گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 99 views
  • بدون نظر
نخ تايربلحاظ اينكه استخوانبندي تاير را تشكيل داده و همچنين درصد قابل توجه وزني تاير را بخود اختصاص مي دهد، لذا نگرش به آن از ديدگاه فني و تكنولوژيكي و اقتصادي حائز اهميت ويژه مي باشد. نخستين سري از نخهائي كه بعنون CORD در تاير به كار گرفته شده تا به لاستيك مقاومت بخشد نخهاي كتان بوده است، نخهاي مزبور از نوع سلولز بوده كه ريشه طبيعي دارد با توليد روز افزون تاير و همچنين نقاط ضعف در برخي ويژگي هاي آن ( از جمله مقاومت در مقابل پارگي ) توليد كنندگان ناچارا به نخهاي ديگر رو آورده و لذا مصرف نخ كتان از رده كاملا خارج گرديده و توليد كنندگان بمنظور حصول استقامت مورد نظر عمدتا به نخهاي مصنوعي روي آورده اند. عمده نخهاي جانشين كتان عبارتند از نخهاي پلي استر و ريون و نايلون (POLYAMIDE) علاوه بر اينها بلحاظ مصرف تاير از الياف شيشه (GLASS FIBRES) آراميدها (AEAMIDS) يا بعبارتي نايلون حلقوي (AROMATIC – POLYAMIDE) و همچنين سيم فولادي استفاده مي گردد. از نظر قيمت در واحد وزن گران ترين آن نخهاي آراميد بعلت پروسس توليد پيچيده و عدم توليد انبوه وبالعكس ارزانترين آن سيمهاي فولادي بعلت سنگيني وزين مي باشد . در ايالات متحده مصرف سيمهاي فولادي رو به تزايد است و حال آنكه در اروپا هنوز استقبال مشابه نگرديده و در آسيا و ساير نقاط توجه قابل ملاحظه اي به آن نشده است . چنانچه قبال پيش بيني است سيمهاي فولادي از ضريب ارتجاعي (TENSILE MODULUS) بسيار بالا برخوردار است و لذا وجود اين سختي و همچنين قيمت ارزانتر آن نسبت به ساير نخهاي تاير عوامل عمده انتخاب محسوب مي گردد. قاعدتا انتخاب نخ تاير مناسب به عوامل بسياري بستگي دارد كه بعضا شرايط اقليمي ، اقتصادي ، صنعتي و حتي سياسي منطقه را مي بايد ملحوظ نظر قرار داد.

فهرست مندرجات مجموعه «نخهاي مورد مصرف در تاير»
پيشگفتار
مقدمه
فصل اول: سيم هاي فولادي (STEEL) مورد مصرف در تاير
فصل دوم : نخهاي آراميد (ARAMID) مورد مصرف در تاير
فصل سوم : الياف شيشه اي (GLASS FIBRES) مورد مصرف در تاير
فصل چهارم : نخهاي ريون (RAYON) مورد مصرف درتاير
فصل پنجم : نخهاي پلي استر (POLYESTER) مورد مصرف در تاير مقدمه
۱-۵) ويژگي هاي شيميايي نخ پلي استر
۲-۵) ويژگيهاي فني نخ تاير پلي استر و مقايسه آن با نخ تاير نايلون
۱-۲-۵) مقايسه خصوصيات حرارتي نخهاي تاير پلي استر و نايلون
۲-۲-۵) مقايسه خصوصيات مكانيكي نخهاي تاير پلي استرو نايلون
۳-۲-۵) مقايسه خصوصيات فيزيكي نخهاي تاير پلي استرو و نايلون
۴-۲-۵) مقايسه خصوصيات شيميايي نخهاي تاير پلي استرو و نايلون
۵-۲-۵) مقايسه خصوصيات ذيربط با پروسه توليد نخهاي تاير پلي استر و نايلون
۶-۲-۵) ) مقايسه خصوصيات ذيربط با سرويس نخهاي تاير پلي استر و نايلون
۱-۶-۲-۵) حرارات انباشته شده در تاير (HEAT BUILD UP)
2-6-2-5) مقاومت در برابر خستگي (FATIGUE RESISTANCE)
3-6-3-5) مقاومت در برابر نوسانات جاده (FLEX RESISTANCE)
4-6-2-5) مقادمت در برابر كوفتگي ( كوبيدگي ) (BRUISE RESISTANCE)
