گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 144 views
  • بدون نظر

۱-کنت اسپنس:۴۰درصد تمامی آزمایش های منتشر شده در مجلات روانشناسی آزمایشی و روانشناسی تطبیقی و فزیولوژیکی به حنبه ای از کارهای هال اشاره کرده اند و اگر تنها زمینه یادگیری و انگیزش را در نظر بگیریم این رقم به۷۰ درصد می رسد.

۲-روجا: در مجله روانشناسی نابهنجار و اجتماعی ۱۰۵بار به کتاب اصول رفتار هال مراجعه شده است.

üهدف نظریه هال تبیین رفتار انطباقی و فهم متغیرهای تأثیرگذار برآن بود. در واقع وی به دنبال نظریه ای بود که تبیین کند چگونه نیازهای جسمی، محیط، رفتار برای افزایش احتمال بقای ارگانیسم با هم به کنش متقابل می پردازند.
üرویکرد هال به نظریه پردازی یک رویکرد فرضی- قیاسی بود.

نظریه سازی فرضی-قیاسی :

.۱ تدوین اصول موضوع یا اصول اولیه
.۲ تدوین گزاره هایی دراستنباط ها یا قضایا با استفاده از اصول موضوع و به کارگیری منطق
.۳ در پایان از راه برگرداندن استباط های حاصل از نظریه به عملیات آزمایشی ارزشیابی کرد.

عتیقه زیرخاکی گنج