گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 126 views
  • بدون نظر

با سلام ، این پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.Sc ”  مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی  توسط آقای محمدمهدی حیدری  و زیر نظر استاد راهنما و مدیر گروه جناب آقای دکتر عباس منصوری و استاد مشاور جناب آقای دکتر محمود حسینی  در تاریخ ۲۶ / ۶ / ۸۶ ارائه شده است .

این پایان نامه بعد از چکیده و مقدمه در ده فصل ( اول : کلیات ، دوم : روش های تحلیل سازه ها ، سوم : روش های تحلیل دینامیکی ، چهارم : معادلات حاکم ، پنجم : بررسی شرایط مرزی ، ششم : روش های عددی تحلیل اندرکنش ، هفتم : معرفی نرم افزار های ارائه شده ، هشتم : بررسی ۴ سیستم سد – سیال با نرم افزارها ، نهم : تحلیل های انجام شده ، دهم : نتیجه گیری و پیشنهادات  ) تنظیم شده است.

ارائه پيشنهاد ها :

  1. در زلزله هاي شديد مصا لح سد رفتاري غيرخطي ازخو د نشان مي دهند . رفتار سيال نيز تحت تاثير پديده خلا ز ايي قرار مي گير د. مطالعه رفتار س يستم سد و مخزن در شرايط فوق براي منا طق زلزله خيزي مثل ايران حائز اهميت است . با توجه به المانهاي غير خطي بسيار مناسب در نرم افزارها و با در نظر گرفتن آناليز غيرخطي مي توان اين عامل را نيز در اندر كنش سد و مخزن لحاظ كرد .

۲ – در اين تحقيق ، با در نظر گرفتن يكسان بودن جنس سد و پي آن ، از اندركنش سد و پي صرفنظر شده

است و پي سد صلب فرض گرديده است . با توجه به بدست آمدن المانهاي مناسب سد و مخزن در اندركنش

سد و مخزن مي توان با در نظر گرفتن المان مناسب براي پي و در نظر گرفتن اندر كنش سد و پي نتايج دقيقتري از هر نرم افزار استخراج كرد .

۳ – در تمامي مراحل آناليزها با نرم افزارها از شتاب افق ي زلزله براي طراحي استفاده گرديده است . با توجه به اينكه اثر شتاب قائم نيز بي تاثير نمي باشد و باعث مي شود رسوبات كف مخزن بر فشار هيدروديناميك سد تاثير داشته باشد ، مي توان اين شتاب را نيز در طراحي و آناليزها در هر نرم افزار لحاظ كرد و نتايج مناسب تر و دقيق تري بدست آورد.

۴ – ………


عتیقه زیرخاکی گنج