5-6-2-5) مقاومت در برابر تسطيح موضعي (FLAT SPOT RESISANCE)
6-6-2-5) مقاومت در برابر ضربه و شوك (IMPACT/SHOCK RESISTANCE)
7-6-2-5) مقاومت در برابر نيروي پيچش در گردش (CORNERING FORCE)
8-6-2-5) مقاومت در برابر خزش (CREEP RESISTANCE)
9-6-2-5)ظر فيت و تحمل بار (LOAD CARRYING CAPACITY )
10-6-2-5) قدرت منجيد (PLUNGER ENERGY)
11-6-2-5)مقاومت حرارتي تاير در سرويس (TIRE HEAT PERFORMANCE)
12-6-2-5) مقاومت در برابر ترك خوردگي شيارهاي آج تاير
CRACKING RESISTANCE) (GROOVE
13-6-2-5) مقاومت در برابر عوامل اصطكاك (سايش و مالش)
۱۴-۶-۲-۵) دوام (DURABILITY) و چغرمگي (TOIGHNESS)
15-6-2-5)سفتي (STIFFNESS) و ملبيت (HARDNESS)
فصل ششم : نخهاي نايلون (POLYMIDES) مورد مصرف درتاير
مقدمه
۱-۶) ويژگي هاي شيميايي نخهاي تاير نايلون
۲-۶) روشهاي شناسايي نايلونها و تشخيص نايلون ۶ و نايلون ۶۶ از يكديگر
۳-۶) ويژگي هاي فني نخهاي تاير نايلون
جدول ۱-۶) : مقايسه ويژگي هاي چهارنخ تاير نايلون ۶ ، نايلون ۶۶، پلي استر و ريون
۱-۳-۶) مقايسه خصوصيات حرارتي نخهاي تاير نايلون ۶ و نايلون ۶۶
۱-۱-۳-۶)دماي ذوب (MELTING POINT)
2-1-3-6) دماي نرم شدگي يا نقطه خميري (SOFTENING POINT)
3-1-3-6) دماي انتقال شيشه اي (GLASS TRANSITION TEMP)
4-1-3-6) دماي بحراني (CRITICAL TEMP)
5-1-3-6) دماي پخت تاير (CURING TEMP)
6-1-3-6) جمعشدگي حرارتي (DRY HEAT SHRINKAGE)
7-1-3-6) پايداري حرارتي (HEAT/ THERMAL STABILITY)
8-1-3-6) تاثير دما بر ساير خصوصيات فيزيكي و مكانيكي نخ تاير
۹-۱-۳-۶) تثبيت و پايداري حرارتي نخهاي نايلون
۲-۳-۶) مقايسه دو نوع نخ نايلون ۶ و نايلون ۶۶ از نظر خصوصيات مكانيكي
۳-۳-۶) مقايسه دو نوع نخ نايلون ۶ و نايلون ۶۶ از نظر خصوصيات فيزيكي
۴-۳-۶) مقايسه دو نوع نخ نايلون ۶ و نايلون ۶۶ از نظر خصوصيات شيميايي
۵-۳-۶) مقايسه دو نوع نخ نايلون ۶ و نايلون ۶۶ از نظر خصوصيات ذيربط با پروسه توليد
۶-۳-۶) مقايسه دو نوع نخ نايلون ۶ و نايلون ۶۶ از نظر خصوصيات ذيربط باسرويس تاير
فصل هفتم : اصول اقتصادي و سياست مصرف نخ تاير
۱-۷) مقايسه بازار مصرف انواع نخهاي تاير در دنيا
۲-۷) مقايسه دو نوع نخ تاير نايلون ۶ و نايلون ۶۶ از نظر قيمت
۳-۷) مقايسه دو نخ تايرنايلون ۶ و نايلون ۶۶ از نظر سياست مصرف
۴-۷ ) انتخاب يكي از دو نوع نخ تاير نايلون ۶ و نايلون ۶۶
فصل هشتم: دامنه نمرات و تعداد تاب نخ تايروتراكم در فابريك
۱-۸) تعداد لا (PLY NUMBER) يا رشته درنخ تاير
۲-۸) چگالي خطي (LINEAR DENSITY) يا نمره نخ
۱-۲-۸) طريقه نمايش نمرات مختلف نخهاي تاير و ساير نخهاي صنعتي
۲-۲-۸) تبيين نمره نخهاي مورد نياز سايزهاي گوناگون تاير و همچنين قسمتهاي مختلف يك تاير
۱-۲-۲-۸) مجموعه لايه هاي لايه هاي داخلي در مجاورت تيوپ
۲-۲-۲-۸) مجموعه لايه هاي بيروني و مجاور ترد
۳-۲-۲-۸) مجموعه نخهاي لايه هاي مياني تاير
۴-۲-۲-۸) نمرات پيشنهادي نخهاي نايلون لايه ها و چيغر و بريكر سايزهاي مختلف تاير
۳-۸) تعداد و جهت تاب نخ تاير
۴-۸) تراكم يا تعداد نخ در واحد طول نخ تاير 


عتیقه زیرخاکی گنج