گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 121 views
 • بدون نظر

ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﻞ           ﻫﺎ ﺷﺮﺍﯾﻂ وﯾﮋﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ، ﺩﺍﻝ    ﻫﺎ ﺩﺭ ﻋﺮﺷـﻪ ﻫﺎﺳـﺖ .ﺩﺍﻝ     ﻫـﺎی ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ       ﺯﯾﺮ ﺍﺛﺮ ﺑﺎﺭﻫﺎی ﺯﻧﺪﻩ ًﻣﻌﻤﻮﻻ ﺍی ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ               ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﺭ ﻣﺮﺩﻩ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺯﯾﺎﺩ ﻧﯿﺴـﺖ، ً ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺍوﻻ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ   ﯾﮑﻨ ًﺛﺎﻧﯿﺎ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﮐﺮﺩ ﻮﺍﺧﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ  .ﺩﺍﻝ ﻃﺮﺍﺣﯽ  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ     ﺑـﺮﺍیً ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﯾﮑﻨﻮﺍﺧﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ        . ﺩﺭ ﭘﻞ ﻫﺎ ﺩﺍﻝ         ﻫﺎ ﺯﯾﺮ ﺍﺛﺮ ﺑﺎﺭﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺍﺛﺮ ﭼﺮﺥ   ﻫـﺎی ﺧﻮﺩﺭو ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ       ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭﺷﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﺳﺖ   . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻝ           ﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺧـﻮﺩ ﺩﺍﻝ و ﺩﺭ ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺯ   ﯾﺮ ﺳﺮی ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ      ﻫﺎﯾﯽ ﺭوﺑﺮو ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﺳﺎﺩﻩ      ﺳﺎﺯی ﺁﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺧﺎﺹ ﺁَﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍی ﺍﺳﺖ .ﺁﯾ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﯿﻦ ﺩﺍﻝ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ  ﺑ ﻫﺎﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﻟﺤﺎﻗﯿﻪ ﺍﺳﺖ ﮑﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ   . ﻓﺼﻞ ﺩﻫﻢ ﺁﯾ  ﯿﻦ               ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺿﺮﺍﯾ ً ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺐ ﺟﺰﺋﯽ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻻﺕ ﺣﺪی ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﺑﻬـﺮﻩ  ﺑـﺮﺩﺍﺭی ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﻟﺤﺎﻗﯿ         ﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﭼﻨﺪی ﺭوﺑﺮوﺳﺖ و ﺿﺮﺍﯾ       ﺐ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺭﻫﺎی وﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﭘـﻞ    ﻫـﺎ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ   . ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻟﻮﺩﻩ    ﻫﺎ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺷﻤﻊ        ﻫﺎ، و ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭﻫـﺎی ﺣﺎﺋﻞ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  . ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺳﺎﺯﻩ           ﻫﺎ ﺑﺮﺍی ﺯﻟﺰﻟﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺁﯾﯿﻦ        ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾـﻦ ﺍﻟﺤﺎﻗﯿﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺗﯽ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ      . ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ    ﻫﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻗﺎﺏ          ﺑـﺮ ﺍﯾـﻦ ﺍﺻـﻞ ً ﻫﺎی ﺧﻤﺸﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺼﻞ            ﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺩﺭ ﺩو ﺍﻧﺘﻬﺎی ﺗﯿﺮﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺘﻮﻥ        ﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺭﻓﺘـﺎﺭ ﺩوﺭ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ  . ﺩﺭ ﭘﻞ        ﻫﺎ ﺍﺟﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻨﺎﭼﺎﺭ ﻣﻔﺼﻞ      ﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬـﺎی ﺳـﺘﻮﻥ    ﻫـﺎ و ﯾـﺎ ﭘﺎﯾﻪ   ﻫﺎی ﺩﯾﻮﺍﺭﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ   . ﺍﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ          ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ و ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺟﺪﯾﺪی ﺭﺍ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ   . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﻟﺤﺎﻗﯿﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ  . ﺁﯾ  ”  ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﯿﻦﻧﺎﻣﮥ ًﺿﻤﻨﺎ ﻃـﺮﺡ ﭘـﻞ   ﻫـﺎی ﺭﺍﻩ و ﺭﺍ  ﻩ ﺁﻫﻦ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪ ـ     463 ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰی و ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺭﺍﻫﺒـﺮﺩی ﺭﯾـﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ”      ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﮑﻞ     ﭘﺬﯾﺮی ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺘﻦ ﺁﺭﻣﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺯﯾﺎﺩی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ    ﭘﺬﯾﺮی ﺯﯾﺎﺩ ﺩﺭ ﺁﯾﯿﻦ    ﻧﺎﻣﻪﺑ  ﺘﻦﺍﯾﺮﺍﻥ        ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﻟﺤﺎﻗﯿﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﯾـﻦ ﺷـﮑﻞ   ﭘـﺬﯾﺮی ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ  . ﻫﻔﺖ ﻓﺼﻞ ﺍوﻝ ﺁﯾ   ﯿﻦ                 ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺹ ﺑﺘﻦ و ﻓﻮﻻﺩ و ﻣﻼﺣﻈـﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾـﯽ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﻞ        ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻻﺯﻡ و ﮐﺎﻓﯽ ﺍﺳﺖ   . ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﯾﻦ ﻓﺼﻮﻝ ﺩﺭ ﭘﻞ    . ﺑﮑﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮﻧﺪ ً ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﯿﻨﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﻟﺤﺎﻗﯿﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﺼﻮﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ

 • بازدید : 144 views
 • بدون نظر

معادله در رياضيات وقتي با اسم خاص و صورت خاص مي آيد خود به تنهايي مسأله اي را نمايش مي دهد كه در آن مي خواهيم مجهولي را بدست آوريم.

   كاربرد معادله ديفرانسيل از نظر تاريخي با معرفي مفهوم هاي مشتق و انتگرال آغاز گرديد. ساده ترين نوع معادله ديفرانسيل آن دسته از معادلاتي هستند كه مشتق تابع جواب را داشته باشيم. كه چنين محاسبه اي به پاد مشق گيري و انتگرال گيري نامعين موسوم است.

   معادلات ديفرانسيل وابستگي بين توابع و مشتق هاي توابع را نشان مي دهد. كه از لحاظ تاريخي به طور طبيعي از زمان كشف مشتق به وسيله نيوتن ولايب نيتس آغاز مي شود. (قرن هفدهم ميلادي). كه با رشد سريع علم و صنعت در قرن بيستم روشهاي عددي حل معادلات ديفرانسيل مورد توجه قرار گرفتند كه توسعه و پيشرفت كامپيوتر ها در پايان قرن بيستم موجب كاربرد روش هاي تقريبي تعيين جواب معادلات ديفرانسيل در بسياري از زمينه هاي كاربردي گرديد كه باعث بوجود آمدن مباحث جديد در اين زمينه شد.

دانلودفایل پایا ن نامه كارشناسي /حل عددي معادلات ديفرانسيل

 • بازدید : 149 views
 • بدون نظر
این فایل در ۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

يکی از اثرات محبت شما در زندگی من , نه بهتر است بگويم در زندگی ما , غمی است که برپيکره روح و روانمان کشيده شده و در اعماق وجودمان نفوذ کرده است .
هر عيدی که فرامی رسد بنا است که ما بخنديم ؛ خوشحال باشيم و شادی کنيم و ما نيز می خواهيم  در اعياد چنين باشيم ؛ اما چه کنيم که غيبت تو خنده را به ما حرام کرده است  
سرورم : ما درخوشحالی شما خوشحاليم اما در اعماق درونمان چنان غمی نهفته است که حتی الفاظ قادر نيستند بر پيکره اش لباس شوند 
يا مولای :
هر روز فرخنده ای که از ايام الله فرا می رسد ما شيعيان جشن می گيريم , اما درميان فريادهای شهدايمان و نالهای کشته هايمان و آتش ظلمهائی که از زمان شهادت مادرت فاطمه زهراء برما روا داشته اند .

خوشحاليهايمان را با اشک و خون ترسيم می کنيم و با بغض فرو کشيده لب فرومی بنديم و خواهيم گفت که سرچشمه زلال امامت آنگاه د ردل زمين فرو رفت که بانگ های فرياد : هل من ناصر ينصرنی , اباعبدالله عليه السلام  بی جواب ماند.  
آقای من : 
اين غم همواره درون سينه های ماست تا زمانی که ظهور بفرمائی .
البته چنين است که حزن جز فرآورده محبت شما نيست.
–      چطور خوشحال باشد عاشقی که اين چنين معشوقی دارد و به فراق او مبتلاست؟
–      چطور بخندد تشنه ای که دريايی از آبی شيرين و زلال و خنک د رپيش دارد امابرای سيراب شدن از آن راهی نمی يابد ؟
–      مولای من: 
–   مامی خنديم اما اين خنده فقط بر لبان ما نقش می بندد زيرا که در دلهای ما آتشفشانی از سنگهای گداخته حسرت نهفته است .
 
