرتو نور، تغيير دهنده بزرگنمايي، كنترل‌كننده كانون قرارگيري جسم، عدسي شيء و يك اتصال دو طرفه به پايه ميكروسكوپ تشكيل يافته و وظيفه انجام انواع بزرگنمايي‌هاي اپتيك از اجسام كوچك را جهت داشتن تصويري واضح‌تر و بزرگ‌تر از محل انجام فرايند بررسي جسم را به عهده دارد.‏شكاف‌دهنده اشعه نور، براي ناظر دوم به كار گرفته شده و امكان نصب دوربين و مشاهده تصوير بر روي مانيتور را فراهم مي‌ آورد.منبع نور ميكروسكوپ اكثر مواقع به فرم يك منبع نور سرد است كه برروي پايه نصب شده و توسط فيبرهاي نازك با هدايت نور به محل مورد نظر، جسم را از طريق دو مسير متفاوت با كاهش سايه‌هاي موجود نمايان‌تر مي‌سازد.پايه ميكروسكوپ از يك‌سري اتصالات چرخان با قابليت حفظ تعادل تشكيل شده كه امكان حركت آرام براي قرار گرفتن در بهترين مكان را جهت مشاهده جسم فراهم مي‌آورد. همچنين امكان قفل نمودن ميكروسكوپ برروي يك تكيه‌گاه فلزي (ميله صلب) نيز وجود دارد تا حتي‌الامكان كمترين لرزش ممكن حين استفاده از ميكروسكوپ بر روي ناحيه قرار داده شده روي بدن ايجاد گردد. 
  • بازدید : 122 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

    سلول براي اولين بار بو وسيله رابرت هوگ ، دانشمند انگليسي توصيف شد . در سال ۱۶۶۵ هوك چيزهاي زيادي  را به وسيله ميكروسكوپ ساده خود مورد آزمون قرار مي داد كه از جمله آنها يك تكه نازك چوب پنبه بود. تكه چوب پنبه در زير ميكروسكوپ بصورت هزاران خانه كوچك داراي ديواره هاي سفت ديده مي شد . ترتيب خانه ها همانند حجرات كنودي زنبور عسل بود . در واقع هوك اصطلاح سلول را براي توصيف مشاهده خود در مقاله اي كه در همان سال چاپ شده بود بكار برد . 
گرچه هوك اصطلاح سلول را معمول ساخت اما نتوانست ماهيت واقعي آن را بشناسد . هوك كنش سلولهاي چوب پنبه اي را همانند كنش سياهرگها و سرخرگهاي بدن حيوانات مي پنداشت . يعني معتقد بود كه ( مايعهاي حياتي ) را از يك ناحيه گياه به ناحيه ديگر آن منتقل مي سازند . 
واقعيت اين امر اين است چوب پنبه پيزي جز ديواره مرده سلولي نيست و از پوست تنه درختان جدا شده و عمل آن ممانعت از عبور آب و محافظت از بافتهاي دروني گياه است . 
بدنبال بهبود يافتن تكنولوژي مطالعات ميكروسكوپي ، دانشمندان به بينشهاي درست تري درباره ساخت سلول دست يافتند . در سال ۱۸۲۴ ميزان مشاهدهاي انجام شده به حدي رسيد كه دو تروشه ، زيست شناس فرانسوي را برانگيخت تا يكي از سه اصل مهمي كه تئوري سلولي را تشكيل مي دهند عنوان كند . 
طبق اين اصل همه موجودات زنده از يك يا چند واحد بنام سلول ساخته شده اند . دو اصل ديگر فقط هنگامي تدوين كامل يافتند كه رودولف ويرنف در سال ۱۸۵۸ در نشريه اي كه خواننده بسيار داشت قاطعانه استدلال كرد كه : اولاً : سلول مي تواند موجوديتي مستقل داشته باشد ؛ ثانياً سلول فقط از سلولي كه پيش از آن بوده است بوجود مي آيد . 
بيشتر مدارك لازم براي رسيدن به اين دو نتيجه كلي قبلاً بوسيله دوزيست شناس آلماني بنامهاي ام . ج . شلايدن و تئودور شوان در سالهاي ۱۸۳۸ و ۱۸۳۹ گردآوري شده بود . 
شلايدن با وجود تراكم روز افزون اطلاعاتي كه تفاوت گونه ها را بيان مي داشت همواره در جستجوي اصلي بود كه ميان همه گياهان مشترك باشد و به آنها وحدت بخشد ، ولي كوشش او بي نتيجه بود زيرا در سال ۱۸۳۸ او نوشت كه ( هر سلول گياهي زندگي دو گانه اي دارد يكي زندگي مستقل كه به رشد خاص آن مربوط مي شود و ديگري زندگي وابسته است . چون جزء جدا نشدني گياه است . )
در سال ۱۸۳۹ شوان ، با بهره گرفتن از كار شلايدن ، نشان داد كه نتايج مهم اين گياه شناس در باره جانداران نيز قابل تعميم است . اكنون بيشتر زيست شناسان افتخار بنيانگذاري تئوري جديد سلولي را از آن شلايدن و شوان مي دانند .
تعداد سلولها
    در موجودات تك سلولي جاندار و سلول به صورت يك موجود درهم ادغام مي شوند مانند :آميب .
در موجودات پر سلولي نمونه هايي در گياهان شناخته شده اند كه در آنها تعداد سلولها ثابت است . در تمام موارد ديگر تعداد سلولها تا موقعي كه موجود به حد بلوغ برسد افزايش مي يابد . همه سولها با يك آهنگ و دي طي يك مدت تقسيم نمي شوند . چنانچه در انسان همه سلوهاي عصبي كه درهنگام تولد تشكيل شده اند غير قابل جايگزيني هستند و اگر احتمالاً خراب شوند ناگزير از بين مي روند ، بر عكس سلولهاي خوني يا سلولهاي پوست زندگي كوتاهي دارند و تا هنگام مرگ موجود زنده به طور مداوم توليد مي شود و جانشين تك سلولهاي از دست رفته مي گردند . 
تعداد سلوهاي بدن انسان را بين صد هزار تا يك ميليون ميليارد تخمين مي زنند كه در هر ثانيه نزديك به ۵۰ ميليون از آنها مي ميرند و به همين تعداد نيز سلولهاي جديد تشكيل مي شوند و حيات را تداوم مي بخشند . 

