گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 156 views
  • بدون نظر
این فایل در قالب pdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

امروزه با توجه به کاربردهای گوناگون پارچه پنبه ای در صنعت پوشاک و در زمینه های صنعتی، لزوم مقاوم سازی پارچه نسبت به عوامل محیطی و مخرب احساس می شود. یکی از مواردی که در بحث تکمیل کالای نساجی مطرح است تاخیر اندازی در برابر شعله (flame retardency) یا مقاومت در برابر آتش گرفتن پارچه است که تحقیقات گوناگونی در این زمینه صورت گرفته و منجر به شناخت مواد گوناگون و چگونگی به کارگیری آنها شده است که از آن جمله می توان به ترکیبات فسفاته اشاره کرد. 
ایجاد ویژگیهاي جدید در کالاي پنبه اي می تواند سبب کارایی بیشتر کالاي پنبه اي شود. براي این منظور
کاربرد ترکیبات نانو مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش کاربرد نانورس اصلاح شده روي کالاي پنبه اي
به منظور ایجاد ویژگیهاي جدید بویژه افزایش پایداري حرارتی و حفاظت در برابر اشعه فرا بنفش بررسی شده
است. به منظور پوشش دهی ترکیب نانورس از رزین اکریلیک و غلظت دهنده استفاده شد. به منظور آنالیز
نیز گزارش شده است. ATR سطحی، اطلاعات مولفه هاي رنگی و زردي سطح پارچه به دست آمده و طیف
نشان دهنده پوشش تقریباً یکنواخت رزین و نانورس روي سطح پارچه است. نتایج SEM تصاویر میکروسکپ
نشان دهنده بازشدن صفحات سیلیکاتی نانورس پوشش شده پس از دیسپرس در آب مقطر است. X پراش اشعه
افزایش پایداري حرارتی نمونه هاي حاوي نانورس را تایید می کنند. آزمون DSC و TGA منحنی هاي
استاندارد شعله و آنالیز شاخص اکسیژن نشان دهنده مقاومت بیشتر در برابر شعله نمونه هاي حاوي نانورس
نسبت به پنبه خام است. همچنین نتایج میزان انعکاس و عبور نور فرابنفش نمونه ها در ناحیه طول موج ۲۰۰ تا
۴۰۰ نانومتر افزایش میزان جذب پارچه هاي پوشش داده شده با نانورس در مقایسه با پنبه خام را نشان داده
اند. نتایج آزمون مقاومت الکتریکی افزایش مقاومت الکتریکی نمونه ها متناسب با افزایش درصد نانورس در نمونه
هاي پنبه اي را تایید می کند.

عتیقه زیرخاکی گنج