–      حسرت يک نگاه …
–      حسرت سيراب شدن د ردرياي چشمهايت و حسرت شنيدن سخنان حکيمانه ات .
–   اميدوارم هرگز نخواسته باشم به شمارش آورم اثرات محبتتان را در زندگيم , زيرا که محبت شما د رزندگی من نه تنها اثرنکرده است بلکه با روزگار من عجين شده است و گوشت و خون و پوستمان ازآن روييده است . اينکه بخواهيم از اثر چيزی در زندگيمان صحبت کنيم که بزرگترين رکن زندگی است شايد بی معنا باشد.
حبيبا: 
چطور از اثر محبتت در زندگيم سخن بگويم و در حالي که دانه های عشقت هنگامی در قلبم کاشته شد که به من درس خداشناسی می دادی وقتی که ذرّه کوچکی بودم، در قبل از اين عالم .
و واضحتر بگويم .
سيدی! 
کوچکترين تشعشع از اثرات محبتت در زندگيم متلاشی شدن همه وجودم و توجه همه قلبم و خير دنيا و آخرت برايم .
به اميد آن روزی بيايی و به سرمای غربت و تاريکی جهل و زشتی ظلم خاتمه دهی . زيرا که زيبايی و خوبی جز با  وجودتو معنا نمی شود .
 • بازدید : 131 views
 • بدون نظر

حفاظت سیستم
پایان نامه کارشناسی
دارای فهرست
دارای شماره تصاویر
۲۳۵ صفحه در قالب پی دی اف
مقدمه
۱- حفاظت سیستم
۲- اطلاعات مورد نیاز جهت تنظیم رله های حفاظتی
۳- انجام محاسبات زونها و نتیجه گیری
منابعحفاظت سیستم
پایان نامه کارشناسی
دارای فهرست
دارای شماره تصاویر
۲۳۵ صفحه در قالب پی دی اف
مقدمه
۱- حفاظت سیستم
۲- اطلاعات مورد نیاز جهت تنظیم رله های حفاظتی
۳- انجام محاسبات زونها و نتیجه گیری
منابع

 • بازدید : 153 views
 • بدون نظر

خرید و دانلود پایان نامه بررسی عملکرد سیستم زمین برجهای خطوط انتقال در برابر صاعقه
بررسی عملکرد سیستم زمین برجهای خطوط انتقال در برابر صاعقه
پایان نامه کارشناسی نا پیوسته برق-قدرت
دارای فهرست
دارای شماره تصاویر
۱۲۳ صفحه در قالب پی دی اف
دارای نه فصل
پیوستها
مراجع و ماخذ
بررسی عملکرد سیستم زمین برجهای خطوط انتقال در برابر صاعقه
پایان نامه کارشناسی نا پیوسته برق-قدرت
دارای فهرست
دارای شماره تصاویر
۱۲۳ صفحه در قالب پی دی اف
فصل اول: مقدمه ، کلیات ، اهداف
فصل دوم: فیزیک صاعقه و پارامترهای جریان ناشی از آن
فصل سوم: هدایت الکتریکی خاک
فصل چهارم: طرح سیستم زمین برجهای خطوط انتقال
فصل پنجم: تخلیه ی جوی الکتریکی بر خطوط انتقال
فصل ششم: محاسبات اضافه ولتاژها در خطوط انتقال در اثر اصابت صاعقه
فصل هفتم: بررسی حادثه ی خط منتظر قائم – قزوین
فصل هشتم: شبیه سازی
فصل نهم: نتیجه گیری و پیشنهادات
پیوستها
مراجع و ماخذ

 • بازدید : 143 views
 • بدون نظر

اصول کارکرد سیستم های scada در مونیتورینگ شبکه های قدرت
پایان نامه کارشناسی برق قدرت
دارای فهرست
فاقد شماره تصاویر و جداول
۸۶ صفحه در قالب پی دی اف
دارای  مقدمه
نظرات و پیشنهادات
نتیجه گیری

اصول کارکرد سیستم های scada در مونیتورینگ شبکه های قدرت
پایان نامه کارشناسی برق قدرت
دارای فهرست
فاقد شماره تصاویر و جداول
۸۶ صفحه در قالب پی دی اف
فصل اول: مقدمه
اهمیت دیسپاچینگ
سلسله مراتب و دیپاچینگ ایران
پارامترهای ارزیابی سیستم اسکادا
پایانه یا rtu
سیستمهای ارتباطی و نحوه ی ارسال اطلاعات از rtu به مرکز کنترل
پروتکل های ارسال اطلاعات
طراحی یک مرکز اسکادا
فصل دوم: مقدمه
ساختار سخت افزاری مرکز کنترل
سیستم کامپیوتری
نرم افزار مرکز کنترل
امکانات تغییرات اتریپوت
تصاویر نمایشی سیستم
تصاویر سیستم اسکادا
ویرایشگر محیط گرافیکی
پرینت رخدادها و عملکردهای سیستم
برنامه های کاربردی اسکادا
قابلیت های برنامه ریزی سیستم
توسعه و نگهداری سیستم
قابلیت در دسترس بودن سیستم
رابط انسان و ماشین
طرح کلی سیستم پایانه rtu
مشخصات فنی مدول main
مدول uidc
اطلاعات فنی نرم افزار rtu و مشخصات پروتکل ها
نظرات و پیشنهادات
نتیجه گیری


عتیقه زیرخاکی گنج