اشكال سلولي 
    تعدا بسياري از سلولها هنگامي كه در محيط مايع به حالت آزاد قرار دارند به شكل كروي يا بيضي ديده مي شوند و وقتي در يك سيستم بافتي به حالت چسبيده به هم قرار مي گيرند به اشگال مختلفي مانند : اشكال مكعبي ، استطاله مانند ، دوكي ، ستاره اي شكل و غيره ديده مي شوند . در هر حال اين تغييرات شكلي به علت فشاري است كه سلوهاي اطراف به سلول وارد آورده است .
سلولهاي شناوري هستند كه مي توانند در محيط مايع به اشكال مختلف يا به اشكال غير كروي ديده شوند ، مانند : اسپرماتوزوئيدها يا سلولهاي جنسي نر كه تاژكندارند يا هماسي ها ۰ گريچه هاي سرخ خوني ) كه مسطح هستند . سلولهايي همچون سلولهاي عصبي كه در تشكيلات بافتي وارد مي شوند و بسيار دراز هستند و به اشكال متفاوتي ديده مي شوند . 
در موجودات تك سلولي نيز اشكال مختلفي ديده مي شود . مثلاً آميب بعلت داشتن پاهايي كاذب و حركات مخصوص آسيب شكل مشخصي ندارند ولي در بعضي از تك سلولي ها كه از پوشش سختي احاطه شده است شكل موجود تقريباً ثابت است . بطور كلي بايد توجه داشت كه شكل سلول را 
نمي توان يك صفت ثابت به حساب آورد زيرا اين خصوصيت به تغييرات محيط زندگي سلول بستگي داشته و در زمانهاي مختلف حيات ممكن است قابل تغيير باشد .

ابعدا سلولي 
    ابعاد سلولها بسيار متفاوت است . واحد هاي اندازه گيري مورداستفاده در بررسي سلولها از آنگستروم ( ۱۰۰A`) تا (۱۰۰۰A` ) و اندازه سلولهاي بزرگ مثل تخم دوزيستان و پرندگان از ۱mm (1000000A` ) تا ۷Cm ( اندازه ( زرده ) تخم شتر مرغ‌) است . به طور كلي در مورد بزرگي سلولها مي توان گفت كه ابعاد اكثر سلولهاي جانوري بين هفت ميكرون تا بيست ميكرون تغيير 
مي كند . 
در گونه انساني بين سلولهاي بسيار كوچك ، قطر لوكوسينهاي كوچك ، يعني گويچه هاي سفيد خون نزديك به پنج ميكرون است و از بين سلولهاي بسيار بزرگ مي توان تخمكها يا سلولهاي جنسي ماده را نام برد كه قطري بين ۱۰۰ تا ۱۴۰ ميكرون دارند و نورونها يعني سلولهاي عصبي ، زوايدي بنام آكسون دارند كه طولشان به دهها سانتي متر مي رسد . 

اندازه سلولهاي 
    اندازه سلولها از يك گونه حيوان نسبت به گونه ديگري تغيير مي كند . در بدن يك موجود از بافتي نسبت به بافت ديگر نيز قابل تغيير مي باشد . همچنين در بعضي از موجودات مانند حشراتي كه در دسته راست بالان قرار دارند و يا دوزيستان سلولها به نسبت كلي بدن از سلولهاي پستانداران حجيم تر مي باشند . وقتيكه اندازه يك نوع سلول به حد طبيعي خود برسد رشدش متوقف شده و يا اينكه متحمل تقسيم مي شود . گاهي اوقات سلولها حالت غول پيكري پيدا مي كنند كه اين موضوع زماني طبيعي و گاهي غير طبيعي مي باشد . مثلاً  سلولهاي غول پيكر غدد بزاقي بعضي حشرات و يا بزرگي  سلول تخم امري است طبيعي و حال آنكه پيدايش  سلول غول پيكر در فوليكولهاي سلي در ريه علت پيدايش بيماري است. 
به طور كلي اكثر سلولها را تنها با ميكروسكوپ مي توان مشاهده نمود زيرا قطر آنها فقط چند ميكرون است 

عتیقه زیرخاکی گنج