گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 67 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بخشي از نزولات جوي پس از رسيدن به سطح زمين به داخل خاك نفوذ كرده(infiltration) پديده نفوذ فقط شامل وارد شدن آب به داخل خاك است.
نفوذ آب در خاك بايد از دو جهت مورد بررسي قرار گيرد، يكي شدت نفوذ و ديگري مقدار نفوذ. شدت يا سرعت نفوذ به مقدار آبي گفته مي شود كه اگر در روي زمين وجود مي داشت مي توانست در واحد زمان (فرضاً يك ساعت) در زمين نفوذ كند.
سرعت نفوذ يكي از خصوصيات فيزيكي خاك بوده و به عوامل متعددي بستگي دارد. با توجه به اينكه سيلاب هاي حاصل از بارندگي ها علاوه بر شدت بارندگي به سرعت نفوذ آب در خاك نيز بستگي دارد.لذا، برآورد سرعت نفوذ آب در خاك در حوزه هاي آبخيز حائز اهميت فراوان است. ورود آب به خاك در نتيجه تاثير توام نيروهاي ثقلي و موئينگي صورت ميگيرد. نيروي ثقل فقط در جهت قائم عمل مي كند. ولي نيروي موئينگي در ابتدا كه خاك و منافذ موئين خالي از آب است، هم در جهت عمودي و هم در جهت افقي عمل مي كند.
ولي به تدريج كه منافذ موئين از آب اشباع شد تنها نيروي ثقل دخالت كرده ، و جريان نفوذ تقريباً فقط عمودي است. به همين دليل سرعت نفوذ در ابتداي وارد شدن آب به خاك زياد و سپس به تدريج تقليل يافته و به مقدار ثابتي كه فقط نتيجه عمل بر روي ثقل است ، مي رسد.
بنابراين مقدار آبي كه در زمين نفوذ مي كند صرف نظر از وضعيت سطح خاك به صورت تجمعي با زمان افزايش مي يابد.

تعيين مقدار كلسيم 
براي تعيين مقدار كلسيم ۵ سانتيمتر عصاره را با ۲۰ سي سي آب مقطر و ۵ قطره NaoH4 نرمال و ۲ گرم سوركسيد اضافه مي كنيم و بعد مقداري EDTA اضافه مي كنيم تا تغيير رنگ را ملاحظه كنيم. 
هر گاه ميزان املاح محلول در آب يك خاك به حد زيان آوري براي گياه برسد خاك را شور مي نامند . چنانچه سديم قابل تبادل خاك تا حد زيان آوري برسد خاك را سديمي مي ناميم . اين گونه خاك ها خاص مناطق خشك و نيمه خشك هستند . مناطقي كه ميزان بارندگي سالانه آنها كمتر از جمع تبخير بالقوه سالانه رطوبت از سطح خاك است .
خاك هاي شور و قليايي از نظر منشا شوري به دو دسته تقسيم مي شوند : 
الف ) خاك هاي كه به طور طبيعي شور بودند و يا از اول شور بودند 
ب) خاك هاي كه در اثر مديريت ناصحيح شور شدند يا خاك هاي شور ثانويه . خاك هاي قليايي يا سديمي خاك هاي هستند كه در اثر وفور سديم قابل تبادل در سطح كلوئيد هاي خاك ، تخريب شدند و رشد و نمو گياه در آنها مواجه با مشكل است . نام جديد خاك هاي قليايي خاك هاي سديمي است .

 تعيينPH خاك
در شرايط طبيعي از هر ۱۰ مولكول آب يكي تجزيه شده و توليد يون هاي H و OH مي نمايد. هر گاه محيط بتواند يكي از اين دو يون را از محلول خارج و يا بدان وارد نمايد، نسبت يون ديگر در محلول افزايش يا كاهش پيدا مي كند و محيط تابع فعاليت يون غالب مي گردد. اين عامل را با PH نشان مي  دهند كه پتانسيل يون هاي هيدروژن موجود در محلول است .

تعيين هدايت الكتريكي (EC) 
مقدار املاح محلول در خاك را معمولاً توسط اندازه گيري قابليت هدايت الكتريكي عصاره از آن خاك تعيين مي نما يند. اساس كار اين است كه آب خالص،يك هادي الكتريكي بسيار ضعيف مي باشد در صورتي كه آب حاوي املاح تجزيه شده( املاحي كه به طور عادي در خاك وجود دارند ) جريان را متناسب با مقدار نمك موجود در خاك هدايت مي نمايد.
بنابراين اندازه گيري قابليت هدايت الكتريكي عصاره معيار دقيق از غلظت كل اجزاي يونيزه شده اين املاح بدست مي آيد. اندازه گيري قابليت هدايت الكتريكي بر اين اساس است كه مقاومت الكتريكي بين دو الكترود موازي كه در داخل عصاره فرو مي نماييم اندازه مي گيريم، در چنين سيستمي محلول ما بين الكترود در حكم يك هادي الكتريكي عمل نموده و قوانين فيزيكي مربوطه در مورد آن قابل اجراست.

  بافت خاك 
   مطالعه فيزيكي خاك از تجزيه مكانيكي آن آغاز مي شود كه عبارت از تفكيك ذرات خاك از روي وزن آن ها. خاك از ذراتي به ابعاد مختلف تشكيل شده است كه عبارتند از :شن سيلت و رس .منظور ما دراينجا نيز ذرات اوليه و بنيادين خاك است نه خاكدانه ها.
بافت خاك عامل نگهداري رطوبت و تنظيم كننده غلظت محلول خاك حاوي عناصر غذايي وتغذيه گياه است.از اين رو در تعيين حاصلخيزي خاك و قابليت بهره برداري از آن نقش اساسي دارد.به همين خاطر در ارزيابي خاك ها و طبقه بندي آنها.
مطالعه و برسي بافت لايه هاي گوناگون نيم رخ  خاك ضرورت دارد .بهترين خاك از نظر بافت كشاورزي خاكي است كه حاوي ۱۰تا۲۰ درصد مواد آلي و مابقي نيز به تساوي از سن وسيلت باشد .

عتیقه زیرخاکی گنج